HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Eens nadenken over de Islam en Moslims

Lees de Bijbel   Vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Vooraf dit: 

Niet alleen anderen in ons land maar ook Christenen praten heel veel over moslims. Praten ze wel genoeg mét moslims? Of zijn we alleen maar aan her roeptoeteren? In verhouding tot wat we allemaal over de islam zeggen: nee. Er wordt te weinig met elkaar gesproken. Je hoeft het niet te forceren, maar als je toch in een omgeving woont waar veel moslims wonen, dan is het niet meer dan normaal, lijkt me, dat je contact hebt. Al was het maar om te voorkomen dat je ........ (vul zelf maar in)

Lees ook eens de Koran:      Lees een boek over de Islam:

Lees hier DE KORAN - Nederlands               

Een man en een boodschap . . .

Lees de Bijbel

De islam is de godsdienst die gebaseerd is op de leer van de profeet Mohammed, die ongeveer 1400 jaar geleden in Arabië woonde. Volgelingen van de Islam worden moslims genoemd. De islam is de belangrijkste godsdienst in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en landen zoals Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Nigeria. Moslims hebben veel gereisd en zijn in vele landen over de hele wereld gaan wonen en hebben daar hun gemeenschappen gevormd, zo ook in Nederland.

Mohammed
De profeet Mohammed wordt beschouwd als grondlegger van de Islam. Door Moslims wordt hij gezien als profeet die jarenlang openbaringen van God / Allah zou hebben ontvangen. Moslims worden daarom ook wel Mohammedanen genoemd.

Mohammed is geboren in de stad Mekka ongeveer in het jaar 570 van onze jaartelling. Hij verloor als kind zijn ouders. Zijn vader stierf voordat hij geboren was. Zijn moeder toen hij zes jaar oud was. Het Arabisch gebied bestond in die tijd uit allerlei stammen. Mohammed behoorde tot de dominante stam, de Quraisj die vooral handel dreef. Toen zijn moeder overleed werd hij twee jaar verzorgd door zijn opa. Toen ook die overleed, kwam hij terecht bij zijn oom Aboe Talib, een koopman. 

In die tijd geloofden veel Arabieren in allerlei goddelijke wezens. Midden in Mekka stond de Ka’aba, een kubusvormige tempel vol met allerlei heilige beelden, die deze wezens moesten voorstellen. Na voorbeeld van zijn opa had Mohammed echter de voorkeur voor het monotheïsme, het geloven in één God. 

Mohammed begon te werken als herdersjongen. maar werd op een gegeven moment in dienst genomen als koopman. Zijn bazin, de rijke weduwe Chadidja stuurde hem naar Jeruzalem, waar hij in contact kwam met christenen en joden. Vooral door hun monotheïsme maakten zij diepe indruk om hem. Toen Mohammed vijfentwintig jaar oud was, trouwde hij zijn vijftien jaar oudere bazin. Samen kregen ze zes kinderen. Tijdens dat huwelijk trok Mohammed er vaak op uit om te mediteren in de bergen, vlakbij Mekka. Hij groeide op tot een succesvol koopman. 

Mohammed zou een gemakkelijk leventje gehad kunnen hebben, maar hij was bezorgd door het kwaad dat hij om zich heen zag. Mohammed was een bezonnen man, en hij ging vaak de bergen in om na te denken en te bidden. Toen hij veertig jaar was, kreeg hij een openbaring, een opdracht van God om de mensen van Mekka te vertellen hoe ze zouden moeten leven. Mohammed kreeg volgens de Islam verschillende voorspellende dromen, visioenen die uitkwamen. In 610 zou de engel Gabriël aan hem zijn verscheen in de bergen. Zulke openbaringen bleef Mohammed zijn verdere leven door krijgen. Zij vormden de woorden van de Koran. God gaf hem de opdracht die boodschap van de Koran aan alle mensen te vertellen.

