HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                

CHRISTENDOM

Lees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BEKIJK HIERONDER DE PRESENTATIE

Lees de Bijbel Bid voor de geestelijke, politieke en militaire leiders, dat ze wijze beslissingen nemen.
Bid voor het volk in benauwdheid.

Bid voor de militairen die hun werk moeten doen.
Bid voor de slachtoffers en hun families, in het bijzonder voor die families die doden be­treuren.

Geschiedenis van het Christendom

Geen enkele godsdienst heeft zoveel invloed en macht uitgeoefend op de gehele westerse cultuur als het christendom. De invloed strekt zich uit over alle terreinen van het menselijk leven. Het christendom is nog steeds zichtbaar aanwezig in het openbare culturele leven. Denk maar aan het christelijk onderwijs, de christelijke omroep, de christelijke politiek en de christelijke feestdagen. En ieder dorp en iedere stad heeft we een kerk, parochie of gemeente.


Hoe kun je in hemelsnaam vandaag de dag nog in God geloven? Iedereen weet toch dat God niet bestaat?

Dat is inderdaad wat de media ons willen doen geloven. Ooit al eens gehoord van het halo-effect? Dat is een techniek van psychologische beïnvloeding die door de media voortdurend wordt toegepast. Het betekent dat men een gedachte zo kan overbrengen, dat je als kijker, luisteraar, of lezer de indruk krijgt dat 'iedereen' zo denkt.

Zo gaat het vaak met het geloof in God. Er wordt een algemene
indruk gewekt dat mensen die overtuigd in God geloven,
ze niet alle vijf op een rijtje hebben.

En hoe zit het dan met al die kerken die leeglopen?
Je ziet toch zelf dat mensen massaal het geloof in God
de rug toekeren?

Dat geldt enkel voor traditionele kerken in Europa. Naast de bekende katholieke, gereformeerde en lutherse kerken, heb je nog veel andere christelijke kerken.
Zij verschillen inhoudelijk nauwelijks van de gevestigde kerken, maar de beleving van het geloof is veel echter en krachtiger.
Neem bijvoorbeeld de zogeheten 'charismatische' kerken.
Die groeien wereldwijd in een tempo dat je niet voor mogelijk houdt. In nauwelijks een halve eeuw is de charismatische beweging op de Roomskatholieke kerk na de grootste christelijke stroming geworden.

Ze zeggen dat charismatische kerken sekten zijn

Mensen zijn vaak zo bekrompen in hun denken. Heel wat christelijke kerken die afwijken van het bekende plaatje worden als een sekte bestempeld.
Een normale charismatische kerk heeft echter geen enkele sektarische eigenschap. Het is gewoon een groep christenen die niet tevreden zijn met religieuze blabla.

Ze willen echtheid

De ervaring van Gods liefde

Zijn merkbare aanwezigheid

Levens die werkelijk veranderd worden

Trouwens, het is enkel in landen als België dat men charismatische kerken
als sektarisch beschouwt. In ons land en bijvoorbeeld Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika denkt men er anders over.

Christenen geloven dat er één God is die schepper is van het heelal en dus ook van de mensen. De mensen hebben de opdracht God en elkaar lief te hebben, maar kunnen zelf kiezen. Door de zonde, de keuze voor het kwaad en voor liefdeloosheid maakt de mens de relatie met God kapot.Toch laat God het er niet bij zitten: Hij sluit een verbond met de mensen. Christenen geloven in een leven na de dood. Dat er een hemel is.

Jezus is niet de stichter van het christendom. Toch staat zijn leven aan het begin van deze wereldgodsdienst. Officieel begint onze jaartelling bij zijn geboorte, maar het is waarschijnlijk dat hij in het jaar 4 vóór Christus is geboren. Dat klinkt vreemd, maar dat komt omdat we het geboortejaar van Jezus niet precies weten. Het is wel vrij zeker dat hij in 30 na Christus op 33-jarige leeftijd is gestorven. Jezus is maar ruim twee jaar als leraar met zijn discipelen in Israël actief geweest. Hij trok het land door, genas mensen, kwam op voor armen en verschoppeling en predikte het Koninkrijk van God. Hij wekte ergernis bij de godsdienstige leiders van zijn volk, die hem ervan beschuldigden dat hij God beledigde. Zij klaagden hem aan bij de Romeinse overheid, die hem uiteindelijk tot de kruisdood veroordeelde. De vier evangelieverhalen in de Bijbel beschrijven hoe na zijn begrafenis drie vrouwen zijn lege graf vonden. Eveneens staat daar te lezen dat Jezus na zijn dood en opstanding nog aan zijn leerlingen verscheen.

