HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

HOOGLIED

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


HOOGLIED

Auteurschap

 Het Hooglied is volgens de titelregel van Salomo. Het eerste vers luidt namelijk: Lied der liederen, van Salomo. In de uitleg werd derhalve traditioneel Salomo als auteur beschouwd, maar moderne theologen pleiten op taalkundige gronden voor een latere datering, na de ballingschap of in de hellenistische periode. Minder liberaal georiënteerde theologen als Hengstenberg, Delitzsch, Zöckler, en Keil houden i.h.a. vast aan een datering uit de periode van Salomo of vlak daarna. Moderne theologen gaan er dus vanuit de tekst op dit punt niet betrouwbaar is. Soms blijven argumenten daarvoor achterwege.

Het Hooglied van Salomo

 Zoals al uit de titel is af te leiden, is Salomo de schrijver van dit bijbelboek. Het is een gesprek tussen Christus als bruidegom en Zijn kerk als bruid. Salomo en zijn bruid dienen hier als voorbeeld, op de wijze als in psalm 45.

 Ook komen in dit boek soms de vrienden van de bruidegom aan het woord en ook de vriendinnen van de bruid.

 Onder de vrienden van de bruidegom moeten we verstaan de oprechte profeten uit het Oude Testament en de apostelen uit het Nieuwe Testament. Maar ook de predikanten en godsdienstleraren uit onze tijd.

 En onder de vriendinnen van de bruid moeten we verstaan de mensen, die Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen.

 In dit boek worden de hartelijke liefde en buitengewone weldaden van Christus voor zijn bruid, de kerk, beschreven. En omgekeerd wordt het oprecht verlangen van de bruid naar haar bruidegom, welke is Christus de Heer, beschreven.

 Joodse leermeesters wilden niet, dat iemand jonger dan dertig jaar dit boek zou lezen. Trouwens ook om het eerste hoofdstuk van Genesis te lezen of het eerste of laatste gedeelte van Ezechiël moet men volgens de Joodse begrippen dertig jaar oud zijn.

 In het eerste hoofdstuk wordt het groot verlangen van de kerk naar de genade van Christus beschreven.

 We lezen van de grote blijdschap der bruid, vanwege de liefde van Christus.

 En van het welbehagen van Christus aan Zijn gemeente.

 Het tweede hoofdstuk handelt over de waardigheid van Christus en van zijn gemeente. De zorg van Christus over Zijn bruid. Een opwekking tot openbare belijdenis van Christus.

 In het derde hoofdstuk vertelt de bruid, dat zij tevergeefs haar bruidegom gezocht heeft, maar eindelijk vindt zij Hem en houdt Hem vast.

De gelovigen worden genodigd, onder zinnebeeldige woorden van Salomo's bruiloft, tot het rijk der heerlijkheid.

 Gaat uit1), dochters van Sion2), aanschouwt koning Salomo, met de kroon, waarmede zijn moeder hem kroonde3) op de dag van zijn bruiloft4), op de dag van de vreugde zijns harten. - Hooglied 3:11 -
In het vierde hoofdstuk prijst de bruidegom zijn bruid, vanwege haar schoonheid.

 Hij roept haar, dat zij tot Hem komt.

 De bruid bidt haar Bruidegom, dat Hij snel tot haar komt en door Zijn Heilige Geest krachtig in haar werkt, opdat zij vruchten draagt, die Hem aangenaam mogen zijn.

 Ontwaak Noordenwind en kom Zuidenwind5), doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen! Mijn geliefde kome tot zijn hof en ete6) daarvan de kostelijke vrucht7). - Hooglied 4:16 -
In het vijfde hoofdstuk beantwoordt de Bruidegom de uitnodiging van de bruid.

