HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

GALATEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


GALATEN


De Brief van Paulus aan de Galaten (vaak kortweg Galaten genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de christenen in Galatië. De brief telt 6 hoofdstukken.
De brief is ongeveer rond het jaar 50 na Christus geschreven, in ieder geval rond de tijd dat er in Jeruzalem een belangrijk concilie werd gehouden.

De gemeenten van Galatië1) waren door de apostel gesticht door daar het evangelie te brengen.

Het is nu Paulus ter ore gekomen, dat de gemeenten zich door valse profeten hebben laten misleiden. Paulus achtte het daarom nodig hen door deze brief daarover te bestraffen en het door zijn vermaningen weer op het rechte pad te brengen.

Hij schrijft, dat ze zich niet moeten laten afleiden van de leer, die hij hun gebracht heeft, daar dat de enige zuivere leer is, die hij, Paulus, niet van mensen heeft ontvangen, maar van Christus zelf.

Hij bewijst dat onder andere met het verhaal van zijn eigen wonderbare bekering en roeping door Jezus zelf.

Paulus trekt fel van leer tegen de valse profeten.

Tenslotte besluit Paulus met een ernstige waarschuwing voor de valse profeten.

Schrijver

Er is algemene overeenstemming dat Paulus de auteur van deze brief is.

Ontvangers

De Galaten waren een sinds 278 v.Chr. bij Ankara in Klein-Azië (in het huidige Turkije) woonachtige Keltische volksstam. Ze noemden zichzelf Galatai. Door Romeinse schrijvers worden ze daarentegen Gallo-Grieken genoemd. Het landschap van de streek Galatië bestond uit een hoogvlakte noordelijk van Ankara.

De Romeinse provincie Galatië bestond naast de streek Galatië ook uit de landstreken van Frygië, Pisidië en Lykaonië, waar zich de tijdens Paulus' eerste zendingsreis bezochte steden Ikonium, Lystra en Derbe bevonden.

Het is niet duidelijk of Paulus zijn brief aan de christenen in de provincie of in de streek Galatië gericht heeft. Uit de inhoud wordt wel duidelijk dat de christenen hoofdzakelijk christenen met een niet-Joodse ("heidense") achtergrond waren (4:8). Er waren echter ook christenen met een joodse achtergrond.

De gemeenten in Galatië waren in ieder geval voor een deel door Paulus zelf gesticht. De Joodse christenen, waarschijnlijk onder invloed van joodse leraren, trachtten de joodse rituelen in de christelijke gemeenten in te voeren. Deze brief neemt hier uitdrukkelijk stelling tegen.

Datum en oorsprong

Er bestaan twee theorieën over de datering van de brief, die als de Noord Galatië- en als de Zuid Galatië-theorie aangeduid worden.

De Zuid-Galatië-theorie gaat ervan uit dat Paulus verwijst naar Galatië in zijn politieke betekenis. Dit houdt in dat gemeenten die in de brief bedoeld waren op zijn eerste zendingsreis met Barnabas bezocht werden. Het bezoek aan Jeruzalem zoals beschreven in hoofdstuk 2:1-10 betreft dan het bezoek dat in Handelingen 11:27-30 verhaald wordt ter ondersteuning van de armen in Jeruzalem. Volgens deze theorie werd de brief vanuit Syrisch Antiochië in 48 of 49 geschreven, net voor het apostelconvent in Jeruzalem.

De Noord-Galatië-theorie gaat ervan uit dat Paulus zijn brief schreef aan de gemeenten in de oude betekenis van het woord, het etnografische Galatie. De brief werd dan waarschijnlijk spoedig na Paulus' tweede bezoek aan Galatie (Handelingen 18:23) geschreven.

Feiten die in de brief genoemd worden lijken dit te bevestigen. Het bezoek aan Jeruzalem, in 2:1-10 beschreven in de verleden tijd, komt qua inhoud overeen met het verslag in Handelingen 15. De brief is dus geschreven na de bijeenkomst van de apostelen in Jeruzalem.

De overeenkomst tussen deze brief en de brief van Paulus aan de Romeinen heeft tot de veronderstelling geleid dat ze beiden in dezelfde tijd geschreven zijn, namelijk in de winter van 57-58, gedurende Paulus' verblijf in Korinte (Handelingen 20:2,3).

De brief aan de Galaten is in haast geschreven, vanwege de ernst van de situatie; die aan de Romeinen is meer systematisch en leerstellig van opzet.

Kenmerk en doel

De Galatenbrief is de scherpste van de door Paulus geschreven brieven die ons overgeleverd zijn. Wanneer we de brief vergelijken met andere brieven, ontbreekt de gebruikelijke dankzegging aan het begin van de brief, evenals de groeten aan het eind. In plaats hiervan vinden we wel uitdrukkingen als Och domme Galaten en Ik ben verbaasd dat u mijn woorden zo snel naast u neer hebt gelegd (vertaling het boek).

