HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

EFEZIËRS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


EFEZIËRS


De brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een van de boeken in de bijbel, in het Nieuwe Testament. De brief telt 6 hoofdstukken.
De brief is niet geadresseerd en waarschijnlijk helemaal niet aan Efeze gericht. Vermoedelijk omdat de brief in Efeze gevonden werd, is reeds vroeg een Christelijke traditie ontstaan dat de brief voor de Efeziërs bestemd was. In het opschrift van latere handschriften is de tekst "Aan de heiligen in Efeze" toegevoegd.

Toen Paulus anderhalf jaar te Corinthe was geweest, ging hij naar Efeze

Hij bleef daar toen echter slechts kort.

En zij kwamen te Efeze aan en hen daar achterlatende, ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden. Hun verzoek echter om langer te blijven willigde hij niet in, maar hij nam afscheid en zeide: Zo God wil, kom ik bij u terug. - Hand. 18:19-21 -
Paulus vertrekt dan per schip en gaat naar Antiochië. Maar later komt hij terug in Efeze en blijft daar dan drie jaren en sticht er een goede gemeente.

Als Paulus later in Rome gevangen zit, acht hij het wenselijk een brief aan de gemeente te Efeze te schrijven om hen in de leer te sterken, vooral degenen, die de genade van Jezus Christus tekort deden.

Hij beschrijft de weldaden, die de gelovigen ten deel vallen en hij herinnert hen aan hun ellendige toestand in de tijd, dat ze nog heidenen waren en buiten het verbond Gods leefden.

Hij verklaart, dat zij alleen door hun geloof in Christus, die de tussenmuur der wet heeft weggenomen, nu mede-erfgenamen van het verbond zijn geworden.

In het vierde hoofdstuk geeft hij enige algemene vermaningen voor een Christelijke wandel. Hij maant hen tot eenheid en standvastigheid in de leer.

Tenslotte maant hij hen tot gebed, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle heiligen.

De brief wordt door Tychicus2) naar Efeze gebracht.

1. Ontstaan van de gemeente in Efeze

Van Paulus' eerste en haastige bezoek aan Efeze gedurende drie maanden wordt verhaald in Handelingen 18:19-21. Het werk dat hij hier begon werd voortgezet door Apollos (24-26) en Aquila en Priscilla. Bij zijn tweede bezoek aan Efeze, vroeg daarop in het volgende jaar, bleef hij er drie jaar. Hij ontdekte de stad als sleutel tot de toegang tot de westelijke provincies van Klein-Azië. Volgens 1 Kor. 16:9) werd hier een deur voor hem geopend, en de gemeente werd versterkt door zijn onderwijs (Handelingen 20:20, 31). Vanuit Efeze verspreidde het evangelie zich door "bijna geheel Azië" (19:26).

Op zijn laatste reis naar Jeruzalem landde de apostel te Milete, en riep hier de oudsten van de gemeente in Efeze bijeen. Hij hield een opmerkelijke afscheidsrede, verwachtend hen niet meer te zien (Handelingen 20:18-35).

De volgende overeenkomsten tussen deze brief en de Miletische afscheidsrede kunnen opgemerkt worden:
1.Handelingen 20:19 = Efez. 4:2. De uitdrukking "ootmoed" komt slechts op vijf plaatsen voor.
2.Handelingen 20:27 = Efez. 1:11. Het woord "raad" (Bouge) komt alleen hier en in de brief aan de Hebreeën 6:17 voor. Zie echter ook bijv. het Evangelie naar Lukas (Lucas 7:30).
3.Handelingen 20:32 = Efez. 3:20. "die bij machte is".
4.Handelingen 20:32 = Efez. 1:14, 18. "De erfenis der heiligen."

2. Plaats en datering van de brief

Het lijkt aannemelijk dat de brief vanuit Rome tijdens Paulus' eerste gevangenschap (3:1; 4:1; 6:20) werd geschreven, en waarschijnlijk spoedig na zijn aankomst daar, ongeveer in 62, vier jaar nadat hij van de oudsten in Efeze afscheid had genomen.

Er schijnt geen speciale aanleiding tot het schrijven van deze brief te zijn geweest, Paulus' doel was niet polemisch; ook waren er geen grove foutieve leerstellingen in de gemeente gegroeid die hij probeerde te rectificeren. Het doel van de apostel is de "grondslag en het fundament van het gemeente-zijn uiteen te zetten".

Efeze was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, in het westen van Turkije.
Tegenwoordig is de stad van toen nog maar een klein dorpje, maar je kunt de ruïnes van de prachtige gebouwen van het oude Efeze nog steeds bezoeken. Of de brief alleen voor de christenen in Efeze bedoeld was, is nog maar de vraag. In een aantal Griekse handschriften van de brief staat in vers 1 geen 'in Efeze'. Dat is bijvoorbeeld in het alleroudste handschrift van de brief het geval. Daarom denken veel bijbelwetenschappers dat de brief oorspronkelijk geschreven is voor een groep gemeenten. Het is een moeilijke brief om te lezen.