Jezus was geen christen maar een jood. Zijn eerste volgelingen waren ook joden. Zij zagen in hem de lang verwachte Messias, dat betekent 'de gezalfde van God'. De eerste christenen die Grieks spraken noemde hem Christus. Dat is het Griekse woord voor Messias. Buitenstaanders noemden hen naar hun leermeester: christenen.

In het begin was dat een scheldwoord, want Jezus was immers als misdadiger ter dood gebracht. De eerste christenen vormden een kleine minderheid en stonden niet in aanzien. De Romeinen beschouwden hen als een gevaarlijke sekte, omdat zij weigerden de keizer de goddelijke eer te geven. Mede daardoor waren er de eerste eeuwen veel vervolgingen. Veel mensen werden om hun geloof gedood. Daar kwam een eind aan onder keizer Constantijn de Grote vanaf het jaar 313. Deze keizer bekeerde zich tot het christendom en maakte er later zelfs de officiële godsdienst van de staat van.

De kernpunten van het christelijk geloof zijn samengevat in de geloofsbelijdenis

In het westers christendom is de apostolische geloofsbelijdenis het meest bekend. Deze zijn genoemd naar de apostelen, de eersten die het christendom hebben verspreid.

Hij is opgebouwd in drie gedeelten: over God de Vader, over Jezus Christus de Zoon en over de Heilige Geest. 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God's des almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordeel de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen.'

Het woord kerk komt van een Grieks woord, dat 'Huis van de Heer' betekent. In het Nieuwe Testament worden God en Jezus beiden Heer genoemd. De Kerk is dus het huis, het gebouw, waar christenen samenkomen om God te aanbidden en samen te zijn met Christus.

Het woord kerk heeft nog een ander betekenis. Het kan namelijk ook familie betekenen. De kerk is dus ook de grote familie van christenen. Lid zijn van een kerk betekent: horen bij een plaatselijke, landelijke of wereldwijde groep van gelovigen.

Alle christenen geloven in één God en zij hebben één Bijbel. Toch zijn er veel kerken en stromingen binnen het christendom. Al vroeg scheidden zich kleine groepen af. Toch was er tot 1054 één grote kerk. In dat jaar echter splitste de kerk in tweeën: de oosters-orthodoxe kerk die je nu nog in Griekenland en Rusland vindt en het westers christendom onder leiding van de bisschop van Rome, de paus. Aanleiding was, dat de oosterse kerk de paus niet erkende.

De tweede grote scheiding kwam in de zestiende eeuw door het protest van Luther. Ook hij verzette zich tegen de paus omdat hij het doen en laten in de kerk niet in overeenstemming vond met de Bijbel. Sindsdien is het westers christendom opgedeeld in rooms-katholiek en protestants.

Binnen de protestantse richting zijn er ook weer een heleboel stromingen. In Nederland zijn de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland daarvan de grootste.

Evenals in andere godsdiensten neemt het bidden in het christendom een belangrijke plaats in. Als mensen bidden kun je dat zien als het onderhouden van het contact met God. Het is te vergelijken met een vriendschap; die moet je ook onderhouden. Christenen bidden op verschillende tijden en op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in de kerk, thuis, op school en ook in stilte voor zichzelf. Als teken van eerbied en om zich te concentreren sluiten mensen hun ogen en vouwen zij hun handen als zij bidden. De houding bij het bidden is verschillend: zittend, staand en ook wel knielend. Er zijn gebeden met een vaste tekst, maar meestal kiezen mensen hun eigen woorden. In alle kerken wordt het Onze Vader gebeden, dat Jezus leerde aan zijn volgelingen.

Dat gaat zo: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid Amen

Oorsprong : Het Christendom begon ongeveer 2000 jaar geleden in wat nu Israël is en heeft hechte wortels in de geschiedenis vanaf de schepping.

Begonnen met : Jezus van Nazareth, de Zoon van God, als voortzetting van het geopenbaarde door God de Vader zelf bij de schepping van hemel en aarde.

