HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

OVER KERKEN NAGEDACHT EN BEHOUD HET GOEDE Lees de Bijbel       De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.Kerkelijk Erfgoed

GENIET VAN RELIGIEUS ERFGOED


    HIER een mooie Lesbrief


Protestantse Kerk en anderestromingen

AlgemeneDoopsgezinde Sociteit
ChristelijkeGereformeerde Kerken
NederlandsGereformeerde Kerken
Oud-EpiscopaalKatholieke Kerk
Oud-KatholiekeKerk van Nederland
RemonstrantseBroederschap
RemonstrantseJongerengemeente Arminius
RoomsKatholieke Kerk(1)

  Meer dan de moeite waard om eens kennis van te nemen:
Het Nieuw-Apostolisch Gezangboek
KERKELIJKEGEBRUIKEN

Gelovige mensen zijn heel vaak te herkennen aan de gebruiken bijbepaalde gebeuretnissen, zoals geboorte, huwelijk, doop en sterven. Indeze rubriek vind je lezenswaardige zaken daarover.

KERK

De christenen gebruikten het woord in het begin voor hun eerste groep,die te Jeruzalem, later ook voor de christelijke groepen in anderesteden. Zij gebruikten het woord in het meervoud en noemden elkeplaatselijke christengemeenschap kerk. Soms echter spraken zij over dekerk in het enkelvoud, waarmee zij het geheel van alle christenenbedoelden; zo schreef Paulus al dat Christus zich voor de kerk gegevenhad (Ef. 5:25). En natuurlijk noemen ze de plaats van bijeenkomst ook zo.

Gaven van de Heilige Geest

1. Profetie (Romeinen 12:7 1Corinthen 12:10)
2. Dienen of dienstbetoon (Romeinen 12:7), de eerste taak van de ambtenin Epheziers 4:12.
3. Onderwijzen (Romeinen 12:7)
4. Vermanen (Romeinen 12:8)
5. Mededelen, uitdelen (Romeinen 12:8)
6. Leiding geven, besturen (Romeinen 12:8 1Corinthen 12:28)
7. Barmhartigheid bewijzen (Romeinen 12:8)
8. De gave van onthouding (1Corinthen 7:7)
9. Met wijsheid spreken (1Corinthen 12:8)
10. Met kennis spreken (1Corinthen 12:8)
11. Geloof (1Corinthen 12:9)
12. Gaven van genezing (1Corinthen 12:9,28)
13. Werking van krachten (1Corinthen 12:10,28)
14. Onderscheiden van geesten (1Corinthen 12:10)
15. Allerlei tongen, vreemde talen, glossolalie (1Coloszensen 12:10,28
16. Vertolking van tongen (1Corinthen 12:10,28)
17. Apostelen (1Corinthiers 12:28 Epheziers 4:11)
18. Profeten (1Corinthiers 12:28 Epheziers 4:11)
19. Leraars (1Corinthiers 12:28 Epheziers 4:11,één ambt met de herders)
20. Helpen (1Corinthiers 12:28)21. Evangelisten (Epheziers 4:11)

In het oud-christelijke Oosten is men elke plaatselijke groep kerkblijven noemen, maar in het Westen bewaarde men het woord kerk vooralvoor de saamhorigheid van alle christenen samen, terwijl men deplaatselijke groepen als diocesen, bisdommen en parochies gingaanduiden.

De Nederlandse Hervormde Kerk maakt onderscheid tussen de plaatselijkegemeenten en de landelijke kerk, terwijl de gereformeerden bewust elkeplaatselijke groep kerk noemen. Dit verschil in benaming hangt samenmet de mate van zelfstandigheid die men aan de plaatselijke groeptoekent.