3. Inhoud

Waar de brief aan de Colossenzen vooral polemisch van aard is, opgezet om een aantal gnostische stromen die in de gemeente opgekomen waren, te weerleggen, lijkt de brief aan Efeze dat niet te zijn. De brief komt voort uit Paulus' liefde voor de gemeente in Efeze.
1.Groet (1:1, 2);
2.Een lofbetuiging op de zegeningen van het evangelie, hun bron, en hoe ze verkregen worden, het doel waarvoor ze gegeven worden (1:3-14);
3.Een gebed voor de verdere geestelijke rijkdom van de Efeziërs (1:15-2:10);
4.Een verhandeling over de geestelijke situatie van de gelovigen uit de heidenen (2:11-22);
5.De heidenen zijn mede-erfgenamen van Christus en maken deel uit van zijn lichaam (3:1-3:21);
6.Een hoofdstuk over de verscheidenheid van gaven in de gemeente (4:1-16);
7.Aanwijzingen voor het nieuwe leven in Christus (4:17-6:10);
8.Een beeld van de geestelijke oorlog; de opdracht van Tychicus, en verschillende zegenwensen (6:11-24).

Hoofdstuk 1

Schrijver. Lezers. Groet

Rijkdom der uitverkorenen

Voorbede

Hoofdstuk 2

Alles is genade

De eenheid der gemeente

Hoofdstuk 3

Het geheimenis van de roeping der heidenen

De grote liefde van Christus

Hoofdstuk 4

Eenheid en verscheidenheid in de gemeente

De nieuwe levenswandel

Hoofdstuk 5

Vermaningen

Het huwelijksleven

Hoofdstuk 6

Gehoorzaamheid

De geestelijke wapenrusting

Mededeling

Groet


4. Relatie tussen deze brief en die aan de Kolossenzen

"Wekt het verbazing wanneer twee brieven, kort na elkaar over hetzelfde onderwerp geschreven, veel gemeenschappelijks hebben en ook veel dat verschillend is?" De grote overeenkomst in stijl en onderwerp tussen de brieven aan Efeze en Kolosse moet elke lezer opvallen. De exacte relatie is aanleiding geweest tot veel discussie. Het is waarschijnlijk dat de brief aan Kolosse eerst geschreven is, want de parallelle passages in Efeze lijken uitbreidingen te zijn van de tekst die we in de brief aan Kolosse vinden.

Vergelij eens k:
•Efez 1:7; Kol 1:14
•Efez 1:10; Kol 1:20
•Efez 3:2; Kol 1:25
•Efez 5:19; Kol 3:16
•Efez 6:22; Kol 4:8
•Efez 1:19-2:5; Kol 2:12,13
•Efez 4:2-4; Kol 3:12-15
•Efez 4:16; Kol 2:19
•Efez 4:32; Kol 3:13
•Efez 4:22-24; Kol 3:9,10
•Efez 5:6-8; Kol 3:6-8
•Efez 5:15,16; Kol 4:5
•Efez 6:19,20; Kol 4:3,4
•Efez 5:22-6:9; Kol 3:18-4:1
Één lichaam

Wanneer je je voorstelt dat er rond de Middellandse Zee al flink wat verschillende kerken ontstaan waren toen deze brief geschreven werd, is de tekst misschien makkelijker te begrijpen. Al die kerken hadden hun eigen manier om het geloof vorm te geven. Maar toch was er ook een belangrijke overeenkomst: Jezus Christus is het middelpunt. Voor de gelovigen was het allerbelangrijkst dat ze allemaal een band hadden met Jezus Christus. De schrijver van Efeziërs zegt het zo: alle kerken samen vormen het lichaam van Christus. Daarom is het van belang om samen één te blijven. Scheuring en verdeeldheid moeten voorkomen worden. Dat is het hoofdthema van deze brief.

Efeze 1: 1 - 14

Als er één hoofdstuk in de bijbel is dat laat merken dat God met zijn zoekende liefde ons vóór is geweest dan is het dit eerste hoofdstuk van de brief aan Efeze wel. De apostel Paulus heeft het over de tijd voor (!) de schepping ( = de grondlegging van de wereld), toen Hij de zijnen in Christus uitkoos. Hij heeft het over Gods kinderen die tevoren (!) ertoe bestemd waren om tot zonen van God te worden aangenomen. En nog een keer valt het woordje tevoren, als het gaat om de erfenis die voor Gods kinderen van te voren was weggelegd. Gods verkiezende liefde wordt getoonzet niet in een mineur stemming maar in lof en dank. Nu is Gods verkiezing niet vanuit ons denken te doorzien. Het kan allemaal vragen oproepen. Maar dat is ook het geval als we zien wat het de Here God gekost heeft om de zijnen uit te kiezen: zijn eigen Zoon. Het hele eerste hoofdstuk staat vol van de lof op God. Het is alles: opdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijk van God. Het staat in vers 6, 12 en 14. En zijn zoekende liefde is niet beperkt gebleven tot het volk Israël.

