HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Jezus is dé Weg


   

God laat zijn stem horen in deze wereld. Ook in deze tijd. Hij is intens betrokken bij ons leven. Hij zoekt ons op en wil ons leiden naar vrede en geluk. Hij ziet onze zonden niet door de vingers, maar heeft ze toegerekend aan zijn zoon Jezus, die als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen is gestorven. En God houdt niet op zijn liefde aan ons te bewijzen.

Als we genoegen nemen met een oppervlakkige kennismaking met Jezus en ons niet verdiepen in wie Hij was en wat Hij beoogde, dan zullen we een oppervlakkig evangelie doorgeven.
Het is echter de bedoeling dat wij de Jezus van de Bijbel leren begrijpen. Opdat wij Hem zouden kennen en volgen én aanbidden.

Een geweldige uitdaging

Lees de Bijbel

Veel mensen gedragen zich als 'spirituele nomaden' die zich in de loop van hun leven aan diverse bronnen laven; mensen op zoek, schapen zonder herder.

Maar ook: veel mensen gekenmerkt door een welbewust geloof dat als waardevol, betekenisvol en levend wordt ervaren.
Twee stromen van mensen, spirituele nomaden en bewust gelovigen. Je zou kunnen zeggen: mensen voor wie ik deze site maak enin de lucht houd. Jezelf, de buren in de straat en misschien wel de buren in de kerkbank. Je kinderen en/of kleinkinderen die hun Bijbel ergens tussen vele andere boeken hebben staan of die deelnemen aan bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep.

Het wonder van Holyhome.nl sinds 2000 : materiaal voor de zoekers die bidden tot de onbekende god.
Hoe kunnen we Hem aanroepen als we niet in Hem geloven?
Hoe kunnen we in Hem geloven als we niet van hem gehoord hebben?
Hoe kunnen we over Hem horen, als Hij niet verkodigd wordt?

Hoe kan iemand tegenwoordig nog zeggen dat Jezus de enige weg is om tot God te komen? [ Lees ook eens :  Waarom eigelijk KIEZEN ]
 
Aan de basis van deze vraag ligt een bron van verwarring. In deze vraag ligt een oproep opgesloten tolerant te zijn voor allerlei meningen. Maar de uiterste consequentie daarvan zou absurd zijn: zijn alle inzichten over een bepaalde zaak dan volkomen gelijkwaardig? We kunnen onze verdraagzaamheid uiten in ons respect voor het recht van de ander om er een andere mening op na te houden, zonder dat die ander bang hoeft te zijn dat hij daarom wordt bedreigd of vervolgd, en tegelijkertijd overtuigd blijven van de absolute waarheid van ons standpunt. Tolerantie is een heel belangrijke waarde in onze samenleving, die we mogen koesteren. Maar dat ontslaat ons beslist niet van de plicht botsende meningen over de waarheid te toetsen.

Wanneer iemand iets oprecht gelooft, wil dat in de eerste plaats nog niet zeggen dat hij de waarheid kent. Een mens kan het oprecht bij het verkeerde eind hebben. Ik zou bijvoorbeeld kunnen geloven dat het glas dat nu voor mij staat, gevuld is met water; en ik kan, omdat ik dorst heb, het gauw op willen drinken. Als het in werkeijkheid zoutzuur is, zal mijn oprecht geloof in de aard van deze vloeistof rampzalige gevolgen voor me hebben!

Tegenstrijdigheden

In de tweede plaats is de populaire opvatting dat alle godsdiensten in de kern hetzelfde zijn, in strijd met de feiten. Hoewel religies zeker overeenkomsten hebben, zijn hun onderlinge verschillen heel duidelijk. Oosterse godsdiensten leren het 'monisme' (alles is één), dat ieder persoon deel uitmaakt van alles wat er is, God inbegrepen, en dat men zich uiteindelijk moet verliezen in "het alles" zoals een druppel water opgaat in de oceaan. Het christendom gaat ervan uit dat ieder mens een unieke persoonlijkheid is, en dat ook blijft na zijn overlijden. Het christendom leert dat God ons liefheeft; een onpersoonlijke, oosterse godheid echter kan ons niet liefhebben. Heel duidelijk zijn niet alle religies gelijk; ze spreken elkaar tegen. Ze kunnen niet allemaal waar zijn.

Morele kloof

Ten derde is er een morele kloof tussen ieder van ons enerzijds en God anderzijds, die wij niet in eigen kracht kunnen overbruggen. Dat toch proberen, is zoiets als New York willen bereiken door de oceaan over te zwemmen. Sommige mensen, zoals ervaren Kanaalzwemmers, zullen wat verder komen dan anderen. Maar uiteindelijk verdrinken we allemaal zonder ook maar iets van de skyline van Manhattan te ontwaren.

Stel nu dat ergens onder de Engelse zuidkust iemand in een boot ons passeert, die roept dat hij goed nieuws heeft - hij beweert dat hij ons kan helpen de overkant te bereiken. "Er is geen probleem; het kwaad is illusie", zegt hij. "Geest boven materie! Sta erboven door je er niet mee bezig te houden, en dan raakt het je ook niet. Mediteer en je zult vrede en rust ervaren en eenheid met het water beleven." Is dit echt goed nieuws? De laatste keer dat ik "eenheid met het water" ervoer, was ik aan het verdrinken!

