HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

De Waarheid


   

Jezus is de Waarheid

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus Christus: Hij is de Waarheid

Lees de Bijbel  Jezus Christus stelde "Ik ben de waarheid" maar het is duidelijk dat velen onder ons onze eigen concepten over waarheid hebben geschapen. Onze cultuur is doordrongen van moreel relativisme en religieus pluralisme. De waarheid wordt dagelijks opnieuw gedefiniëerd. Maar Jezus gaf ons door middel van Zijn woord - de Bijbel - de absolute waarheid. Dankzij de archeologie van tegenwoordig en bewijs uit de geschiedenis en de manuscripten bestaan er veel minder redenen om de oorsprong van de Bijbel en zijn goddelijke authenticiteit in twijfel te trekken dan om de legitimiteit van de werken van Homerus, Plato en Aristoteles te ontkennen. Hoe zit het met je eigen zoektocht naar de waarheid? Is het ook maar een prioriteit in je leven? Hoe ontdek je de waarheid over Christus, vraag je je misschien af? Hij vertelt ons in Matteüs 7:7, "Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan."

Misschien ben jij in jouw familie of directe omgeving d erste die een persoonlijke relatie met Jezus heeft. Of misschien ben je wel opgegroeid in een gezin dat aan de buitenkant erg godsdienstig leek, maar waar geen fundament van christelijke genade en morele waarden aanwezig was.
Je vraagt je misschien af wat je moet doen om je kinderen of vrienden te grondvesten in een geloof dat jouw ouders nooit omarmd hebben. Lees dan maar verder op deze pagina an andere van deze site.

Kennis

Vandaag de dag is het niet zo eenvoudig om te achterhalen wat waarheid is. Vanuit het Griekse kennen: de gnosis, betekent het de werkelijkheid achter de dingen.

Niet hetgeen dat wordt gezien is de werkelijkheid, maar hetgeen dat er achter steekt. De Grieken konden daar heel lang over bomen, zonder concreet tot een afronding te komen. Waarheid is in hun denkwereld een relatief begrip.

Als Jezus zich vlak voor zijn kruisiging voor Pilatus moet verantwoorden, is het dit soort denken dat Pilatus doet zeggen: "wat is waarheid?". Jezus had hem even tevoren gezegd, dat Hij kwam om voor de waarheid te getuigen. Nee, Pilatus kon je niets meer wijsmaken. Hij, als man van de wereld, had wel door, dat de waarheid voor iedereen anders was. Daar kon je over discussieren tot je een ons woog.

Als ik spruitjes niet lust, en zeg dat ze vies zijn, heb ik meteen een aantal mede- en tegenstanders. Een slimmerik zal opmerken, dat ze niet vies zijn, maar dat ik ze vies vind. En dat is wat Pilatus bedoelde.
 
Relatief

Jezus sprak echter niet in relatieve termen. Op een ander moment zegt Jezus: "Ik ben de waarheid" anders gezegd: "wie Mij ziet, ziet de Waarheid". In het Joodse denken, was dat ook beslist niet vreemd. In tegenstelling tot het Griekse denken, is voor hun een waarheid gelijkwaardig aan iets dat vast is, onwankelbaar. Wat er ook gebeurde of gebeuren zou, hetgeen dat waar is, blijft ongeschokt overeind staan.

Het bijzondere in de uitspraak, die Jezus voor Pilatus doet, is echter, dat Hij niet komt getuigen `van' de waarheid, maar, conform de grondtekst, getuigt `tot aan' de waarheid. Als je getuigt van de waarheid, dan is de waarheid een gegeven. Een juridisch waar of niet-waar. Het is zwart of het is wit. Jezus' uitspraak maakt van de waarheid echter geen begrip, maar iets tastbaars, iets dat je kunt beetpakken.

Zolang Jezus niet verheerlijkt was, kwam Hij om te getuigen tot aan de waarheid. De waarheid was nog niet geopenbaard, maar stond er wel aan te komen. De waarheid die onderweg was, was de Geest. De Geest uit God.
 