Efeziërs 1: 15 - 2: 10

Paulus bidt voor gemeenteleden dat zij Jezus goed leren kennen. Voor het kennen van God en het geloven gebruikt God dezelfde kracht als die Hij gebruikt heeft om Jezus uit de doden op te wekken. Gaan geloven wordt daarmee: opstaan uit de dood! Jezus Christus wordt genoemd als degene die ook alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar alleen Hij is van de gemeente het hoofd. Wat een erepositie voor de kerk! Tot die kerk behoren zowel de christenen uit de joden als de christenen uit de heidenen. Wie bij het Hoofd Christus hoort, heeft daarmee nu al een plek in de hemel.

Efeziërs 2: 11 - 22

De tussenmuur die er tussen Joden en heidenen was, is helemaal weggevallen. Christenen uit joden en heidenen hebben dezelfde positie. Er is geen onderscheid. Want zij hebben allemaal toegang tot God door één Geest.
En we staan allemaal op hetzelfde fundament: het Woord van God., te weten : wat apostelen en profeten namens God hebben opgeschreven. Daarbij heeft een christen geen boek-geloof, waarbij je nakomt wat God voorschrijft. Het is vooral een geloof waarin de gelovige in een relatie met God leeft. Vandaar dat Jezus wordt genoemd de hoeksteen van de kerk. En de gelovige mag ook zelf een levende steen van dat gebouw zijn.

Efeziërs 3

Door Paulus' prediking onder de heidenen is hij in de problemen gekomen en gevangen gezet. Maar hij ziet het als een groot voorrecht dat hij tot die prediking door God is uitgekozen.
Het gaat om het grote geheim van God dat hij bekend mag maken: dat God zich niet beperkt tot het ene volk van de joden maar dat Hij zijn kinderen roept uit alle volken. De heidenen die eerst zo veraf stonden van Gods volk, zijn nu medeburgers geworden. En nu mogen op alle mogelijke plaatsen in de wereld gemeenten een spiegel zijn voor 'hemelingen': de engelen. Zij kijken naar wat de kerk doet en doen daar hun winst mee. Weer gaat Paulus voor de gemeente bidden. Ook laat hij zien hoe nodig gelovigen elkaar hebben als het gaat om het kennen van Gods werk. Daar heb je de kerk bij nodig.

Efeziërs 4: 1 - 16

Elke gemeente wordt geroepen om de eenheid te bewaren. Verdeeldheid doet de kerk schade. Verdeeldheid past ook niet want we hebben allemaal te maken met slecht één Geest. Tegelijk is er binnen de eenheid sprake van een geweldige variatie aan gaven. Aparte aandacht wordt gegeven aan de taak van 'leidinggevenden' in de kerk. Onderlinge samenwerking is belangrijk. Verder wordt gewaarschuwd voor het toelaten van een verkeerde leer.

Efeziërs 4: 17 - 32

Centraal in dit gedeelte staat: U geheel anders, u hebt Christus leren kennen. Leven met Christus en leven zonder Christus is een wereld van verschil. Met allerlei praktische voorbeelden wordt dit aangewezen. Je ondergaat een verjongingskuur als je de oude mens aflegt. Paulus wijst niet alleen kernachtig aan waar de fouten zitten. Hij laat ook op een mooie manier zien hoe wij op een positieve manier ons leven vulling kunnen geven.

Efeziërs 5

Er is een opdracht om Christus na te volgen. Dat kan dus en dat moet ook.
Paulus wijst met voorbeelden aan waardoor de toegang tot het koninkrijk van God voor je dicht gaat. Grijp ook de kansen aan om in de wereld om je heen te laten zien dat je een volgeling van Jezus bent.
We lezen aan het eind iets over de onderlinge verhoudingen. Men moet in de gemeente aan elkaar onderdanig zijn. Dat voorkomt dat de een over de ander de baas kan gaan spelen. Dat wederzijdse zet ook door als het gaat om de man en de vrouw. Bedenk dat het in dit gedeelte veel meer gaat over de man dan over de vrouw. De man wordt opgeroepen om zich helemaal aan zijn vrouw te geven en opofferingsgezind te zijn. Zo is hij ook onderdanig.

Efeziërs 6

Werd in het vorige gedeelte het huwelijk naar beide kanten toe beschreven. Dat geldt ook voor de relatie ouders-kinderen en voor de relatie heer-knecht. Er wordt geen opvoedingsmodel of een arbeidsmodel gegeven. Een paar knelpunten worden onder de loep genomen. Het in de wereld staan met dwaling en verleiding vraagt om het dragen van een goede bewapening. Er wordt ons een model van de geestelijke wapenrusting getoond.
Nu vraagt dat ook om goede geloofstraining, want je moet ook met je bewapening kunnen omgaan. Daarbij is het gebed een eerste vereiste. Laat het gebedsleven nooit verslappen. Op eigen kracht lukt het je niet om christen te zijn. En laten we daarom voor elkaar bidden.

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)