Stel nu echter dat de man in de boot opeens bedenkt dat hij nog wat brochures bij zich heeft: 'Tien simpele stappen om te leren zwemmen'. Ze naar ons toe werpend, roept hij: "Lees dit maar en doe gewoon wat er staat." Goed nieuws? Vergeet het maar. Het Vrijheidsbeeld lijkt steeds verder weg.

Dan gaat onze vriend op de persoonlijke toer. Hij springt in het water en laat ons zien hoe je moet zwemmen. "Spreid je handen zo uit, en weer terug; trappel met je voeten; adem in, adem uit." New York, here we come...? Vergeet het maar.

Maar dan begint het hem ineens te dagen. Hij vraagt ons aan boord te komen! Halverwege de oceaan echter gooit hij ons weer terug in het water. We moeten zelf maar weer verder zwemmen.

In geen van deze vier situaties heeft de man in de boot ons echt goed nieuws gebracht. Zo is het ook met godsdienst als het ons alleen maar dit heeft te bieden:

1. Ontkenning van het bestaan van een morele kloof tussen ons en God - we krijgen de oproep naar binnen gekeerd te leven en te mediteren, waardoor we één zullen worden met het universum. Als we onszelf eerlijk toespreken, weten we dat we zo niet kunnen voldoen aan de maatstaven van onze Schepper.

2. Navolging van een boek vol regels (zelfs als dat boek de Bijbel is). Ons probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen; het probleem is dat we niet doen wat we moeten doen, en dat weten we. We hebben zowel vergeving als hulp nodig.

3. Een rolmodel, bijvoorbeeld een of andere godsdienstige persoonlijkheid, als een voorbeeld om na te volgen (zelfs als dat Jezus is). Ook hier geldt: we weten wat we moeten doen, maar het lukt ons eenvoudig niet. Een godsdienst moet ons meer te bieden hebben dan een voorbeeld ter navolging, wil ze werkelijk goed nieuws kunnen brengen.

4. Hulp tot op zekere hoogte. We worden een eindje op weg geholpen, misschien zelfs een flink eind, maar het is en blijft voor het grootste deel onze verantwoordelijkheid te werken aan het resultaat en het einddoel te verdienen.

Goed nieuws

Er komt nog iemand voorbijvaren. Het enige wat hij zegt is: "Kom aan boord. Ik neem je mee, helemaal naar New York." Dit is nu precies het unieke van het christelijk geloof. Alle andere godsdiensten zeggen: 'Werk eraan! Doe het! Doe het!' Het christendom zegt: 'Je kunt het zelf niet'.

Door zijn plaatsvervangend lijden en dood aan het kruis - voor u, voor mij - heeft Jezus Christus de straf ondergaan voor ons morele probleem; onze onvolmaaktheid en trots, die een gevolg is van onze onafhankelijke opstelling tegenover God. Wat ons scheidde van God heeft Jezus voor ons weggehaald. "Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen" (1 Petrus 3 vers 18a).

Sommige mensen vinden God maar 'bekrompen', dat hij vasthoudt aan zijn opvatting dat Jezus de enige weg is. Maar dat gaat het helemaal niet om. De kwestie is: "Waarom is er überhaupt een weg tot God?"

God is zo genadig en barmhartig geweest ons te laten zien hoe we komen tot herstel van een persoonlijke relatie met hem, zelfs nu we opstandig zijn geweest tegen hem. Als God de mensheid op een andere manier had kunnen bereiken en 'terugwinnen', zou hij zijn enige zoon zeker niet opgeofferd hebben.

We moeten niet klagen dat er niet meer wegen zijn die naar God leiden. Onze juiste respons moet er een zijn van verwondering : we moeten aanvaarden dat er een weg is en die vervolgens gaan met een dankbaar hart.

Ontdek wie God is

Wie is God? Die vraag kan gelukkig worden beantwoord, want God heeft Zichzelf geopenbaard, dat wil zeggen God heeft laten zien wie Hij is. We hoeven er geen raad-maar-eens-spelletje van te maken.

O HEERE, onze Heere!
hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
Uit de mond van de kinderkens en van de zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest,
om Uw tegenpartijen, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden.
Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen,
en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
Gij doet hem heersen over de werken van Uw handen;
Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
Schapen en ossen, die alle;
ook mede de dieren van het veld.
Het gevogelte van de hemel, en de vissen van de zee;
hetgeen de paden van de zeeën doorwandelt.
O HEERE, onze Heere!
hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

(Psalm 8)

Verschillende manieren om te weten wie God is

Er zijn meerdere middelen die God daarvoor gebruikt. In de eerste kun je weten wie God is door om je heen te kijken in de natuur. Romeinen 1 vers 19 en 20 -> 'Omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard - want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien.' In de tweede plaats door de Bijbel, zijn Woord. Je kunt God dus kennen uit wat Hij heeft gedaan, zijn werken zoals die in de schepping, de natuur, zichtbaar worden en God kunnen we kennen uit wat Hij heeft gezegd, zijn woorden, zoals we die in de Bijbel hebben. 