Belangrijke geschriften : De Bijbel, Oude en Nieuwe Testament

Het woord bijbel is afgeleid van het Griekse woord 'biblia' dat boeken betekent. De bijbel is niet een boek maar het zijn er zelfs 60. Het Oude Testament komt er over heen met de Joodse Tenach, maar de boeken staan in een ander volgorde In sommige Bijbelvertalingen staan bovendien een aantal extra boeken. Die staan niet in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbeltekst, maar wel in de Griekse vertaling In Nederland rekenen de meeste protestantse kerken deze extra boeken niet tot de canon, de officiële reeks boeken van de bijbel De rooms-katholiekekerk doet dat wel Daarom worden ze ook deuteroncanoniek genoemd (=tweede canon). De verhalen over de aartsvader zoals Abraham, het volk Israël en de profeten zijn in een periode van meer dan duizend jaar ontstaat. Geen wonder dat er soms groten verschillen in de boeken zitten en bestaan. Het Nieuw Testament bevat verhalen over het leven van Jezus en brieven. Sommige brieven van de apostel Paulus, die veel gedaan heeft voor de verspreiding van het christendom, zijn vrij kort na de dood van Jezus geschreven. Maar het evangelie van Johannes is wel meer dan vijftig jaar later geschreven. Het heeft tot ongeveer jaar 380 geduurd voordat men officieel de 27 doeken van het Nieuw Testament als canon heeft aangewezen. De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld

Bijbel vertaling

Het oude Testament is in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks.Beide talen spreekt men nog wel, maar anders dan twee of drieduizend jaar geleden. Voor bijna alle mensen moet de bijbel dus vertaald worden. Omdat elke taal anders is en omdat elke taal voortdurend verandert, is vertalen een lastige zaak en moeten er telkens nieuwe vertalingen gemaakt worden. In Nederland houden het Nederlandse Bijbel Genootschap en de Katholieken bijbel Stichting zich hiermee bezig. Een van de laatste vertalingen is de Groot Nieuws Bijbel , waarin alledaagse en modern Nederlands is gebruik

Gelovigen : Geschat op 1.5 miljard

Stromingen : Het Christendom bestaat uit drie grote stromingen: rooms-katholiek, Oosters-orthodox en Protestant. Onder de Protestanten bevinden zich meer dan 20.000 verschillende kerkrichtingen.

SAMENVATTING

Het merendeel van Christenen houdt zich aan de Apostolische Geloofsbelijdenis:" Ik geloof in God de Vader, Schepper van Hemels en Aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God's des almachtigen Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest,... de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven ."

Bij de meeste Christelijke geloven draait het om de basisprincipes van deze geloofsbelijdenis, maar met belangrijke uitzonderingen bij zijn verschillende geloven. Het Christendom heeft een onwankelbare overtuiging dat het de enige ware godsdienst is, de enige weg naar verlossing. Dit veroorzaakt een zendingsijver, een drang om over de gehele wereld het evangelie te verkondigen. Nadruk wordt gelegd op Jezus als God en Verlosser, op goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, geloof en voorbereiding voor het Laatste Oordeel. Alleen goede Christenen zullen worden verlost en toegelaten in de Hemel. Tegenwoordig is meer dan de helft van de Christenen zwart. Het lidmaatschap neemt af in ontwikkelde landen maar groeit in ontwikkelingslanden.

CHRISTELIJKE GELOOFSPUNTEN

Ik geloof in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, altijd heersend over de mens, Zijn geliefde schepping.

Ik geloof dat de mens wordt geboren als zondaar, en dat hij alleen tot verlossing kan komen door de Verlosser, Jezus Christus, God's enig geboren Zoon.

Ik geloof dat Jezus is geboren uit Maria, een maagd.

Ik geloof dat Jezus gestorven is aan het kruis, toen is opgestaan uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader gezeten is als de uiteindelijke rechter over de doden, en dat Hij zal wederkeren zoals is voorspeld.

Ik geloof dat de ziel wordt belichaamd voor slecht één leven, maar onsterfelijk is en rekenschap verschuldigd is aan God voor alle gedachten en daden.

Ik geloof in de historische waarheid van de Heilige Bijbel, dat het een heilig geschrift is van de hoogste autoriteit en het enige woord van God.

Ik geloof dat na de dood de ziel, overeenkomstig aardse daden en acceptatie van het Christelijk geloof, binnengaat in de Hemel of Hel. Dat het tot een Laatste Oordeel zal komen wanneer de doden zullen opstaan, de bekeerden het eeuwige leven zullen krijgen en de gevallenen voor altijd de eeuwige dood.