Nieuwe leer

Een van de grote verschillen tussen Jezus en andere grondleggers van godsdiensten is, dat Jezus geen nieuwe leer kwam brengen. Hetgeen waar Jezus over sprak, is in de basis ook geen religie. Een religie stelt regels op en verwacht dat je daarnaar leeft. Alleen als men zich houdt aan die regels kan het doel worden bereikt. De één houdt zijn lichaam in toom - , een ander houdt zich aan wetten om zijn god welgevallig te zijn (lees: te bevredigen).

Dat maakt Jezus zo anders. Hij sprak doodeenvoudig over de waarheid, die nog moest komen. Daar getuigde Hij van. Als Jezus alleen maar had gesproken over regels en geboden, hadden de mensen misschien gezegd, dat Hij niet goed bij zijn hoofd was: Ze hadden Hem echter verder ongemoeid gelaten. Maar nu was daar Iemand, die sprak over zichzelf als was Hij zelf de waarheid. En dat maakte Hem in hun ogen zo godslasterlijk.

Uiteindelijk was en is het de bedoeling van Jezus Christus, dat zijn discipelen niet alleen zouden weten van de waarheid, maar dat ze zelf waarheid zouden worden. Onwankelbaar en onwrikbaar in elke storm. Niet door het nauwgezet vasthouden aan allerlei regels en geboden, maar geinspireerd en bekrachtigd door de Geest uit God.
 
Jezus IS de waarheid

Er is op heel de wereld niet één godsdienst te vinden, waarbij de grondlegger zelf woning maakt in zijn volgelingen. Ze zijn allen gestorven. Boeddha is dood. Mohammed is dood. En ze hebben allen regels achtergelaten. Maar Jezus leeft. Hij is opgewekt uit de doden, om zijn goddelijk leven te leven in zijn volgelingen. Het heeft de ganse volheid van God behaagd in Hem woning te maken. En het heeft Jezus Christus behaagd in ons woning te maken. Jezus heeft de mens geen regels en wetten, maar Zichzelf achtergelaten.

Het leven van Christus wil in ons tot waarheid worden. Zo wordt de waarheid een gezindheid. De gezindheid van de Geest. Die Geest getuigt door ons heen: "het leven is in de Zoon, in Jezus Christus". Die waarheid is liefdevol en teder. Die waarheid legt geen regels op en stelt ook geen wetten in. Ook geen regels en wetten, waar een ander aan moet worden afgemeten of hij of zij de toets der kritiek kan doorstaan. Die waarheid getuigt alleen maar, dat Jezus de Zoon van God is en dat in Hem het eeuwige leven te vinden is.

De komst van Jezus voorspeld

Voordat we het gaan hebben over wat Jezus vandaag voor u en mij wil betekenen, zullen we eerst wat achtergrond informatie doornemen. Toen Adam en Eva door de slang (de duivel ) verleid werden om te zondigen zei God tot de slang:

’Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Genesis 3:14-15 (NBG)

Hier gaf God het eerste teken dat er een verlosser uit de vrouw voort zou komen die de slang (de duivel) zou verslaan. De komst van deze verlosser wordt door de profeten in de Bijbel vele malen aangekondigd. In Jesaja 9:5 lezen we de bekende tekst:

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’.

De geboorte van Jezus

Dan is het zover, eindelijk breekt het moment aan dat de verlosser geboren wordt. Een engel kwam tot het eenvoudige maar Godvrezende meisje (vrouw) Maria in het dorp Nazareth, met de boodschap:

‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Lukas 1:30-33.

Maria die nog maagd was begreep niet hoe dit allemaal zou gebeuren, maar de engel zei:

‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’... ‘Maria zei: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

De engel verschijnt ook nog in een droom aan Jozef en stelt hem gerust. De zwangere Maria moet met haar man Jozef naar Betlehem, de stad van hun voorouders, om zich te laten inschrijven. Moe van de tocht kunnen ze nergens terecht; alle herbergen zijn vol, de Bijbel zegt:

‘en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’. Lukas 2:7.

