HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

JOËL

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring

JOËL


Joël leefde en profeteerde in/rond 830 voor Christus, en leefde in Juda. Er was hongersnood in het land, mens en dier zag de dood in de ogen. Er was een sprinkhanenplaag geweest, droogte en branden. Zelfs de tempeldienst was stopgezet omdat er niet voldoende meer was om te offeren. Het volk was in zonde gevallen en Joël roept het volk op terug te keren naar God en zich af te keren van de zonde. De basis van Joëls profetie is: keer je af van de zonde en bekeer je!

In deze profetie wordt eerst het volk van Juda opgewekt de jammerlijke toestand, waarin het land gebracht was, vanwege de verschrikkelijk plagen van ongedierte en droogte in acht te nemen en voorts vermaand tot ware bekering, vasten en bidden, met belofte van genade, wegneming der landstraf en toezending van een rijke zegen, als zij de raad van de profeet opvolgden.

 Daarna profeteert de Geest des Heren verder, bij deze gelegenheid van de gezegende staat der kerk onder de Messias, van de uitzending van de Heilige Geest, de behoudenis der kerk in de laatste droevige tijden en bovendien van Gods oordeel over alle goddeloze vijanden en de eeuwige gelukzaligheid Zijner kerk.

 Wanneer deze verschrikkelijke en langdurige plagen van ongedierte en grote droogte, waarvan in dit bijbelboek gesproken wordt, Juda zijn overkomen, is niet met zekerheid te zeggen. Sommigen denken aan de tijd van Elia en Elisa of toen Joram in Israël regeerde en Josafat in Juda vgl 1 Kon. 17:1 ev; 2 Kon. 4:38.

 Anderen denken aan Jeremia 14 vs 1 e.v.: Hetgeen als woord des Heren tot Jeremia kwam met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt en zijn poorten zijn ineengezonken, zij liggen in rouw ter aarde; het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog enzovoort.

 Weer anderen denken, dat onder deze schadelijke dieren figuurlijk verstaan moeten worden de Assyriërs en Chaldeën, die grote verwoesting over het land brachten.

Sommigen menen ook, dat de plagen nog moesten komen, maar dat de profeet er op profetische wijze over spreekt, alsof hij het voor ogen ziet.

Je komt in het boek Joël verschillende soorten teksten tegen.

 Er staan oproepen in om te weeklagen, te rouwen over wat er allemaal fout gegaan is. Maar ook aansporingen om boete te doen. En profetieën waarin zegen en herstel beloofd worden. Het boek is te lezen als een gedicht. Je vindt in de tekst allerlei beelden waar je over na moet denken.

Er staat bijvoorbeeld een aantal keer iets over sprinkhanen. In 1:4 is dat heel duidelijk. Als je goed leest zie je dat ook 2:1-11 een aanval van sprinkhanen beschrijft. Daarbij moet je bedenken dat in het Middellandse Zeegebied een sprinkhanenplaag een grote ramp is. Alle oogst gaat verloren en het land blijft kaal achter.

Dag van de HEER

 Het thema van het boek is de 'dag van de HEER'. Die dag heeft twee kanten. Het is een dag van oordeel en verwoesting. Maar voor diegenen die tot inkeer zijn gekomen en een nieuw leven leiden, is het een dag die verlossing en overvloed brengt. Het boek wil de hoorders oproepen tot boete en bekering.


Het boek Joël is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. In zowel het Oude Testament als de Tenach valt het onder kleine profeten (Sjneim-Asar in de Tenach). De naam Joël betekent "Jahweh is de god". De letter J met een aanvullende klinker is een afkorting van "Jah". Omdat de Hebreeuwse taal geen klinkers gebruikte, kan dit worden aangevuld met een a of bijvoorbeeld een o. El is de afkorting van het Hebreeuwse woord 'Elo·him' dat God betekent.

Over Joel zelf is verder weinig bekend, in het boek verteld hij alleen het allernoodzakelijkste over zichzelf, namelijk dat hij Joël de zoon van Petuël is en dat het Woord des Heren tot hem kwam. Uit de context (het rechtstreeks aanspreken van de priesters bijvoorbeeld) kan echter afgeleid worden dat hij in Jeruzalem was en daar zijn profetieën uitsprak. De manier waarop hij over de priesters spreekt maakt ook duidelijk dat hij niet tot de priesterklasse behoorde (Hoofdstuk 2:17). De profeet Amos citeert Joël. Dit toont aan dat Joël door anderen (tijdgenoten, iets latere profeten) als een waarachtig profeet werd gezien (Amos 2:2 = Joël 3:16) en dat zijn boek toen reeds circuleerde in Juda. (2)


De profeet Joël was waarschijnlijk een inwoner van Juda, want zijn opdracht richtte zich op dit koninkrijk. Dit blijkt uit de frequente vermelding van Juda en Jeruzalem (1:14; 2:1, 15, 32; 3:1, 12, 17, 20, 21). Hij wordt de zoon van Fatuel genoemd. Over zijn leven is niets bekend. Zijn adressering van priesters kan suggereren dat hij zelf van priesterlijke komaf was.

