DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

INLEIDING OP DEZE SERIE

Lees de Bijbel      De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Tips bij het lezen van de Bijbel

InHem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie vanuw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel vande Heilige Geest die ons beloofd is
Efeze 1:13

De bijbel is geen gewoon boek, het is een geestelijk boek door God gegeven om Hem te kennen, en Zijn wil te verstaan.
Voordat u gaat lezen vraag Hem of Hij uw ogen wil openen voor Zijnwaarheid om u te helpen bij het toepassen van Zijn woord en tevolharden in het lezen.

Je zult al snel merken dat bijbellezen niet het zelfde is als het lezen van een krant of boek.
Krijg je bij het lezen van een krant of boek alle tijd, en kost hetweinig moeite om een boek uit te lezen, u zult bij het lezen vande bijbel merken dat u die tijd moet nemen, en dat het moeite kost omuw aandacht erbij te houden, en u zult sneller geneigd zijn om debijbel dicht te doen of naast u neer te leggen.
Dit komt omdat de tegenstander van God (satan) u ervan af wilt houden om God en Zijn Zoon Jezus Christus te kennen.

Want door het lezen van de bijbel leert u wie God is als schepper vanhemel en aarde, hoe Hij de mens schiep naar Zijn beeld, hoe deze menszich keerde tegen God ( zonde) en zijn eigen ondergang tegemoet ging.
Ook leert u hoe God de mens uit het paradijs dreef en tegelijk eenbelofte meegaf dat de Messias (Jezus) eens zou komen. (Genesis3)
Het ontstaan van het volk Israël en hoe God met dit volk een weg is gegaan.
Door het hele oude testament loopt een rode draad dat Jezus de beloofde Messias zou komen om de mens te redden van hun zonde(n).

In het nieuwe testament lezen we dat de beloofde Messias is gekomen,waardoor de belofte in het oude testament tot vervulling komt.
Jezus is gekomen om zondaren (mensen die zonder God leven)te redden,Hij predikte het evangelie(blijde boodschap)dat mensen zich moestenbekeren en geloven dat Hij het is die de zonde van de mens op zichheeft genomen door te steven aan het kruis De kerntekst van hetnieuwe testament is Johannes 3 :14-21 geloof (vertrouwen) is hier hetsleutelwoord.
Verder zijn er de brieven die aan verschillende Gemeenten zijn geschreven om de gemeente verder te onderwijzen en ommisverstanden en dwalingen die waren binnengeslopen in de gemeente aante pakken.

Je begrijpt dat de tegenstander van God niet blij is als u dit allesweet en er naar gaat leven hij zal alles in het werk stellen om u ervanaf te houden.
Ontmoedigen is een van de vele tactieken die hij gebruikt om u van hetbijbel lezen af te houden wees daarop bedacht. Hier volgen een paartips die u daarbij kunnen helpen.

1. Zoek een tijdstip uit waar je rustig de bijbel kunt lezen 'smorgens vroeg een hoofdstuk en 's avonds een hoofdstuk. Misschien moetu een offer brengen om een half uur eerder op te staan en om een halfuur eerder naar bed te gaan. Mag het u iets kosten?

2. Voordat je begint vraagt God de Vader of Hij zich wilopenbaren spreek uw verlangens uit om Hem beter te leren kennen dathetgeen u leest dichter bij Hem brengt en dat Hij u helpt om het toe tepassen in uw leven.

3. Houd een geestelijk dagboek bij waarin je aantekeningen kuntmaken deze website geeft u een voorbeeld die je kunt gebruikenklikhier.
Probeer gedurende de dag over hetgeen je gelezen hebt na te denken,vraag aan de Heilige Geest of Hij je verder wilt onderwijzen en wilinspireren.

4. Spreek met mensen erover zoals je vrienden, vrouw, man of ganaar een bijbelkring het zal je enorm helpen om inzichten tekrijgen, probeer in praktijk te brengen wat je hebt geleerd enhet zal je stimuleren meer van Hem te willen leren.

5. Probeer verschillende vertalingen te lezen. Op deze onlinebijbel worden 4 vertalingen aangeboden. Dit geeft een beter inzicht inde bijbel en geeft vaak meer duidelijkheid.