Ik geloof in de inherente goedheid van de mensheid en de positieve aard van het leven, en in de onschatbare waarde van liefde, liefdadigheid en geloof.

Ik geloof in de Heilige Drie-eenheid van God die Zichzelf openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, en in het bestaan van Satan, de belichaming van het kwaad, misleiding en duisternis. -

Toekomstverwachting:

Het vooruitzicht van het Christendom is eeuwig leven met God in de Hemel, een volmaakt bestaan waarin God's glorie en gelukzaligheid deel zijn. Het is ook een persoonlijk leven, op verschillende wijzen ervaren door zielen volgens de mate van genade dat bereikt is in het leven.

De begaanbare weg:

De positie van de mens is veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan God's wil. De mens heeft redding nodig van de krachten die hem onderworpen maken en vernietigen - angst, zelfzucht, hopeloosheid, begeerte en de bovennatuurlijke krachten van de Duivel, zonde en dood waartegen hij niet opgewassen is. Zijn verlossing komt alleen door geloof in Jezus Christus, dat betekent, in acceptatie van Jezus' opstanding uit de dood als bewijs van God's macht over de krachten van zonde en dood. Een goed Christen leidt een leven van deugd en gehoorzaamheid aan God uit dankbaarheid aan God voor de opoffering van Christus voor de zonden van alle mensen die Jezus Christus accepteren als persoonlijke Verlosser en Heer. Jezus zal wederkeren om te oordelen over de wereld en God's wet naar de aarde te brengen. Door de wet van God te volgen, zoals beschreven in de Heilige Bijbel, en door God's zegen, verkrijgt de mens verlossing. Degenen die deze zegening niet verkrijgen, worden - na de dood - naar een hel van eeuwig lijden en vervloeking gezonden.

Visie op Jezus

Boeddhisten beroepen zich op Boeddha. Communisten beroepen zich op Marx. Christenen beroepen zich op Jezus van Nazareth. Nederland heeft de meeste christelijke kerken en afgesplitste groepen. Een groot aantal mensen staat op de burgerlijke stand ingeschreven als 'Rooms - katholiek', 'Nederlands hervormd'of 'Gereformeerd'. Ze zijn allen lid van een christelijke kerk.

Eigentijdse visie

Over Jezus van Nazareth is in de loop der eeuwen veel geschreven en in onze tijd worden films en musicals aan Hem gewijd. Bepaalde stromingen kijken reikhalzend uit naar zijn wederkomst op aarde. Andere groepen geloven dat hij al onder de mensen is.

Sommigen zien Jezus als een tragisch slachtoffer, anderen als goddelijke overwinnaar. Het lijkt soms of mensen zich een beeld maken, dat aansluit bij hun behoefte. Duidelijk is wel dat Jezus een historisch figuur is geweest. In het nieuwe testament vertellen de vier evangelisten over het leven van Jezus wie Hij was en wat Hij deed.
De boodschap van Jezus

De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen. De evangelist Marcus vat de boodschap van Jezus als volgt samen:

De joden geloofden dat Gods Messias (Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Daarmee wordt bedoeld een 'rijk' waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid heerst. Met Jezus kwam dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. Om het Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze noodzakelijk (wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair programma hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan.

Jezus en de wet

Jezus durfde de schriftgeleerden te zeggen dat hij gekomen was om de wet van Mozes te vervullen. In de Bergrede legde Jezus de bedoeling van de wet uit. Jezus verving de duizenden voorschriften van de wet door beginselen. Hij verlangde geen absolute gehoorzaamheid aan de wet, maar wel 'meer dan het gewone' te doen. De thora (joodse wet) leert vergelding: 'oog om oog, tand om tand' terwijl Jezus zegt: 'weersta de boze niet, doch wie jou een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de ander toe'. De joodse wet zegt: 'heb uw naaste lief', maar Jezus verlangt meer: 'Heb uw vijanden lief en bidt voor wie jou vervolgen'.

De zaligsprekingen

De zaligsprekingen verwijzen naar het koninkrijk Gods en de mensen die daar van deel uit zullen maken.

Zalig de armen van geest, want zij zullen Gods Koninkrijk binnen gaan.

Jezus houdt ons de armen voor tot voorbeeld. De rijken zullen het koninkrijk niet beërven. Over rijkdom zegt Jezus: 'Gij kunt niet God dienen en Mammon'. Mammon is de god van het geld.