De periode waarin de profeet Joël geleefd heeft is onduidelijk. Ook verder weten we niets over deze profeet, behalve de naam van zijn vader (Joël 1:1). Aan de hand van de volken die in zijn profetie genoemd worden (Edomieten, Egyptenaren, Feniciërs en Filistijnen) variëren de dateringen van  bijbelgeleerden tussen de 8e en de 4e eeuw v. Chr. In de inleiding van de NBV worden hij geplaatst tussen 580 en 400 v. Chr. In de Bijbel komen meer dan tien andere Joëls voor.

Hij trad waarschijnlijk op tijdens de regering van Uzzia (ongeveer 800 v.Chr.), en was een tijdgenoot van de profeten Amos en Jesaja.

1. Inhoud

De inhoud van dit boek bestaat uit:
1.Een profetie van grote aanstaande rampen die het land bedreigen, namelijk een droogte en een sprinkhanen plaag (hoofdstuk 1:1-2:11).
2.De profeet roept zijn landgenoten op tot bekering en zich tot God te wenden, en verzekert hen van Gods bereidheid hen te vergeven (hoofdstuk 2:12-17), en voorspelt het herstel van het land tot de vroegere vruchtbaarheid (18-26).
3.Een profetie over de messias, die door Petrus in het Nieuwe Testament wordt aangehaald (Handelingen 2:39).
4.Ten slotte voorzegt de profeet oordelen bestemd voor de 'vijanden van God', hoofdstuk 3 (hoofdstuk 4 in de hebreeuwse versie)
Context van Joël binnen het Oude Testament

De profeet Joël kan begrepen worden door het Oude Testament te lezen als een verbondsgeschiedenis. De ‘dia’ van Israëls geschiedenis moeten we plaatsen voor de projectorlamp van de Thora. In Leviticus 26 zijn de voorwaarden van het verbond tussen God en Israël te lezen. De Heere zegent het volk als het Hem zou liefhebben en gehoorzamen: het land zal vruchtbaar zijn, de voorraadschuren zullen de oogst niet kunnen bevatten, Ik zal Mijn beloften houden. En de allermooiste belofte: Ik kom wonen onder jullie.
 Ook dreigt God met straffen als Israël het verbond zou breken. Leviticus noemt droogte, hongersnood, wilde dieren die kinderen zullen verscheuren, vijandelijke invallen in het land, ballingschap en zelfs kannibalisme). Voor de vrome Israëliet bestond er feitelijk niets waarin hij de hand van God niet in zag. Zegen en straf stonden allemaal in het teken van Gods genade en gericht in de geschiedenis.
 Maar altijd is er de mogelijkheid tot berouw: ‘Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt (…), dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken.’

Joël 1: 1 - 2: 11

 Ineens staat daar Joël, de zoon van Petuël. Wij weten alleen zijn naam en de naam van zijn vader. Toch zegt dat al veel. Joël betekent: De HERE is God en Petuël : Ik ben overwonnen door God.
 Eén is de Almachtige. Hij beheerst de seizoenen en Hij bestuurt heel het wereldgebeuren. God kan een verzengende droogte zenden en een alles verslindende sprinkhanenplaag. En waar blijft dan de mens? Laat die zich klein maken voor de Geweldige God. Laat de mens tot de HERE roepen om uitkomst (14). Alleen zo is er overleven. Dat geldt nog steeds.

 Joël 2: 12 - 32

 De mens die zich klein maakt voor God, vindt gehoor bij de grote Regeerder. De HERE toont dan zijn medelijden (18). De ramp drijft weg. Er komt een open lucht. De dieren krijgen het weer goed (22), de velden herademen en de mens gaat zeggen: 'de HERE heeft grote dingen gedaan' (21). Blijdschap in de HERE gaat mensen vervullen. Er is op aarde niets dat meer blij maakt.
 En daarna? Dan gaat de heilige Geest met kracht mensen vervullen (22vv.). Ze moeten wel spreken van Gods grote daden. Niemand van de belijders kan zwijgen. In Handelingen 2 zien we dat gebeuren. Op die Pinksterdag spreken ze in alle talen van Gods verlossend werk via Jezus. Bij duizenden (Handelingen 2:41) geven mensen zich gewonnen. Met deze belijdenis komt een mens er door als alles kraakt op 'de grote en geduchte dag des HEREN' (31).
 Hebt u zich al toevertrouwd aan God? Heb jij Jezus al als jouw Redder aanvaard?