6. Lees naast de bijbel een goed naslagwerk wat u helpt om de bijbel beter te begrijpen.

 Neem kennis van prachtige preken op pagina 'Verkondiging vanuit de Heilige Schrift'

 Neem kennis van schriftuitleg op pagina 'Uitleg van de Heilige Schrift"
 De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
A = Verwijzing naar bijbeltekst met uitgebreide uitleg
B = Beknopte verhandeling over het hier gekozen bijbelboek
C = Verwijzing naar de verhandeling van een ander bijbelboekA B C
BIJBELBOEK
met
UITLEG


Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring


Zeer veel mensen in onze moderne tijd kennen het Boek der boeken - deBijbel -- slechts van buiten. De ware betekenis ervan alsmede de inhoudis hun zo goed als onbekend. Zij hebben zich nooit de moeite getroostde Bijbel telezen of te bestuderen.Een spreekwoord zegt:"Onbekend maakt onbemind". Verblijdend is het daarom dat menthans in verschillende kringen de belangstelling voor de Bijbel ziettoenemen. Protestanten en Katholieken trachten de Bijbel in dehuisgezinnen te brengen. In de kiosken bijvoorbeeld treft men een aantal pocketsover de Bijbel aan. De Bijbel is en blijft dé Bestseller.

L Het woord Bijbel betekent "boeken". De Bijbel bestaat uit tweegrote delen: het Oude en het Nieuwe Testament. Het zijn tezamen 66boeken of geschriften. De benaming Oud en Nieuw Testament heeftbetrekking op die boeken, die geschreven werden voor de geboorte vanJezus Christus, en die welke na Diens geboorte geschreven werden. Deboeken van het Oude Testament in de Bijbel laten zich naar hun inhoudin drie grote groepen indelen:


a. Geschiedkundige boeken. Dit zijn de geschriften waarin degeschiedenissen van Gods volk beschreven zijn, zoals de vijf boeken vanvan Mozes, Jozua, Richteren, Ruth, twee boeken van Samuel, twee boekender Koningen, twee boeken der Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther.

b. De profetische boeken: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël,Hosea, Joël, Amos, Micha, Nahum, Obadja, Jona, Habakuk, Zefanja,Haggaï, Zacharia, Klaagliederen vanJeremia en Maleachi.


c. De dichterlijke boeken: Job, de Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.
Het Nieuwe Testament laat zich als volgt indelen:
a. Geschiedenisboeken: Mattheus, Markus, Lukas, Johannes en deHandelingen der Apostelen.b. De Openbaring van Johannes is eenprofetisch boek.

d. De brieven van het Nieuwe Testament zijn: de Romeinenbrief, tweebrieven aan de gemeente te Korinthe, de brief aan de Galaten, aanEfeze, de Filippenzen, Kolossenzen, Thessalonisenzen, twee brieven aanTimotheus, de brief aan Titus, aan Filemon, twee brieven van Petrus,drie brieven van Johannes, de brief aan de Hebreën, van Jacobus enJudas.

2. Hoewel al deze boeken geschreven werden door menselijke werktuigen, zo is toch de eigenlijke auteur God zelf.

"Want de profetie is voorheen niet voortgebracht door de wil eensmensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedrevenhebben ze gesproken.' 2 Petrus 1: 21.

"Heel de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in, derechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tt alle goed werkvolmaakt toegerust.' 2 Tim. 3 : 16-17.

3. Het is daarom God Zelf die door de Heilige Schrift tot de mensenspreekt: "God, voorheen vele malen en op velerlei wijze tot devaderen gesproken hebbende door de Profeten, heeft in deze laatstedagen tot ons gesproken door de Zoon" Hebr. 1 : 1.

De Bijbel werd door geïnspireerde mensen geschreven. Zij warenwerktuigen van God en gebruikten hun eigen woorden om de denk- enuitdrukkingswijze van Gods Geest neer te schrijven. De Geest van God enZijn Wil verbonden zich met het menselijk denken en willen. Op dezewijze zijn hetgeen de gewijde schrijvers neerschreven, Gods Woorden.

4. Jezus Christus, de Zoon van God, vormt het middelpunt van- deBijbel. Hij zesde: "Onderzoekt de Schriften, want gij meentdaarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mijgetuigen." Johannes 5 : 39.

Het getuigenis dat de Schrift van Jezus Christus geeft, laat zich samenvatten in drie hoofdgedachten.
a. De door Hem verrichte wonderen. Matth. 11 : 4-5.
b. Het directe getuigenis van de Vader bij de doop in de Jordaan. Matth. 3 : 16--17.

c. Het getuigenis van de Oudtestamentische profeten. Lukas 24: 25-27; Handelingen 8 : 32---35.

5. De Bijbel, als het Woord van God, werd ons niet gegeven om onzenieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons tot een gids en een lichtte zijn op de levensweg. "Uw Woord is een lamp voor mijn voet eneen licht op mijn pad!" Psalm 119: 105.