Mohammed leerde dat er maar één God was, en dat het verkeerd was afgodsbeelden te vereren. Hij zei tegen de mensen dat ze vriendelijk moesten zijn en vrijgevig tegenover de armen en de zwakken. Ze mochten niet gokken en niet drinken.

In 620 vluchtte de profeet samen met een groep moslims naar Yathrib. Deze migratie staat bekend als de hidjra en is later als begin van de islamitische jaartelling gaan gelden. In Yatrib, dat Mohammed omdoopte tot Medina, sloot Mohammed een verbond met de Arabische en joodse stammen dat iedereen vrij zijn eigen religie mocht beleiden. Toen de profeet nog meer onderdanen kreeg in Medina, besloot hij zijn oude stam in Mekka aan te vallen. Vooral omdat Medina economisch afhankelijk was van Mekka. Na een paar verliezen over en weer kwam de profeet uiteindelijk Mekka binnen. Hij reed meteen naar de Ka’aba, waar hij alle heiligenbeelden vernietigde, behalve een schilderij van Jezus en Maria. Ook de Mekkanen werden bekeerd en binnen no time was praktisch het hele Arabische schiereiland onder de controle van de profeet.

In 619 overleed Chadidja. Na haar dood had de profeet nog twaalf vrouwen. Onder hen is Aïsja. Zij was zes jaar toen ze trouwden. De klassieke opvatting is dat ze gemeenschap hadden na haar eerste menstruatie. Volgens sommigen was dat op haar negende, volgens anderen op haar twaalfde.
De profeet stierf in 632 toen hij 62 of 63 jaar oud was.

Er zijn naast de Koran geen bronnen uit de tijd van Mohammed, waarop een biografie gebaseerd kan worden. Het oudste geschrift is de Sira van Ibn Ishaq (± 750) waarop zijn latere biografieën zijn gebaseerd.

Het geloof van de islam

De islam staat vooral dicht bij twee andere grote godsdiensten: het jodendom en het christendom. Alle drie die godsdiensten gaan uit van het geloof in één God en eerbied voor heilige boeken waar Gods woord in staat. Alle drie dragen hun gelovigen op rechtvaardig en vriendelijk te handelen, en bijzondere zorg te hebben voor zwakke en arme mensen.

De moslims beschouwen Abraham als een profeet en zien Jeruzalem als heilige stad. Moslims noemen Jezus ‘Isa’ en eren Hem als een ware profeet en een grote leraar. Maar in tegenstelling tot de christenen geloven zij niet dat Jezus de zoon van God is, en dat hij stierf toen Hij gekruisigd werd, In plaats daarvan geloven Moslims dat God Jezus van het kruis heeft weggehaald, rechtstreeks naar de hemel.

Moslims geloven dat God sinds Adam, de eerste mens op aarde, vele profeten heeft gezonden om de mensen te leren goed te leven. Voor moslims was Mohammed de ‘zegel van de profeten’, de allerlaatste, van wie de woorden alle belangrijke onderwijzingen samenvatten van alle profeten die voor hem leefden.

De vijf zuilen

Veel moslims stellen de islam voor als een sterk gebouw dat rust op vijf zuilen. Die vijf zuilen zijn: geloof, gebed, aalmoezen, vasten en bedevaart.

1. Geloofsgetuigenis.
“Er is geen God dan Allah en Mohammed (s.a.v.) is zijn dienaar en profeet”. Een moslim dient er met zijn hart in te geloven.

2. Gebed.
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht: voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ’s nachts. Naast deze gebeden zijn er de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen.

3. Armenbelasting.
Deze zuil heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Een moslim behoort jaarlijks 2,5% van zijn netto spaargeld aan de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen te schenken.

4. Vasten.
In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims.

5. Bedevaart.
Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand, die rijk is en een gezond en krachtig lichaam heeft, éénmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Kaba en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.

