HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Belijdenisgeschriften


De betekenis van de belijdenisgeschriften blijkt uit de functie die zij vervullen in het christelijke geloofsleven. Overal in de wereld belijden christenen het geloof volgens belijdenisgeschriften. Door het geloof zo te belijden bekennen zij zich openlijk tot het christelijke geloof, getuigen van de levende God en belijden op deze manier deel uit te willen maken van Zijn gemeenschap in Christus.


1.De Apostolische Geloofsbelijdenis

ook wel genoemd de Twaalf Artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.

De oudste vorm van deze belijdenis dateert waarschijnlijk al uit ongeveer 100 na Chr. Ze is ontstaan uit een formule waarmee iemand die gedoopt werd, in de oude christelijke kerk zijn geloof beleed. Ze is langzamerhand ontstaan, en is dus niet door de apostelen opgesteld, maar geeft de hoofdsom weer van de apostolische leer, zoals die door Christus en in opdracht van Hem door de apostelen is verkondigd.

2.De belijdenis van Nicea

Deze belijdenis is vastgesteld op het concilie van Nicea in 325 en dat van Constantinopel 381 na Chr .

Ze was nodig omdat in die tijd gevaarlijke dwalingen werden verkondigd over de Zoon van God en over de Heilige Geest.

3.De Belijdenis van Athanasius

Deze belijdenis is ontstaan tussen 435 en ongeveer 500 na Chr. Ze is genoemd naar een voorganger van de kerk van Alexandrië. Ze spreekt uitvoerig over de goddelijke Drieëenheid, omdat ook daarover toen dwalingen werden verkondigd.

Dit zijn dus de drie belijdenissen uit de oude Christelijke Kerk.

De drie latere belijdenissen zijn:

1.De Nederlandse Geloofsbelijdenis 

Ze is opgesteld door de evangelieprediker Guido de Bres uit de toenmalige zuidelijke Nederlanden. Hij publiceerde haar in 1561, ter ver- dediging van de Gereformeerde leer tegenover de leer van de Rooms Katholieke kerk van die dagen en tegenover de leer van de Wederdopers.

2.De Heidelbergse Catechismus

(1563) die in dezelfde tijd opgesteld is in Duitsland, ook om de gereformeerde leer te verklaren tegenover allerlei dwalingen. Deze belijdenis heeft de vraag-en-antwoord vorm, omdat ze met name is opgesteld om de jeugd te onderwijzen in dé Gereformeerde leer .

3.De Dordtse Leerregels 

of: De Vijf artikelen tegen de Remonstranten. "Dordtse Leerregels" genoemd, omdat deze zijn opgesteld door de Synode van de Nederlandse Kerken die in 1618/19 in Dordrecht is gehouden.

In deze belijdenis worden belangrijke onderdelen van de bijbelse leer uiteengezet tegenover de dwalingen van de toenmalige Remonstranten.

 Door de Bijbel geinspireerd:

Bijbels Prentenboek
Gedrukt in 1672 in Lunenburg
Van het boek of de maker van de prenten zijn verder geen gegevens bekend

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)