In de Rooms-Katholieke Kerk, waar men vooral sinds de Reformatievrijwel alleen van de kerk in het enkelvoud sprak, lag de nadruk zozeerop de ene alles overkoepelende kerk dat er geen ruimte was voorplaatselijke verschillen of eigen plaatselijke verantwoordelijkheid.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie echter is men bewust weer debisdommen als kerken gaan aanduiden, evenals groepen van bisdommen diedoor taal of cultuur bij elkaar horen.
Tevens werd aan die plaatselijke kerken in beginsel het gebruik van hunlandstaal toegestaan, alsmede andere eigen uitingen op het gebied vaneredienst, theologie, spiritualiteit en ondergeschikte bestuurlijkezaken. Deze verandering van kerkelijk spraakgebruik en beleid werdingegeven door een geloofsbeginsel - dat ook in de Reformatiegevolgd werd -, nl. dat in elke plaatselijke samenkomstChristus'woord en sacrament als de twee eigen levensbeginselen van de kerkfunctioneren en daar ook primair gestalte geven aan de typischchristelijke gemeenschap. Dit betekent niet dat de werkelijkheid van deene universele kerk ontkend wordt, maar men realiseert zich dat die eneuniversele kerk zich juist in die lokale gemeenschappen voltrekt.Anderzijds stellen die lokale groepen niet echt de kerk van Christusvoor als zij niet juist die universele kerk weerspiegelen en belevendoor één en hetzelfde Evangelie, dezelfde doop-eneucharistiebediening. Deze eenheid in belijden en sacramentsbedieningzal elke plaatselijkkerk echter in een taal en op een wijze realiserendie aansluit bij haar cultureel milieu. Deze bijbelse en idealistischevoorstelling van zaken wordt echter maar moeilijk verwerkelijkt ondanksde resultaten van de oecumenische beweging. Een van de factoren die deverwerkelijking van deze visie bemoeilijken, is het feit dat het begripkerk niet alleen theologische, maar ook sociologische en historischeaspecten heeft.

De kerk alleen maar als een puur spirituele aangelegenheid beschouwenstrijdt met hetgeen de apostelen als grondleggers in de naam van JezusChristus aan de mensen als gave en als opdracht schonken. Het tegendeelechter, de kerk geheel of vooral als een juridisch te leidenorganisatie beschouwen, druist eveneens tegen het nieuwtestamentischgetuigenis in volgens welke juist ook de Geest van Christus in destichting van de kerk werkzaam was. Ofschoon alle kerken en kerkelijkegemeenschappen van beide aspecten weten, neigen de kerken van hetkatholieke type meer naar een kerkidee van door de Geest bezieldetastbaarheid (sacramentaliteit), terwijl de kerken van hetreformatorische type vooral denken aan door de Geest bezielde prediking(bijbelwoord)

KERKDIENSTEN

Kerk

Sinds het Pinksterfeest zijn er groepen mensen samengekomen. Deze groepmensen wordt de kerk genoemd. In een kerkgebouw komen mensen bij elkaardie geloven dat Jezus' dood niet het einde maar juist hetbeginis van het echte leven. In het leven van Jezus kun je het karakter vanGod zien. Door het mysterie van Jezus' dood en opstanding isereen relatie met God mogelijk. Jezus wijst de mensen de weg naar God.Hij is zelf de weg waardoor een relatie mogelijk wordt. Dezepersoonlijke relatie is een bron van vrijheid, inspiratie, genezing envreugde.

Kerkdienst

Een kerkdienst bevat verschillende onderwerpen. We zingen, bidden enluisteren naar een preek over een gedeelte uit de bijbel. Eenkerkdienst duurt ongeveer vijf kwartier. In het algemeen komen devolgende onderdelen aan de orde tijdens een kerkdienst:

Zingen

Zingen onder begeleiding van meestal een orgel, is telkens eenterugkerend onderdeel van de
dienst. Vooraf wordt er een lied gezongenen ook tijdens de kerkdienst wordt verschillende keren gezongen. Viahet lied kun je soms iets zeggen wat met woorden niet lukt. Meestalworden er psalmen gezongen die gebaseerd zijn op het bijbelboekpsalmen. Er worden ook gezangen gezongen die in de loop van de tijdgecomponeerd zijn. De onderwerpen van de liederen verschillen. Zo zijner liederen die God prijzen om wie Hij is. Andere liederen zijn eensoort gebeden waarin om de liefde en nabijheid van God wordt gevraagd.Ook zijn er liederen waarin de mens zijn schuld (zonde) aan God vertelten vraagt om vergeving (kwijtschelding) daarvan.