Het ijverige en dagelijks onderzoek van de Heilige Schrift verleende deeerste christenen de moed en de kracht om de banier van Gods Waarheidin het gehele Romeinse rijk op te richten. Paulus schreef omtrent degelovigen in Beréa:


"En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die hetWoord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks deSchriften of deze dingen alzo Waren." Handelingen 17: 11.

6. Daar de Heilige Geest de auteur is van de Bijbel, mogen allen die erernstig naar streven de ware betekenis van de Bijbel te leren kennen enhem daarom bestuderen, op de hulp van de Heilige Geest rekenen.

"Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Want deGeest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods." 1 Kor. 2 : 10.

"Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal inMijn Naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat Iku gezegd heb." Joh. 14 : 26.


7. Het bestuderen van de Heilige Schrift is voor iedereen een middel omGod te leren kennen, het verlossingsplan te begrijpen en de weg tot heteeuwige leven te vinden. Ons geloof moet op de kennis van Gods Woordgefundeerd zijn. Alleen de uitspraken van de Heilige Schrift kunnen degrondslag vormen voor het waarachtig geloof.

"Zo Is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods." Romeinen 10: 17.

Teneinde dit te bereiken, moeten we de raad van de wijzeSpreukendichter ter harte nemen. Lees: Spreuken 2 : 3-6. Jezus zeide:"Ja, zalig. zijn degenen die het. Woord Gods horen en hetzelvebewaren." Lucas 11 : 28.

In dit boek verneemt mende Stem van de Almachtige. Het is geheelverschillend van alle heilige boeken van andere godsdiensten. Deheilige boeken van niet-christelijke godsdiensten spreken de mensenover God, maar hier spreekt God tot de mensen.Dit boek is niet eenrondtasten gelijk een blinde aan de wand, maar het is een openbaringvan God aan de mens, een boek waarin een liefhebbende Vader Zijn kinderen toeroept: "Neigt uw oor ... hoort en uw ziel zal leven."Jes. 55: 3.


Vanuit de Bijbel . . .


leer je God kennen en zijn bedoelingen met je leven

leer je onderscheid te maken tussen waarheid en leugen

leer je onderscheid te maken tussen bijbelse en onbijbelse opvattingen

leer je antwoorden te vinden op belangrijke levensvragen

leer je beslissingen te nemen die overeenkomen met Gods wil

leer je wat goed en slecht is

leer je een zuiver leven te leiden

leer je van de vele praktijkvoorbeelden uit de levens van bijbelse personen
COMMENTAAR
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring
 

Bijbelboeken

Het Christendom heeft 66 bijbelboeken, 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament

Inhoud Oude Testament

HET GAAT OVER DE WET

Genesis

De schepping van de wereld en het verval. De roeping en de belofte van God aan Abraham en zijn nakomelingen.

Exodus

Hoe God de Israëlieten redde uit de slavernij in Egypte en hen tot Zijn volk maakte.

Leviticus

Het boek van Gods wetten voor zijn mensen.

Numeri

Beschrijving van de reis van het volk van Israël van de berg Sinaï naar de Jordaan.

Deuteronomium

Mozes spreekt de Israëlieten toe als zij op het punt staan het land van belofte binnen te trekken. Hij kijkt terug op de reis en herinnert het volk aan hun verbond met God.

HET GAAT OVER GESCHIEDENIS

Jozua

De Israëliërs, geleid door Jozua, veroveren het land dat God hun heeft beloofd.

Richteren

De moeilijkheden die de Israëlieten kregen na de dood van Jozua; een terugkerend patroon van ongehoorzaamheid tegenover God, een terugkeer tot God – en bevrijding van de vijanden.

Ruth

Het verhaal van een buitenlands meisje wier moed en toewijding haar een plaats deden verwerven in de familielijn van koning David.

1 Samuel

De overgang van richters naar koningen: de regeringen van Saul en David.

2 Samuel

De overgang van richters naar koningen: de regeringen van Saul en David.

1 Koningen

De geschiedenis van de natie van koning Salomo tot de verbanning.

2 Koningen

De geschiedenis van de natie van koning Salomo tot de verbanning.

1 Kronieken

Een selectieve kroniek geconcentreerd op de Koninklijke lijn van Juda.

2 Kronieken

Een selectieve kroniek geconcentreerd op de Koninklijke lijn van Juda.

Ezra

De joden keren uit ballingschap terug, herbouwen de tempel in Jeruzalem en voeren Gods wet weer in.

Nehemia

Het verhaal van landvoogd Nehemia die van Jeruzalem weer een stad maakte.

Ester

Het verhaal van een joods meisje, dat koningin van Perzië wordt en, met behulp van haar neef Mordekai, een complot verijdeld om het joodse volk uit te roeien.