Het zal niet luxe en comfortabel geweest zijn waar de Zoon van God, de Here Jezus, geboren is, maar het ging allemaal naar Gods plan. Hij werd niet in een paleis geboren, maar in een stal. Zijn komst wordt door de engelen niet aan de koning en zijn dienaren bekend gemaakt, maar aan eenvoudige herders! Weet u wat zo mooi is? Dat God hierdoor laat zien dat Hij niet alleen gekomen is voor rijke en vooraanstaande mensen, maar voor iedereen. Voor u en mij! Dit maakt het evangelie (wat betekent blijde boodschap) zo geweldig: God ziet de wereld en Hij heeft iedereen persoonlijk lief. Hij heeft een plan voor ieders leven, hoe min je misschien over je zelf denkt. God gebruikt eenvoudige mensen voor speciale dingen. In de tijd dat Jezus op aarde wandelde waren zijn helpers vissers... Natuurlijk wil God alle mensen voor zijn plan gebruiken, dus ook intellectuelen en rijken, zoals Abraham, Saulus (later Paulus) en vele anderen.

Jezus groeide op

Toen koning Herodes hoorde dat er een koning was geboren werd hij woedend en bang. Daarom zond hij bevel om alle jongetjes onder de twee jaar te doden. Wat een wrede koning! De profetie van Jeremia 31:15 ging in vervulling:

‘Dit zegt de HEER: ’In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer’.

God waarschuwde Jozef in een droom en hij vluchtte met Maria en Jezus naar Egypte om uiteindelijk na de dood van Herodes te gaan wonen in Nazareth in Israël.

Lukas 2:40 zegt: ‘Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem’. Met Paasfeest reisde de 12 jarige Jezus met Zijn ouders naar Jeruzalem om daar de feestdagen door te brengen. Na het feest bleef Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dit wisten. Toen ze ontdekten dat Hij niet mee was gereisd, gingen ze Hem zoeken.'

’Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.’ Lukas 2:46-47.

Zijn ouders die zeer ongerust waren geweest zeiden tot Hem: ’Kind, wat heb je ons aangedaan?’ Maar hij zei tegen hen:”Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

Hier zien we al hoe de jonge Jezus bezig was met de dingen van Zijn Vader. Dit begrepen zijn ouders niet. Er staat dat Jezus voortaan gehoorzaam was aan zijn ouders, zich onderwierp en met hen mee naar huis ging.

Jezus doet wonderen

Toen Jezus 30 jaar oud was begon Hij Zijn driejarige bediening op aarde. Eerst liet Hij Zich in de Jordaan dopen door Johannes:

’Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in’. Matteus 3:15.

Direct daarna werd Hij door de Geest naar de woestijn geleid om op de proef gesteld te worden door de duivel. Jezus ging niet in op de verleidingen van de satan maar Hij wederstond hem met het geschreven Woord zodat de duivel Hem wel met rust moest laten. Zo kunnen wij ook de duivel wederstaan, niet in eigen kracht, maar met het Woord van God! In de Bijbel lezen we hoe Jezus de zieken genas, de gebondenen bevrijdde en de treurenden troostte.

Petrus zei hoe God ‘Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.’ Handelingen 10:38.

We zien dat Jezus altijd bewogen was over de nood van de mensen. Jezus ontfermde Zich over mensen, ook al werden zij door anderen verstoten. Maar Jezus was niet alleen een Man van Liefde, maar ook van Gerechtigheid. Hij legde de slechte aard van de hypocriete Farizeeën en Schriftgeleerden bloot. Hij vermaande de kleingelovigen, en Hij bestrafte Zijn eigen discipel toen Petrus Hem goedbedoelde maar verkeerde raad gaf.

Jezus is gestorven maar ook weer opgestaan uit de dood Niet alleen de geboorte van Jezus wordt in het Oude Testament aangekondigd, ook Zijn lijden en sterven.

Jesaja 53:5,7 zegt: ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open’.

We kunnen lezen in de Bijbel hoe Hij strijdt in Getsemane, hoe al Zijn vrienden Hem in de steek laten, hoe Hij verraden wordt, hoe Hij gegeseld, bepot, bespuwd en geslagen wordt, hoe Hij voor Herodes en Pilatus komt die Hem uiteindelijk overgeeft aan het opgestookte volk dat schreeuwt: “Kruisigt Hem”. Dan lezen we hoe Hij op Golgotha samen met twee moordenaars gekruisigd wordt. Grote spijkers worden in Zijn handen geslagen, een doornenkroon wordt op Zijn hoofd gezet. Dit was het moment dat Hij van Zijn Vader gescheiden werd omdat alle zonden, ziekte en ellende van de wereld van toen en nu op Hem geladen werden.