Votumen groet

In een kerkdienst staat God centraal. Dit wordt onderstreept door dewoorden die de dominee aan het begin uitspreekt. De mensen verwachtenhulp van God. In de bijbel staat hoe God antwoordt op deze vraag. Godgeeft Zijn genade en vrede-groet aan de gemeente. Hierin laat God ziendat Hij aan ons zijn liefde wil geven.
Belijdenis van het geloof
De geloofsbelijdenis vertelt in het kort wat christenen geloven. Hetgeeft een samenvatting van het christelijke geloof in de drie-enigeGod: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Bidden

Bidden is spreken met God. De predikant bidt hardop, maar de gemeentebidt mee. In het gebed bedanken we God voor wat Hij aan ons geeft. Wevragen of Hij ons wil helpen in de kerkdienst maar ook in het dagelijksleven. We bidden ook voor elkaar; bijvoorbeeld voor zieken enhulpbehoevenden. Daarnaast vragen we Gods hulp voor actuele zaken,zoals problemen in ons land of daarbuiten. Het gebed wordtgeëindigd met het woord 'amen'. Ditbetekent dat we erzeker op vertrouwen dat God ons gebed hoort en er naar wil luisteren.
Meestal wordt er tweemaal gebeden in een kerkdienst. De eerste keergaat het vooral of God bij ons wil zijn in de kerkdienst. De tweedekeer bidden we voor elkaar en anderen.

Lezenuit de bijbel

De bijbel is het woord van God. We geloven dat God ons in de bijbelveel te zeggen heeft. In de bijbel lezen we hoe wij als mensen met Hemen met elkaar moeten omgaan. De predikant heeft een gedeelte uit debijbel gekozen die hij voorleest. Soms leest de predikant meerderegedeelten. De lezing uit de bijbel vormt de basis voor de preek.

Preek

De preek is een belangrijk onderdeel van een kerkdienst. Een preekduurt meestal een ruim half uur.
In de preek legt de predikant de betekenis van het gelezenbijbelgedeelte uit. Hij vertelt wat God aan mensen te zeggen heeft. Ditbetekent dat het niet alleen bij de uitleg blijft, maar dat het ook vanbelang is voor ons leven.

Collecte

De collecte is een apart onderdeel van de kerkdienst. Uit dankbaarheidvoor wat wij ontvangen hebben mogen we geld geven aan verschillendedoelen. Tijdens de kerkdienst zijn er twee collectes. De ene collecteis meestal bedoeld voor de kerkvoogdij. Van dit geld worden predikantenbetaald en wordt onderhoud aan de gebouwen gefinancierd. De anderecollecte is vaak voor de diaconie. Dit geld is bestemd om mensen inmoeilijke (financiële) omstandigheden te helpen. Na afloop vandekerkdienst wordt een derde collecte gehouden. Het geven aan de collecteis op basis van vrijwilligheid.

Zegen

Aan het einde van de kerkdienst wordt de zegen over iedereenuitgesproken. God geeft zijn zegen (het goede) mee bij het verlaten vande kerk. Dit betekent dat we de week beginnen in de verwachting dat Godons zal leiden.