De aanleiding voor het schrijven van de brief was het verontrustende bericht dat sommige leraren in de gemeente de invoering van de besnijdenis en de onderwerping aan de Mozaische wet predikten.

De Galatenbrief vormt een grote belijdenis van de volkomen vergeving van zonden door het geloof in Jezus Christus, en dat de zekerheid van het heil zich op geen andere grond bevindt dan op het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Galaten is een van Paulus' felste brieven.

Normaal opent hij zijn brieven met een dankwoord. Kijk maar eens in Filippenzen 1:3-11 of Romeinen 1:8-15. Maar in deze brief is geen dankwoord te vinden. Daardoor valt meteen op dat Paulus niet erg blij is met de gebeurtenissen in Galatië. Wat was het probleem?

Zonder wet
De gemeenten in Galatië bestonden voornamelijk uit christenen die niet van Joodse afkomst waren. Toen Paulus er het evangelie verkondigde, had hij benadrukt dat het ging om het geloof en het vertrouwen in Christus. Hij had de nieuwe christenen niet verplicht om zich aan de Joodse wet te gaan houden. Maar toen Paulus eenmaal weg was, kwamen er andere christelijke verkondigers, die de Galatische gemeenten wel de wet van Mozes wilden opleggen. Volgens hen was dat nodig om het heil te bereiken.

Vanaf hoofdstuk 3 haalt Paulus fel uit naar degenen die zich hebben laten meeslepen door de andere verkondigers. Hij benadrukt nog eens dat de Joodse wet uiteindelijk voor christenen geen weg tot redding is. Het geloof is hun buiten de wet om, in vrijheid, gegeven. De Galaten zouden deze vrijheid moeten vasthouden en zich niet moeten laten vastbinden door wetten.

4. 1. Strekking

De strekking van de brief is als volgt: Paulus is door God aangesteld als apostel (discipel). Wat Paulus de gemeente vertelt, heeft hij dus niet zelf verzonnen maar heeft hij van God doorgekregen. Paulus wil de gemeente die uit heidense Galaten bestaat, duidelijk maken dat ze zich niet aan de joodse wetten hoeven te houden. Die wetten zijn niet meer nodig omdat Jezus de wet tot in de puntjes gehouden heeft. Een mens kan de wet nooit volmaakt houden, maar Jezus deed het voor de mensen. Doordat Jezus zijn taak op aarde helemaal volbracht heeft, zijn de christenen nu vrij van de wet.

Sommige joodse christenen willen echter dat de heidenen zich laten besnijden en de joodse wetten gaan houden. Paulus veroordeelt hen fel. Ze hebben niet genoeg aan Jezus alleen. Hij weerlegt de leer van deze joodse christenen nog met andere argumenten:
1.Hij heeft zijn boodschap van God doorgekregen en is echt een apostel van Hem. Hij verzint niet zomaar iets.
2.Het concilie van Jeruzalem, dus de hoogste kerkelijke leiders van dat moment, staat achter hem. Paulus heeft dus autoriteit.

De christelijke vrijheid staat in de hele brief centraal. Een ander thema is dat mensen alleen door het geloof in Jezus verzoend kunnen worden met God en door niets of niemand anders. De mensen in de gemeente worden aangespoord om elkaar ondanks alles lief te hebben.

Het hoofdstuk kent, in de Statenvertaling, zes paragrafen.

5. Inhoud
•Voorwoord (1:1-5)
•Roeping van Paulus als apostel en verkondiging van het evangelie dat hij van God ontving (1:6-2:10)
•Conflict tussen Paulus en Petrus in Antiochië (2:11-21)
•Verlossing volgt niet uit het houden van de wet maar door het geloof (3:1-5:12)
•Vermaningen en waarschuwingen met de oproep, de in Christus ontvangen vrijheid te gebruiken door in de geest te wandelen (5:12-6:10).
•In het slotwoord (6:11) schrijft hij : Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf (NBG vertaling '51). Dit is wel geïnterpreteerd als afwijkend van het gewone gebruik, waarbij een secretaris de woorden schreef die Paulus dicteerde, dat Paulus het slotwoord van de brief zelf schreef als waarmerk dat de brief van hem afkomstig was. Het kan echter ook geïnterpreteerd worden als Deze brief heb ik zelf geschreven, u ziet het aan de grote letters.

Hoofdstuk 1

Schrijver. Lezers. Groet

Er is maar één evangelie

Hoe Paulus apostel werd

Hoofdstuk 2

Paulus door de apostelen erkend

Paulus tegenover Petrus

De hoofdzaak, ook voor Christenen uit de Joden

Hoofdstuk 3

De rechtvaardigheid door het geloof

De wet of de belofte?

