HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Goddiensten en ReligieLees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BEKIJK HIERONDER DE PRESENTATIE

SAMSAM WERELDGODSDIENSTEN

CHRISTENDOM JODENDOM ISLAM HINDOEÏSME BOEDDHISME

-------------------------------------------------------------------------

CHRISTENDOM : Christendom van A tot Z Meer info Verdieping

-------------------------------------------------------------------------

Jezus wijst de weg              

-------------------------------------------------------------------------

JODENDOM : Jodendom van A tot Z Meer info Verdieping

-------------------------------------------------------------------------

Judaïsme

-------------------------------------------------------------------------

Alles wat je wilt weten !

-------------------------------------------------------------------------

ISLAM : Islam van A tot Z Meer info Verdieping-1 Verdieping-2

-------------------------------------------------------------------------

BOEDDHISME : Boeddhisme van A tot Z Meer info Verdieping

-------------------------------------------------------------------------

HINDOEÏSME : Hindoesme van A tot Z Meer info Verdieping

-------------------------------------------------------------------------


Godsdiensten in Azie

De grote wereldgodsdiensten

Wereldgodsdiensten

Mythologie

-------------------------------------------------------------------------

Over Godsdienst op school gesproken....

O
p veel scholengemeenschappen is het vak Godsdienstonderwijs vervangen door levensbeschouwelijke vorming. Docenten godsdienst die een website gebruiken, merken dat leerlingen zeker belangstelling hebben voor de relevantie van de bijbelse boodschap. Op grond hiervan is Holyhome in 2000 begonnen met het maken van deze godsdienst-site. Daarbij staan de volgende doelstellingen centraal :

1. Kennis van de Bijbel

De website maakt leerlingen vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en reikt hen bijbelse waarden en normen aan die hen in staat stellen een bijbels wereldbeeld te vormen en een christelijke levensstijl te ontwikkelen

2. Overdracht van waarden en normen

De site die wij hier aanbieden, maakt de leerling vertrouwd met de waarden en normen die aan de Bijbel zijn ontleend. Tegenwoordig spreekt men dikwijls zijn verlegenheid uit over de overdracht van waarden en normen. Dat komt omdat voor velen de Bijbel geen gezaghebbende plaats meer inneemt. Of ook wel omdat men niet inziet dat de boodschap van de Bijbel voor alle tijden en culturen grote waarde heeft. Dat gold voor de mensen uit de eerste eeuw, maar ook voor onze generatie die leeft in een andere tijd en cultuur. Volgens de apostel Paulus is de Bijbel bij uitstek geschikt:om mensen de weg te wijzen tot het heil in Christus, maar ook om mensen toe te rusten om volwaardig mens te zijn. Voor het overdragen van waarden en normen in een multiculturele omgeving is de Bijbel bij uitstek geschikt

3a. Bijbelse wereldbeschouwing
Vanuit deze bijbelse waarden en normen zijn de leerlingen in staat om een bijbels wereldbeeld op te bouwen. Op de lagere school hebben zij bij Wereldoriëntatie hierover vaak dingen geleerd waarbij de Bijbel nauwelijks een rol heeft gespeeld. Dat gebeurt ook op veel middelbare scholen, bijvoorbeeld bij Biologie, Nederlands, Geschiedenis, Natuurkunde, Economie en bij het nieuwe vak Verzorging. Deze bijbellessen leggen de basis voor een wereldbeschouwing die uitgaat van de Bijbel. Dit omvat ook kennis van machten en geesten, perspectief op de toekomst, schepping of evolutie, nieuwe wereldorde (New Age).

3b. Christelijke levensstijl

Dit alles hangt nauw samen met een bijbels wereldbeeld. Uiteraard is deze site Bijbel geen ethiek (veel scholen geven dat in de bovenbouw). Toch wordt met de inhoud van deze site een grondslag gelegd voor een ethiek die uitgaat van de Bijbel. Soms gaan wij hier wat dieper op in. Op die manier worden jonge tieners, juist in zo'n gevoelige periode, in staat gesteld om een christelijke levensstijl te ontwikkelen

4. Bekend raken met het Christendom

Bereiken van niet alleen een brede kennis -op hoofdpunten- maar ook waardering en begrip voor het onomstotelijk vaststaand feit dat het Christendom terecht exclusief is. Met de woorden van Johannes 3:16 -Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
5. Belangstelling wekken voor anderdersdenkenden

Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Om deze reden op deze pagina ook een link (rechtsboven) naar een vergelijk tussen Bijbel en Koran. Verdiep je op z'n minst eens in het denken van een ander. Er zijn al vooroordelen genoeg !

Hiermee hebben we ondubbelzinnig in de wet vastgelegd dat mensen onderling gelijkwaardig zijn en dat het verboden is te discrimineren. Zoals in Nederland in het algemeen menswaardigheid de norm is bij de beoordeling van menselijk handelen en maatschappelijke situaties

6. Stimuleren van een brede algemene geloofsontwikkeling

Het voorkomen dat er alleen in headliners gesproken en gedacht wordt als het om de geloofsstromingen in de wereld gaat.

7. Stof bieden voor gesprek en diskussie
Op verwachte en/of onverwachte momenten in staat worden gesteld met kennis van zaken te kunnen reageren.

Hier een korte beschrijving van wat je zoal in deze rubriek kunt vinden:

Godsdienst in Nederland

Van de gelovigen in ons land vormen de katholieken gelovigen, wat aantal betreft, de grootste groepering; ruim een tiende van de bevolking is Nederlandse hervormd en een nog kleiner deel behoort tot de Gereformeerde Kerken. Samen behoren zij tot het Christendonm. De hedendaagse ontwikkeling van de godsdienst beweegt zich in de richting van onkerkelijkheid, een groot deel van de bevolking hangt geen godsdienst aan. De komst van Marokkaanse en Turkse werknemers heeft de vestiging van de islam tot gevolg gehad. Daarnaast wonen er hindoes en boeddhisten in Nederland.

Godsdienst in Israël

De meerderheid van de bevolking zegt het joodse geloof aan te hangen. Een minderheid vormen de islam (de Arabische bevolking), het christendom en de Druzen. Het openbare leven in Israël wordt gedomineerd door de joodse godsdienst, zoals de sabbatsrust die wordt verzekerd door de wetgeving. Een traditionele orthodoxe minderheid, nog geen derde deel van de bevolking, vormt een bron van moeilijkheden voor het openbare leven in de moderne tijd. Een groot aantal joden dat zelf weinig of niet godsdienstig is, vindt wel dat de joodse godsdienstige tradities in het openbare leven moeten worden gehandhaafd. Daarnaast bestaan er zeer kleine gemeenschappen Samaritanen en Kanaäneten.

Godsdiensten in de wereld
Op onze aarde, bevolkt door miljarden mensen, treffen we een bont scala geloofsdenkrichtingen aan. Dit heeft alles te maken met de menselijke eigenschap zich vragen te stellen waarop doorsnee-antwoorden niet bevredigend zijn. door een levensbeschouwelijke kijk op de werkelijkheid kunnen antwoorden gegeven worden. Een levensbeschouwing neem je veelal over uit je omgeving. Heel belangrijk hierbij is wat jij zelf kiest. Het beschikken over een weloverwogen levensbeschouwing geeft zin aan het leven, biedt inspiratie en geeft structuur. Daarbij: een levensbeschouwing kan mensen inspireren tot moreel verantwoord handelen.

Om eens goed over na te denkenBekijk ook eens de serie: Heilige Huisjes

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)