Regels om na te leven

Na Jezus dood verwachtten de eerste christenen dat het koninkrijk Gods zou aanbreken en dat het eindoordeel zou worden geveld.De wederopkomst van Christus bleef echter uit. De voorschriften van Jezus hoe als christenen te leven kregen daarom een meer permanent karakter.

Deze regels houden in:

v De tien geboden, Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en bovenalles beminnen, Gij zult de Naam van de Heer, Uw God niet misbruiken, Gij zult de dag des Heren heiligen, eer uw vader en moeder, Gij zult niet doden, Gij zult geen overspel plegen, Gij zult niet stelen, Gij zult uw naaste niet vals getuigen, Gij zult geen onkuisheid begeren, Gij zult niet begeren wat uw naaste toehoort.

vDe gulden regel, Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook de ander niet.

vHet grote gebod, Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.
Het christelijk geloof

We onderscheiden drie hoofdstromen:

   1. Het katholicisme, onder te verdelen in een westers christendom (Rome als centrum) en een oosters christendom (oost- en zuidoost- europa).

   2. Het protestantisme, voortgekomen uit de Reformatie van de 16e eeuw: lutheranisme en calvinisme,

   3. Sekte / moderne geestelijke stromingen, veelal opwekkingsbewegingen ontstaan in de 19e eeuw in Engeland en de VS.

Ondanks verschillen in leringen is er wel het een en ander dat de kerken bijeen brengt en bij elkaar houdt. Hun gemeenschappelijke basis is de belijdenis. In de kerk is het traditie dat op een bepaald moment jongeren belijdenis doen. Ze komen dan openlijk uit voor hun geloof in Jezus Christus. Een van de oudste vormen van belijdenis - doen vinden we terug in de bijbel: ík geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is' (handelingen 8.37)

Vrijwel alle christelijke kerken stemmen in met de bekende Apostolische geloofsbelijdenis (het Credo). Belangrijkste punten uit het Credo zijn het geloof in:

Één God, Schepper van hemel en aarde

De drie - eenheid (vader, zoon en de heilige geest)

De bijbel als bron van openbaring en gezag

Één algemeen christelijke kerk

Een leven na de dood (wederopstanding)

Een nieuwe hemel en aarde

Geschiedenis christelijke kerk


Het christendom is een van oorsprong joodse sekte, die Jezus van Nazareth aanvaarde als de lang voorspelde en beloofde Messias of Christus. Na zijn dood hebben volgelingen zich verenigd en zijn tegenwoordigheid ervaren. Een aantal van hen hebben hem 'herrezen' gezien. Zij kregen op het Pinksterfeest de Geest. Dat was het begin van de ontwikkeling van het christendom.

Rome werd het machtscentrum van de christenheid. De bisschop van Rome - als opvolger van de apostel Petrus - werd de wettige vertegenwoordiger van Christus op aarde. Deze bisschop verwierf zich de titel van Paus en kreeg de opperste leiding in de kerk.

Oosterse- Orthodoxen

Het geloof verspreidde zich over heel Europa, maar hoe groter de kerk werd, des te groter werden de meningsverschillen over de koers van de christelijke kerk. De patriarch van Constantinopel kwam in conflict met de paus. Hij wilde een eigen koers varen door onder andere gehuwde priesters aan te stellen. In 1054 scheidde de Oosterse- Orthodoxe kerk zich af.

De Reformatie

Het tweede grote schisma (kerkscheuring) ontstaat in 1517 en heeft grote gevolgen voor West en Noord-Europa: het ontstaan van het protestantisme. Luther en Calvij verzetten zich tegen de misstanden in de kerk, zoals corruptie. De reformatie heeft geleid tot het protestantisme, waarin verschillende geestelijke stromingen samenkomen.

 De grondwaarheden van het cristendom 

x Er is in den Bijbel sprake van verschillend geloof: van tijdgeloof, van een rechtvaardigend en zaligmakend geloof, van geloof in de praktijk, zich openbarend in geloofsdaden, enz. Dit alles is echter persoonlijk. Maar er wordt ook in de Heilige Schrift gewag gemaakt van een gemeenschappelijk geloof, van een kostbaar heilgoed, dat alle Christenen te zamen bezitten, en voor hetwelk zij te zamen hebben te waken en te strijden.

