HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

MALEACHI

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


MALEACHI


Het boek 
Maleachi is een van de boeken in het Oude Testament van de Bijbel en in de Joodse Tenach. Het is geschreven door de gelijknamige profeet, en vormt de laatste van de twaalf Kleine Profeten. De naam Maleachi betekent 'mijn bode'.

Maleachi het laatste boek van het Oude Testament.
Het bestaat uit profetieën die worden gepresenteerd als discussies. Steeds wordt 'jullie zeggen' afgewisseld met 'dit zegt de HEER'. Dat maakt de tekst levendig.

Naar de tijd te rekenen is Maleáchi de laatste der twaalf kleine profeten.

Hij heeft geprofeteerd toen de tempel en de stad Jeruzalem weer opgebouwd waren.

 Zijn naam Maleáchi betekent 'mijn engel' of 'mijn bode', 'mijn gezant'.

 In zijn profetie verwijt hij vooreerst de Joden hun ondankbaarheid jegens God, die hun zoveel grote weldaden heeft bewezen en hen weer in hun land heeft teruggebracht.

 Hij bestraft de priesters, omdat zij de godsdienst hadden vervalst en het volk, vanwege hun vele zonden en overtredingen, met name het ontheiligen van het huwelijk: trouwend met de afgodige, meer dan één vrouw nemende, lichtvaardig hun vrouwen verstotende. En vanwege hun godslasteringen, met de voorspelling van de straffen, die hun derhalve boven het hoofd hingen, met vermaning tot boete en verbetering van hun leven.

 Hij voorzegt ook, tot troost der godzaligen, de komst van de Messias, alsmede van Zijn voorloper Johannes de Doper

 Maleáchi werd doorgaans Malachias genoemd.

 Het hoofdthema van het boek is het verbond dat God gesloten heeft met de priesters en met het volk. Je hoort het verwijt dat de mensen twijfelen aan dat verbond en dat ze daar ontrouw aan zijn geweest. De tekst roept de hoorders op tot inkeer en trouw.

Eën van de twaalf kleine profeten

Het boek Maleachi is het twaalfde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Over deze profeet is verder niets bekend. We weten bijvoorbeeld ook niet wanneer hij geleefd heeft. Vaak wordt aangenomen dat de tekst verwijst naar het Jeruzalem van de vijfde eeuw voor Christus, de periode na de terugkeer van de Judese ballingen uit Babylonië en de herbouw van de tempel. Het is niet bekend wie het boek Maleachi geschreven heeft.

 Naar de tijd te rekenen is Maleáchi de laatste der twaalf kleine profeten.

Hij heeft geprofeteerd toen de tempel en de stad Jeruzalem weer opgebouwd waren.

 Zijn naam Maleáchi betekent 'mijn engel' of 'mijn bode', 'mijn gezant'.

 In zijn profetie verwijt hij vooreerst de Joden hun ondankbaarheid jegens God, die hun zoveel grote weldaden heeft bewezen en hen weer in hun land heeft teruggebracht.

 Hij bestraft de priesters, omdat zij de godsdienst hadden vervalst en het volk, vanwege hun vele zonden en overtredingen, met name het ontheiligen van het huwelijk: trouwend met de afgodige, meer dan één vrouw nemende, lichtvaardig hun vrouwen verstotende. En vanwege hun godslasteringen, met de voorspelling van de straffen, die hun derhalve boven het hoofd hingen, met vermaning tot boete en verbetering van hun leven.

 Hij voorzegt ook, tot troost der godzaligen, de komst van de Messias, alsmede van Zijn voorloper Johannes de Doper

De inhoud van het boek bestaat uit vier hoofdstukken. In de Hebreeuwse versie vormen het derde en vierde hoofdstuk samen een hoofdstuk. De inhoud van het boek bestaat uit:

 Het boek van de profeet Maleachi is het laatste uit de reeks van twaalf  kleine profeten.

 Over de persoon Maleachi is niets bekend; het boek bevat geen enkel aanknopingspunt om zijn leven te dateren. De naam betekent ± mijn bode. Moderne schriftgeleerden stellen dat de tekst handelt in de 5e eeuw v.C., enige tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap.

Het boek draait om het verbond tussen God met het joodse volk.

Maleachi wil bij priesters en gewone mensen benadrukken het verbond na te leven en ontrouw te bestrijden. De profeet hanteert een bijzondere vorm voor zijn profetiën: de dialoog. Hij antwoord telkens op vragen en opmerkingen beginnend met 'gij zegt'.

Een inleiding in hoofdstuk 1:1-5, waarin de profeet Israël herinnert aan JHWHs liefde voor hen;

Een deel waarin een scherpe vermaning wordt geadresseerd aan de priesters die de naam van JHWH veracht hadden, en leiders waren geweest in het verlaten van het verbond en de aanbidding;

In hoofdstuk 2:9-16 wordt het volk verweten dat het zich door huwelijken vermengt met de afgodische heidenen;

In het laatste deel (2:17-4:6) spreekt hij het volk als geheel aan en waarschuwt hen voor het komende oordeel van God, voorafgegaan door de komst van de Messias.
Dit boek wordt vaak in het Nieuwe Testament aangehaald (Matt. 11:10; 17:12; Mark. 1:2; 9:11, 12; Luc. 1:17; Rom. 9:13).