Er is nog een derde manier waarop God heeft laten zien wie Hij is en dat is door zijn Zoon Jezus Christus. Toen Jezus Christus op aarde was, zag je God. Johannes 14 vers 9 -> 'Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.' Als je over Hem in de Bijbel leest, zie je wie en hoe God is. Hij is God geopenbaard in het vlees, het vleesgeworden Woord. 1 Timotheüs 3 vers 16 -> 'En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij [dat is God] is geopenbaard in het vlees.' Johannes 1 vers 14 -> 'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.'

God is de drieënige God: drie Personen, één God

In Hem zien je dat God een drieënig God is. Hoewel het woord 'drieënige God' niet in de Bijbel voorkomt, blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit Mattheüs 3 vers 16 en 17 dat God een 'drieënig' God is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Mattheüs 3 vers 16 en 17 -> Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden Hem geopend en Hij zag de Geest van od neerdalen als een duif en op Zich komen; en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb.' In deze verzen zie hoe de Vader uit de hemel getuigt van zijn Zoon op aarde en hoe de Heilige Geest Zich met de Zoon verenigt door op Hem te komen. 

Zoiets is alleen mogelijk bij goddelijke Personen. Drie Personen, één God. De Vader is God, 1 Korinthiërs 8 vers 6 -> 'Dan is er voor ons toch maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem.' de Zoon is God, Romeinen 9 vers 5 -> 'En uit hen [de Israëlieten] is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid.' en de Heilige Geest is God. Handelingen 5 vers 3 en 4 -> 'Petrus echter zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest? ... U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God'.

God is almachtig

Verder kun je van God zeggen dat Hij almachtig is. Alles wat Hij wil, kan Hij ook. Van de schepping staat dat Hij die door een woord en een gebod tot stand bracht. Psalm 33 vers 9 -> 'Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.' Hij bracht de schepping niet alleen tot stand, Hij houdt haar ook in stand. Hebreeën 1 vers 2 en 3 -> 'de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. ... en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht.' Hij zal zijn almacht ook bewijzen in het oordeel dat Hij zal uitoefenen en dat Hij daarvoor de doden zal opwekken. Johannes 5 vers 26-29 -> 'Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is. 

Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.' Allen die in het geloof in Christus gestorven zijn zullen die macht merken als zij zullen opstaan met een nieuw lichaam. Filippiërs 3 vers 21 -> 'Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen.'

God is alomtegenwoordig

Naast dat Hij almachtig is, is God ook alomtegenwoordig, dat wil zeggen dat Hij overal tegelijk aanwezig is. Voor ons mensen is dat niet begrijpen. Wij kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Wij zijn begrensd. God niet. Hij is niet te beperken tot een stukje van het heelal. Maar voor God is die beperking er niet. In Psalm 139 is David zich dat bewust. Psalm 139 vers 7-12 -> 'Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde - Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.'

God is alwetend

Hetzelfde geldt voor het feit dat God alwetend is. God kent alle geheimen van de schepping (Hij is immers de Schepper die alles precies zo heeft gemaakt en de mens mag proberen daar wat van te ontdekken) en Hij kent de diepste geheimen van het menselijk hart en alles wat de mens doet. Petrus erkent dat als hij bij de zee van Tiberias door de Here Jezus openlijk wordt hersteld na zijn zonde van verloochening dat hij de Here Jezus niet kende. Johannes 21 vers 17 -> 'Heer, U weet alles.'

God is soeverein

God is ook soeverein, dat wil zeggen, Hij hoeft aan niemand rekenschap af te leggen van wat Hij doet. Romeinen 9 vers 20 en 21 -> 'Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer?'

God is de eeuwige God

God is ook eeuwig, dat wil zeggen, zonder begin en zonder einde. Psalm 90 vers 2 -> 'Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God'. Jesaja 40 vers 28 -> 'Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde.'

God is licht en God is liefde

Eigenlijk kun je in twee woorden zeggen wie God is, namelijk licht en liefde. 1 Johannes 1 vers 5 -> 'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duistenis is.' 1 Johannes 4 vers 8 -> Wie niet liefheeft, heeft God niet gekend, want God is liefde.' 1 Johannes 4 vers 16 -> 'En wij hebben erkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde.' Alle eigenschappen en kenmerken en alle handelingen van God vloeien daaruit voort.

God is licht

Dat God licht is betekent dat Hij niets met de zonde te maken kan hebben en dat de zonde voor Hem niet kan bestaan. Habakuk 1 vers 13 -> 'Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen.' Hij is rechtvaardig en moet de zonde oordelen. Als gevolg daarvan valt ieder mens onder het oordeel van God, want alle mensen zijn zondaren. Romeinen 3 vers 23 -> 'Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God.' Romeinen 5 vers 12 -> 'daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben.'