Neem in drie boeiende delen er kennis van:

Grondwaarheden 

Bijbelstudie 

Wonderen en tekenen in de  Bijbel

Verschillen tussen protestanten en katholieken

De rooms-katholieke kerk onderscheidt zich op een aantal van punten van de protestantse kerken. Katholieken hebben een paus als hoofd van de kerk. Hij heeft het hoogst gezag. Voor protestanten is dat Jezus Christus. De rooms - katholieke kerk is een eenheidskerk, een grote wereldkerk. De protestantse kerken zijn een verdeelde kerk: er zijn tientallen kerken. Elke plaatselijke kerk is in principe zelfstandig. Katholieken dienen zich te houden aan het leergezag van de kerk. De paus als opperleraar van de kerk verkondigt dogma's (geloofswaardigheden). Een belangrijk dogma is het geloof in Maria's Onbevlekte Ontvangenis. Het leergezag van protestanten is Gods Woord, de bijbel. De katholieke kerk heeft ongehuwde priesters in dienst, terwijl het ambt voor vrouwen (nog) verboden is. De protestantse kerken hebben daar minder moeite mee.

Moderne stromingen

In de 18e en 19e eeuw ontstaan in Amerika versschillende godsdienstige groeperingen die verschillende geloofsaccenten benadrukken.

   1. Jehova's Getuigen, Zevende - dags - adventisten. Zij verkondigen de spoedige wederkomst van Christus en de vestiging van zijn duizend jarige vredesrijk (chiliasme).

   2. Pinkstergroepen. Zij leggen veel nadruk op gebedsgenezing, het spreken in tongen en de onmiddellijke invloed van de Heilige Geest bij elke vorm van eredienst.

   3. Spiritisten. Zij proberen de realiteit van het leven na de dood aan te tonen, vooral door het streven naar contact met de doden.

   4. Het Leger des Heils, de Quakers. Zij leggen alle accent op onderlinge liefde en hulpvaardigheid, juist voor mensen aan de zelfkant van de samenleving. De Quakers zijn sterk voor geweldloosheid.

Nieuwe ontwikkelingen

De oecumene

Begin 20e eeuw ontstond in een internationale beweging met het doel de verdeeldheid tussen de kerken op te heffen. Een proces van de onderlinge toenadering kwam op gang en dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de huidige Wereldraad van Kerken te Amsterdam (1948). De Wereldraad houdt zich met allerlei zaken bezig: dialoog met de wereldgodsdiensten, geloof en ambtszaken, anti-semitisme, hulp aan vluchtelingen.

Samen op weg

Ook in Nederland is er sprake van toenadering tussen kerken. Hervormden en gereformeerden werken beide samen om één kerk te worden, het Samen op Weg - Proces. Ze houden nu al gemeenschappelijke diensten, erkennen elkanders doop en vieren samen het avondmaal. Ook een naam is al bedacht: de Verenigde Protestantse Kerk.

Het fundamentalisme

In Nederland zijn ook fundamentalistische groepen zoals de EO en verschillende pinkstergroepen actief. Ze geloven in de onfeilbaarheid van de bijbel en nemen alle verhalen letterlijk zoals maagdelijke geboorte en lijfelijke opstanding van Christus. Ze trekken ten strijde tegen alles wat duivels is: het communisme, drugs, abortus, gelijke rechten voor vrouwen en homo's, seks voor het huwelijk.
Het geloof vieren

De christelijke traditie is rijk aan symbolen en rituelen, denk maar aan de belangrijke levensmomenten, bij geboorte, huwelijk en dood. Kernrituelen worden sacramenten genoemd. Het zijn tekenen waarin christenen hun geloof in Jezus Christus uitdrukken. 

De rooms - katholieke kerk kent zeven sacramenten:

1.Eucharistie (avondmaal). Men viert de gemeenschap met Jezus en zijn Kerk. Dit gebeurt door het breken van het brood en het drinken van wijn.

2.Doopsel, Geboorte, het begin van een nieuw leven; men viert de opneming van het kind in de christelijke gemeente; men wil de dopeling in de geest van Christus opvoeden.

3.Vormsel, Bevestiging van het geloof in Christus. De vormeling is nu volwassen gelovige, gebeurd via handoplegging en zalving.

4.Huwelijk, Nieuw leven dat man en vrouw samen gestalte geven. Men geeft elkaar trouwbelofte. Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden.


5.Priesterschap, Het beschikbaar zijn voor de dienst aan God. Uitoefening van het ambt en de plicht om kuis en ongehuwd te leven.

6.Biecht, Berouw betonen aan God; vergeving vragen en opnieuw mogen beginnen. Verandering van levensstijl.