 Ik ben gekomen tot mijn hof8), mijn zuster, bruid, ik plukte mijn myrrhe en mijn balsem9), ik at mijn raat en mijn honig10), ik dronk mijn wijn en mijn melk11). Eet12), vrienden13), drinkt en wordt dronken14), genoten15). - Hooglied 5:1 -
De bruid bekent, dat zij eens verzuimd heeft haar Bruidegom in te laten en toen zij dat verzuim wilde goedmaken was het te laat, toen was de Bruidegom vertrokken.

 In hoofdstuk zes wordt aan de bruid gevraagd, waar haar Bruidegom is heengegaan, waarop zij antwoordt, dat haar Bruidegom naar Zijn hof is gegaan.

 De Bruidegom prijst vervolgens in dit hoofdstuk Zijn bruid.

 In vers 13 van dit hoofdstuk wijkt de oude vertaling sterk af van de nieuwe.

 In de oude vertaling roept de Bruidegom Zijn bruid tot zich, terwijl in de nieuwe vertaling sprake is van een dans, waarin de bruid haar schoonheid moet tonen.

 Keer weder16), keer weder, o Sulammith!17) Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien18). Wat ziet gijlieden de Sulammith aan?19) Zei is als een rei20) van twee heiren21). - Hooglied 6:13 Oude vertaling -
 Wend u, wend u, gij Sulammietische, wend u, wend u, dat wij u bezien! "Wat wilt gij naar de Sulammietische zien als naar de reidans van Mahanaïm?" - Hooglied 6:13 Nieuwe vertaling -

 In het volgende, het zevende hoofdstuk wordt de bruid geroemd om haar schoonheid en liefelijkheid. Zij verheugt zich over de gemeenschap met haar Bruidegom. Zij roept Hem bij zich. Ze wil met Hem de kerken gaan bezoeken.

 In het laatste hoofdstuk wenst de bruid, dat de Bruidegom vleselijk bij haar zal verschijnen en bij haar wonen.

 De Bruidegom verwondert zich over de groei van een nieuwe gemeente.

 De bruid wenst zekerheid van de liefde van haar Bruidegom.

 En dan spreekt de bruid van haar jonge zuster. Dat is de gemeente van Christus uit de heidenen ontstaan.

 Aan het eind van dit hoofdstuk en dus ook van het boek Hooglied geeft de bruid haar verlangen naar een spoedige komst van haar Bruidegom te kennen.

 Haast U22), mijn geliefde en doe als de gazel23) of als het hertenjong op bergen vol balsemkruid. - Hooglied 8:14 -
Zoals het Hooglied begon met het verlangen van de bruid naar haar Bruidegom, zo eindigt het met het verlangen naar de wederkomst van Christus, als Hij Zijn kerk zal opnemen in de eeuwige vreugde.

 De Geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, die zegge kom.

 Christus zelf zegt aan het eind van het boek Openbaring: "Ik kom haastig, Amen."

nadere uitleg

 1) In dit vers wordt onder de naam en heerlijkheid van Salomo, als voorbeeld van Christus, de glorie beschreven, die alle kinderen Gods op de bruiloft des Lams zullen aanschouwen, die voor de uitverkoren kinderen Gods bereid is. Als wij vermaand worden uit te gaan, wordt daarmee te kennen gegeven, dat het de moeite waard is, zich wat inspanning te getroosten om een koning in zijn triomf te aanschouwen.

 2) Met de dochters van Sion worden hier de Christenen bedoeld of de kerk van Christus. Zij worden hier gezegd, dat zij Christus zullen aanschouwen en aannemen met Zijn kroon, dat wil zeggen in eer en heerlijkheid.

 3) Hieruit valt af te leiden, dat Bathseba haar zoon Salomo op de dag van zijn bruiloft met een schitterende sierlijke kroon vereerd heeft, waardoor de heerlijkheid van Christus wordt afgebeeld, waartoe Hij verheven is door Zijn hemelvaart en die Hij Zijn kerk in de hemel zal laten zien.