God is liefde

Aan de andere kant is God liefde. Dat betekent dat Hij genadig en barmhartig is. Hij wil niet dat mensen geoordeeld worden en voor eeuwig in de hel komen. Johannes 3 vers 17 -> 'Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.'

Licht en liefde tegelijk waargemaakt door Christus

Hoe moet God nu handelen zonder dat zijn natuur van liefde in strijd komt met zijn wezen van licht? Wat geen mens heeft kunnen uitdenken heeft God in Zichzelf gevonden. De Zoon van God wilde mens worden om dit probleem op te lossen. Hij wilde volkomen recht doen aan het feit dat God liefde is en Hij wilde volkomen recht doen aan het feit dat God licht is. En dat heeft Hij ook gedaan toen Hij aan het kruis van Golgotha hing. Tijdens een afschuwelijke duisternis van drie uren werd Hij daar het mikpunt van al Gods toorn over de zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthiërs 5 vers 21 -> 'Hem die geen zonde gekend heeft [dat is Christus}, heeft Hij [dat is God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem'. 

Hij onderging de straf die ieder mens verdiende. Hij deed dat in de plaats van ieder mens die erkent tegenover God strafschuldig te staan. Daarom is het kruis tegelijk het hoogste bewijs van het feit dat God liefde is. Romeinen 5 vers 8 -> 'Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.' 1 Johannes 4 vers 10 -> 'Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden.'

God je Vader mogen noemen

Ieder dat gelooft, dat wil zeggen echt met zijn hart heeft aangenomen dat God op die manier zijn liefde voor hem of haar heeft bewezen is een kind van God. 'Johannes 1 vers 12 en 13 -> 'Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.' Zo iemand mag God zijn Vader noemen. Romeinen 8 vers 15 en 16 -> 'U hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen "Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.'

Wat is Gods uiteindelijke doel dan met mijn leven?

Gods uiteindelijke doel met jouw leven is dat Hij erdoor verheerlijkt wordt. Jij bent door Hem geschapen om Hem te dienen. Daarin ligt ook jouw grootste vreugde en bevrediging. Elk ander doel dat jij nastreeft is zonde.

Wat is zonde?

Het woord zonde betekent dan ook 'het doel missen'. Het is de leugen van satan vanaf het begin van de mensheid, de mens een ander doel voor ogen te houden dan het dienen van God. Satan laat het voorkomen alsof je beter uit bent wanneer je naar hem luistert dan naar God. De mens die daarin trapt, zondigt, mist het doel. Gehoorzaamheid is niet populair. Toch is de enige manier om aan Gods doel met jouw leven te beantwoorden dat je doet wat Hij zegt. Zijn geboden zijn ten leven. Luisteren naar de duivel voert tot zonde en zonde voert tot de dood. Omdat de mens aan de leugen van satan de voorkeur heeft gegeven boven het gebod van God is de mens een zondaar geworden, een misser van het doel. God wilde met de mens omgang hebben in het paradijs, maar dat was doordat de mens naar satan had geluisterd niet meer mogelijk.

Bekering, de eerste daad van gehoorzaamheid

Het is mogelijk weer te gaan beantwoorden aan Gods doel met je leven door je te bekeren tot God. Bekering is een daad van gehoorzaamheid. God roept daartoe op: 'God beveelt nu aan de mensen, dat zij zich overal moeten bekeren' -> Handelingen 17 vers 30. Wie aan dit beveel gehoor geeft kan nu ook verder naar God gaan luisteren. Door de bekering krijg je nieuw leven en de Heilige Geest komt in je wonen. Daardoor ben je sinds je bekering in staat God te dienen, terwijl je dat voor je bekering niet was. Je kunt God gaan eren en Hem blij maken door te gaan leven in geloofsgehoorzaamheid aan Hem.

Ontdek wie Jezus is


Wie is Jezus? Dat is een belangrijke vraag. Die vraag zou kortweg te beantwoorden zijn met: lees de Bijbel. De hele Bijbel gaat over Hem, Hij is het centrale thema ervan. Maar ik wil je toch vast een paar dingen over Hem vertellen. Hij staat in het centrum van al Gods plannen. Want plannen heeft God, grootse plannen. Wil je deel uitmaken van die plannen dan is de grote vraag in welke relatie jij tot de Here Jezus staat. Daarom is de vraag: Wie is Jezus, een heel belangrijke vraag met het oog op jouw toekomst. Ik zal een aantal kenmerken over Hem aan je doorgeven. Die staan in de Bijbel, ze zijn dus door jou te controleren. Sommige kenmerken kun je, naast dat ze in de Bijbel staan, ook bevestigd vinden in de schepping of in het leven van mensen die het helemaal met God eens zijn dat Jezus het middelpunt van het heelal is.

Jezus is God, de eeuwige Zoon

Het eerste dat ik van Hem wil zeggen is: Hij is de eeuwige Zoon van God die Zelf ook God is. In het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1 vers 1 lees je: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.' Hier vind je drie dingen. In de eerste plaats staat er: 'In het begin was het Woord', dat wil zeggen dat het Woord er eeuwig was, het heeft geen begin. Alle dingen hebben een begin, maar het Woord niet. Toen alle dingen een begin kregen was het Woord daarbij aanwezig. Je leest zelfs in vers 2 van Johannes 1 'alle dingen zijn door het Woord geworden', dat wil zeggen dat alle dingen hun bestaan hebben gekregen door het Woord. Het Woord is dus de Schepper van alle dingen. 

