HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

MICHA

 De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


MICHA


Het 
boek Micha (spr.u. als Miga) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Zowel in het Oude Testament als de Tenach valt hij onder de twaalf kleine profeten. De naam Micha betekent "Wie is gelijk aan God?".


Plaats in de bijbel

 Micha is de zesde van de twaalf kleine profeten. De aanhef van het boek geeft aan dat hij optrad tijdens de regeringsperioden van de koningen Jotham, Ahaz en Hizkia. Wanneer we vanaf het begin van Jothams regering rekenen (759-698 v.Chr.), dan heeft hij 59 jaar gediend, maar wanneer we van het eind van Jothams regering tot de troonsbestijging van Hizkia rekenen dan duurde zijn bediening slechts 16 jaar. Het is als opvallend beschouwd dat dit boek begint met de laatste woorden van een andere profeet met dezelfde naam namelijk Micha ben Jimla, (1 Koningen 22:28): "Hoort, gij volken, al tezamen!" Tijdgenoten van Micha waren Amos, Hosea en Jesaja. Micha was afkomstig uit het zuidwesten van Juda.

Dit boek heet naar de profeet Micha.
De profetieën in het boek vallen niet binnen het duidelijke kader van een verhaal. Sommige hebben de vorm van een discussie tussen Micha en andere profeten.

Houding
Het belangrijkste thema van het boek is de spanning tussen de belofte van een goede tijd en de aankondiging van onheil. Micha verzet zich vooral tegen de bovenlaag van de bevolking: de grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten. Deze mensen zijn onrechtvaardig geweest. De vraag die achter dit boek ligt, is of het gedrag van de Judeeërs er iets toe doet. Worden de beloften van God niet sowieso uitgevoerd? Micha's boodschap is dat de houding van mensen wel degelijk van belang is.
Micha - de Morasiet

De profeet Micha1) of Micheas heeft hoofdzakelijk hetzelfde geprofeteerd als Jesaja, soms zelfs met dezelfde woorden vgl bv Micha 4:1-3 met Jesaja 2:2-4.

Micha bestraft eensdeels zeer heftig de grove en veelvuldige zonden van Juda en Israël, waarbij hij hen dreigt met Gods zware straffen, anderdeels troost hij de gelovigen met de belofte van de verlossing uit de Babylonische gevangenschap. En vooral met heerlijke voorspellingen van de geestelijke verlossing door hun Koning Christus, van wiens komst hij uitvoerig profeteert, verzekerende de gewisse behoudenis en eeuwige zaligheid der kerk en het eindelijke en eeuwige verderf van al hun vijanden.

Ook in Jeremia 26 : 18 komt Micha ter sprake.

In hoofdstuk 5, vs 1 - 14 voorzegt Micha de komst van de Messias.
•En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot den tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des Heren, in de majesteit van den naam des Heren, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn. - Jer. 5:1-3 -

Bethlehem en Efrata, die beide namen werden wel door elkaar gebezigd.

Bethlehem of Bethlechem betekent 'huis des broods'.

Efrath of Efratha, dit was ook de naam van de vrouw van Kaleb, komt van 'vruchtbaarheid'.
•Toen zij nog maar een eindweegs van Efrath verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. - Gen. 35:16 -

En dit Efrath, zo lezen wij in de oude Statenvertaling, was de naam van een stad, die gewoonlijk Bethlehem genoemd wordt.
•Zo stierf Rachel en werd begraven aan den weg naar Efrath, dat is Bethlehem. - Gen. 35:19 -

De oude Statenvertaling leert ons, dat mogelijk Kalebs huisvrouw de naam Efrath aan Bethlehem gegeven heeft. Tegelijk onderscheidt dit Bethlehem, gelegen in de stam van Juda, zich hierdoor van een ander Bethlehem, gelegen in de stam van Zebulon vgl Jozua 19:15.

Terug naar Micha nu.

In vers 1: wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat wil zeggen van vóór de schepping.

