HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

WIE JEZUS KENT DIE VINDT HET LEVEN

Lees de Bijbel    de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BIJBEL: JEZUS WIJST OOK JOU DE WEG

Lees de Bijbel    Maak een begin met Geestelijke Vernieuwing

Geestelijke vernieuwing voor de mens is nodig. Pratend met veel mensen horen we vaak de klacht "ik mis iets". Ook bij onszelf is er soms lauwheid. We moeten erkennen: het bruist en sprakelt te weinig in ons geestelijk leven. De vonk ontbreekt. Als wij zoeken naar de oorzaken, vragen wij ons af: is het een gebrek aan spiritualiteit, aan beleving van de persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus en de persoonlijke ontmoeting met de levende God?

Als we eerlijk zijn moeten we toegeven: de situatie is ernstig

Nog steeds verlaten duizenden mensen jaarlijks de traditionele kerken. Raken wij er door verlamd of roept het ons juist op tot gebed om geestelijke vernieuwing voor onszelf en de ander? Wij zijn en blijven er van overtuigd, dat Jezus Christus zelf de Heer is van zijn kerk! Vernieuwing moet en kan slechts komen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en zijn Woord.

We zijn allemaal unieke mensen

God heeft ons gemaakt als unieke schepselen. Die verscheidenheid mag ook in de verscheidenheid aan kerken tot uiting komen. Samen mogen wij iets van de "veelkleurige wijsheid Gods" beleven én de vreugde daarvan doorgeven aan anderen.
Als gelovigen mogen wij niet beweren de enige juiste "kleur" te zijn. Wel geloven we dat ieder mens een opbouwende inbrengen kan hebben in het geheel van de kerken en geloofsgemeenschappen.

Allemaal hebben we duidelijkheid nodig

We kunnen er geen voostanders van zijn dat alles maar moet kunnen in de kerken en geloofsgemeenschappen alsof het niet zou uitmaken wat men gelooft en dat val alles maar beweerd mag worden. Dan krijgen wij geloofsgemeenschappen waarin "herders en leraars" kunnen verkondigen dat de opstanding geen heilsfeit is en het verzoenend werk van Christus niet relevant.
Wij geloven in de veelvormigheid, maar dan binnen de grenzen van onze Heilige Schrift. Daar willen wij elkaar op kunnen aanspreken.

Over hoop en verwachting nagedacht

Jezus heeft vooral 'ootmoedigen' op het oog. Mensen die erkennen dat ze tegen hun grenzen aanlopen, die vastlopen in hun eigen teleurstellingen, fouten en ambities. Mensen die bereid zijn hun trots te erkennen en als een nederig mens God aan te roepen. Mensen die eigen wanhoop niet meer camoufleren maar open staan voor herstel en woorden van hoop. 

De naam van Jezus

Wie heeft de naam Jezus bepaald voor de Messias? Mattheüs 1:21 – 25
Wat betekent de naam Jezus?

In de tijd dat Jezus op aarde leefde werd Zijn naam uitgesproken zoals die in het
Hebreeuws klonk. Ook na de opstanding en hemelvaart noemden de christenen Jezus nog steeds bij zijn Hebreeuwse naam. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en dat is een ander type schrift dan het Hebreeuwse schrift. In de vroegste handschriften werden Hebreeuwse namen daarom aangegeven met enkele Griekse letters met een streep erboven. De lezer wist dan dat de naam als de Hebreeuwse naam moest worden uitgesproken. Zie dit voorbeeld met Marcus 1:1 waarin vier maal twee letters met een streep erboven voorkomen.

Vanaf de 4e eeuw werd in het Grieks het gebruik van de letters met een streep erboven verlaten. De naam van de Messias werd vanaf die periode weergegeven als Ἰησοῦς (Iesous). In het Latijn werd dat Iesu en in het Engels Jesus. De verwijzingen naar de Hebreeuwse namen en titels van de Messias zijn uit onze Bijbel verdwenen. (Zou daarnaar worden verwezen in Openbaring 2:13?)

De naam boven alle namen

In Filippenzen 2: 8 – 9 lezen we dat God de Heer Jezus uitermate heeft verhoogd en hem de naam boven alle naam heeft gegeven.

Wat houdt dat in?
Welke naam is de naam boven alle naam?
Zouden Hebreeën 1:4 en Openbaring 3:12 hier mee te maken hebben?
In welke naam is er behoudenis volgens Joël 2:32?
En volgens Handelingen 4:12?
Wordt in Joël 2:32 en Handelingen 4:12 dezelfde naam bedoeld?

De naam van de Messias in het Oude Testament

Er zijn drie woorden / namen in het Oude Testament die de naam van de Messias zouden
kunnen weergeven.