In de tweede plaats staat er 'het Woord was bij God', dat wil zeggen dat het Woord zijn eigen, persoonlijke bestaan heeft bij God, niet los van God, maar bij God. In de derde plaats lees je dan: 'het Woord was God' dat wil zeggen dat het Woord Zelf God was. Nog een paar teksten waar je kunt lezen dat Jezus God is: Romeinen 9 vers 5 -> 'Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid.' Filippiërs 2 vers 6 -> 'Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn.' 1 Johannes 5 vers 20 ->'[Gods] Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.'

Jezus is God de Zoon Die mens werd

Het tweede belangrijke dat ik je wil vertellen over Jezus staat in Johannes 1 vers 14: 'het Woord is vlees geworden.' Dat zegt iets over de menswording van het Woord. Wie is mens geworden? Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Het Woord is dus Jezus Christus. Nu kun je je afvragen waarom Jezus mens is geworden. Het antwoord ligt in de betekenis van de naam Jezus. Bij de aankondiging van zijn geboorte werd gezegd tegen Jozef: 'en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden' -> Mattheüs 1 vers 20. De naam Jezus betekent: de Here behoudt.

Jezus: de enige zondeloze mens

De mens was in zonde gevallen. Daarvoor moet de toorn van God over hem komen en hem voor eeuwig veroordelen in de hel. De Here Jezus wilde mens worden om dat te voorkomen en de mens te behouden. Door mens te worden kon Hij als mens sterven, dat is het loon van de zonde in ontvangst nemen. Hij stierf onder het oordeel van God, niet omdat Hij enige zonde had gedaan, maar omdat Hij op het kruis de zonden op zich nam van ieder die in Hem gelooft. Als Mens was Hij volmaakt. Hij kende de zonde niet: 'Hem die geen zonde heeft gekend' -> 2 Korinthiërs 5 vers 21; Hij deed de zonde niet: 'Hij die geen zonde heeft gedaan' -> 1 Petrus 2 vers 22; 'en in Hem is geen zonde' ->1 Johannes 3 vers 5. Hij is de enige Mens die ooit op aarde heeft geleefd die altijd deed wat God wilde.

Jezus is gestorven en weer opgestaan

Nadat Hij op het kruis was gestorven werd Hij in een graf gelegd, waaruit Hij na drie dagen opstond. Zijn dood en opstanding geven aan ieder die gelooft de volle zekerheid van de vergeving van de zonden. Romeinen 4 vers 25 -> 'ons die geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen ne opgewekt om onze rechtvaardiging.' Na zijn opstanding is Hij nog 40 dagen op aarde geweest. Handelingen 1 vers 3 -> 'aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen.' Na die 40 dagen is Hij naar de hemel teruggekeerd. Handelingen 1 vers 9 -> 'En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.' 

Hij is niet naar de hemel teruggegaan om op zijn lauweren te rusten. Hij zet zich daar in voor de gelovigen om hen te helpen in hun moeiten op aarde. Hebreeën 4 vers 14-16 -> 'Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.' 

Lees ook eens: Zin Naam is wonderbaar


‘Ik ben - woorden van de Heere Jezus

In de Bijbel vinden we een groot aantal gelijkenissen vermeld die de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft uitgesproken. Het ging daarbij om beelden uit het dagelijks leven die de verborgenheden van het Koninkrijk van God bekend moesten maken. Buitenstaanders gingen aan de wezenlijke boodschap van deze gelijkenissen voorbij, maar Gods kinderen ontvingen hierdoor een dieper inzicht in de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Deze gelijkenissen moeten onderscheiden worden van de beelden die de Heere Jezus met betrekking tot zichzelf gebruikt en die voornamelijk in het Johannes- evangelie voorkomen. Deze beelden verduidelijken bepaalde elementen van Christus’ werk. Opvallend zijn daarbij de zogenaamde “Ik ben..”- uitspraken. Hierbij duidt Christus Zichzelf als God aan. De Joden begrepen dat goed: ze wilden Hem stenigen vanwege godslastering.

Met deze “ Ik ben..”- teksten heeft de Heere Jezus op een bijzondere wijze onderstreept waarom en waartoe Hij in de wereld gekomen is, namelijk: “opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus de Zone Gods; en opdat gij gelove het eeuwige leve hebbe in Zijn Naam.”

Ik ben het Brood des Levens

Na het grote wonder van de spijziging van meer dan vijfduizend mannen door middel van vijf broden en twee visjes, heeft de Heer Jezus Zich teruggetrokken op een berg. Zijn discipelen gaan in een boot en varen naar de andere kant van het meer van Galilea richting Kapernaum. Op het meer steekt een storm op die door de Heere Jezus wordt gestild. Zo komen ze in Kapernaum aan.
De scharen die Jezus overal hebben gezocht, vinden Hem de volgende dag in de synagoge van Kapernaum. Vol verbazing vragen ze hoe Jezus daar is gekomen.

