HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Het levende woord van God
Aflevering  0 - Inleiding


   

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 701 - Het levende woord van God
Aflevering  0

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Terug naar de Inleiding van deze serie

 

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.

De Bijbel is meer dan een boek met feiten uit de geschiedenis. Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig!

“Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” (1 petr 1:24-25)

Wilt je iets hebben, wat niet vergaat? Als je om je heen kijkt zie je dat alles uiteindelijk sterft, alles maar tijdelijk is. Houd je vast aan het Woord van God. Dat is eeuwig!

Het woord van God is krachtig!

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.”(Hebr 4:12)

Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God sprak en het is er, zo ontstond de wereld en zo ontstond de mens (dus u en ik) Johannes 1:3 vertelt ons, dat alles is geworden door het Woord.

Hoe zal deze wereld vergaan? Openbaringen 19:15 vertelt dat er een zwaard uit de mond zal komen van Jezus, daarmee zal Hij zijn vijanden verslaan, dus weer door het woord van Hem! Zelfs zijn Naam is: Het Woord Gods (vs13) Zoveel kracht heeft het Woord van God!

En het mooie is: God heeft het Woord dat Hij gesproken heeft opgeschreven!
En Dát is de Bijbel! God heeft zijn woorden laten opschrijven in een boek, om tot jou persoonlijk te spreken. Als je het leest en aanneemt als woord van God voor jou, dan zullen deze woorden een enorme kracht op je leven hebben, het zal enorme gevolgen hebben op je denken, maar ook op je gezondheid, omstandigheden, relaties, op alles.

Het Woord onderwijst

2 Timoteüs 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven?

We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden)

Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.

Het Woord brengt lichamelijke genezing

Dit is een minder bekend aspect van het Woord, maar zeker waar! Spreuken 4:20-22. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” Ook uw lichaam zal genezen worden door het Woord van God, als u het leest.

Er staan echter wel een paar voorwaarden bij. Het gaat niet om vluchtig lezen, of even kort. God wil dat je zijn Woord ook echt aanvaart als Woord van Hem. God wil dat je er op gespitst bent met je zintuigen. God wil dat je ze niet laat wijken, dus er voortdurend mee bezig bent. En dat je eruit leeft, als een diepe schat in je hart. Dan zal Gods belofte volgen: Je zult genezing ontvangen. Geloof erin en ga ervoor. God doet wat Hij belooft.

Het Woord brengt emotionele genezing

God heeft je lichaam gemaakt, maar ook wie je van binnen bent! Veel mensen voelen zich niet zoals God hen bedoeld heeft, ervaren veel innerlijke pijn. Toch is het ook Gods verlangen om je innerlijk te genezen, door zijn liefde. Hij kan dat omdat hij gebrokenen van hart heelt! (psalm 14:3). God wil dit doen door zijn Woord (Psalm 119:28) “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord”. God vertelt in zijn Woord dat Hij ons wil helen, kracht wil geven, ons wil troosten in ons verdriet. Prijs Hem ervoor.

Het Woord brengt geloof. Rom 10:17 zegt:

”Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” Soms zeggen mensen tegen mij: Ik heb zo weinig geloof! Geloof komt je niet aanwaaien. Je kunt nooit meer geloven dan dat je weet. Geloven komt doordat je de Bijbel leest. Hoe meer je je gaat verdiepen in het Woord van God, hoe meer geloof er zal komen, tenminste, als je het Woord ook begrijpt.

Laten we even kort gaan kijken hoe Jezus het Woord noemt in een gelijkenis in Lucas 8 : 4 – 8, over een zaaier die zaait zaad, het zaad zal ontkiemen en groeien als het in goede aarde valt. Jezus legt deze gelijkenis uit vanaf vers 11. Hij vertelt dat het zaad het woord Gods is. Deze gelijkenis staat in drie boeken beschreven. Het zaad zal volgens deze gelijkenis vrucht dragen als het in goede aarde valt. Jezus legt ons uit dat ‘goede aarde’ het volgende inhoudt: een goed en vroom hart hebben (Luc 8:15), vasthouden, volharden in vruchtdragen (Luc. 8:15), Degenen die het Woord horen en verstaan (Matth. 13:23), die het Woord in zich opnemen (Marc. 4:20)

Dus het Woord zelf is geen garantie dat je geloof krijgt! Het zaad is goed, daar is niets verkeerd aan. Maar hoe ontvang je het? Gaat het werken in je hart en in je leven? Dat ligt aan jou! Geloof zal komen als je het Woord hoort, vasthoudt, verstaat en helemaal in je opneemt.

Het Woord brengt voorspoed

Jozua 1:7-8: “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

God belooft voorspoed als we ons aan zijn Woord houden. Is dat niet een geweldige belofte? God heeft ons gemaakt en weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat we moeten doen en niet moeten doen om gelukkig te zijn. Hij geeft bepaalde voorschriften, als wij ons daaraan houden zal het goed met ons gaan.

Er is altijd genade, als we ons niet houden aan Gods Woord, Jezus heeft de wet vervuld, het gaat niet meer om al die regels, maar we moeten nog wel leven volgens Gods principes. Als het goed is, is dat het verlangen van iedere christen!