Jezus geeft de grote opdracht met een belofte. Hij hangt ook niet meer aan het kruis. Want Jezus is opgestaan uit de dood drie dagen na Zijn sterven. Jezus is opgestaan en Hij leeft! Na Zijn opstanding verschijnt Hij nog aan velen. Een van de mensen aan wie Hij verschijnt is de twijfelende Thomas tot wie Hij zegt:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Johannes 20:29.

Vlak voordat Hij naar de hemel ging naar Zijn Vader geeft Hij nog een laatste opdracht, gevolgd door een geweldige belofte, aan Zijn discipelen:

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteus 28:19-20. Wat een prachtige belofte!


Hoe weet je nu of het allemaal wel waar is? 

Er zijn veel argumenten, maar het meest overtuigende is Zijn eigen Woord, Dat Hij Persoonlijk bracht, sprak en deed! Vertrouw maar op Hem!

1 God is de grond van ons bestaan(Hand.17:25-28;Heb.2:10), Hij is het Die Zichzelf bekendmaakt (Hand.14:17; Rom.1:20),de bron van het goede.(Ps.36:10)Hij is bij ons en gaat met ons mee.(Ex.14:14;Ps.121) Hij leidt alles naar Zijn doel.(Rom.8:28;11;33-36) Hij schenkt ons leven en richt ons op uit onze val.(Ps.145:14;146:8) Eens zal Hij alles in allen zijn. (1Kor.15:28) Hij komt niet om aan onze verlangens te voldoen, maar juist opdat wij ons aan Hem onderwerpen. (Heb.1:1-2:4) 

Hij komt niet om een antwoord te geven op onze vragen, maar om Zijn vraag aan ons te stellen: wie ben jij geweest en wat heb je met Mijn Woord gedaan?(Mat.25:31-46) Hij komt niet om ons slechts gerust te stellen,maar om in ons een vrede te scheppen, die alle verstand te boven gaat. (Joh.14:27;Fil.4:7) Hij, de Here der heren, Hij wilde bij ons zijn, opdat wij zouden leven, terwijl wij de dood hebben verdiend. (Jes.53:5;Mark.10:45) Hij is de Koning der koningen, Die ons bevrijd heeft en onder Zijn heerschappij mogen wij schuilen en vrede vinden, voor altijd! (Openb.19:6-8)

2  Maar hoe weet je nu zeker dat het waar is? Voor de waarheid van het Evangelie zijn  vele argumenten:

 Alle dingen hebben een oorsprong. Er moet dus wel IETS/IEMAND aan het begin gestaan hebben. De dingen zijn niet uit zichzelf ontstaan. Er móet wel ‘iets’ zijn.

 De wetmatigheid en doelmatigheid in het heelal zijn een bewijs voor een schepper. Er heerst een duidelijke orde in de natuur. Deze orde wijst op een organisator, iemand /iets die orde heeft geschapen. Er moet wel een GODDELIJKE MACHT zijn. Dat ‘iets’ moet wel een bepaalde invloed hebben gehad en heeft deze misschien nog wel, want de orde bestaat nog steeds.

 De mensen hebben een zedelijk besef, een besef van wat goed en wat kwaad is. Wij hebben allemaal een ‘geweten’. Dit geweten komt toch ergens vandaan. Dat ‘iets’, deze Goddelijke macht, heeft blijkbaar INVLOED op mensen.

 Ook is er eigenlijk geen volk op aarde te vinden dat niet een godsdienst heeft. Overal op aarde zoeken mensen contact met dat „iets‟. Overal op aarde wordt dat contact ook ervaren. Er is blijkbaar CONTACT met dat ‘Iets’, die Macht nodig en ook mogelijk.

 Het volk Israël bestaat nog steeds! Door verschrikkelijke perioden (zelfs stelselmatige vernietiging) heen is dit volk blijven voortbestaan. Eigenlijk is dit volk al een bewijs van een „historisch wonder‟. De GOD van ISRAËL is ook in onze tijd nog steeds actief.