 4) Toen Salomo trouwde met zijn bruid. Dit mogen we ook zien als het huwelijk van Christus met Zijn kerk, dat plaatsvindt als de kerk van Christus de prediking van het heilig evangelie gelovig aanneemt.

 5) Diot is een zegen, die God over Zijn kerk zendt. Dat de winden ter verversing daarop waaien en ter zuivering van de lucht om de kerk daardoor vruchtbaarder te maken. Versta onder de wind de Heilige Geest.

 De noorden- en zuidenwind zijn niet gelijk. De één is koud, de ander warm, de één nat, de ander droog. Maar ze zijn beide goed voor Gods kerk, die soms bestraffing of vermaning nodig heeft en een andere keer vertroosting.

 6) Dat Hij geniet van de vruchten, die wij Hem, door de werking en kracht van de Heilige Geest, voortbrengen.

 7) Uitnemende vruchten. Zie dit als de goede werken der gelovigen, die God aangenaam zijn, zoals granaatappelen en andere heerlijke vruchten voor de mensen aangenaam zijn.

 8) Met hof wordt de gemeente bedoeld.

9) Ik heb de gebeden en dankzeggingen der gelovigen gehoord, alsook de goede en lieflijke vruchten der goede werken, die Ik in u teweeg heb gebracht door de krachtige werking van de Heilige Geest.

 Christus noemt al deze spijzen Zijn spijzen. 'Ik plukte Mijn myrrhe en Mijn balsem', want zonder Hem kunnen wij niets, zie Johannes 15 vers 5.

 10) Gods woord en het gebruik der sacramenten worden vergeleken met spijs, wijn en melk, omdat zoals spijs, wijn en melk voedsel voor het lichaam zijn, Gods woord voedsel voor de geest is en de ziel verkwikt.

 11) Ik heb welgevallen aan uw goede vruchten en drank.

De kwade vruchten der zondaren worden genoemd 'vergiftige wijndruiven van bittere trossen', zie Deuteronomium 32 vers 32.

 12) Christus nodigt zijn vrienden, de engelen en alle gelovigen, dat zij zich met Hem verheugen over de vruchten, waarmee de gehoorzaamheid van Zijn kerk op aarde bedoeld wordt, zie ook Lucas 15 vers 7 en 10.

 13) Vrienden van Christus, die gehoorzaam zijn aan Zijn hemelse Vader, zie Johannes 15 vers 14 en 15.

 14) Hiermee wordt geen beschonkenheid bedoeld. Het Hebreeuwse woord betekent ook, dat men gewoon verheugd is door het drinken van de wijn, zoals bedoeld in Genesis 43 vers 34 en in Johannes 2 vers 10. Ook het Griekse woord heeft een dergelijke betekenis.

 Maar hier, in het vijfde hoofdstuk van Hooglied wordt met 'wordt dronken' bedoeld: wees vervuld met liefde tot Mij en tot elkaar of: wees overvloedig verzadigd met geestelijke vreugde, die daar blijft tot in het eeuwige leven.

 15) In de oude vertaling staat hier: o liefste.

 16) Hiermee worden de van de ware leer afgedwaalden tot bekering opgeroepen. En omdat wij van nature traag zijn in ons reageren, wordt het vier keer herhaald.

 Er zijn ook uitleggers, die menen, dat dit een oproep aan de Joden is, terug te keren tot Christus.

 17) Jeruzalem wordt ook Salem genoemd, wat 'vrede' betekent. En zodoende wordt de kerk of het volk, dat geroepen wordt terug te keren, Sulammith genoemd, hetgeen betekent 'vreedzame' of 'vredige'. Het is alsof de Bruidegom hier zegt: "Kom herwaarts mijn lieve bruid, kom tot Mij, Ik zal u in genade aannemen, als hebt gij Mij vertoornd." Zie Psalm 76 vers 3 en Hebreeën 7 vers 2.

 18) Het schijnt, dat deze woorden gesproken zijn door de vrienden van Sulammith.