7.Ziekenzalving. De dood onder ogen zien; hoop op een menswaardig sterven in de Heer; zalving met olijfolie.

De reformatische traditie twee:

   1. avondmaal,
   2. doop.

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar wordt beschouwd als het geestelijke levensritme van de kerk en omvat onder andere de feestdagen, de advents- en lijdenstijd. Onder kerkelijk jaar wordt verstaan de jaarlijkse herdenking en hernieuwing van het leven van Jezus. De jaarcyclus is gegroepeerd rond de feesten Kerst en Pasen.

Organisatie

De rooms - katholieke kerk bestaat uit de geestelijkheid (priesters) en leken (gelovigen). Nederland is een kerkprovincie en is verdeeld in zeven bisdommen. Hiërarchie verloopt volgens een piramide model.

De paus. Het hoofd van de kerk, bisschop van Rome en woont in Vaticaan; hij benoemt de bisschoppen.

De kardinalen. De raadgevers van de paus. Uit hun midden wordt een nieuwe paus gekozen.

De bisschoppen. De opvolgers van de apostelen, en verantwoordelijk voor de plaatselijke kerken.

De priesters. Staan in contact met de leken (gelovigen) en zijn voorgangers (pastors) van de plaatselijke parochie.

De gelovigen. Inclusief de godsdienstige gemeenschappen(kloosters).

KERNWOORDEN MET DIEPE LADING...

Bidden = Aan God vertellen wat je bezighoudt. Kan stil of hardop. Ook: luisteren naar Hem.

Bijbel = 'Boeken': in deze boeken (samengebracht in één boek) heeft God vastgelegd wat Hij aan de mensen wil vertellen.

Christen = Iemand die dankzij Jezus door God werd aangenomen als Zijn kind.

Christus = Letterlijk 'Gezalfde'. Titel voor Jezus, de gezalfde koning. (Ook: 'Messias'.)

Eeuwig leven = Leven in Gods nabijheid, dat nu al kan beginnen, en dat verder gaat na het sterven.

Evangelie= 'Goed nieuws', dat wil zeggen: het goede nieuws over Jezus zoals dat werd opgeschreven door vier van Zijn leerlingen (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes).

Geloof = Vertrouwen op God en leven met Hem.

Genade = Alles wat God aan mensen wil geven, zonder dat zij dat verdienen.

God de Vader = God adopteert mensen die Jezus accepteren als Zijn kinderen: Hij is hun hemelse Vader.

Heilige Geest = Gods Geest, Die persoonlijk aanwezig is in mensen die Jezus volgen.

Jezus = 'God redt', de naam van de Zoon van God, die als mens 2000 jaar geleden in Israël leefde, stierf en opstond uit de dood.

Kruis = Romeins martelwerktuig waaraan Jezus vrijwillig stierf, sindsdien het teken van volgelingen van Jezus.

Opstanding = Na drie dagen in het graf maakte God Jezus weer levend. Ook Gods kinderen zullen uit de dood opstaan.

Satan= De onzichtbare tegenstander van God (ook: de 'duivel'). Hij doet z'n best om al het goede in Gods wereld te verpesten, maar zal definitief verslagen worden als Jezus terugkomt op aarde.

Schepper = Naam voor God, omdat Hij alles wat bestaat heeft gemaakt.

Zonde = Alles wat mensen doen dat tegen Gods wil ingaat. De zonde loopt uit op de dood, maar Gods genade zorgt voor eeuwig leven

TOT SLOT NOG IETS OVER DE BIJBEL

Bijbellezen is niet moeilijk. Stel je open voor Het Woord en houd rekening met het onderstaande !

De Bijbel kan je in het gelijk stellen:
Bijbel "laten buikspreken" , dus erin leggen wat jezelf wilt geloven is een valkuil waarvan al velen de bodem hebben bereikt. Daaromhet volgende:

De Bijbel zou je in het ongelijk kunnen stellen:
Wil je werkelijk lezen wat de Bijbel zegt?
- Zelfs als dat je geloof op zijn grondvesten doet schudden?
- Zelfs als dat niet strookt met jouw wereldbeschouwing?
- Zelfs als je je daardoor ongemakkelijk gaat voelen?

Brandende vraag: Hoe moeten we de Bijbel dan lezen?