1. Yahushua, wat betekent Yah is redder. Yah is de verkorte naam van God die onder
andere wordt gebruikt in Psalm 68:5.

2. Yeshua wat een verkorte vorm is van 1 en ‘hij is gered’ betekent.

3. Yeshuah, wat redding betekent en ook kan verwijzen naar de naam van de Messias of in ieder geval nauw verwant is daarmee.

Hoe zijn deze namen / woorden vertaald in de volgende teksten?

1. Jozua 1:1

2. Nehemia 12:1 - 8

3. Jesaja 12:2 en Genesis 49:18.

De naam van God is in het Hebreeuws YHWH of met klinkers Yahweh.
Jesaja 12:2 zou ook als volgt kunnen worden gelezen:
God is Yeshuah. Ik vertrouw en vrees niet.
YAH YHWH is mijn sterkte en lied, Yeshuah.

Genesis 49:18 zou als volgt kunnen worden gelezen:
Ik heb gewacht op Yeshuah YHWH of Ik verwacht Yeshuah YHWH.
Denk je dat in deze twee teksten een profetie over Jezus is opgenomen? Zo ja -welke?

In sommige teksten wordt een relatie gelegd tussen YHWH en de derde naam Yeshuah – zie de volgende voorbeelden;

Genesis 49:18 dat hierboven al is genoemd.
NBV Psalm 35:9 Dan zal ik juichen om de HEER, mij verheugen over de redding die hij brengt.
Dan zal ik juichen om YHWH, mij verheugen over Yeshuah.
NBG Jona 2:9 Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des HEREN (= Yeshuah YHWH).

Zou dit te maken kunnen hebben met de naam boven alle naam die Yeshuah heeft ontvangen? In deze teksten uit het Oude Testament wordt Yeshuah in verband gebracht met YHWH. Dat kunnen profetieën zijn die aangeven dat de Messias ook de naam YHWH heeft ontvangen. Dat is dan ook een aanwijzing van de naam van de Messias in het Hebreeuws. Wat is de naam van de Messias dan namelijk? Als je over het voorgaande nadenkt, vind je dan dat wij in onze tijd de naam Jezus of Yeshuah moeten gebruiken? Waarom?

Mensen die vanuit desillusie weer zicht willen krijgen op nieuwe wegen. Belichaamd in Jezus: De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (Jesaja 61:1). Geef je gewonnen aan Hem.

Schat onder handbereik

Schargraven     Evangelisatie is ons aller opdracht - een heerlijke opdracht

Gelovigen lijken soms meer met zichzelf bezig te zijn, dan met hun roeping in de wereld. Hoe kan de kerk vandaag op een eigentijdse, prikkelende en creatieve manier laten zien, wat het inhoudt om in God te geloven? Daarbij denken we aan de belofte van de Here Jezus dat we een grote oogst mogen verwachten! In de gelijkenis van de zaaier wordt gesproken over zaad, dat 30-, 60- en 100-voudig vrucht draagt. Zending en evangelisatie horen bovenaan op de prioriteitenlijst van de kerken te staan. Een belangrijke taak voor iedereen trouwens; ieder op zijn of haar eigen manier mét de talenten die we van God ontvangen hebben.

Jongeren

Wereldwijd en ook in ons land weet de christelijke beweging veel jongeren aan te spreken en te interesseren in de boodschap van Jezus Christus.
Daarom vraag ik je hier en nu ruimte voor christelijk denken en christelijke geloofsbeleving aan de hand van Jezus, die jou en mij de weg wijst.

Daarom: Jezus álle aandacht Jezus bron van inspiratie in de kunst

Ga en neem de uitdaging aan

      Door de eeuwen heen hebben velen Jezus Christus aanbeden alsof hij de Almachtige God was. Jezus zelf echter richtte de aandacht en aanbidding uitsluitend op Jehovah God. Toen Jezus bijvoorbeeld werd aangespoord een daad van aanbidding jegens de Duivel te verrichten, zei hij: "Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten" (Mattheüs 4:10). Later gebood Jezus zijn discipelen: "Noemt . . . niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, de Hemelse." — Mattheüs 23:9.

Jezus gaf een Samaritaanse vrouw een beschrijving van de soort aanbidding die mensen aan God moeten geven. Hun aanbidding moet op geest en waarheid zijn gebaseerd. Ja, "de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden" (Johannes 4:23, 24). Eerbiedige verering dient echt alleen aan God te worden geschonken. Aanbidding schenken aan iemand anders of aan iets anders zou een vorm van afgoderij zijn, hetgeen in zowel de Hebreeuwse als de Griekse Geschriften wordt veroordeeld. — Exodus 20:4, 5; Galaten 5:19, 20.

’Maar’, voeren sommigen misschien aan, ’geeft de bijbel niet te kennen dat wij ook Jezus moeten aanbidden? Zei Paulus niet in Hebreeën 1:6: "Alle engelen Gods moeten Hem [Jezus] aanbidden"?’ (Petrus-Canisiusvertaling) Hoe kunnen wij die schriftplaats begrijpen in het licht van wat de bijbel over afgoderij zegt?