 19) Het is onduidelijk van wie deze woorden zijn van de bruid of de Bruidegom.

 Het kan ook gelezen worden als: wat ziet gij toch aan Sulammith of aan de Sulammietische.

 20) Of 'als een gezelschap', dat is als een hoop mensen, die een rei maken en samen vrolijk zijn. De Israëlieten plachten zich met reidans te verblijden en God te danken voor behaalde overwinningen.

 Maar hier wordt met de rei de blijdschap der gelovigen weergegeven, als zij tot Christus zullen komen.

 21) Met die twee heiren kan de kerk van Christus bedoeld zijn, bestaande uit Joden en heidenen.

 Het Hebreeuwse woord Machanaïm, in de nieuwe vertaling geschreven als 'Mahanaïm' betekent twee heiren of twee legers.

 Lees hiervan in Genesis 32 vers 2: Toen hij hen zag, zeide Jakob: Dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Mahanaïm.

 22) Het Hebreeuwse woord betekent 'vlied', maar zo is het hier natuurlijk niet bedoeld, want de kerk bidt niet, dat Christus haar verlaat, zoals de Gadarenen dat vragen in Mattheüs 8 vers 34.

 Nee, met 'vlied' wordt hier bedoeld, kom tot ons met een snelheid als van iemand, die vluchtende is.

 De bruid bidt, dat zij het eind van het rijk van Christus in deze wereld mag zien, omdat Hij en Zijn leden worden gekweld en vervolgd.

 Nu regeert Christus nog temidden van Zijn vijanden en dat zal voortduren totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal hebben gebracht en het koninkrijk aan God Zijn Vader overgedragen zal hebben. zie 1 Corinthe 15 vers 24 en 25.

 De bruid verlangt naar die dag en zij wenst, dat hij spoedig mag komen en dat de Bruidegom haar wil bijstaan, zolang zij nog hier beneden in de strijd is.

 23) Als een gazel of hertenjong, dat haastig voortsnelt. Met andere woorden: Haast U om tot ons te komen.

Hooglied bestaat uit een aantal liefdesgedichten.

Hooglied is vanwege alle liefdesgedichten best een spannend boek om te lezen. Waarschijnlijk zijn deze liefdesliederen oorspronkelijk gezongen bij bruiloftsfeesten. Ze geven de ideale liefde tussen man en vrouw weer.

Liefde

Je kunt je afvragen waarom het boek Hooglied in de bijbel staat. Daar zijn vroeger ook al verschillende interpretaties aan gegeven. In het jodendom werd gezegd dat de vrouw en de man in het boek voor het volk Israël en God staan. Het boek zou dan eigenlijk over de liefde tussen God en zijn volk gaan. In de vroege kerk werd gezegd dat het boek over de liefde tussen de kerk en Jezus Christus gaat.

Wereldliteratuur

Het boek Hooglied hoort bij de wereldliteratuur. Veel mensen die het lezen genieten van de mooie taal en de bijzondere woorden die ze tegenkomen. Je kunt het boek indelen in zeven grotere delen: 1:2-2:7, 2:8-3:5, 3:6-5:1, 5:2-6:3, 6:4-7:6, 7:7-8:4 en 8:5-14.

De canoniciteit van het boek werd binnen de joodse traditie ooit betwist. Zo verzette Akiba van de Grote Synagoge in Alexandrië zich tegen hen die het boek uit de canon wilden schrappen.

Inhoud

 De inhoud van het boek bestaat uit een tweespraak in dichtvorm tussen twee geliefden, vaak erotisch van aard.

 De mannelijke figuur is hier Salomo, de vrouw is de Sulamietische, een herderin van eenvoudige afkomst. Een deel van de inhoud (hoofdstuk 3:6 e.v.) beschrijft een bruiloftsdag.