Hoofdstuk 4

Geen dienstbaarheid meer

Een dringende bede

Hagar en Sara

Hoofdstuk 5

De Christelijke vrijheid

Vlees of Geest

Hoofdstuk 6

Steunt elkander

Laatste waarschuwing en groet


Galaten 1

Paulus begint zijn brief met: 'Paulus een apostel niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus'.Een begin om even bij stil te staan. Juist omdat het ons bekend in de oren klinkt. Ook in andere brieven komt een dergelijk begin voor. Maar nergens zo uitvoerig als hier.Want Paulus moet zich verdedigen dat zijn apostelschap zuiver is. Hij is echt geroepen en onderwezen door Jezus Christus. Hij is niet stiekem via een achterdeur met behulp van andere mensen ook apostel geworden. Maar daarover bestaan onder Galaten toch wat twijfels. En twijfel aan de geloofwaardigheid van voorgangers is al gauw dodelijk voor een kerk.

Galaten 2

Paulus spreekt over zijn komst in Jeruzalem na jaren van zendingswerk onder de heidenen gedaan te hebben. Toen hij er kwam, hoefde zijn vriend Titus, een Griek, niet besneden te worden. Dus Galaten : het is overduidelijk dat jullie met je aandringen op de besnijdenis op een verkeerd spoor zitten.
En het is maar niet een kwestie van de besnijdenis alleen . Het hangt samen met een veel groter probleem. Men wil de wet volbrengen om zo zelf mee te werken aan de eigen zaligheid. Een pertinente fout. En dat moet heel duidelijk worden gezegd. Paulus heeft een keer zelfs Petrus moeten terechtwijzen.

Galaten 3: 1 - 14

Onverstandige Galaten. Het is niet zonder emotie dat Paulus hen zo aanspreekt, want ze dreigen Christus kwijt te raken. Christus die alles alleen voor ons gedaan heeft als het gaat om onze zaligheid. Het is alleen geloof, vergelijk het met het geloof van Abraham.

Galaten 3: 15 - 29

Er is verbinding tussen Abraham en Jezus. Abraham kreeg de belofte dat in hem alle volken gezegend zouden worden. En dat wordt tot stand gebracht in zijn nageslacht. Het gaat dan om die ene unieke nakomeling: Christus. Door hem wordt het werkelijkheid dat voortaan zijn kinderen uit alle volken komen. .
Paulus wijst op de wet van de Sinaï die 400 jaar na Abraham kwam. Die wet had een tijdelijk karakter als een tuchtmeester met alle gebruiken en regels om de mensen in het goede spoor te houden.

Galaten 4

De Israëlieten onder het oude verbond waren onmondig.En daarmee in de positie van slaven. Hoewel ze toch ook erfgenamen waren van wat God had beloofd. Maar na de komst van Christus zijn ze echt helemaal in de positie van zonen. Nu zij God hebben leren kennen, ja meer nog, nu ze door God gekend zijn.In de vrijheid waarin een christen nu leeft is het verkeerd om dingen uit het religieuze leven van vroeger vast te houden: door het houden van speciale dagen , maanden, vaste jaren en tijden.

Galaten 4: 21 - 31

Abraham stond zwak toen hij God meende een handje te moeten helpen om kinderen te krijgen. Dat was de weg van het vlees: een eigen weg gaan.
De wet van de Sinaï met alle gebruiken worden nog stipt in Jeruzalem nageleefd. Door Joden die Christus niet aanvaarden. Daar staat tegenover: het hemelse Jeruzalem waar Christus is. Bij die Christus en bij dat Jeruzalem hoort de nieuwtestamentische gemeente. Wie van dat Jeruzalem burger is, is echt vrij.

Galaten 5

Paulus is vuurbang dat men weer onder de slavernij komt. Daarom zegt hij met nadruk: laat je niet besnijden. Wie het wel doet, zet Gods klok helemaal terug. Je bent rechtvaardig voor God alleen door geloof. Weersta meteen het begin. Er zijn van die dingen in het leven waarvan je meteen moet zeggen: stop. Anders werkt het als een zuurdeeg dat het hele deeg zuur maakt. Na alles wat Paulus tot nu toe heeft gezegd, kun je gaan denken: het lijkt erop dat alles mag. Paulus ziet die gedachte ook aankomen en reageert er duidelijk op.

Galaten 6

Er worden aanwijzingen gegeven op allerlei terreinen van het leven. Besef ook in de gewone dingen waar je elke dag mee te maken hebt: je moet er eenmaal verantwoording van afleggen voor God. Wie in zijn of haar leven openstaat voor het werk van de Geest die alleen zal eeuwig leven ontvangen. Weer komt het punt van de besnijdenis voor de aandacht. Het zit Paulus erg hoog.

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)