Met het overblijfsel zijner broederen in vers 2 wordt bedoeld de broeders van Christus, namelijk de uitverkorenen uit de heidenen, die zich tot de gemeenschap van Christus en Zijn kerk zullen begeven en met de Joden, onder één Hoofd, door één geloof verenigd worden.

'Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des Heren' in vers 3 moeten we als volgt uitleggen: Hij is de Heerser, de Messias. Hij zal 'staan', dat wil zeggen, steeds bezig zijn met de verrichting van Zijn ambt, als een getrouw herder, die goede wacht houdt over Zijn kudde en altijd op de been is.

En hen 'weiden'. Dit weiden kan twee betekenissen hebben, namelijk als een herder zijn kudde, met de staf van zijn woord en geest òf regeren.

In de kracht des 'Heren", Zijns Vaders, die ook Zijn eigen kracht is, want de Vader is in Hem en Hij is in de Vader vgl Joh. 10:38 en 14:10.

Micha besluit met een bede.

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel2) van zijn erfdeel voorbijgaat3), die zijn toorn niet voor eeuwig behoud, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden4). Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee5). Gij zult trouw bewijzen aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham6), gelijk Gij van oude dagen7) af aan onze vaderen hebt gezworen. -Micha 7:18-20 -

Micha leefde, tegelijk met Jesaja, tijdens de Assyrische overheersing en de val van Samaria. Omstreeks 720 voor Chr.
Inhoud

 Het boek kan inhoudelijk in drie secties worden ingedeeld, elk beginnend met de oproep "hoort, gij .." en afsluitend met een belofte.

 Hoofdstuk 1, waarin God zijn oordeel afkondigt over de twee steden Samaria en Jeruzalem vanwege hun afgoderij;
Hoofdstuk 2-3, vooral gericht aan de prinsen en leidinggevenden van het volk;
Hoofdstuk 4, over de toekomstige grootheid van het nieuwe Jeruzalem;
Hoofdstuk 5, de profetie over de messias en zijn rijk;
Hoofdstuk 6-7, waarin God wordt voorgesteld als hebbend een geschil met zijn volk en eindigend met een lied op de bevrijding die God voor zijn volk zal bewerken.

Micha waarschuwde ..

 Dit vond plaats tijdens Assyrische overheersing voor het naderend oordelen Gods
 MICHA was één van de profeten 725 jaar v. Chr. (een tijdgenoot van Amos en Hosea, in het noordelijke rijk, en van Jesaja in Jeruzalem). Hij kwam van het platteland, uit een stadje in zuidwest Juda, op de grens met het gebied der Filistijnen.

Zijn boodschap is gericht tot Samaria en Jeruzalem, de twee hoofdsteden van de twee rijken. Juda is even zondig geworden als Israël. Micha stelt de
 regeerders, priesters en het gewone volk scherp aan de kaak, en wijst hen op hun oneerlijkheid, geldzucht en de huichelachtigheid van hun godsdienstige beleven. Gods oordeel zal Samaria en Jeruzalem treffen, pas daarna zal herstel mogelijk zijn. Micha ziet een glorieuze toekomst voor zich, als Jeruzalem het middelpunt zal zijn op godsdienstig gebied van de hele wereld, en hij profeteert dat Bethlehem de geboorteplaats zal zijn van een koning groter dan David, die over het hele volk van Godzal heersen en regeren.

 Er wordt verteld hoe God uit de hemel neerdaalt, en over de bergen trekt om Samaria te bestraffen voor haar afgoderij. Het kwaad heeft zich al uitgebreid tot heel Juda, en Gods oordeel zal ook over Jeruzalem komen. Micha schildert het naderen van het binnentrekkende leger van de Assyriërs dat van de kustvlakten komt, en door de heuvels van Juda naar Jeruzalem trekt.

Relatie met nieuwe testament

 Het slot van het boek wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in het lied van Zacharia (Lucas 1:72, 73). De voorspelling van de plaats waar de Messias geboren zou worden, door sommige christenen als een van de meest opmerkelijk Messiaanse profetieën beschouwd, wordt aangehaald in Matteüs 2:6.