HET GAAT OVER POËZIE EN WIJSHEID

Job

Het verhaal van Job gaat om het probleem van het lijden en hoe we dat moeten begrijpen. Het is een gespreksthema tussen de lijder, Job – een goede man – en zijn goedbedoelende, maar enghartige vrienden, tot God op het laatst tussenbeide komt …

Psalmen

De Psalmen zijn de tijdloze hymnen van het oude Israël.

Spreuken

Een tekstboek van wijze gezegden om de jongeren te leren hoe zij moeten leven. Ware wijsheid is gebaseerd op d eerbied voor God.

Prediker

De filosoof neemt het leven onder de loep: zonder God is het leven volkomen zinloos.

Hooglied

Een in de Bijbel unieke serie liefdesgedichten viert de menselijke seksualiteit en de hartstochtelijke liefde van een man en een vrouw.

HET GAAT OVER PROFETEN

Jesaja

Profetieën over God “De Heilige Ene”, Here van de geschiedenis en de redding van zijn volk.

Jeremia

De bezorgde waarschuwingen van een onwillige profeet van Gods oordeel gedurende de jaren die leidden tot de ondergang in 587 voor Christus van Jeruzalem.

Klaagliederen

Een verzameling van vijf klaagliederen, die treuren om de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus door het Babylonische leger.

Ezechiël

Ezechiëls profetieën in Babylonië, voor en na de val van Jeruzalem.

Daniël

Verhalen over Daniël, een banneling in Babylon en zijn visioenen van de toekomst.

Hosea

De relatie tussen God en Israël wordt levendig uitgebeeld in het huwelijk van de profeet – ontrouw, breuk en herstel.

Joël

Een sprinkhanenplaag in Juda waarschuwt voor de Dag des Heren. Maar God is bereid zijn volk te vergeven en te zegenen als ze zich tot Hem willen wenden.

Amos

De herder-profeet Amos brengt Gods waarschuwingen van het oordeel over aan het noordelijk koninkrijk Israël.

Obadja

Een profetie tegen Edom.

Jona

Het verhaal van de missie van de profeet Jona naar Ninevé, de hoofdstad van Assyrië, met de oproep zich te bekeren of Gods straf te ondergaan.

Micha

Profetieën over Gods oordeel over Samaria en Jeruzalem inzake onrechtvaardigheid en misdaden tegen het volk: God zal straffen en later herstellen.

Nahum

Gods oordeel over de stad Ninevé en het hele Assyrische rijk.

Habakuk

Waarom laat God de verdorvenen in weelde baden? Is er geen gerechtigheid? Hakakuk stelt de grote, universele vragen – en God antwoordt.

Zefanja

Profetie over Gods dag van universeel oordeel en Zijn oordeel over Juda. Zijn belofte de weinige trouwen mensen te herstellen.

Haggaï

De profeet spreekt tot de teruggekeerde ballingen in Juda en Jeruzalem: stel de juiste prioriteiten – maak de herbouw van Gods tempel af als u wilt genieten van Zijn zegeningen.

Zacharia

Profetische boodschappen en visioenen van oordeel en herstel.

Maleachi

Maleachi brengt Gods boodschap aan een terneergeslagen volk, dat onverschillig ten opzichte van Hem is geworden. Gods liefde is constant. Zijn Dag zal komen. Maak goed wat verkeerd is en bereid u voor.

Inhoud Nieuwe Testament

HET BEVAT EVANGELIËN

Mattheüs

Het verhaal van Mattheüs over het leven van Jezus is gericht op diens onderwijzing.

Markus

Marcus’ verhaal over het leven van Jezus is het kortst en zit vol actie.

Lukas

Lucas vertelt het verhaal over Jezus voor niet-joodse lezers.

Johannes

Het verhaal over Jezus van Johannes is een Evangelie van licht en liefde.

HET BEVAT GESCHIEDENIS

Handelingen

Het Goede Nieuws van Jezus verspreidt zich van Jeruzalem tot Rome, van de joodse tot de niet-joodse wereld.

HET BEVAT BRIEVEN

Romeinen

Paulus schrijft aan de joodse en niet-joodse christenen in Rome, die hij spoedig hoopt te bezoeken, over de belangrijke thema’s van wet, geloof en verlossing.

1 Korinthe

Paulus schrijft in antwoord op een aantal berichten en vragen van de kerk in Korinthe.

2 Korinthe

Paulus werd aangevallen door de kerk van Korinthe. Hij verlangt naar betere relaties en schrijft om zichzelf en zijn roeping als apostel nader te verklaren.