Over het dagelijks gebed

Van de moslims wordt verwacht dat ze vijf keer per dag bidden met hun gezicht in de richting van de Ka’ba in de heilige stad Mekka, waar op de wereld ze ook zijn. Het eerste gebed wordt ’s ochtends vroeg gezegd voordat de zon opkomt. De andere gebeden worden vroeg in de middag, laat in de middag, na zonsondergang en voor donker gezegd.Hoe moet je bidden?

Voor het gebed moeten moslims hun handen, armen, voeten en gezichten wassen. Dat wordt wudu genoemd. Wanneer moslims bidden, knielen en buigen zij om te laten zien dat zij nederig zijn tegenover God. De gebeden bestaan uit delen van de Koran en het wordt in het Arabisch gezegd. In de gebeden prijzen en danken de moslims God, en vragen Hem om vergeving en gunsten. Moslims mogen er persoonlijke gebeden aan toevoegen. Deze gebeden mogen ze in hun eigen taal zeggen.

Waar moet je bidden?

Gebeden kunnen overal worden gezegd waar het schoon en het bij voorkeur rustig is. Op vrijdag gaan moslims voor het middaggebed naar de moskee. In veel moslimlanden is vrijdag een vrije dag, waarop maar een paar winkels’s morgens vroeg en ’s avonds laat open zijn. Het gebed van de gelovigen wordt geleid door een imam. Hij is een deskundige in de Koran en de regels van is de islam, Op vrijdag houdt de imam gewoonlijk een preek waarin hij uitlegt wat de islam te zeggen heeft over een bepaald onderwerp of gebeurtenis.

Voor moslims die in niet-moslimlanden wonen, zoals in Nederland, is het soms moeilijk zich strikt aan de regels te houden van hun godsdienst. Moslims die bijvoorbeeld aan de lopende band in een fabriek werken, kunnen hun werk niet zomaar in de steek laten voor het gebed, of kunnen daar misschien geen rustige of schone plek vinden. Toch proberen veel moslims op vrijdag naar de moskee te gaan.

Bedevaart naar Mekka

Als hij kan, moet iedere moslim één keer in zijn leven een bedevaart naar Mekka maken zegt de Koran. Velen van hen gaan dan ook naar Medina voor een bezoek aan de graven van Mohammed en andere leiders van de vroegere islam. Maar moslims mogen alleen op bedevaart gaan als ze gezond zijn, en hun reis geen problemen schept voor hun gezin.

De bedevaart naar Mekka wordt haddj genoemd. Iedereen die de reis gemaakt heeft, mag het woord haddji aan zijn naam toevoegen. Ieder jaar gaan meer dan twee miljoen pelgrims naar Mekka in Dhu’l Hiddja, de twaalfde maand van de moslim-kalender, de maand van de bedevaart.

Vasten

De negende maand van de moslim-kalender heet Ramadan. In die maand kreeg Mohammed zijn eerste openbaringen van God. Moslims herdenken deze belangrijke gebeurtenis door te vasten zolang het licht is. Dat wil zeggen: niets eten of drinken. Om goed te vasten zou iemand zelfs geen druppel water mogen drinken. Dat zou heel moeilijk zijn in de warme landen waar moslims wonen. In niet-moslimlanden kan vasten trouwens nog veel moeilijker zijn. Moslimkinderen zie op school in niet-moslimlanden bijvoorbeeld vinden het vast wel moeilijk te vasten terwijl al hun vrienden om hen heen van alles eten.

Moslims verbreken hun vasten na zonsondergang. Dan verzamelt het hele gezin zich om te eten. Een tweede keer wordt er gegeten vlak voor de zon opkomt.

Feesten

Twee grote feesten –Id al-Fitr en Id al-Adha- worden gevierd met een feestmaal, familiebezoek en cadeaus. Id al-Fitr betekent ‘feest bij het eind van de vasten’, en valt aan het eind van de maand Ramadan. Id al-Adha betekent ‘offerfeest’. Het wordt gevierd wanneer de moslims op bedevaart naar Mekka gaan.

Halal en Haram

Moslims leven in allerlei landen in de hele wereld, en eten dus allerlei soorten voedsel. Maar het is alle moslims verboden bepaalde dingen te eten. Door de Koran verboden voedsel wordt haram genoemd. Toegestaan en volgens de regels bereid voedsel heet halal.

Verboden is onder meer alles van een varken, vlees met bloed erin, vlees of vet van een dier dat niet volgens de regels geslacht is en vlees van een vleesetend dier of een dier dat aan afgoden geofferd is. Varkensproducten zijn niet alleen varkensvlees, ham en bacon, maar ook ander voedsel dat varkensvet bevat, zoals koekjes, ijs en soep. Moslims mogen ook geen alcohol (bier, wijn of jenever) drinken.

Om het vlees halal te laten zijn moet een dier worden geslacht doordat de hoofdslagader met een scherp mes wordt doorgesneden terwijl de slachter de naam van God uitspreekt. Dit om aan te geven dat het leven van een van Gods schepselen niet ondoordacht wordt weggenomen.

In geval van nood, als er echt geen ander voedsel te vinden is, mogen moslims zelfs haram voedsel eten om niet van honger om te komen.

De Koran  KORAN LEZEN

Toen Mohammed de islam verkondigde, sprak hij in rijmende zinnen (bijna gedichten). Zijn onderricht klonk zo mooi dat veel mensen vonden dat het alleen van God afkomstig kon zijn. Het overtuigde hen ervan dat zij moslims moesten worden.Tijdens het leven van Mohammed werden de woorden van de Koran, het heilige boek van Islam, verzameld. Koran is het Arabische woord voor reciteren. De Koran geeft de woorden weer die god via de engel Gabriël tegen Mohammed sprak om de mensen te leren wat ze moesten geloven en hoe ze moesten leren leven. Moslims geloven dat de Koran werkelijk het woord is van God. Er werden veel exemplaren van het boek gemaakt, en naar verschillende delen van de moslimswereld gestuurd.

Het moslim-gezin

Het gezin is belangrijk voor de islam. De Koran besteedt bijzondere aandacht aan de zorg voor weduwen en wezen, van wie het gezin door de dood uiteengevallen is.

De gezondheid en het geluk van een gezin hangt voor een groot deel af van de moeder. Haar werk thuis wordt net zo belangrijk gevonden als de baan van de vader. Zijn voornaamste taak is het gezin geld en bescherming te bieden. Beide ouders hebben een taak in het onderwijzen van hun kinderen in de islam. Kinderen moeten leren bidden en vasten tegen de tijd dat ze zeven jaar zijn. Van moslim-kinderen wordt verwacht dat zij eerbied hebben voor hun ouders, eb dat ze voor hen zorgen wanneer ze oud zijn geworden.

Gewoonten en ceremonies

De gewoonten bij geboorte, huwelijk en dood variëren in de verschillende delen van de moslimwereld. Maar de algemene regels worden wijd en zijd toegepast.

Geboorte

Een kind wordt beschouwd als een geschenk van God, en moslims vinden een groot gezin een zegen. De eerste woorden die een baby hoort, gaan over God: Allah is de enige God, en Mohammed is zijn ware boodschapper. Ongeveer zeven dagen na de geboorte krijgt de baby een naam, en wordt zijn hoofd geschoren. De naam komt vaak van iemand die beroemd is in de geschiedenis van de islam. Alle moslimsjongens worden besneden. Een moslimdokter voert een kleine operatie uit om de voorhuid van de penis te verwijderen. Dit kan een paar dagen na de geboorte gebeuren of jaren later.