Het boek wordt op de volgende plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd:

 Micha 2:6, in Johannes 7:42
Micha 5:1, in Matteüs 2:6
Micha 7:6, in Matteüs 10:21,35,36
Micha 7:20, in Lucas 1:72,73

Micha 1

 Introductie
 Tijdens de regering van Hizkia en zijn beide voorgangers Jotam en Achaz is behalve Jesaja en Hosea ook Micha – “wie is als de HERE?!” – werkzaam als profeet van God (tussen 750 en 685 vChr). Hij komt uit Moreset, een stadje in Zuid-Juda. Verder is er niets over hem bekend. In Jer. 26:18 wordt zijn naam genoemd. En bij de geboorte van Jezus Christus in Betlehem herinneren de Joodse schriftgeleerden zich Micha’s profetie daarover (Mat. 2:1-12).

 Indeling:
 1 Het oordeel over Israël en Juda (Micha 1 t/m 3)
 2 Er is nog hoop (Micha 4 t/m 5)
 3 Het rechtsproces van de HERE (Micha 6)
 4 Van somberheid naar overwinning (Micha 7)

 Micha 1  - Oordeel, a

 De profeet Micha ‘schouwt’ het Woord van de HERE – openbaring via visioenen dus – over Samaria en Jeruzalem, de hoofdsteden van Israël en Juda. Hij kondigt het oordeel aan over Samaria, het onheil over Jeruzalem en hij bekritiseert de ontelbare misstanden in Israël en Juda. Deze profetieën dateren dus van voor de val van Samaria (722) en voor de reformatie van Hizkia in Juda (vanaf 715). De hele aarde zal het straffend optreden van de HERE zien: Hij zal alles stukslaan en verbranden. Niets blijft overeind. Gods volk zal in ballingschap gaan. Het land zal kaal en leeg achterblijven: een niemandsoord. Micha ziet het allemaal voor zijn ogen gebeuren en breekt in snikken uit.

 Micha 2  -  Oordeel, b
 Geen goed woord heeft Micha over voor de rijke landeigenaars die maar in weelde baden en zich niet bekommeren om de armen die creperen van ellende. ’s Nachts dromen die rijke onderdrukkers hun kwade plannen bij elkaar, ’s morgens voeren ze die meteen uit ten koste van de toch al zo arme sloebers. Nooit is het genoeg (voorbeelden in vs 6-11; vergelijk het 10e gebod). Maar in de naam van HERE: het is gedaan met hun machtsvertoon en hun corrupte dieverijen. Ze gaan eraan. Alles wordt hun afgepakt. Door de HERE zelf. Hij komt met Zijn straf. Toch een opluchting dat dit gedeelte eindigt met een heilsprofetie: de HERE zal Zijn schapen verzamelen. Hij zal de versperde wegen en poorten openbreken. God straft om te redden. Er is hoop: “Het zal er gonzen van mensen.”’

 Micha 3  -  Oordeel, c

 De leiders van Israël/Juda wordt de wacht aangezegd. Vooral de valse profeten, die tegen betaling of een hap eten elke gewenste ‘blijde boodschap’ leveren, krijgen het zwaar te verduren. Kijk eens op wat voor een gruwelijke manier zij hun slachtoffers afmaken. Er wordt gestroopt, gevild, uitgebeend, gebroken en gehakt, als in een slachterij. En dan ook nog zeggen: “Is de HERE niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen.” Hoe durven ze! Maar het wordt aardedonker om hen heen. Sion wordt omgeploegd tot een akker, Jeruzalem wordt een hoop stenen en de tempelberg een oerwoud. Dit zegt Micha, “vol van kracht, van de Geest van de HERE.” Hij spreekt de waarheid, gratis, onomwonden. Later, in de tijd van Jeremia – de ballingschap van Juda is dan al begonnen – herinnert men zich die woorden nog precies (Jer. 26:18). Ze zijn zelfs opgetekend voor ‘de kerk van alle tijden’: Pas op! God duldt geen onrecht. Van niemand. En helemaal niet van Zijn eigen volk. Geloof in Christus! Hij redt van zonde, corruptie, machtswellust. Hij bekommert Zich om ieder die zijn leven aan Hem geeft. De toegang tot Hem is gratis. Ook al is Hij de Koning van alle koningen. Nee: juist omdat Hij dat is. Vrede en gerechtigheid zijn de peilers van Zijn regering. Dat is echte blijde boodschap!