Galaten

Een dringende brief waarin Paulus ernstige problemen behandelt. De kern betreft leraren die er op staan dat niet-joodse christenen zich moeten laten besnijden en zich aan de Joodse wet moeten houden.

Efeze

Een rondschrijven van Paulus aan de kerken in de omgeving van Efeze.

Filippenzen

Paulus, een gevangene die op zijn vonnis wacht, schrijft aan een groep christenen in Filippie die een speciale plaats in zijn hart heeft. Het sleutelwoord in zijn brief in blijdschap.

Kolossenzen

Paulus schrijft aan een kerk, die hij niet heeft gesticht en die een allegaartje van geloven heeft aangenomen, waardoor het zicht verloren gaat op alles wat Christus betekent.

1 Thessalonicenzen

Paulus schrijft aan de trouwe, met moeilijkheden kampende kerk in Thessalonica. Hij maakte zich zorgen over hen, maar heeft nu goed nieuws ontvangen. Hij geeft ze instructies voor een christelijk leven en zet ze op het goede spoor betreffende een aantal zaken die verband houden met de wederkomst van Jezus en Gods oordeel.

2 Thessalonicenzen

Paulus schrijft aan de trouwe, met moeilijkheden kampende kerk in Thessalonica. Hij maakte zich zorgen over hen, maar heeft nu goed nieuws ontvangen. Hij geeft ze instructies voor een christelijk leven en zet ze op het goede spoor betreffende een aantal zaken die verband houden met de wederkomst van Jezus en Gods oordeel.

1 Timotheüs

Een brief over het leiderschap in de kerk. Paulus waarschuwt voor de gevaren van valse predikers, hij zegt Timotheüs waar hij op moet letten bij het kiezen van leiders en geeft de jonge man persoonlijke leiding voor zijn eigen rol als leider.

2 Timotheüs

Persoonlijk advies – bemoediging, waarschuwingen, instructies – aan Timotheüs, die Paulus’ voetspoor zal gaan volgen als een ware en trouwe getuige voor Jezus.

Titus

Instructies en bemoedigingen voor Paulus’ metgezel en mede-zendeling Titus, die de leiding krijgt over een ongedisciplineerde en lastige groep christenen op Kreta.

Filemon

Paulus schrijft zijn vriend Filemon over de terugkeer van zijn weggelopen slaag Onesimus die nu christen is.

Hebreeën

Het oude stelsel van wetten en offers wordt vervangen door iets nieuws en iets dat beter is in Christus. De schrijver moedigt zijn joods-christelijke lezers aan ‘volwassen te worden’ in hun geloof – en waarschuwt tegen terugkeer naar het oude.

Jakobus

Een beroep, speciaal gedaan op joodse christenen om naar het geloof te leven, vooral binnen de christelijke gemeenschap. Jakobus spreekt van geloof in de praktijk, wijsheid, rijkdom en armoede, beproeving en moeilijkheden, hoogmoed en vooroordeel, geduld en gebed, in een stijl die doet denken aan het boek Spreuken van het Oude Testament.

1 Petrus

Petrus schrijft om de christenen, die te maken krijgen met lijden en moeilijke tijden, te bemoedigen. Hij herinnert ze aan alles waar ze zich over mogen verheugen in Christus en dringt er bij ze op aan een leven te leiden waarin Gods heiligheid wordt weerspiegeld.

2 Petrus

Deze brief stelt zich teweer tegen dwaalleren die aan Gods oordeel ten offer zullen vallen. Petrus vraagt zijn lezers smetteloze levens te leiden in afwachting van de wederkomst van de Here, die zeker zal komen.

1 Johannes

Een toespraak, geschreven om de lezers te waarschuwen tegen dwaalleren en ze op te roepen vast te houden aan de waarheid – dat God zowel licht als liefde is, en dat Hij wil dat Zijn kinderen ‘leven in het licht’ en elkaar liefhebben.

2 Johannes

Een korte brief over hetzelfde onderwerp, gericht tot een bepaalde kerk.

3 Johannes

Een persoonlijk briefje aan een vriend over een kerkleider die een echt probleem is geworden in de kerk.

Judas

Een krachtige waarschuwing om de lezers te wapenen tegen de fatale verleidingen van dwaalleren binnen de kerk.

HET BEVAT PROFETIE

Openbaring

Brieven aan zeven kerken introduceren een serie profetische visioenen waarin het oordeel wordt verkondigd – de definitieve vernietiging van de dood en het kwaad – en de vernieuwing van de hele schepping voor God en Zijn mensen samen.


Lees hier nog eens verder.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG