BOEDDHISME

Lees de Bijbel    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Een praktische levenswijze

Aan het beginvan deze eeuw was het boeddhisme eigenlijk alleen nog maar bekend inAzië. Nu is het boeddhisme een wereldreligie. De meesteboeddhisten die in Nederland wonen zijn afkomstig uit China ofHongkong.Het boeddhismeis een praktische levenswijze zonder dogma of ideologie, waarbij demens centraal staat. De leer van Boeddha wordt gesymboliseerd door eenwiel. Het aantal spaken duidt op achtvoudige pad dat ieder mens moetgaan om de verlichting te bereiken.  

Leven en leer van Boeddha

               De drie juwelen van het geloof.

De volgelingenhebben van de ideeën van Boeddha een godsdienst gemaakt. Zoontwikkelden ze het idee van de ‘Drie juwelen’ dat dedagelijkse geloofsbelijdenis van elke boeddhist werd. Deze zijn:

-        de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aananderen heeft getoond.

-         De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

-         De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.

Een anderenaam voor de drie juwelen is ook wel de drie schuilplaatsen. De tweebelangrijkste samenvattingen van de leer van Boeddha zijn de vier EdeleWaarheden en het Edele Achtvoudige Pad.

De vier waarheden.

Devierwaarheden vormen het hart van de leer van Boeddha. Onder debodhiboom ontdekte Gautama de Boeddha vier waarheden over het lijden.

Het leven bestaat uit lijden (dukkha)
Al het bestaanis moeilijk, ellendig en vol leed. Ook als men vrij zou zijn vanellende, dan nog ziet men anderen lijden en dit veroorzaakt weerverdriet. Ook niet bereiken wat men begeert is lijden.

De oorzaak van lijden is begeerte.
Het ontstaan van het lijden ligt in 1 bron: de begeerte, de gehechtheid aan het leven en hebzucht.

Opheffing van lijden door niet te begeren.
Als we deoorzaak weghalen verdwijnt het gevolg. Opheffing vindt plaats, als hetbesef doorbreekt dat men alles loslaat en alle gehechtheid aan hetleven laat varen.

Opheffing lijden via het Achtvoudige Pad.
De vierde waarheid is de weg (marga) die gevolgd moet worden om dit lijden op te heffen, het Achtvoudige pad.Het achtvoudige pad

Het Achtvoudige Pad is de weg naar verlossing en bestaat uit acht delen. De is gebaseerd op drie punten.

Etnisch gedrag (sila)
-         juist spreken. 

-         Juist handelen.

-         Juist leven (de kost verdienen)

Geestelijke discipline (samadhi)
-         juiste inspanningen.

-         Juiste concentratie.

-         Juiste meditatie.

Wijsheid (prajna)
-         juist begrip.

-         Juiste kennis.

Karma

In dit levenbestaan grote verschillen tussen mensen. Dit is geen ‘goddelijkebeschikking’ maar een gevolg van voorgaande handelingen. Iederschept zijn eigen omstandigheden en kan zijn situatie ook verbeteren.Karma is bepalend voor de kwaliteit van de wedergeboorte.

Wedergeboorte

Na de doodverlaat de ziel het stoffelijk lichaam om in een ander lichaamwedergeboren te worden. Dit kan ontelbare keren herhaald worden. Pasals wij beseffen hoe erg wij onszelf verbonden hebben met wereldsezaken zoals geld, jaloezie maken wij een kans om ons los te maken uitde eeuwigdurende kringloop van wedergeboorten.

Nirvana

Nirvanabetekent ‘uitwaaien’ van de vlam der begeerte. Het betekenttotale verlossing van angst en leed, van spanningen en lijden. Als deonwetendheid en het verlangen naar bestaan zijn vernietigd zal er geenwedergeboorte meer zijn.

De Sangha

Het derde inde reeks van de ‘Drie Juwelen’, die de boeddhist erkent, isde gemeenschap van edelen: zij die het pad van dharma bewandelen. Naastde monniken in het klooster zijn er leken die in de wereld leven en diehen ondersteunen en om raad vragen.

Het bedelen

In de Vinayastaat at de monniken (bhikkoes) het leven van een bedelmonnik dienen teleiden. In Aziatische landen wordt bedelen beschouwd als eenaanvaardbare manier om in je levensonderhoud te voorzien. Een van debeste eigenschappen is vrijgevigheid en zo geven monniken de leken dekans zich verdienstelijk te maken door te geven.

 Intrede

De toetredingtot de orde staat in principe voor iedereen open, ongeacht rang enstand en kaste. Hij moet zich houden aan een eeuwenlang voorschrift:geen privé-bezit. 

Monniken

De monnikenvolgen een strenge leefwijze. Ze zijn celibatair (ongehuwd), hebbenmaar een paar noodzakelijke bezittingen en zijn afhankelijk van lekenvoor voedsel, kleding en onderdak. Tot de uitrusting van een monnikbehoren onder andere: bedelnap, een scheermes, een naald en een zeef.De nap is een teken van Boeddha’s geestelijke heerschappij. Hetzeefje dient om insecten uit zijn drinkwater te halen. Niet zozeer omzelf niet ziek te worden maar om die dieren te sparen.

De voorschriften

Deboeddhistische monniken beloven aan de sangha dat ze zich aan de tienvoorschriften zullen houden die uit de tijd van Boeddha komen. Deonderstaande principes gelden ook voor de leken van de boeddhistischegemeenschap. De leken doen dat omdat ze hopen in een volgend leven eenbeter leven te krijgen.

-         niet doden,

-         niet verkeerd spreken,

-         geen drank en drugs,

-         niet stelen,

-         geen ongepaste seksuele relaties.


Tibetaans Boeddhisme

Ongeveer 500jaar na de dood van Boeddha ontstond de ‘Mahayana’- school,die het mededogen in het boeddhisme benadrukte. Het streefdoel was datzij die de verlichting bereikt hadden zouden terugkeren naar de aardeom hen die nog steeds leden te onderwijzen en te helpen. Men noemde zoiemand een ‘Bodhisatva’.

De Indischeleraren die naar Tibet kwamen, legden de nadruk op deze versie van hetboeddhisme. Spoedig werden over het gehele land kloosters opgericht,net elk zijn eigen steeds opnieuw gereïncarneerde of welgeborenabt, die in een nieuw lichaam zou terugkeren om het werk van zijnvoorganger voort te zetten. Dat was de situatie in de veertiende eeuw,toen de eerste Dalai Lama werd geboren.De Dalai Lama wordt als een reïncarnatie beschouwd van de bodhisatva Chenrezig, de Boeddha in zijn kwaliteit van mededogen.

Zen – boeddhisme

In 6e eeuwn.Chr. heeft Bodhidarma, een uit India afkomstige monnik, in China deeerste Zen-school gesticht. Het Zen-boeddhisme heeft vooral in Japaneen grote bloei doorgemaakt. Zen is een Japans woord, het betekentinnerlijk aanschouwen, meditatie. Dat is niet te bereiken door de wegvan het verstand, maar slechts door de intuïtie. Deze komt bijvlaggen of in de vorm van flitsen van inzicht.

Belangrijke kenmerken van Zen:

-         afkeer van alle gefilosofeer;

-          het leven is het hier en nu;

-         geen godsdienst, maar een levensweg;

-         direct op de geest gericht.

Via de weg vanmeditatie, koans (raadsels) en soberheid bereikt de leerling iets alsSatori (verlichting). Veel Zenleden vertoeven in een Zengemeenschap,een klooster. Leerlingen krijgen van de Zenmeester koans om over temediteren. Een koan is een onoplosbaar raadsel waarop het logischverstand stuk moet breken. Een bekende koan is: ‘Wanneer je in jehanden klapt, hoor je geluid. Hoe is het geluid van 1 klappendehand?’

Een anderetechniek is de mondo: een snelle uitwisseling van vragen en antwoorden,terwijl de discipel onmiddellijk moet antwoorden, zonder de kans tekrijgen om na te denken. Het einddoel is dat het verstand zijn pogingenstaakt, waardoor de geest vrij is om de verlichting (Satori ) teontvangen.

Om te komentot geestelijke berustwording is de zogenaamde Zazen of meditatie inlotushouding. In Japan wordt het Zenboeddhisme vooral beoefend in devorm van lichamelijke behendigheid. Naast de kunst van hetbloemschikken en de ‘thee-ceremonie’ komt dit vooral totuiting in sporten als kendo, boogschieten en judo.

Het leven is een leerschool waarbij het er niet om gaat wat je doet, maar hoe je het doet. Concentratie is daarbij belangrijk.

Chinese Boeddhisten

In Nederlandleven 35.000 Chinese Boeddhisten. Ze leven in een hechte en geslotengemeenschap. De Chinese cultuur leert vooral respect uit te dragen voorde ander. Belangrijk is de piëteit, dit is onder alleomstandigheden gehoorzamen aan de wil van de ouders. Voor henklaarstaan als ze iets nodig hebben, zoals ze ook voor jou altijdhebben gedaan. Belangrijk is het begrip schaamte. Iedere Chinees wordtal jong geleerd hoe zich te gedragen in de sociale omgang, niemand tekwetsen en de naam van de familie niet te schande te maken.

Er zijn tweetypische kenmerken van hun geloof namelijk verering van voorouders engeloof in karma, het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartjewierook branden voor de vooroudergeesten; men moet ze goed verzorgen,anders brengen ze ziekte en verderf. De belangrijkste manieren waaropde levenden de doden eer kunnen bewijzen is door:

-         de familiegraven en altaren te bezoeken;

-         wierook te branden en te offeren.

Chinezengeloven dat mensen onder een goed gesternte geboren kunnen zijn, dat ergoede en slechte dagen zijn voor het ondernemen van bepaaldeactiviteiten en dat bij tegenslag alleen berusting helpt. Een grootdeel van je levensloop ligt immers vast door je naam en het moment vangeboorte.

Chineseboeddhisten zijn nogal bijgelovig. Zo blijken spiegeltjes in huis teworden opgehangen om kwade geesten te verjagen, zodat een zieke beterwordt. In het algemeen moeten goden gerespecteerd worden, moetengeesten vermeden worden en moet voor voorouders gezorgd worden. Als zedit niet doen zal dat tot ongeluk en ziekte leiden.Feestdagen

Debelangrijkste feestdagen zijn het Chinese Nieuwjaar (in februari) en deWesak, de dag van de Boeddha (in mei). Deze dag staat geheel in hetlicht van de drie gebeurtenissen in het leven van de Boeddha: degeboorte, de verlichting en het heengaan.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is