 Micha 4  -  Hoop, a

 Na al die donkere wolken van onheilsprofetie met slechts zo nu en dan een sprankje licht, breekt nu ineens de zon door: het komt weer goed, Jacob en Jeruzalem! Samen met Jesaja (2:1-5) zingt Micha dat prachtige duet over de volken die naar Gods huis op Sion komen en zich laten leren over de wegen en paden van God. Sion is het centrum van de hele wereld: daar komt het Woord van de HERE vandaan; daar gaan de volken naar toe (Ps 84, 122). Laat er nu nog veel ellende zijn. En er komt vast ook nog veel tegenslag (de ballingschap). Maar het einde zal voor Gods volk goed zijn. In het laatst van de dagen brengt Hij uit alle volkeren Zijn kinderen bijeen. Dan zal het voor altijd vrede zijn. Gods oordeel zorgt voor eeuwige rust. Alle wapentuig wordt gerecycled tot werktuigen voor de landbouw. Niet meer elkaar bevechten in de oorlog, maar samen eten aan één tafel! Wie denkt hier niet aan de bruiloft van het Lam? Er is hoop: feest op komst.

 Micha 5  -  Hoop, b

 Micha gaat nog verder, wordt nog preciezer: “En u, Betlehem Efrata, …, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël …” Nu breekt het ‘Licht der wereld’ door: de Messias komt! De Goede Herder (vgl. Ezech. 34) zal hen weiden in de kracht van de HERE. Gods volk zal rustig wonen, want geen vijand durft meer aan te vallen. De beloofde Vredevorst zal groot zijn tot aan de einden van de aarde (Mat. 28:18-20). Hij zal – alles omvattende – vrede (syalom) zijn. Er zal bevrijding komen voor “het overblijfsel van Jacob”. Alle vuiligheid in het land aan toverij, waarzeggerij en afgoderij zal met Gods vijanden voor altijd verdwijnen. Het leven wordt weer goed, heilig, paradijselijk. Want: God met ons, door de beloofde Messias.

 Micha 6  -  Rechtsproces

 Micha heeft gesproken over oordeel en onheil en over hoop op bevrijding. Nu zijn we in de rechtszaal. We horen hoe de HERE Zijn aanklacht indient tegen Israël. Hij beveelt het volk om te luisteren naar Zijn beschuldiging en om hun verdediging voor te bereiden tegen de (in vs 9-16) volgende concrete aanklachten. Het vonnis ligt klaar om uitgesproken te worden. Onbegrijpelijk dat Israël het zover heeft laten komen. Wat heeft de HERE immers niet voor hen gedaan? Alleen al de verlossing uit Egypte en de bevrijding van Balak en Bileam zijn voldoende om het recht van de HERE te erkennen en eigen schuld te belijden.
 Hoe zal Israël het goed maken? Door veel offers te brengen stem je God toch wel gunstig, denken ze. “Helemaal niet,” zegt Micha. God, “maar door gehoorzaamheid!” En dat weten zij ook best (vergelijk 1 Sam. 15:22; Ps 40:7-9). De Here vraagt “niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

 Micha 7: 1 - 13 > - Overwinning, a

 De samenleving van Israël/Juda is tot op de bodem verziekt door fraude en corruptie. Voor gezagsdragers is er geen enkel respect. Ze verdienen het ook niet (vergelijk het 5e gebod). Je huisgenoten – zelfs je eigen echtgenoot – bij wie je je toch veilig zou moeten voelen, zijn je vijanden. Thuis zelfs loert het gevaar. De muren hebben oren. Micha geeft een heldere typering: “Tot kwaad doen staan de handen goed.” Geen mens heeft twee linker handen als het gaat om het doen van slechte dingen. Er is daarom alle reden tot somberheid: Wie kan zijn zondeschuld ooit aflossen? Zie HC 5: Wij maken onze schuld dagelijks groter. Er is maar één uitweg: God Zelf moet het doen door de zending van Zijn Zoon. Daarom: “Maar ik zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten op de God van mijn heil.” Dat is de hoop van Sion., dat boete doet voor haar zonden. Het einde is de overwinning.

 Micha 7: 14 - 20  - Overwinning, b

 Een kudde schapen in het veld. De Herder weidt hen met Zijn staf net als vroeger. God is weer de Herder van Israël (Ps. 23). Laat de HERE toch opnieuw Zijn wonderen laten zien, net als toen in de dagen van de uittocht uit Egypte. Alle volkeren waren stomverbaasd. Ze hadden het lef niet de door de woestijn trekkende kudde van God aan te vallen. O nee. Wie het wel probeerde, kreeg lik op stuk. Ze sidderden voor de Almachtige. “HERE, laat dat toch opnieuw gebeuren. Dan zal de hele wereld U vrezen, U dienen! Dan zal iedereen U erkennen als de grote Overwinnaar.” Of dit gebed verhoord wordt? Nou en of! Je zult wel moeten, gelet op de feiten.

 Slot (vs 18-20; lees ook Psalm 103)

 “Wie is een God als U?!”  Vergeving, ontferming, trouw: de HERE doet wat Hij heeft beloofd. Van oude dagen af, al op de dag van de zondeval, heeft Hij het gezworen. Steeds opnieuw heeft Hij verlossing beloofd. En Hij heeft het gedaan ook, in de eeuwen na Micha en na de ballingschap. Toen is Micha’s profetie vervuld: in Betlehem Efrata is de Heiland geboren, Christus de Heer. Aan het kruis op Golgota heeft Hij de schuld betaald. Aan Gods eis is recht gedaan. Ons vonnis is geveld: vrijspraak! Geen doodstraf maar eeuwig leven.

Aanvulling: Macht en onmachtHoe ga je als christen om met 'gezag' en 'macht' van anderen?
Kun je en mag je eigenlijk wel gezag accepteren? Alle mensen zijn toch gelijk voor God? Of is het aan functies en posities gebonden? Moet je bijvoorbeeld je ouders altijd gehoorzamen? En de mensen die leiding geven in de kerk? En de overheid?
Er zijn christenen die gezag als iets vanzelfsprekends aannemen. Zij vinden dat je de overheid altijd moet gehoorzamen, want die is door God ingesteld. Dat geldt dan ook voor je ouders, docenten en mensen die leiding geven in de kerk of op je werk. Anderen vinden dat ook, maar kijken wel naar wat iemand zegt of doet. Voor hen is gezag afhankelijk van hoe het ingevuld wordt.

Goede leiders
Micha vindt kennelijk ook dat gezag te maken heeft met gedrag. Hij ziet dat de verantwoordelijke leiders in de samenleving er maar op los leven en weet dat Jeruzalem en het land hun ondergang tegemoet gaan als er niets verandert. Als profeet is hij door God aangesteld, maar toch gaat hij tegelijkertijd in tegen het gezag dat ook in dienst van God staat.
Blinde gehoorzaamheid is dus niet wat God van ons vraagt, mag je hieruit concluderen. Als gezagsstructuren niet functioneren zoals God dat wil, mag dat aan de kaak worden gesteld. Misschien moet dat zelfs wel. Ook de kerk mag niet zwijgen als er onrecht is in de samenleving.

Wat is een goede leider? Iemand die een voorbeeld is voor anderen en bereid is om te dienen. Jezus zegt het later zo:
'Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Matt. 20:25-28). 
 


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)