KINDERZEGENING

Sommige ouders vragen voor hun kind niet om de doop maar om een zegen.Zij hebben er moeite mee om hun kind op voorhand bij de kerk in telijven en over zijn/haar geloof te beslissen. Zij minachten de doopniet maar nemen die zeer ernstig. De kern ervan is immers ondergaan enverrijzen met Christus om Hem, samen met zijn volk, na te volgen. Datnu moet men naar hun overtuiging zelf willen. Daarom stellen zij dedoop uit tot de persoon daar zelf om vraagt en er voor kiest.
Tegelijk zijn deze ouders vervuld van dank voor de geboorte enaanvaarden zij de opdracht om hun kind in geloof voor te gaan. Zijverlangen het kind wel degelijk in aanraking te brengen met Christus enzijn gemeente. Daarom vragen zij om Gods zegen over zijn/haar leven,zoals Jezus eens de kinderen die men tot hem bracht, omarmde, de handenoplegde en zegende (Mar. 10:13-16).
Wat is er tegen zukeen bemoedigend gebaar, zo'n God bless you aan hetbegin van je weg door et leven. Op de hoogte- en dieptepunten van hetbestaan (huwelijk, sterven) mogen wij weten dat God er bij is met zijnzegen. Waarom dan niet bij de aanvang?
Een Franse kerk heeft in 1956 een liturgie voor de kinderopdracht ofzegening in gebruik genomen. Sommigen gaat dat te ver. Door haaruitvoerigheid, met een onderwijzing en een belofte door de ouders eneventuele peten, vertoont zij gelijkenis met de doop. De kinderzegeningmag echter geen surrogaat-doop worden.
Voorbeeldig door haar eenvoud is de liturgie voor de kinderzegening uitde Utrechtse Domkerk, bestaande uit een gebed, de zegen van Aaron eneen lied. Het gebed verwoordt de dank aan God en de voorbede voor hetkind en zijn ouders, met een beroep op Marcus 10: 14, Laat de kinderentot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is hetkoninkrijk van God. Verder wordt gebeden dat het kind eenmaal Gods naamzal belijden. Daarna laat gezang 332 zich goed zingen. In het liedboekstaat het, o ironie, onder de rubriek doopliederen; maar het slaat opde kinderzegening! Velen vragen zich in dit verband af of de motievenvan veel ouders om hun kind ten doop te houden (dank voor de geboorteen de belofte van een christelijke opvoeding) niet eerder naar dekinderzegening dan naar de doop wijzen. Dan kan het alternatief van dekinderzegening onze kijk op de doop verhelderen.

DE HEILIGE DOOPEen vlieguig passeert halverwege zijn vlucht over de oceaan het pointof no return. Vertoont het toestel een mankement, dan keert het in datgevalniet terug maar vliegt door naar zijn bestemming. De christelijkedoop is in ons leven zo'n point of no return. Je gaat een grens over.Zo trok het volk Israel het diensthuis uit, door het water van deSchelfzee, het beloofde land tegemoet. Een weg terug was er niet.

De doop geschiedt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.Daarmee wordt ons gezegd: God de Vader verklaart je tot zijn zoon, zijndochter. Hij noemt ons in een adem met zijn kind Jezus, in wiens dooden opstanding wij mee begrepen zijn. En de Heilige Geest lijft ons inbij het lichaam van Christus, dat is zijn gemeente. Zo worden wij doorde drie-ene God bij onze naam gekend en tot vrijheid geroepen.

Dit alles wordt ons eens voor al lijfelijk, met water bevestigd. In deeerste eeuwen van de kerkgeschiedenis ging de dopeling zeker tot hetmiddel, naakt het water in en werd daarmee overgoten. Water is symboolvan dood en leven. Het water van de doop is een graf waarin de oudemens met Christus wordt begraven. En het is het vruchtwater waaruit denieuwe mens van hogerhand aan het licht wordt gebracht. De doopbetekent dus een radikale breuk met het verleden, en een nieuwegeboorte uit water en Geest (Job. 3:5). We krijgen een heel leven omdaar de consequenties uit te trekken en om het opstandingsleven metvallen en opstaan te oefenen.

Kenmerkend voor de liturgie van de doop zijn, behalve het gebruik vanwater en de doopformule (Mat. 28:19): verkondiging van wat de doop is,aanroeping van de heilige Geest om het wonder van de nieuwe geboorte,de belijdenis van Gods heerschappij in Christus, en de belofte om innieuwheid van het leven te wandelen. De gemeente met haar gebed, lieden geloof kan daarbij niet gemist worden. God is nu eenmaal niet losverkrijgbaar.
Al met al gaat de doop dus ontzaglijk diep. Zo diep, dat herstel vanhet oorspronkelijke dompelbad, volgens heel veel mensen, serieusoverweging verdient. Gelukkig is ieder mens daar vrij in. Het zit `mimmers niet in de vorm maar in de betekenis van de doop die zobelangrijk voor ons allemaal is.

OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS

Een baby kan bij zijn doop niet van zijn geloof getuigen. Toch zal hetdaar op grond van de doop eens van moeten komen, tenminste, wat zou datfijn zijn. Vroeg of laat moeten wij inzake het geloof kleur bekennen.God en de mensen hebben er recht op om te weten waar wij staan. Vandaarde openbare belijdenis van het geloof. Daarbij komt iemand erpubliekelijk voor uit: ik belijd dat de Heer mijn God is; ik erken datzijn koninkrijk in Jezus nabij gekomen is; ik vertrouw dat de heiligeGeest ons leiden zal in alle waarheid; ik verlang mij te voegen bij degeloofsgemeenschap en haar dienst. Zo luiden in het kort: de vragenwelke bij die gelegenheid worden gesteld.

Tot voor kort gold de openbare belijdenis als afsluiting van decatechisatie en als toelating tot het avondmaal. Maar met geen vanbeide motieven komen wij tegenwoordig meer uit. Want men kan eengedoopte moeilijk de toegang tot de tafel des Heren ontzeggen (vandaarhet goed recht van de kindercommunie). En daarbij is een christen nooitvolleerd. Integendeel, wij blijven ons leven lang leerlingen vanChristus.

Wat is de openbare belijdenis dan wel? Je zou kunnen zeggen: deopenlijke verbintenis met de zaak van God en met de gemeente vanChristus. Openlijk, want waar het hart vol van is, daar loopt de mondvan over. Vat dit vooral niet triomfantelijk op. Wie zegt: ik geloof,doet veeleer een beroep op de gemeente: kom mijn ongeloof te hulp. Eenchristen is als een halm die door het ornringende korenveld overeindwordt gehouden. Daarom is handoplegging als een bemoediging door deHeilige Geest hier zeker op zijn plaats.

Men zegt dat je 'volwassen' moet zijn orn belijdenis te doen. Maar wiekan dat van zich zelf zeggen? Een gelovige blijft immers in de groei.Daarom, wie trouw aan Christus wil zijn en de steun van zijn gemeentezoekt, komt, ongeacht zijn of haar leeftijd. Iets anders is dat hetverbond regelmatig door ons vernieuwd moet worden. Daar bestaanliturgische vormen voor. De beste gelegenheid voor de openbarebelijdenis is niet de Palmzondag maar Pasen of Pinksteren,AVONDMAAL

Sacrament van de christelijke kerken, dat gevierd wordt in herinneringaan en naar het voorbeeld van het Laatste Avondmaal van Jezus (aan devooravond van zijn dood) in de vorm van een maaltijd van brood en wijn,ter beleving en versterking van de gemeenschap met Jezus Christus endoor Hem van de band tussen de gelovigen onderling.

HUWELIJKS-BEVESTIGING

De gebeurtenissen in de kerk vandaag zijn tekens die onze verbondenheidmet God uitdrukken en versterken, vieringen die onslaten deel hebbenaan het Nieuwe Verbond van Godmet de mensen door Jezus.

Het huwelijk is eigenlijk een sacrament. Het bestond alvóór Jezus komst. Het bestond al vanaf het beginvan deschepping. Jezus heeft het alleen bevestigd en de mens gewezen op debedoelingen van God met het huwelijk. (Mc 10,69)
Mensen die trouwen nemen deel aan het scheppingswerk van God. Zijworden "medescheppers". Zij nemen verantwoordelijkheid op zich voor devermenigvuldiging van de liefde en van het leven zelf. Mensen dietrouwen worden op een speciale manier medewerkers van God. Het huwelijkgeeft deel aan het Scheppings en Liefdesverbond van God met de mens.

Bij de huwelijkssluiting vragen we Gods zegen, maar ontvangen we ookeen opdracht. Liefde is een gave, maar ook een opgave. Want in hethuwelijk is het lang niet altijd rozegeur en maneschijn. Het brengt ookverplichtingen en lasten met zich mee die zwaar kunnen wegen. Maarhuwenden beloven elkaar lief te hebben en trouw te zijn in goede enkwade
dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Daarom is hethuwelijk in mijn ogen een roeping: God doet een beroep op hen dieelkaar liefhebben. De spontane liefde is het uitgangspunt om met elkaarte trouwen, jazeker, maar een roeping is het gevolg. Het besef datliefde een voortdurende gave en opgave van God is, maken het huwelijktot sacrament. Een sacrament dat niet duurt zolang de liturgischeviering duurt, maar een leven lang. De viering is alleen maar eenbegin. Het hele huwelijksleven is sacramenteel. "Door de viering wordthet huwelijk niet gesloten maar geopend.", heb ik eens horen zeggen.

Het huwelijk is dus geen privézaak, geen onderonsje van tweemensen die samen leuke dingen doen en een huis bewonen. Het huwelijk iseen belangrijke bouwsteen voor de menselijke samenleving en voor hetRijk Gods. Gehuwden willen de hun geschonken liefde niet voor zichzelfhouden, maar dienstbaar maken aan de samenleving. Door het delen vanelkaars successen en teleurstellingen, door het opvoeden van kinderen,door gastvrijheid voor eenzamen en bedroefden en door hun gezamenlijkgebed zijn gehuwden speciale medewerkers van God.

ROUWDIENST

VOORBEELDVAN EEN LITURGIE OP ZONDAG (ORDE VAN DIENST IN DE KERK)

Een gebruikelijke orde van dienst in de kerk is het volgende:
-Mededelingen door iemand van de kerkenraad
-Openingslied
-Votum en groet (staande)
-Als Antwoordlied bijvoorbeeld:
(melodie Ps. 134):
"Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor Uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd;
kom tot ons, Eeuw'ge in de tijd.
Amen."
-Er wordt een verhaal verteld aan de kinderen en kort met hen hierovernagepraat
-Gebed van presentie
-Lied, waarna de kinderen naar de Kinderkring gaan.
-Bijbellezing
-Lied
-Bijbellezing
-Lied
-Preek/ overdenking
-Orgelspel
-Voorbeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader
-Collecte
-Slotlied (staande)
-Uitzending en zegen (staande)
-Gezongen Amen

KERKDIENSTEN OP JE COMPUTER

Voor jongeren en ouderen die thuis eens kerkdienst willen meemakenbestaan er Internet Kerkdiensten. Er zijn al een aantal jarenwekelijkse uitzendingen. Doelstelling van deze pagina is het wijzen ophet bestaan wekelijkse internetkerkdiensten aan nederlandstaligemensen. Dus niet alleen voor christenen, maar voor iedereen !Een fijnemogelijkheid óók wanneer je, door welke reden danook aanhuis gebonden bent. Of het gewoon eens thuis helemaal te willen volgenop het moment van eigen keuze.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid hoef je alleen maar HIER te klikken en heb je meteen een bruikbaar voorbeeld bij de hand. Jekunt de hele kerkdienst volgen óf alleen de preek volgenóf een keuze maken...en ook de liturgie bekijken. Kortom:meerdan de moeite van het bekijken en beluisteren waard.VERZOEK : Geef deze mogelijkheid door aan familie en bekenden !