Aanbidding in de bijbel

Eerst moeten wij begrijpen wat Paulus hier met aanbidden bedoelde. Hij gebruikte het Griekse woord pro·sku´ne·o. Unger’s Bible Dictionary zegt dat dit woord letterlijk betekent: ’iemands hand kussen als blijk van eerbied of hem hulde bewijzen’. An Expository Dictionary of New Testament Words, door W. E. Vine, zegt dat dit woord "duidt op een daad van verering, verricht hetzij jegens een mens . . . hetzij jegens God". In bijbelse tijden hield pro·sku´ne·o vaak in zich letterlijk voor iemand met een hoge status neer te buigen.

Beschouw eens de gelijkenis die Jezus vertelde van een slaaf die niet in staat was een aanzienlijk geldbedrag aan zijn meester terug te betalen. In die gelijkenis komt een vorm van dit Griekse woord voor, en de King James Version vertaalt dit door te zeggen dat "de dienstknecht daarom neerviel, en hem [de koning] aanbad [vorm van pro·sku´ne·o], zeggend, Heer, wees geduldig met mij, en ik zal u alles betalen" (Mattheüs 18:26; wij cursiveren). Verrichtte die man een daad van afgoderij? Helemaal niet! Hij bracht slechts de soort achting en respect tot uitdrukking die de koning, zijn meester en meerdere, toekwam.

Zulke daden van eerbetoon, of uitingen van respect, waren in bijbelse tijden vrij gebruikelijk in de Oriënt. Jakob boog zevenmaal toen hij zijn broer Esau ontmoette (Genesis 33:3). Jozefs broers wierpen zich voor hem neer, of brachten hem hulde, uit respect voor zijn positie aan het Egyptische hof (Genesis 42:6). In dat licht kunnen wij beter begrijpen wat er gebeurde toen de astrologen het jonge kind Jezus aantroffen, die zij erkenden als "degene die als koning der joden geboren is". Volgens de King James Version zegt het verslag ons dat zij "neervielen en hem aanbaden [pro·sku´ne·o]". — Mattheüs 2:2, 11.

Het is daarom duidelijk dat het woord pro·sku´ne·o, dat in sommige bijbelvertalingen met "aanbidden" wordt weergegeven, niet uitsluitend bestemd is voor de soort verering die Jehovah God toekomt. Het kan ook betrekking hebben op het respect en de eer die een ander persoon wordt betoond. In een poging om een verkeerd begrip te vermijden, geven sommige bijbelvertalingen het woord pro·sku´ne·o in Hebreeën 1:6 weer met "hem eer bewijzen" (New Jerusalem Bible), "hem eren" (The Complete Bible in Modern English), "voor hem neerbuigen" (Leidse Vertaling), of "hem hulde brengen" (Nieuwe-Wereldvertaling).

Jezus is waardig hulde te ontvangen

Is Jezus waardig die hulde te ontvangen? Absoluut. In zijn brief aan de Hebreeën legt de apostel Paulus uit dat Jezus, als de "erfgenaam van alle dingen . . . plaats [heeft] genomen aan de rechterhand van de Majesteit in verheven plaatsen" (Hebreeën 1:2-4). Daarom ’zou in de naam van Jezus elke knie zich buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn, en zou iedere tong openlijk erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader’. — Filippenzen 2:10, 11.

Op een bijzondere wijze zal Christus spoedig deze verheven positie en de daarmee gepaard gaande grote uitvoerende macht gebruiken om deze aarde in een wereldomvattend paradijs te veranderen. Onder Gods leiding en op grond van het loskoopoffer van Jezus zal hij de wereld bevrijden van alle droefheid, pijn en verdriet ten gunste van degenen die zich aan zijn rechtvaardige heerschappij onderwerpen. Is hij daarom niet waardig onze eer, ons respect en onze gehoorzaamheid te ontvangen? — Psalm 2:12; Jesaja 9:6; Lukas 23:43; Openbaring 21:3, 4.

God die exclusieve toewijding eist

De bijbel geeft echter duidelijk te kennen dat onze aanbidding — in de zin van religieuze verering en toewijding — uitsluitend aan God geschonken moet worden. Mozes beschreef hem als "een God die exclusieve toewijding eist". En de bijbel geeft ons de vermaning ’Degene te aanbidden die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft’. — Deuteronomium 4:24; Openbaring 14:7.

Jezus vervult beslist een belangrijke rol in de ware aanbidding, een rol die eer en respect waardig is (2 Korinthiërs 1:20, 21; 1 Timotheüs 2:5). Alleen door bemiddeling van hem kunnen wij tot Jehovah God naderen (Johannes 14:6). Ware christenen doen er daarom goed aan hun aanbidding alleen aan Jehovah God, de Almachtige, te schenken.

Daarom: voor de Bijbel alle aandacht


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)