 Maleachi 1

 Het laatste profetenboek staat op ons leesrooster. Maleachi is een bode van God, die tot in onze tijd spreekt. Aanspreekt vanwege zijn sterk appèl.
Meteen moet hij opvallende dingen spreken (hij staat in dienst van God; dat betekent ook zijn naam). 'Ik heb jullie lief' (2a). Zo sterk ligt dat tussen God en zijn volk! Hij kiest in liefde mensen uit. Maar wat is de reactie van die mensen? Ze durfden toen te zeggen: 'Waaruit blijkt die liefde dan?'(2b). Slaat God nu de deur dicht? Nee. Hij wijst op de woestenij van Edom/Ezau. Zo werkt dus Gods toorn zich uit in de tijd. Waarschuwend voor wie geen oog heeft voor Gods liefde.
 Er volgt nog een opvallend woord. God is als een vader (6). Maar waar is de eerbied van de kinderen? Ze doen maar wat slordig met de offers. Dat doet toch geen ander volk met hun goden? Bedenk dus snel dat niemand zo machtig is als 'de HEER van de hemelse machten'.

 Maleachi 2: 1 - 16

 Het wordt ernst. Aan het nageslacht van Levi was de onderwijzing uit de wet toevertrouwd (Deut. 17:9). Waren ze daarin trouw bezig, dan zou hun leven opbloeien. Eerst ging het prachtig. Ware kennis vloeide via hun lippen. Maar dat is nu verleden tijd. Zulke geestelijke leiders zullen geminacht worden. Waardeloos zijn hun praatjes.
 In vers 10-16 volgt een scherp woord over de ontrouw in het huwelijk. Het kwaad van de echtbreuk verdraagt God niet lezen we terecht in het huwelijksformulier. In Israël ging het in de tijd van Maleachi mis. Zelfs zo erg dat men de eigen vrouw wegzond om een heidense vrouw te trouwen. Dat is spelen met je leven (16). Maar hoe trouw zijn wij? Hoe ver gaat onze inzet voor het gesloten huwelijk? We konden wel eens heel hard 'de kracht van de Heilige Geest' (weer uit ons huwelijksformulier) nodig hebben.

 Maleachi 2: 17 - 3: 12

 Wij mensen kunnen God met ons gepraat irriteren. Als wij zeggen: het maakt niet uit als wij de HEER dienen. Wat koop je daar nu voor? Je hebt daar niets aan. Pas op, zo luidt de profetie: Ik zend eens dè bode. Door hem komt dan de definitieve scheiding onder de mensen. Dat zal ook dwars door mijn volk heen gaan. Jezus gebruikt deze profetie (3:1). In Mat. 11:10, Mark. 1:2 en Luk. 7:27 kunnen wij dat lezen. Dit profetenwoord heeft dus alles met Hem te maken! Door Jezus valt de beslissing. Het is de mens geraden voor Hem te buigen. Voor wie dit weigert, barst straks alles stuk. Toch blijft de profeet Maleachi een verkondiger van Gods redding (6-12). Wie hartelijk God dient, krijgt een vorstelijk bestaan. Die mag wonen in een heerlijk land (12). Voor eeuwig. Het leven ontbot voor die mens paradijselijk (Openb. 21:5 en22:2-5). Wat doet u? Buig jij voor Jezus? Erkennen wij Hem als onze Heer en Heiland?

 Maleachi 3: 13 - 24

 Heeft het dienen van de HEER wel zin? Moet je zien hoe goed het de mensen zonder God gaat. Dit is inderdaad een bezoeking voor de vromen. Daar kun we best mee zitten. Dat mag ook, mits we maar ontzag houden voor de HEER. Blijf zeggen: eens zal mijn God recht doen. Dat zal gebeuren. Zeker komt de dag die verschil gaat maken 'tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen.' (18). De hoogmoedige praters zullen verschroeid worden, maar de ootmoedige belijders schitteren in Gods licht. Ze gaan huppelen als kalveren die na maanden in de wei mogen (20). Het komt wonderlijk goed voor wie eerbiedig luistert naar Gods onderricht dat al via de dienst van Mozes is aangereikt. Bent u daar rijk mee?

Nog even dit :

 De eeuwen tussen Maleachi en Matteüs, ofwel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, vormen een zware tijd voor Israël. Overheersing door anderen, verdrukking en ellende. Dit is niet wat de mensen hoopten toen ze terugkwamen uit de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de Messias, van de ideale koning en zijn vrederijk. Zal God zijn belofte wel houden? Komt er ooit vrijheid? Het antwoord laat op zich wachten. God spreekt niet meer via de profeten en Israël moet wachten totdat de Messias komt.

De tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament

 De eeuwen tussen Maleachi en Matteüs, ofwel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, vormen een zware tijd voor Israël. Overheersing door anderen, verdrukking en ellende. Dit is niet wat de mensen hoopten toen ze terugkwamen uit de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de Messias, van de ideale koning en zijn vrederijk. Zal God zijn belofte wel houden? Komt er ooit vrijheid? Het antwoord laat op zich wachten. God spreekt niet meer via de profeten en Israël moet wachten totdat de Messias komt.

 Hoe lang nog, Heer?
 Eigenlijk is het vandaag net zo. Er is veel onrecht, oorlog en geweld in de wereld. De schepping van God lijdt onder de zonde. En net zoals men in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament ging uitzien naar de komst van de Messias, zo zien wij uit naar de terugkomst van Jezus op aarde als hij zijn vrederijk definitief zal vestigen Toen duurde het wachten lang, nu ook. Toen hield God zijn woord en je mag erop vertrouwen dat hij dat ook nu zal doen. Hij doet wat hij beloofd heeft!
 
 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)