- Voorgangers, stop er a.u.b. mee om de Bijbel alleen maar te lezen om preken voor te bereiden.
- Niet-christenen, stop er mee om de Bijbel te gebruiken om redenen voor je ongeloof te vinden.
- Gelovigen, stop er mee om de Bijbel te gebruiken om je comfortabele uitleg staande te houden.

Lees de Bijbel om uit te vinden wat deze werkelijk zegt

Voor niet-gelovigen:
Probeer te lezen alsof het waar kan zijn of niet waar; neem niet vooraf stelling voor één van de twee posities. Durf je je door God (stel dat deze bestaat) te laten overtuigen wat waar is en wat bijgeloof? Sluit je verstand niet af maar gebruik op een eerlijke manier de principes die toegepast moeten worden om tot een conclusie te komen over dingen die gezegd of geschreven worden, of ze waar dan wel onwaar zijn. De wijze waarop je een tekst tot je laat spreken is waarschijnlijk heel anders voor poëzie dan voor bijvoorbeeld een wetenschappelijk rapport. Het kennen van de culturele achtergrond van degenen aan wie iets wordt geschreven, kan ook bepalend zijn voor de manier waarop de tekst geïnterpreteerd moet worden.

Voor gelovigen:
Is het niet beter aan te nemen dat de Bijbel letterlijk waar is en dan achteraf te zien dat er uitzonderingen zijn op die regel, dan te veronderstellen dat alles symbolisch is en je daarin te vergissen? Als je later de Heer ontmoet zeg je misschien liever "ik heb U op Uw woord geloofd" dan dat je toegeeft "ik had niet gedacht dat U letterlijk meende wat U zei".

De Bijbel laat zich ontdekken voor degenen die eerlijk zoeken

2 Timotheüs 3:16-4:3 (Het Boek) "Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken. Voor God en Jezus Christus (als Hij verschijnt om Zijn koninkrijk te stichten, zal Hij over de levenden en de doden oordelen) vraag ik je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is; moedig hen aan en onderwijs hun geduldig in het woord van God. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraars zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen."

Om de Bijbel te interpreteren moet je de Heilige Geest vragen en verwachten dat Hij tot je hart wil spreken

Hij is degene die mensen inspireerde om Zijn woorden neer te schrijven. Hij is het die de ware betekenis onthult aan mensen die Hem daar om vragen. Om de Bijbel te interpreteren moet je de Heilige Geest vragen en verwachten dat Hij tot je hart wil spreken. Hij is degene die mensen inspireerde om Zijn woorden neer te schrijven. Hij is het die de ware betekenis onthult aan mensen die Hem dat vragen.

Als de betekenis van een woord van een Bijbelvers niet duidelijk is, dan kun je zoeken naar de Bijbelplaatsen waar dat woord nog meer gebruikt wordt. Vaak onthullen die andere verzen gezamenlijk de ware betekenis van het gezochte woord.
(Klik hieronder een goede methode die gebruik maakt van de Griekse en / of Hebreeuwse grondtekst, een methode die zelfs geschikt is voor mensen die weinig of geen kennis hebben van genoemde talen:
Oude Testament Engels-Hebreeuws   Nieuwe Testament Engels-Grieks)

Niet elk Bijbelboek dient op een zelfde wijze geïnterpreteerd te worden. De dichterlijke taal van de Psalmen doet de bergen jubelen en de bomen in de handen klappen. Een ander Bijbelboek spoort ons aan met woorden "hebt je naaste lief als jezelf", die we moeten nemen zoals ze er staan.

De invloed op een tekst door de culturele context van volken, tijdsperiodes en situaties moet meegenomen en gewogen worden om tot een goede interpretatie te komen. Bijvoorbeeld, een boodschap voor het huis van Israël moet niet onmiddellijk toegepast worden op anderen, alhoewel het een uitstekende les kan zijn voor allen.

Het raadplegen van Bijbelse commentaren kan hulp bieden zolang dit niet in de plaats komt van het zelf de Bijbel lezen en trachten te begrijpen wat het betekent.

Er is geen vervanger voor persoonlijke Bijbelstudie. Hoewel, Het kan bijzonder zegenrijk zijn het samen met een ander te doen. En bid om de onmisbare leiding van de Heilige Geest. Je zult merken welk een rijke schat het Woord van God voor jou en de ander zal zijn !Lees ook eens:   

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Lees hier eens verder:

LIEFDE - VREUGDE - VREDE - GEDULD - GOEDERTIERENHEID GOEDHEID

TROUW - ZACHTMOEDIGHEID - ZELFBEHEERSING

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)