Het antwoord van de Heere Jezus is een scherpe terechtwijzing: de scharen zoeken Hem omdat ze een aardse koning willen. Ze zijn onder de indruk van het teken van de wonderbare spijziging. Maar ze geloven niet in Hem als hun geestelijke Verlosser.

Jezus geeft hen ook raad. Zij moeten niet werken om de spijze die vergaat maar om de spijs die blijft tot het eeuwige leven. Hijzelf is in staat om hen dit te geven.
Als de mensen Hem echt willen volgen moeten ze in Hem geloven, Hem erkennen als de beloofde Messias en zich aan Hem overgeven.

De mensen vinden dat Jezus een teken moet doen om te bewijzen dat Hij echt de beloofde Messias is. Ze sluiten het teken van de wonderbare spijziging uit. Want wat is dat voor een wonder ten opzichte van Mozes iedere dag manna uit de hemel liet regenen.
Opnieuw worden de mensen terecht gewezen. Het was niet Mozes die hen dat manna gaf maar God de Vader. En bovendien geeft de Vader nu het echte Brood uit de hemel. Het antwoord van de Heere Jezus roept een volgende vraag op: “Heere, geef ons altijd dit brood”.

Dan bereikt Jezus’ onderwijs het hoogtepunt. Het aardse manna geeft slechts verzadiging voor een poosje, maar het hemelse Brood verzadigt tot het eeuwige leven. Zo maakt de Heere Jezus Zichzelf bekend als het Brood des Levens. Hij is het Manna Dat uit de hemel nedergedaald is. Daarin doet Hij niet Zijn eigen wil, maar de wil van Zijn Vader. Zijn Vader wil dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft het eeuwige leven hebbe.

De woorden van de Heere Jezus wekken wrevel op. Hoe durft Jezus te zeggen dat Hij het brood is dat uit de hemel neergedaald is?

Jezus herhaalt de woorden “Ik ben het Brood des Levens”. Nu gaat Hij een vergelijking maken met het aardse manna. Via het aardse brood richt de Heere Jezus de aandacht op hogere dingen. Wanneer het levende Brood gegeten wordt, voedt dit zo dat er geen honger meer ontstaat. Sterker nog: als van dit Brood gegeten wordt zal men niet sterven maar eeuwig leven.Het brood dat Hij zal geven is Zijn vlees.
Daardoor zal de wereld, Gods scheppingswerk, behouden worden.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Jezus heeft al over Zijn heengaan gesproken. Maar omdat Hij weet dat Zijn discipelen zwak zijn bemoedigt Hij hen. Zij moeten niet al te bedroefd en bevreesd zijn over Zijn weggaan tot de Vader. Daarom doet Hij de oproep, een bevel, om in Hem te geloven zoals ze ook in God geloven. Hun geloof is nog zwak en moet gesterkt worden. Zijn heengaan is geen scheiding voor altijd. Straks zullen zij weer bij Hem zijn.

Van die toekomst spreekt de Heere Jezus en Hij maakt daarbij de vergelijking met een aards huis. Zo bij de bouw van een huis rekening gehouden wordt met het aantal bewoners, zo heeft God er ook voor gezorgd dat er in het hemelse Vaderhuis genoeg woningen zijn zoor al Zijn kinderen.

Als Zijn werk klaar zal zijn, zal de Heere Jezus wederkomen om Zijn kinderen tot Zich te nemen. Daarom moeten de discipelen bij al de vragen die er zijn en zullen komen, steeds voor ogen houden dat Hij daarom deze weg gaat. Voor Thomas is het allemaal niet zo duidelijk:”Heere wij weten niet waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij de weg weten?”Ondanks het feit dat de discipelen drie jaar lang dagelijks met de Heere Jezus omgegaan zijn, is er nog zoveel onbegrip over het werk en de weg van de Zaligmaker.

Het antwoord van de Heere Jezus op deze vraag is kort maar krachtig: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”.
We weten allemaal wat een weg is en wat er met een weg wordt bedoeld. We maken er ook regelmatig gebruik van. Een weg dient om twee plaatsen aan elkaar te verbinden. Via de weg gaan we van plaats A naar plaats B. Het komt in dit leven voor dat een aantal wegen naar een en dezelfde weg gaan. Zo is het hier niet. Jezus is de Weg. Hij is de enige Weg die tot God geopend is. Als Christus zegt dat we alleen door Hem tot de Vader kunnen gaan, betekent dat, dat in het licht van de eeuwigheid, alle wegen buiten Christus doodlopende wegen zijn. Zo gaat de mens van nature op de weg die naar het verderf leidt.

Jezus is niet alleen de Weg, Hij noemt Zichzelf ook de Waarheid

Zonder de Heere Jezus is er geen ware godsdienst. Zonder Hem weet de mens niets van God. Maar door Hem kan een mens God weer leren kennen.
De Heere Jezus is ook het Leven. Dat betekent dat alleen in Hem een dode zondaar het leven vindt. Hij is de Levensbron en alleen door Hem kan het eeuwige leven ontvangen worden.