 Mijn eigen ervaring, God is IN MIJN LEVEN bezig. En waarschijnlijk is Hij ook door u opgemerkt.

 Uiteindelijk is de HERE JEZUS Zelf gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon heeft Hem aan ons voorgesteld. (Joh.1:18) Het meest overtuigende argument is de komst van de ZOON en Zijn opstanding uit de doden. (bv.Rom.1:4 en natuurlijk 1Kor.15:1-11)

 De verandering die in het leven van Zijn discipelen merkbaar is geworden.(Hand.2:14 e.v. in vergelijking met Luk.22:54-62) In hun leven blijkt de waarheid van het Evangelie en ook de daadkrachtige doorwerking ervan, die harten verandert en mensen bekwaam maakt voor werk, dat ze zelf nooit zouden hebben uitgekozen. Ze hebben voor deze waarheid hun leven over gehad.

 Het ontstaan en vooral het voortbestaan van de kerken, wereldwijd! Door interne verdeeldheid, menselijk stukwerk, tegenwerking, verschrikkelijke verdrukking en vervolging heen is, zelfs door blinden, de bewarende hand van de Here te zien!

 De Bijbel is het meest gedrukte/verkochte Boek. Door meer dan veertig verschillende auteurs, gedurende zo’n 1600 jaar geschreven, maar met een zichtbare samenhang en eenheid. Door hun getuigenverklaringen (2Pet.1:16-19;1Joh.1:1-4) kun je God horen spreken. Dat zegt toch ook wel iets!

Jezus heeft ons de Vader laten zien. (Luk.15:20;28,31,32;Joh.1:18) Jezus' komst is iets volkomen nieuws in de geschiedenis. (Tit.2:11) De Here Jezus en ook de Heilige Geest leren ons God kennen als onze Vader. (Mat.6:9;Rom.8:15) Wij hebben dus niet zozeer een leer (die we eerst moeten begrijpen of die we uit ons hoofd moeten leren) maar vooral een Heer, Iemand, Die van ons houdt en ons vasthoudt, ook als wij loslaten! Daarom is geloven vooral een relatie hebben en deze zoeken en intensiveren, want de Here verdient het om gediend te worden.(Joz.24:15) Hij is waarachtig waar! (Openb.19:11)

3 Waar komt onze twijfel dan vandaan?
 Uit onszelf, omdat we nu eenmaal altijd van die twijfelaars zijn. Misschien zijn veel meer dingen in ons leven te groot, zodat we ze niet in één keer kunnen overzien. Veel mensen hebben ook op andere terreinen veel onzekerheid, bijv. over hun partnerkeuze. Je kunt dus ook zelf een ‘onzeker type’ zijn.

 Vanuit onze omgeving, omdat bijv. de ‘wetenschap’ ons heel andere dingen leert dan in de Bijbel voorkomen. Overigens is dat eigenlijk niet zo, want de betrouwbaarheid van de Bijbel is alleen maar gegroeid in de eeuwen dat er veel onderzoek geweest is naar allerlei terreinen van het leven. „De wetenschap‟ kan nooit de onwaarheid van een geloof bewijzen. Wetenschappelijk onderzoek kan wel de aannemelijkheid van bepaalde dingen verminderen. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft juist de aannemelijkheid van het Evangelie vergroot!

 Twijfel kan je aangepraat en voorgedaan worden vanuit de vorige generatie, of door anderen, die je lief, dierbaar en eerbaar zijn, kortom mensen met een zeker gezag. Dan zou het kunnen lijken alsof twijfel iets positiefs is. Dat is niet zo: twijfel is een vorm van ongeloof(Jak.1:6-8) en door de Here Jezus bestraft. (Mat.14:31) Ongeloof is een heel grote zonde! Als we twijfelen doen we God tekort. We mogen en kunnen Hem vertrouwen in alles.(Ps.62:9)

 Twijfel kan ook vanuit het geloof komen.(1Kor.1:23,24;2:14) Je wordt ook zelf aangevochten en beproefd. (1Tim.6:12) God kan Zich verbergen, zelfs op momenten dat je Hem dringend nodig hebt.(Ps.10:1) Blijkbaar wil de Here God ons dingen leren door moeilijkheden heen en niet op een of andere vlakke weg zonder hindernissen. Zo ging het trouwens ook in de woestijnreis.(Deut.1:31)

4 Tegelijk staan er in de Bijbel veel mensen die twijfelen (Mat.28:17;Luk.7:19;Joh.20:24-25), ook al geloven ze echt en hebben ze al veel meegemaakt van de wonderen van de Here God. Blijkbaar mag je met al je twijfels toch weer bij Hem komen, om dan van Hem de zekerheid te ontvangen. 