 Joël 3: 1 - 21

 Het wordt eens volstrekt duidelijk Wie regeert. Er komt een beslissende dag en een finale slag. De boosheid van de mensen wordt gestraft. Wie wilden zondigen, gaan eraan. God laat niet met zich spotten. Dat moet terdege beseft.
 'Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk' (16). In Jeruzalem mocht eeuwen de verzoening gezocht én gevonden worden. Opgelucht gingen de pelgrims weer naar huis. Wàt is God goed voor ons!
 Juist bij die tempelstad sprak Jezus: Het is volbracht. Het is door Hem helemaal volmaakt geklaard. Wonen kan de HERE bij zijn volk (21).
 Eens gaat dat compleet heerlijk in vervulling. De apostel Johannes hoorde dat al: 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn' (Openbaring 21:3). Dat blij uitzicht is er voor ieder, die schuilt bij God.

Aanrader : Lees ook dit eens

Toelichting
Deze godsspraak kan alleen verstaan worden bij het licht van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Joël is niet een samenbundeling van losstaande voorspellingen, maar van één machtige, doorlopende profetie aangaande de kerk van het nieuwe verbond. Vandaar ook de titel van dit boek: 'De Pinksterboodschap van Joël'. Petrus, vol van de Heilige Geest, riep het op de Pinksterdag immers uit: 'Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël'. Voor ons - nieuwtestamentische gelovigen - geldt dat wij mogen profeteren, gezichten zien en dromen dromen. Joël spreekt over eeuwen van onvruchtbaarheid, schraalheid en dorheid, waar de kerk van Jezus Christus aan ten prooi zou vallen. Maar ook over een heerlijke eindtijd, wanneer de dorsvloeren gevuld zijn en de perskuipen overlopen van wijn en olie. Joël wijst de weg om een waar pinksterchristen te zijn in de eindtijd, om 'tot alle goed werk geheel toegerust' aan de laatste worsteling te beginnen tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, om dan in de eindslag van Harmágedon volkomen te zegevieren!

Aanvulling : Schuldgevoelens en vergeving

 Schuldgevoel is voor veel mensen iets negatiefs. Je moet ermee afrekenen, want je hebt er alleen maar last van. Waarom zou je je eigenlijk schuldig voelen? En zelfs al heb je wat verkeerd gedaan, wat dan nog? Iedereen maakt fouten. Laat je vooral geen schuldgevoel aanpraten. Dat is achterhaald, wordt er dan gezegd.

In de bijbel is duidelijk dat schuldbesef een positieve uitwerking kan hebben. Het kan zijn dat God zelf jou wil bereiken. Dan is het juist negatief als je niet luistert naar je geweten en het schuldgevoel dat je op voelt komen steeds de kop indrukt. Je relatie met God komt daardoor op een steeds lager pitje te staan. Bidden lukt niet, bijbellezen kost veel moeite en naar de kerk gaan is helemaal een opgave. Je kunt zelfs ziek worden. Lees Davids ervaringen maar in Psalm 32.

Zijn er dan geen onterechte schuldgevoelens? Ja, soms voelen mensen zich schuldig en bezwaard over zaken, die er niet toe doen. Hun geweten is om wat voor reden dan ook misvormd. Alles wat ook maar enigszins mis lijkt te zijn, voelt zwaar en zondig. Sommige mensen blijven zich schuldig voelen, ook al hebben ze om vergeving gevraagd aan God en mensen. Dan is een schuldgevoel niet langer op zijn plaats. Gods tegenstander, satan, is dan bezig je voortdurend aan te klagen. Je mag deze stemmen gewoon wegsturen, in Jezus' naam!

Keer je om!
In het boek Joël kun je lezen hoe de profeet het volk oproept om tot inkeer te komen en boete te doen. De profeten zijn als wekkers: ze willen de mensen wakker laten worden. Pas op, kijk uit, je bent met de verkeerde dingen bezig, zo loopt het fout af (zie 2:12 en 13). Inkeer en boete doen is niet: 'ach en wee' roepen, maar: je omkeren van je eigen weg en God om vergeving vragen. Opnieuw beginnen, telkens weer. God geeft je die kans, onophoudelijk. Als hij je vergeeft, komt hij daar niet op terug.

Want hij [jullie God] is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid (Joël 2:13). 
 

   

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)