Thema, interpretatie en boodschap

 Het thema van het boek Hooglied lijkt te zijn: de liefde tussen een bruidegom (Salomo) en zijn bruid (de Sulamith). Veel gedeelten in het Hooglied hebben een duidelijke erotische toonzetting. Om hier goed mee om te gaan, zijn er verschillende interpretaties. Genoemd kunnen worden de allegorische, de typologische en de letterlijke interpretatie. Het jodendom accepteert enkel de allegorische interpretatie.

 In de allegorische interpretatie welke door het jodendom gevolgd wordt wordt het gehele boek Hooglied opgevat als een doorlopende beeldspraak. De liefde tussen bruid en bruidegom is dan een beeld van de liefde tussen God en de gelovige. De allegorische interpretatie steunt zowel binnen het jodendom als het christendom op lange tradities

Binnen het jodendom wordt het Hooglied geïnterpreteerd als een allegorie over de liefde tussen God en Israël
Binnen het christendom wordt het Hooglied geïnterpreteerd als een allegorie over de liefde tussen Jezus Christus en de kerk (waarbij de kerk moet worden beschouwd als de gemeenschap van hen, die in Jezus Christus geloven)
In de allegorische interpretatie wordt de beeldspraak direct vertaald naar wat er zich afspeelt in de liefde tussen God en de gelovige

In de typologische interpretatie wordt het boek Hooglied letterlijk opgevat, maar niet zonder een diepere betekenis. Het Hooglied is dan een beschrijving van de liefde tussen bruidegom en bruid, die als diepere betekenis heeft: de liefde tussen God en de gelovige. De liefde tussen bruidegom en bruid is dus een type van de liefde tussen God en de gelovige.

In de typologische interpretatie wordt de beeldspraak eerst vertaald naar wat er zich afspeelt in de liefde tussen bruidegom en bruid, waarna de lijn wordt doorgetrokken naar de liefde tussen God en de gelovige.
Het Hooglied kan ook gezien worden als een wijsheidstekst met dubbele bodem woorden m.a.w. : als liefdewoorden die zowel bruikbaar zijn in de omgang met de geliefde als in de omgang met GOD (cfr. enkele hedendaagse hertalingen)

De letterlijke interpretatie ziet het boek Hooglied puur als een beschrijving van de liefde tussen bruidegom en bruid. Een liefdeslied dus, een beschrijving van de schoonheid van de liefde. De letterlijke interpretatie ging vaak vergezeld met speculaties over de aard van de personen die genoemd worden.
In de letterlijke interpretatie wordt de beeldspraak in principe alleen vertaald naar wat er zich afspeelt in de liefde tussen bruidegom en bruid.

In de Bijbel wordt de liefde tussen bruidegom en bruid overigens vaak als beeldspraak gebruikt. In het Oude Testament voor de liefde tussen God en Israël, vergelijk Psalm 45; Jesaja 54:4-6; 62:4, 5; Jeremia 2:2; 3:1, 20; Ezechiël. 16; Hosea. 2:16, 19, 20). In het Nieuwe Testament voor de liefde tussen Christus en zijn kerk, vergelijk Mattheus 9:15; Johannes 3:29; Efeziërs 5:23, 27, 29; Openbaring 19:7-9; 21:2, 9; 22:17.

 De uitleg waarbij het Hooglied wordt gezien als allegorie was in de joodse kerk en de vroeg-christelijke kerk en in de kerk van de Reformatie gebruikelijk. De letterlijke uitleg stamt voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw.

 Hooglied

In het Hooglied wordt de liefde tussen een jongen en een meisje bezongen, zoals die kan zijn, zo geweldig, maar ook moet zijn: eerlijk, open, hartstochtelijk, elkaar bewonderend, elkaar stimulerend, de mooie en goede dingen in elkaars buiten- en binnenkant naar boven halend, kortom elkaar belevend als door God aan elkaar gegeven: en wat is het leven dan mooi. Het mooiste lied onder de liederen.

 De werkelijkheid ten aanzien van de liefde en de relaties die wij erop na houden onder elkaar is vaak heel anders. Soms begint het al verkeerd, bijvoorbeeld doordat we van huis uit nooit geleerd hebben wat dat is: die echte open onbaatzuchtige liefde zoals die in het Hooglied bezongen wordt. Vaak hebben de teerste emoties in ons leven een knauw gekregen, we hebben aan ons innerlijke instrumentarium van de liefde enorme deuken opgelopen, we staan wantrouwend in de wereld. Dat stempelt dan ook vaak onze relaties. Geluk is misschien wel de meest aangevochten zaak in het gebroken leven van na de zondeval: kijk maar meteen in Genesis 4, Kaïn slaat zijn eigen broer dood, en Lamech staat 7 generaties verder toch z’n vrouwen te intimideren, hij heeft er twee inmiddels, liefde is tot het ‘bezitten-van’ geworden, hardvochtige manipulatie, seksuele intimidatie, bij Lamech zie je het begin van wat wij vandaag de souteneurs of pooiers noemen, liefde is verworden tot macht, uitbuiting enzovoort. Om over de pornografie maar niet te spreken, kijk eens naar wat er in Sodom gebeurt rondom Lot en zijn gezin. Maar ook David gaat de fout in, en Salomo nog veel meer (-lees eens 1 Kon.11:1-13!). In die alledaagse werkelijkheid is het Hooglied een top die hoog boven ons uitrijst en die daarin op de maat van een verhouding tussen een jongen en een meisje ook al heenwijst naar hoe God in Jezus Christus van ons houdt, bruidegom en bruid!

 Maar voor alles is het Hooglied ‘gewoon’ een lied over aardse liefde tussen een jongen en een meisje van vlees en bloed! En alle schatten die God daarin gelegd heeft, alle facetten van eerlijke, gevierde liefde komen langs.

 Ik ga de hoofdstukken niet stuk voor stuk bespreken. Lees ze samen of voor jezelf de komende dagen. Laten geliefden ze samen lezen. Lees ze aan tafel in het gezin en stel elkaar maar eens confronterende vragen: komen de mooie dingen die hier over relaties en liefde gezegd worden bij jullie ook een beetje aan bod? Komt in de manier waarop wij met elkaar omgaan, man-vrouw, ouders-kinderen, broers-zussen, verliefden en verloofden, de prachtige glans van het Hooglied een beetje uit de verf? God wordt in heel het boekje niet genoemd, maar dat Hij de Schepper van deze liefde is en daarom ook de voortdurende bron er van, dat je dus elke keer bij Hem moet zijn voor deze liefde in je leven, ook als je al 50 jaar getrouwd bent met elkaar, dat is duidelijk.

In het eerste hoofdstuk wordt het groot verlangen van de kerk naar de genade van Christus beschreven.

 We lezen van de grote blijdschap der bruid, vanwege de liefde van Christus.

 En van het welbehagen van Christus aan Zijn gemeente.

Het tweede hoofdstuk handelt over de waardigheid van Christus en van zijn gemeente.

De zorg van Christus over Zijn bruid. Een opwekking tot openbare belijdenis van Christus.

In het derde hoofdstuk vertelt de bruid, dat zij tevergeefs haar bruidegom gezocht heeft, maar eindelijk vindt zij Hem en houdt Hem vast.

De gelovigen worden genodigd, onder zinnebeeldige woorden van Salomo's bruiloft, tot het rijk der heerlijkheid.

 Gaat uit1), dochters van Sion2), aanschouwt koning Salomo, met de kroon, waarmede zijn moeder hem kroonde3) op de dag van zijn bruiloft4), op de dag van de vreugde zijns harten. - Hooglied 3:11 -

In het vierde hoofdstuk prijst de bruidegom zijn bruid, vanwege haar schoonheid.

 Hij roept haar, dat zij tot Hem komt.

 De bruid bidt haar Bruidegom, dat Hij snel tot haar komt en door Zijn Heilige Geest krachtig in haar werkt, opdat zij vruchten draagt, die Hem aangenaam mogen zijn.

 Ontwaak Noordenwind en kom Zuidenwind5), doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen! Mijn geliefde kome tot zijn hof en ete6) daarvan de kostelijke vrucht7). - Hooglied 4:16 -

In het vijfde hoofdstuk beantwoordt de Bruidegom de uitnodiging van de bruid.

 Ik ben gekomen tot mijn hof8), mijn zuster, bruid, ik plukte mijn myrrhe en mijn balsem9), ik at mijn raat en mijn honig10), ik dronk mijn wijn en mijn melk11). Eet12), vrienden13), drinkt en wordt dronken14), genoten15). - Hooglied 5:1 -
De bruid bekent, dat zij eens verzuimd heeft haar Bruidegom in te laten en toen zij dat verzuim wilde goedmaken was het te laat, toen was de Bruidegom vertrokken.

In hoofdstuk zes wordt aan de bruid gevraagd, waar haar Bruidegom is heengegaan, waarop zij antwoordt, dat haar Bruidegom naar Zijn hof is gegaan.

 De Bruidegom prijst vervolgens in dit hoofdstuk Zijn bruid.

 In vers 13 van dit hoofdstuk wijkt de oude vertaling sterk af van de nieuwe.

 In de oude vertaling roept de Bruidegom Zijn bruid tot zich, terwijl in de nieuwe vertaling sprake is van een dans, waarin de bruid haar schoonheid moet tonen.

 Keer weder16), keer weder, o Sulammith!17) Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien18). Wat ziet gijlieden de Sulammith aan?19) Zei is als een rei20) van twee heiren21). - Hooglied 6:13 Oude vertaling -
 Wend u, wend u, gij Sulammietische, wend u, wend u, dat wij u bezien! "Wat wilt gij naar de Sulammietische zien als naar de reidans van Mahanaïm?" - Hooglied 6:13 Nieuwe vertaling -

In het volgende, het zevende hoofdstuk wordt de bruid geroemd om haar schoonheid en liefelijkheid.

Zij verheugt zich over de gemeenschap met haar Bruidegom. Zij roept Hem bij zich. Ze wil met Hem de kerken gaan bezoeken.

In het zevende ,  laatste hoofdstuk wenst de bruid, dat de Bruidegom vleselijk bij haar zal verschijnen en bij haar wonen.

 De Bruidegom verwondert zich over de groei van een nieuwe gemeente.

 De bruid wenst zekerheid van de liefde van haar Bruidegom.

 En dan spreekt de bruid van haar jonge zuster. Dat is de gemeente van Christus uit de heidenen ontstaan.

 Aan het eind van dit hoofdstuk en dus ook van het boek Hooglied geeft de bruid haar verlangen naar een spoedige komst van haar Bruidegom te kennen.

 Haast U22), mijn geliefde en doe als de gazel23) of als het hertenjong op bergen vol balsemkruid. - Hooglied 8:14 -
Zoals het Hooglied begon met het verlangen van de bruid naar haar Bruidegom, zo eindigt het met het verlangen naar de wederkomst van Christus, als Hij Zijn kerk zal opnemen in de eeuwige vreugde.

 De Geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, die zegge kom.

 Christus zelf zegt aan het eind van het boek Openbaring: "Ik kom haastig, Amen."

Tot slot

 Probeer elke dag met elkaar eens aan te wijzen in het hoofdstuk wat je leest:
 1. Waarin is de liefde tussen die twee nu zo mooi in deze bijbelverzen?
2. Waarin kun je duidelijk zien, dat God zelf het zo bedoeld heeft?
 3. Wat kan ik voor mezelf hiervan leren over hoe ik lief kan leren hebben en liefde kan leren ontvangen in mijn leven?
 4. Zie je iets in de gelezen verzen over de manier waarop Gód ons liefheeft en Christus ons liefheeft?
 5. Wat voor rol kan vergeving spelen als je ziet hoever wij soms onder de maat van de liefde blijven en telkens weer opnieuw met elkaar moeten beginnen? Kan je vergeven zonder dat de ander berouw toont en dat ook bewijst? Kan liefde zonder respect over en weer? Kan intimiteit zonder tederheid en eerlijkheid?