Huwelijk

Het huwelijk wordt gezien als de verbintenis van twee families, niet van alleen maar twee mensen. Daarom begeleiden ouders hun kinderen vaak in de keuze van degene met wie ze gaan trouwen. Maar zij dwingen hun kinderen niet hun keuze te volgen. Moslims geloven dat liefde vaak sterker wordt wanneer die groeit vanuit een gearrangeerd huwelijk, eerder dan dat ze eraan voorafgaat.De eenvoudige huwelijksplechtigheid bestaat uit lezingen uit de Koran en gebeden. Vaak wordt ze geleid door de imam, maar dat hoeft niet, als er maar twee volwassen mannelijke getuigen zijn. Bruid, bruidegom en gasten dragen vaak prachtige kleren en sieraden, geven geschenken en houden een overvloedige maaltijd. In sommige landen voert een optocht de bruid van het huis van haar ouders naar het huis van haar man. Scheiden is toegestaan, maar is ‘het verfoeilijkste van alle toegestane dingen’.

Dood en begrafenis

Moslims geloven dat zij na hun dood door God geoordeeld zullen worden op de dag van het oordeel, wanneer de geschiedenis eindigt. Iedereen gaat dan naar de hemel of de hel, afhankelijk van de wijze waarop ze hebben geleefd.

Wanneer iemand sterft, wast de familie het lichaam voor de begrafenis. De begrafenis moet zo spoedig mogelijk na de dood plaatsvinden. Crematie (het verbranden van het lichaam) is verboden, aangezien de doden zullen opstaan op de dag van het oordeel, en het wordt beschouwd als een ontwijding van het lichaam.

Begrafenissen moeten eenvoudig en waardig zijn. Het lichaam wordt begraven met het gezicht naar Mekka. Liever dan geld te besteden aan een dure grafsteen geven moslims het geld aan de armen.


----------------------
 Om over na te denken : Er bestaat geen kerk in de islam

Over de scheiding tussen kerk en staat wordt weer volop gedebatteerd, in Frankrijk, in Zwitserland en in Nederland; en vaak worden de discussies gekleurd door angst voor dreigende islamisering....

Vaak hoor je mensen het volgende zeggen: in de islam is er geen scheiding tussen kerk en staat. Daarom kan die godsdienst zich zo moeilijk aan Europa aanpassen. Om hun stelling te onderbouwen, citeren de meest erudieten een befaamde Arabische uitdrukking: ‘Din, dawla wa dunya’ (islam is godsdienst, staat en wereld). Maar deze uitdrukking is pas onlangs opgedoken, aan het einde van de 19de eeuw, en ze vormt het credo van de islamisten, niet dat van alle moslims. Het is een vergissing om uit deze uitdrukking de conclusie te trekken dat de islam geen scheiding tussen kerk en staat kent. Die scheiding is er wel, des te meer omdat er in de islam geen kerk bestáát.

Een dergelijke bewering verdient een stevige onderbouwing en precieze definities. Laten we beginnen met de vraag: wat is een kerk? De katholieke kerk is geboren met de uitspraak van Christus: (Matteüs, 16:18/19): ‘En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.’ Daar komt ‘het primaatschap van Petrus’ vandaan, volgens welke de Paus de opvolger van Petrus is en daardoor ‘de sleutels van de hemel’ bezit. En daar komt ook die andere fameuze zin vandaan, die de heilige Cyprianus in de derde eeuw uitsprak, ‘Buiten de kerk geen heil’, wat in 1442, na het Concilie van Florence, een dogma is geworden. Dit punt is essentieel om helder te kunnen definiëren wat dat precies is, een kerk. Extra ecclesiam nulla salus, ‘Buiten de kerk geen heil’, verleent legitimiteit en noodzakelijkheid aan de kerk. Daar komen de sacramenten uit voort. Alleen een priester mag die toedienen, uit naam van Christus. Omdat Christus het oersacrament is (de perfecte middelaar tussen God en de mensen), is de kerk het mystiek lichaam van Christus. Verder kent de kerk zeven sacramenten, waaronder het doopsel: om deel uit te maken van de gemeente, moet je gedoopt zijn. Dat is dus het eerste sacrament.

Wel; om moslim te zijn, is het in het geheel niet nodig om gedoopt te zijn. Dat bestaat eenvoudigweg niet. Het is niet eens nodig om één stap in een moskee te zetten. Een kind wordt verondersteld als moslim te worden geboren. Het is onmiddellijk lid van de oemma, de gemeenschap. Wat betreft de volwassene die zich tot de islam wil bekeren, die hoeft niets anders dan met overtuiging bij zichzelf de sjahada op te zeggen, de uitspraak ‘er is geen godheid dan God en Mohammed is Zijn boodschapper.’ Je kunt dat thuis doen, helemaal alleen, voor je badkamerspiegel. En dat is alles! Het is helemaal niet nodig om een imam te bezoeken of om acte te doen van je onderwerping aan welke institutie dan ook.
In die letterlijke zin bestaat er dus geen kerk in de islam.
Naar Canossa

Maar, zal men zeggen, er bestaat toch wel iets, of iemand, of enig instituut dat een ‘slechte moslim’ zou kunnen uitsluiten; dat hem afvallig zou kunnen verklaren? Het antwoord is net zo eenvoudig als verbazingwekkend: nee. Dat is een fundamentele bijzonderheid die hem onderscheidt van de andere twee Abrahamitische godsdiensten. De katholieke kerk kan excommuniceren. Het bekendste geval is dat van Gregorius VII die de Duitse keizer Hendrik IV excommuniceerde, die vervolgens naar Canossa moest, in 1077, om drie dagen achtereen boete op zijn blote voeten te doen in de sneeuw voor het kasteel om zijn excommunicatie te laten opheffen. Een protestantse gemeente kan een van zijn leden eveneens uitsluiten. Een paar jaar geleden, in 2004, werd dominee Vlietstra uit Katwijk verbannen. En iedereen weet dat Spinoza in 1656 uit de Joodse gemeente van Amsterdam werd verbannen: dat is de beroemdste en meest betreurenswaardigste herem uit de Joodse geschiedenis.

En de islam? Wel, laten we het nog maar eens herhalen: niemand heeft het recht om te verklaren dat jantje of pietje of fatima’tje geen moslim meer is. Niemand kan iemand anders beletten een moskee binnen te gaan. Niemand kan iemand uitsluiten van de oemma, de moslimgemeenschap. Degenen die zich dit recht toch hebben toegeëigend, hebben hiermee de intolerante en gewelddadige versie van de islam gecreëerd. Ze hebben zich het ‘recht’ gegeven andere moslims te bestrijden – en zelfs te doden. Historisch gezien was dat het geval bij de Kharidjieten en daarna bij Ibn Taymiyya (1263-1328), toen die verklaarde dat de Mongolen geen echte moslims waren. Een recenter voorbeeld is de Egyptische sekte Takfir wa Hijra, die alle moslims verketterde – behalve de leden van de sekte natuurlijk Takfir betekent: het tot kafir (ongelovige) verklaren van een persoon. Dat is precies wat bepaalde islamisten vandaag de dag nog steeds doen, en onder hen zijn zelfs een paar lievelingetjes van de Nederlandse media en politiek. Takfir: als er één Arabisch woord was dat iedereen hier zou moeten leren, is het dat woord. Als iemand je zegt dat persoon X of Y geen ‘echte’ moslim is, moet je hem onmiddellijk antwoorden met: je doet aan takfir! Waar haal je het recht vandaan? Namens welke autoriteit spreek je? Wie ben je? Niemand heeft het recht om wie dan ook uit te sluiten van de oemma, de moslimgemeenschap.
Ook in deze zin bestaat er geen kerk in de islam.

Als ik dit allemaal in een debat uitleg, werpt men soms tegen dat er veertig duizend imams in Marokko zijn, en bovendien nog eens oelama (geleerden), met daar bovenop een Raad van de oelama. Is dat dan geen kerk? Het antwoord is: nee. Het betreft een bestuurslichaam, een administratie, geen Kerk. Die imams en die Raad zijn ambtenaren zonder enige heilige eigenschap. Ze zijn geenszins ‘het mystieke lichaam van God.’ Ze dopen niemand, ze nemen niemand de biecht af, ze kunnen niemand excommuniceren. Het is een ambtenarenapparaat dat niet heiliger is dan dat van de Nederlandse sociale dienst. De imams leiden het collectieve gebed, wat een praktische taak is, geen heilige: bij afwezigheid van de imam kan iedereen die dat wil en kan het gebed leiden. Wat betreft de oelama: ze komen soms met religieuze opvattingen (fatwa’s) die niemand verplicht is te volgen. Spreekt de fatwa van meneer A u niet aan? Vraag een andere aan meneer B! Je kunt de oelama niet vergelijken met priesters, die ingewijd zijn, maar eerder met hoogleraren aan een theologiefaculteit. Ze beschikken net als zij over een grote vrijheid van mening en van meningsuiting, maar niemand is verplicht naar ze te luisteren Bovendien zijn de oelama, net als hoogleraren, tot medelid gekozen door hun gelijken, ambtenaren zoals zij. Ze worden niet ingewijd door een ‘kerk’.

Bidden in de garage
Natuurlijk bestaan er in de islam ‘kerken’ in de betekenis van gebouwen: de moskeeën. Maar een moskee is geen plek voor de eredienst in de christelijke betekenis van het woord; een gewijde, heilige ruimte, een ‘Huis van God’. Het is alleen maar een gebouw, met of zonder minaret (dat doet er helemaal niet toe). Moslims die op vrijdag samen bidden in een garage of in een parking, zullen net zo veel adjr krijgen, goddelijke beloning, als degenen die bidden in de mooie Koutoubia-moskee van Marrakesh, in de Süleymaniye-moskee van Istanboel of in de Al-Fatih-moskee van Amsterdam (deze Rooms-Katholieke kerk uit 1929 moest eerst ontwijd worden door de kerk; zo werd ze een ‘gewoon’ gebouw dat door anderen, in casu moslims, gebruikt kon worden). Moslims is het trouwens toegestaan om in welke geloofsplaats dan ook te bidden, of dat nou een katholieke kerk is of een synagoge.
Misbruik

Dus waarom blijven mensen denken dat er een kerk in de islam bestaat? Is het misschien om psychologische en historische redenen? Men vergelijkt met wat men kent, en wat men het beste kent, zijn de christelijke kerken. Derhalve heeft men een islamitische ‘kerk’ nodig, om vervolgens tegen haar de scheiding tussen kerk en staat te (her)construeren De verwarring komt wellicht ook voort uit het feit dat in moslimlanden, overheden de godsdienst nogal eens misbruiken om hun burgers beter te kunnen controleren. De overheid wordt zelf een soort kerk. Het meest treffende voorbeeld is dat van de Ottomaanse sultans (in het algemeen zeer seculier) die zichzelf tegelijkertijd uitriepen tot kalief, dus baas van de moslims.

Wat betekent dit allemaal voor Nederland? Nou, goed nieuws: de scheiding tussen kerk en staat in de islam is een feit, een verworvenheid – want in feite bestaat alleen de staat. Er is niets waarover men opnieuw de degens zou moeten kruisen. Beschouw moslims als individuen, burgers, en verspil geen aandacht aan diegenen die pretenderen dat ze de moslims vertegenwoordigen, die zichzelf als onderhandelaars aanbieden namens een of andere moskee. Ze hebben daartoe geen enkele legitimiteit. Er bestaat geen ‘kerk’ in de islam. (bron: internet  - dhr. dr. ir.  Fouad Laroui)

 Voor een christen gaat het echter om DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)