Eigenlijkzou ik graag…

… iets voor de kerk, mijn gemeente of voor de Here Jezuswillendoen. Maar ik weet niet hoe of wat. Zou evangeliseren door middel vanlectuur iets voor mij kunnen zijn? Allerlei zaken kunnen bijzo'nvraag door je hoofd gaan. 'Wie leest er tegenwoordignog?'en 'Wat moet ik dan gaan verspreiden?'.
Als er niemand meer zo lezen zouden er niet zoveel bladen, kranten enfolders verspreid worden. Waarom plakken mensen stickers op debrievenbus? Juist, omdat we vaak overspoeld worden met reclame enverschillende vormen van ongewenst drukwerk. Toch wil dat niet zeggendat alles ongewenst is. Er wordt wat afgelezen, in kranten, opinternet, e-mails, sms-jes, noem maar op! Nee, je kunt niet zeggen datmensen niet lezen, ze lezen anders. Alle ruimte en vele mogelijkhedenom met lectuur te evangeliseren. Maar, hoe begin je?

Men neme…

Veel recepten beginnen met dezelfde woorden. Er zijn basisingrediënten waaraan men bepaalde bestanddelen aan toevoegt endan… krijg je wat je wilt. Word je op zo'neenvoudigewijze ook een blad-evangelist? Neem een stapel bladen, een beetje moeden goede wil en je gaat op pad. Helaas, zo eenvoudig is het begin niet.Vooral als je niet wil dat het begin ook direct het einde is. Een goedbegin is het halve werk!
Bid doelbewust!
Het gebed is de grootste kracht die God aan de mensen, ook aan jou,heeft gegeven om anderen voor Hem te winnen. Vergeet niet dagelijksvoor je lezers te bidden. Vraag God of Hij je wil gebruiken om hen bijde Here Jezus te brengen. Door het gebed ontvang je daartoe de krachten de vreugde!

Zoekcontact met andere christenen.

Jezus Christus wil niet dat we eenzame 'solisten'zijn,maar dat we samen met alle gelovigen Zijn grote daden verkondigen. Hetcontact met andere christenen bewaart je voor moedeloosheid. Praktischeuitwisseling van ervaringen is vaak tot een grote steun. Ook als jemisschien maar één persoon hebt, waarmee je kuntbiddenen overleggen.
Kom met een ander in gesprek. U kent vast mensen in uw omgeving die deHere Jezus niet kennen of niet of nauwelijks (meer) in een kerk komen.Misschien een buurman, of een moeder van school, een collega of zelfseen broer, zus, vriend of vriendin! Is het ook uw verlangen dat zij deHere God persoonlijk leren kennen? Laten wij elkaar stimuleren omregelmatig voor hen te bidden. Laten wij de Here God vragen of Hij henontvankelijk wil maken voor het Evangelie. Laten we vragen of Hij onsgelegenheden wil geven om daarover met hen in gesprek te komen.
Ik wil je aanmoedigen een concrete af-spraak te maken om voor iemand,van wie u houdt, regelmatig te bidden. Gebruik de bladwijzer in uwbijbel. Vergeet uw afspraak niet!

Eveneen voorbeeld.