Relaties en seksualiteit

 Themapagina Hooglied
Veel verhalen in de bijbel gaan over gevoelens en passies van mensen. Een regelrechte stem krijgen ze zelfs in gedichten. Daarin komt jaloezie, hartstocht, begeerte en verdriet aan bod, en ook verliefdheid en seksualiteit. Het Hooglied is een verzameling liefdesliederen, gedichten waarin twee mensen hun liefde bezingen. Ze klinken vrolijk en speels, maar ook hartstochtelijk en vaak erotisch. Een meisje verlangt naar haar geliefde. En de jongen droomt van het meisje. Hij bezingt haar schoonheid in beelden uit de natuur. Ze liefkozen elkaar in de wijngaarden en tussen de bloemen.

Misschien vraag je je af wat de bijbel over liefde, seksualiteit en erotiek zegt. Kant- en klare regels geeft de bijbel niet. Maar uit veel verhalen en gedichten kun je opmaken hoe mensen van toen met relaties en seksualiteit omgingen en wat Gods bedoeling daarmee is. Een paar dingen vallen op.

Lichaam

In de wereld van het Oude Testament is het ondenkbaar dat mensen hun lichaam zouden verwaarlozen. Ze gaan in bad, parfumeren zich en gebruiken lichaamscrèmes en olie, ze kleden zich feestelijk aan. Vrouwen en mannen worden mooi genoemd en geprezen om hun uiterlijk. David is mooi, zijn dochter Tamar is mooi. Die lichamelijke schoonheid wordt in het Hooglied nadrukkelijk bezongen. Overigens zegt de bijbel zelden dat iemand lelijk is. Voor ons betekent dit alles dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en dat we ervan mogen genieten.

Verlangen
In de kerken werd het onderwerp 'seks' vroeger met geheimzinnigheid en schaamte omgeven. Seks was uitsluitend bespreekbaar als het over de voortplanting ging. Maar de bijbel laat nu juist zien dat lichamelijke verlangens en seksualiteit bij ons horen, en dat God dat zo heeft bedoeld. Je bent een schepsel van God en dus ben je geschapen met je lichamelijke verlangens. Je hebt behoefte aan intimiteit, precies zoals je behoefte hebt aan zuurstof of voedsel.

Eerbied
De bijbel laat zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt als ze is verbonden met eerbied en respect, in een relatie van liefde en trouw. Het is niet de bedoeling alleen je eigen behoefte te bevredigen en een ander daarvoor te gebruiken. Je mag iemand niet tot seks dwingen. Je kan namelijk ook niet iemand tot liefde dwingen. Het is pas goed als twee mensen zich aan elkaar geven, vrijwillig en uit liefde. In 2:7 staat letterlijk: 'wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil'. Dat betekent onder andere: 'wacht op elkaar, wacht tot je er allebei aan toe bent'.

Liefde
Vaak zie je in de bijbel dat de liefdesrelatie tussen man en vrouw gebruikt wordt als beeld van hoe liefdevol God met ons omgaat. God dwingt zijn volk niet om van hem te houden, maar verlangt wel naar zijn nabijheid. Niet voor niets wordt Hooglied in de Joodse traditie voorgelezen tijdens pesach. Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij, een feest over de liefde tussen God en zijn volk. Hooglied is de lofzang op die liefde.

Het Hooglied is vrolijk, het zindert en klinkt feestelijk. Het zegt ons: geniet van jezelf, geniet van elkaar en laat de liefde bloeien! 
   

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)