De discipelen worden terechtgewezen:” Indien gij Mij gekend had, zou gij ook Mijn Vader gekend hebben”. Maar gelijk erachteraan volgt er een bemoediging: “Van nu af aan kent gij Hem”. Nu Zijn werk bijna gedaan is en Hij verheerlijkt zal worden door Zijn lijden en sterven, zal ook de kennis van Hem toenemen. Zij zullen van nu af aan dieper geloofsinzicht krijgen. Dat zal zelf zo sterk zijn dat de Heere Jezus het ‘een zien van de Vader” noemt. Fillipus vraagt daarop of ze de vader met lichamelijke ogen mogen zien. Jezus is zo lange tijd bij hen geweest, en is hun geloof nu nog zo zwak? “Die Mij gezien heeft die heeft de Vader gezien”. Hij is een met de Vader. Om de eenheid met de Vader uit te drukken wijst Jezus erop dat Hij in de Vader is en de Vader in Hem.

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Wie begrijpt in welke situatie Jezus deze woorden gezegd heeft, die beseft dat ze nooit gebruikt mogen worden om anderen klem te zetten, om niet-christenen onder druk te zetten of met geweld tot een keuze voor Jezus te dwingen. Het zijn woorden die verwijzen naar Jezus, die tot het einde toe trouw gebleven is aan de opdracht van God om mensen leven te brengen, leven in overvloed; Jezus die trouw bleef, zelfs toen het geweld tegen hem de overhand kreeg in de dood aan het kruis. Het zijn woorden die verwijzen naar Jezus als de betrouwbare weg ten leven. Laten ook wij die weg gaan.

Jezus komt terug

Als het ogenblik daarvoor is aangebroken komt Hij terug. Hij komt eerst om allen die Hem kennen op te nemen in de hemel. Daarbij zullen doden in Christus het eerst opstaan en daarna zullen de levende gelovigen zullen veranderd worden om altijd met de Heer te zijn. 1 Thessalonikers 4 vers 16,17 -> 'Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overbljven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.' 

Daarna komt Hij met hen terug naar de aarde om die te oordelen en haar zo van alle zonde en ongerechtigheid te bevrijden. Openbaring 19 vers 11-16 -> 'En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf. En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. En de legers die in de hemel zijn, volgen Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. En uit zijn mong komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en Heer van de heren.'

1000 jaar vrede

Dan breekt een heerlijke tijd van vrede en gerechtigheid aan. Duizend jaar lang zal Hij regeren samen met de opgenomen gelovigen en zal iedereen die in het vrederijk leeft gelukkig zijn. Openbaring 20 vers 4-6 -> 'En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. 

De overige van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren). In die duizend jaar is de satan gebonden (Openbaring 20 vers 1-3 'En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna zoest hij een korte tijd worden losgelaten.' 

Na deze duizend jaar wordt de satan dus een korte tijd losgelaten. In die korte tijd weet hij een massale opstand tegen God en de Here Jezus te organiseren. De strijd die dan volgt is maar kort. De satan wordt geworpen in de hel. Openbaring 20 vers 7-10 -> 'En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.'

De eeuwigheid

Allen die gestorven zijn zonder Christus als Heiland te hebben aangenomen zullen voor de grote witte troon worden geoordeeld en geworpen worden in de hel. Openbaring 20 vers 11-15 -> 'En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was naar hun werken. 

En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.' Daarna breekt er een eeuwigheid aan die voor de gelovigen alleen maar heerlijkheid en geluk inhoudt. Openbaring 21 vers 1-7 -> 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn er meer zijn want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet. Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal Hem een God zijn en Hij zal Mij een zoon zijn.' Tot in eeuwigheid zal de Here Jezus aanbeden worden. Hij is dat waard.

Jezus: over Hem raak je niet uitgepraat en uitgeschreven

Over de Here Jezus is nog veel meer te zeggen: al de namen die Hij draagt, die in de Bijbel van Hem te vinden zijn, zeggen iets over zijn veelzijdige heerlijkheid. Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je over Hem zult vinden. Er is echt niets of niemand met Hem te vergelijken. Alles wat je kiest in dit leven is oneindig veel lager dan Hij. Wil je bij Hem horen of bij zijn tegenstander de duivel? Het einde van de duivel heb je gelezen. Als je voor Jezus kiest, kies je voor een vreugde zonder einde.

Heeft Jezus wel bestaan?