Eigenlijk is dat juist de weg door het leven: leren te geloven, in de Here God, wat er ook gebeurt in je leven. Van Hem ontvang je de zekerheid, de vastheid om anderen te vertrouwen en je vertrouwen aan anderen te geven en ook een zelfvertrouwen op te bouwen, want ook jij mag er zijn. God heeft ook jou gewild.(Joh.9:3)

5 Zekerheid mag je vinden in het Woord van God. De Here heeft gesproken en daarmee heeft Hij Zichzelf bekend gemaakt. Door de eeuwen heen zijn Zijn Woorden verzameld en als echt gewaarmerkt. Ze hebben gezag, ook voor vandaag, ook voor ons concrete leven. We mogen groeien in kennis van God, we mogen omgang hebben met God Zelf, als we de Bijbel lezen. Hij is echt “Getrouw en Waarachtig”.(Openb.1:5;3:14;19:11)

Zekerheid kun je vinden in de natuur, waar de machtige hand van de Schepper overduidelijk zichtbaar is.(Ps.19:2-5a;104;Rom.1:19-21)
Zekerheid kan groeien als je de geschiedenis volgt, de levensverhalen leest van hen, die hun vertrouwen op God hebben gevestigd.(Deut.4:33-35;Ps.66:5-7)

Zekerheid kun je ervaren door het machtige werk van de Heilige Geest.(1Kor.2:12) Hij kan je van binnenuit laten ervaren dat God mensen opzoekt die Hem nodig hebben,zelfs in je verlorenheid, om hem en haar liefde te geven.

Zekerheid zul je uiteindelijk ondervinden, als je Hem zult zien van aangezicht tot aangezicht. (Joh.19:37;1Kor.13:12;Openb.1:7) Nu zien we nog door een wazige spiegel. (1Kor.13:12) Maar als je voor Hem staat, klinkt ook het oordeel, of je wel of niet bij Hem hoort.(Mat.25: 31-46;2Kor.5:10)

God maakt Zich voldoende bekend. (Ps.14:1) Hij is de Schepper, aan Hem behoort alles(Ex.13:2); de Verlosser, Die je niet in de steek laat(Deut.31:6); de Koning,Die de macht heeft(Ps.93); de Herder, Die je Verzorgt en thuisbrengt (Ps.23)en de Vader, Die vol van liefde voor jou en u is.(Ps.103:13)

6 Het volle licht valt op Hem, Die vanuit de hemel de bevrijding gaat uitvoeren. Hij heet „Getrouw en Waarachtig‟. (Openb.3:14;21:5) „Getrouw‟ betekent hier zowel vertrouwenswaardig (objectief) als vertrouwenwekkend (subjectief). En „waarachtig‟ betekent „absoluut waar‟. Dit is geen naam voor een mens, maar alleen voor Hem, want juist Hem kunnen we volkomen vertrouwen en Hij is helemaal ècht. Wat Hij doet is goed (ook al snappen wij het soms niet). Met deze naam wordt verteld dat God ècht doet wat Hij belooft. 

7 Het is prachtig dat Hij Zichzelf aan ons met deze naam openbaart. Hij leert ons hiermee te blijven vertrouwen, ook al zien we de overwinning nog niet. Uit het boek Openbaring blijkt namelijk dat Hij al die tijd al de overwinning gezien heeft. Daarom wordt de beschrijving van de grote eindstrijd (Openb.16:16-21) onderbroken en straks weer voortgezet in Openb.19:19-21;20:7-9. In de tussentijd garandeert Zijn Naam ons de overwinning. Hij is echt Almachtig. (Openb.19:16)

DE WEG - HET LEVEN


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)