Het Woord zorgt ervoor dat we God beter leren kennen

De hele Bijbel staat vol over Wie God is! Jezus, het vleesgeworden Woord, Joh 1:14, laat precies zien Wie God is. Hij zegt: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! (joh 14:8)

Als we de Bijbel lezen, het Woord van God, laat God zien Wie Hij is! Door Gods machtige daden en natuurlijk door Jezus Zelf! Hij wil u zijn liefde, genade, trouw, rechtvaardigheid en heiligheid laten zien. Hij wil je vertellen wat zijn principes zijn, dat Hij genadig is en dat we niet zelf dingen kunnen verdienen! Hij laat ons zien dat die genade er ook echt is en dat Hij heeft voorzien in al onze noden! Door het Woord leren we God (beter) kennen!

Het Woord vertelt Gods beloften voor je leven

De hele Bijbel staat vol met beloften. God geneest, God bevrijdt, God helpt, God is genadig, God verlost u van de groeve, God zal u zegenen in alles, God houdt van jou!

Als je God kent, echt kent, weet je dat Hij Zich aan zijn beloften houdt! Maak ze eigen en zie dat ze zullen uitkomen in je leven! Wat God belooft zal Hij zeker doen!

Gods Woord zal zijn doel bereiken! 

Misschien denkt je: Ik zie helemaal niets van Gods beloften in mijn leven. Ik heb jaren geloofd en wel in de Bijbel gelezen, maar ik ben nog steeds ziek, depressief, ik twijfel nog steeds. Ik zou het wel willen geloven, maar ik kan het niet.

Dan wil ik je met het volgende bemoedigen: Gods Woord zal altijd zijn doel bereiken in je leven! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. (jes 55:8-11)

En hiermee wil ik je uitdagen: 

Ga Gods Woord zoeken, ga ontdekken wat Hij zegt over de situatie in je leven, waarin je misschien geen hoop meer ziet. Laat zijn Woord spreken, lees, herlees wat de Bijbel erover zegt. God belooft dat zijn Woord niet ledig zal terugkeren.

Laat Gods Woord dagelijks tot je spreken en je zult zegen ontvangen!

Gedicht : De 66 Bijbelboeken

De Bijbel, ’s Heren heilig Woord,
dat ’t hart val al Gods volk bekoort,
heeft zes-en-zestig boeken.
Vijf zijn van Mozes en daarna
vindt men het boek van Jozua.
Dan moet men Richteren zoeken.
Voorts Ruth en twee van Samuël;
dan de Koningen van Israël
en twee van de Kronieken.
Dan Ezra en Nehemia,
voorts Esther, die als koningsga
’t gevaar haars volks deed wijken.

Na deez’ verhalen volgt een rij
van werken, die in poëzij
door dichters zijn geschreven.
Als Job, de Psalmen, ’t Spreukenboek
en Prediker, waarin men zoek’
wat goed is in dit leven.
En eindelijk het Hooglied,
waarna g’een reeks profeten ziet,
die ’s Heren Woord doen horen.
Jesaja, zo verheven schoon
en Jeremia die de toon
van ’t Klaaglied niet kan smoren.

Als derde volgt Ezechiël
en daarna d’ eed’le Daniël.
Die vier zijn groot geheten.
Hosea, Joel, volgen dan,
Amos, Obadja, en wie kan hier
dan Jona nog vergeten?
Voorts Micha, Nahum, Habakuk,
Zefanja, Hagaï, die na druk
de blijde dan voorspelde.
 
Dan Zacharia, Iddo’s zoon
en Maleachi, die zo schoon
Messias’ komst vermeldde.

Het Nieuwe Testament vangt aan
met Jezus’ leven en Zijn daân.
Daarvan zijn vier verhalen,
die samen, door Gods Geest geleid,
in Waarheid en gerechtigheid,
de Zoon van God ons klaren.
Van deze zijn de eerste drie
Mattheüs, Marcus, Lucas, die
Johannes volgt als vierde.
Het boek dat Handelingen heet
leert wat God aan Zijn Kerk eens deed
en ’t Christendom versierde.

Aan Paulus is de Kerk verplicht
om vele brieven van gewicht.
Eén moest voor Rome wezen;
twee zond hij naar Corinthe heen,
Aan de Galatiërs slechts één,
ook één aan de Efezen.
Filippie en Colossers
en twee aan de Tessaloniërs.
Timotheüs twee en tevens
aan Titus en Filemon één;
voorts noemt men de Hebreeën
als Paulus’ brief daarneven.

Aan ’t einde van de Bijbellaân
treft men nog zeven brieven aan,
die “algemene” heten.
Eén schreef Jacobus, Petrus twee,
Johannes drie, voorts moet men hier
Ook Judas niet vergeten.
Het Openbaringsboek aan ’t slot
toont in gezichten ’t heerlijkst lot
dat wacht voor al de vromen;
Als Jezus, voor de laatste maal
in volle glans en zegepraal,
zal op de wolken wederkomen.

Dichter onbekend

  Statenvertaling met kanttekeningen   en   Geschiedenis van de Statenvertaling

Op deze site kun je de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn.

Je kunt u online zoeken in de tekst, zoeken op één of meer woorden of delen van woorden, de zoekfunctie gebruiken als concordantie. 

De Statenvertaling voorgelezen: op de tekstpagina’s tref je bij ieder hoofdstuk van het Oude en het Nieuwe Testament een audiobestand aan met de ingesproken tekst van de Statenvertaling. Dit biedt de mogelijkheid om de Statenvertaling te beluisteren én (indien gewenst) mee te lezen op de pagina. Meer toelichting vind je op de pagina info. (bron: http://statenvertaling.nl/index.html)

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Bekijk ook eens de serie : De Bijbel is boeiend

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)