Dat Jezus heeft bestaan is een niet te loochenen feit. De Bijbel, met name het Nieuwe Testament, geven ooggetuigeverslagen van zijn geboorte, leven, sterven, opstanding en hemelvaart. Je kunt die getuigenissen lezen in de eerste vier boeken die in het Nieuwe Testament staan. Ze worden wel de vier evangeliën genoemd. Een van de vier schrijvers, Lukas, heeft nauwkeurig historisch onderzoek verricht naar de woorden en daden van Jezus. Twee van de schrijvers, Mattheüs en Johannes, zijn met Hem opgetrokken toen Hij in Israël rondtrok. Zij zijn oog- en oorgetuigen geweest. Aan de historiciteit van Jezus is niet te twijfelen. Lees ook eens: Jezus-document

De Bijbel is ook een geschiedenisboek

Nu zou je je bedenkingen tegen de Bijbel als historische bron kunnen hebben. Vergeet dan niet dat in de Bijbel veel verteld wordt over een volk dat nog steeds bestaat, Israël. Zoals elk volk zijn geschiedenis heeft, heeft ook Israël die. Die geschiedenis wordt uitvoerig in de Bijbel beschreven. Niemand twijfelt daaraan. Hoewel Jezus voor de Joden niet meer was dan een verleider en ze Hem daarom ook hebben gedood, ontkent niemand van hen dat Jezus ooit in Israël als leraar is opgetreden. Er zijn heel wat mensen van wie we weten dat ze hebben bestaan, omdat bepaalde dingen de ze hebben opgeschreven of die hebben gedragen, bewaard zijn gebleven of zijn ontdekt. Nou, zo is het ook met Jezus. Jezus heeft bestaan.

Bewijzen van het bestaan van Jezus uit de Bijbel

Daarbij komt nog dat zijn komst in deze wereld is voorzegd. De aankondiging daarvan behoort tot de markantste profetische uitspraken. Ik zal er een paar geven, zodat je ze kunt nalezen. In het Oude Testament is zijn geboorteplaats genoemd, namelijk Bethlehem. Micha 5 vers 1 -> 'En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is als de dagen van ouds, van de dagen der eeuwigheid.' En waar wordt Hij geboren? 

In Bethlehem! Lukas 2 vers 4-7 -> Jozef nu ging ook op van Galiléa uit de stad Nazareth naar Judéa, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon.' Toen wijzen uit het oosten kwamen en naar die plaats informeerden en Herodes zijn geboorte als een bedreiging van zijn positie voelde en bij de schriftgeleerden navraag deed, wisten zij hem haarfijn te vertellen dat het Bethlehem was.

Mattheüs 2 vers 1-6 -> Toen nu Jezus was geboren in Bethlehem in Judéa, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te huldigen. Toen nu koning Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem; en hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen en deed bij hen navraag waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem: In Bethlehem in Judéa; want zo is er geschreven door de profeet: 'En u, Bethelehem, land van Juda, bent zeker niet de geringste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël zal hoeden.' Hij zou geboren worden uit de lijn van het geslacht David. 

2 Samuël 7 vers 16 -> Uw huis enuw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd.' Als zijn geslachtregister wordt verhaald in Mattheüs 1 is er geen Jood die aan de geldigheid daarvan twijfelt, hoewel ze Hem niet hebben aanvaard als de Rechthebbende op de troon van David. Mattheüs 1 vers 1-16 -> 'Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David ... en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd.' Ook over het einde van zijn leven staan duidelijke voorzeggingen in het Oude Testament. Zo is er geprofeteerd dat Hij zou worden verraden voor het geringe bedrag van 30 zilverlingen. Zacharia 11 vers 12 -> 'Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.' Zo is het ook precies gebeurd: Judas, de verrader kreeg van de godsdienstige leiders 30 zilverlingen uitbetaald als premie voor de overlevering van Jezus. Mattheüs 26 vers 14-16 -> 'Toen ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven? Dan zal ik Hem aan u overleveren. Zij nu betaalden hem de dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gelegenheid om Hem over te leveren.' Dit zijn enkele getuigenissen uit de Bijbel over de historische Jezus.

Buitenbijbelse bewijzen dat Jezus echt heeft bestaan

Ook buiten de Bijbel om zijn er overtuigende bewijzen te leveren van het feit dat Jezus echt heeft bestaan. Zo is er de bekende Joodse geschiedschrijver, zelf geen christen die o.a. het volgende heeft geschreven: "In die tijd leefde Jezus, een wijs mens, als we hem zo mogen noemen. Hij was namelijk iemand die ongelooflijke daden verrichtte en de leraar van mensen die met blijdschap de waarheid aannamen. Op die manier trok hij veel Joden en ook heidenen naar zich toe. Hij was de Christus. En hoewel Pilatus hem op aandringen van de voornaamsten van ons volk tot de kruisdood veroordeelde, werden zijn vroegere aanhangers hem niet ontrouw. Want hij verscheen aan hen weer levend op de derde dag, zoals van God gezonden profeten dit en duizend andere wonderbare dingen van hem van te voren hebben verkondigd." Zo zijn er nog andere geschiedschrijvers te noemen die in hun schrijven over de tijd waarin Jezus leefde gewag maken van zijn optreden in Israël.

Jezus is zonder tegenspraak een historisch persoon!

Nee, er bestaat geen twijfel over het feit dat Jezus echt, historisch, op aarde heeft geleefd. Maar ja, als mensen per se niet willen geloven, zijn ze ook door de hardste bewijzen niet te overtuigen. Ik hoop dat jij niet tot die categorie hoort.

DE WAARHEID  -  HET LEVEN


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)