Alles wat Israël is overkomen en meemaakte isons tot een voorbeeld. ...Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeldgeschied... (1 Kor.10: 6)
Denk aan de belofte. …en mijn volk*1 waarover mijn naam isuitgeroepen, verootmoedigt zich*2 en zij bidden en zoeken mijnaangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemelhoren en hun zonden vergeven en hun land herstellen.*3 (2 Kronieken7:14)
Spiegel
Even voor de spiegel. *1...mijn volk... Iedere zondag wordt de naam vande Leven-de God uitgeroepen over Zijn gemeente.
*2...verootmoedigt zich... Waarom? Diverse onderzoeken laten zien:kerkverlating, verdeeldheid in de kerk, steeds meer mensen zien de kerkniet meer zitten. Wat doen wij eraan? Laten wij het er bij zitten?

...Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muuropgetrokken. (Ezechiël 13:5)
Zijn wij op de bressen gaan staan en hebben wij een muur opgetrokken?

...Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnenoptrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan tenbehoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hemniet gevonden. (Ezechiël 22:30)
Wie zal God bij ons vinden ? *3...dan zal Ik…horen, vergevenen… herstellen.
Waar is het volk, Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigenvan Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaarlicht? (1Petrus 2:9)
God biedt de oplossing. Door de belofte uit Zacharia 4:6
...Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest!

Door een beweging vanuit Zacharia 4:10
...Want wie veracht de dag der kleine dingen?

Zacharia mocht zien dat de tempeldienst weer zal worden hersteld. Demenora brandde weer!

De gemeente van Jezus Christus is geroepen om een lichtend licht tezijn in de wereld.Wij kunnen dat niet vanuit onszelf maar…DoorZijn Geest! Daarbij moeten wij de dag der kleine dingen niet verachten.
Is één minuut per dag klein genoeg?
Neem een positieve beslissing: Maak een afspraak tussen u en de HereGod:
Religieuze Kunst en Cultuur

In Europa, en trouwens heel de wereld, zijn in de afgelopen eeuwen veelkunstvoorwerpen gemaakt ter ondersteuning van het christelijkreligieuze leven van de mensen. Het is boeiend om te zien hoe de kunstdoor de eeuwen heen de veranderingen toont in de houding van dekunstenaars en hun opdrachtgevers ten opzichte van het Rijk Gods.

In bijvoorbeeld de vroege Middeleeuwen had men heel andere beelden enverwachtingen van het Rijk Gods dan in de Renaissance van de 15e en 16eeeuw. Laat staan in onze huidige tijd.


Christhas died, Christ is risen, Christ will come again!
href="https://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html">We thank our collaborators and visitors fortheir continuous support and interest!


klik ook eens op nevenstaande afbeelding:ReligionsArt Gallery

Bovenstaandelink verwijst naar kunst van alle wereldreligies

Ikonen zijn schilderingen op houten panelen, met afbeeldingen vanChristus, de Moeder Gods, Heiligen en gebeurtenissen uit de bijbelseboeken. Ze worden gebruikt in kerken die de Byzantijnse ritus volgen,een zeer oude en autenthieke manier van lofprijzing. Zulke kerken zijner niet alleen in Rusland en Griekenland, maar ook in Amerika enNederland. Ikonen worden geschilderd om te dienen als gebedsmedium. Jeraakt naar alle waarschijnlijkheid best ondersteboven van de schoonheiddie ikonen bieden. Om daar achter te komen raad ik je aan eens teklikken op de ikoon hiernaast. Geniet ervan. wie weet ga je zelf nogeens een ikoon maken als object van lofprijzing aan Hem die zich voordeze wereld heeft gegeven. Klik ook eens op de link

A Guide to Byzantine Icons on the Internet

Werkelijkbelangstelling in religieuze kunst ? Wel, dan kom je op deze paginabehoorlijk aan je trekken. Klik maar eens op de afbeelding hierboven;er gaat een prachtwereld voor je open. Alle met een klik binnenoogbereik !

Ga vervolgens maar eens op de afbeelding hiernaast klikken. Je zultversteld staan van de schoonheid. Je komt dan bij de rijkeverzamelingen in Rome. Als je dat bekijkt, kun je door te klikken opeen afbeelding het kunstwerk op groot formaat bekijken.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)