HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

EVANGELIE NAAR MARCUS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


EVANGELIE NAAR MARCUS



Het Evangelie naar Matteüs (vaak kortweg Matteüs genoemd) is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het behoort tot de drie synoptische evangeliën. De evangeliën worden traditioneel afgedrukt met Matteüs eerst, gevolgd door Marcus, Lucas en Johannes.

Mattheüs is één van de vier evangeliën die het nieuwe testament bevat. Het woord evangelie betekent goed nieuws. Evangelie verwijst ook naar de vier evangeliën die het leven en onderwijs van de Heiland weergeven.
Mattheüs schreef dit bijbelboek in eerste instantie voor de joden, en legt hierin uit dat Jezus de Messias is waarover in het oude testament reeds over gesproken werd.
Dit evangelie vormt de schakel tussen oude en nieuwe testament ,omdat de nadruk gelegd wordt op de vervulling van de profetie.
De joden wachten op de nieuwe leider die eeuwen geleden al door Gods profeten was beloofd. Veel van hen hadden niet begrepen dat deze koning een lijdende dienaar zou zijn die afgewezen en gedood werd. Zijn koninkrijk is in de hemel en niet op de aarde.
Mattheüs begint met het geslachtsregister, beschrijft Jezus eerste levensjaren Hierna beschrijft hij Jezus doop in de woestijn. Jezus riep Zijn eerste discipelen, waar Mattheüs er ook één van was. Hij was voorheen tollenaar een belasting ambtenaar in dienst van de Romeinen zijn leven veranderde hierdoor totaal. Hij beschrijft de macht van Christus ,als Jezus zieken en bezetenen geneest en doden opwekt, Jezus onderwees over het koninkrijk van de hemelen.
Jezus vertelt dat zijn tijd is gekomen is, en hoe wij moeten leven totdat zijn wederkomst er is.Het slot van Mattheüs vertelt ons dat Jezus is opgestaan uit de doden en Zijn volgelingen moeten Zijn werk voortzetten en discipelen maken onder de volken.

Auteur en ontstaan


De moderne bijbelwetenschap en de historiografie dateren het evangelie naar Matteüs rond 70-80. Zij beschouwen dit evangelie als een anoniem werk en niet als een ooggetuigenverslag. In de huidige kritische exegese is de overwegende opinie dat Matteüs een Jood moet zijn geweest met een sterke betrokkenheid op de Thora - een Farizeeër of een schriftgeleerde zelfs? - die na zijn dood volgeling van Jezus Christus werd.

In de christelijke traditie werd/wordt de apostel Matteüs als auteur beschouwd. Die apostel was een tollenaar - een belastingontvanger - die een discipel van Jezus Christus werd. Tegenwoordig nemen veel theologen aan dat de auteur van het evangelie niet de apostel Matteüs was maar een anonieme schrijver.

Zoals ook bij de andere evangeliën, had de schrijver zijn eigen plan en doel met dit boek, en schreef hij het vanuit zijn eigen gezichtspunt.

Er is een discussie gaande over de taal waarin het geschreven is. Eusebius verklaart in zijn kerkgeschiedenis (323) dat Papias meldt dat Matteüs de logia (woorden, spreuken, of ook verhalen) van de Heer in het Aramees opschreef. Het huidige evangelie zou dan een Griekse vertaling hiervan zijn. In de interne structuur of zinsbouw is weinig of niets te bekennen dat op een vertaling in het Grieks vanuit een andere taal wijst. Hoewel Matteüs vooral voor de joden schreef, kenden dezen overal Grieks. Redenen die aangevoerd kunnen worden om een Hebreeuws document in het Grieks te vertalen, kunnen ook gebruikt worden om het direct in het Grieks te schrijven. Ook moet opgemerkt worden dat dit evangelie nooit in een andere vorm is gevonden dan de vorm waarin we het nu bezitten.

De drie synoptische evangeliën hebben veel teksten gemeen, wat op het gebruik van identieke bronnen wijst. Volgens de tweebronnentheorie, die door de meeste geleerden als verklaring van dit synoptische probleem wordt gezien, putte Matteüs voor zijn evangelie uit twee bronnen, namelijk het evangelie naar Marcus en een hypothetische verzameling gezegden en uitspraken die onder theologen als bron Q bekend staat (afkorting van het Duitse Quelle). Deze aanname is een gevolg van de conclusie van geleerden dat de historische persoon Matteüs niet de schrijver van het evangelië is maar iemand anders die onder de naam Matteüs schreef. Dit verschijnsel kwam wel meer voor in de oudheid. Een minderheid neemt aan dat deze theorie onvoldoende verklaart, en nemen drie bronnen aan. Slechts weinigen geloven dat Marcus zijn evangelie mede op Matteüs baseerde. Marcus wordt dan ook iets vroeger gesitueerd. Van de 1071 verzen heeft Matteüs er 387 gemeen met Marcus en Lucas. Naast deze verzen deelt Matteüs er 130 met Marcus en 184 met Lucas. Slechts 387 zijn uniek voor Matteüs.

Boodschap

De uitdrukkingsvorm en de inhoud wijzen er op, dat dit evangelie geschreven werd voor de joodse christenen in het land Israël (de christenen uit het joodse volk rond 60 na Chr.). Zijn doel is aan te tonen dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is, en dat in hem de oude beloften vervuld zijn. Het evangelie staat dan ook bol van de aanhalingen en verwijzingen naar oude profetieën, waarin de beloofde Christus voorspeld en voorafgebeeld werd. Het ene doel, waarvan het gehele boek doortrokken is, is te laten zien dat Jezus "hij is, over wie Mozes en de profeten gesproken hebben". Het evangelie biedt dan ook niet minder dan 65 verwijzingen naar het Oude Testament, waaronder 43 citaten, veel meer dan in een van de andere evangeliën. Het motto van dit boek kan dan ook worden samengevat in de woorden: "Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen."

Kritiek

Sommige critici vinden passages in dit boek antisemitisch en menen dat deze de manier gevormd hebben waarin veel christenen de joden zien of gezien hebben, met name in de Middeleeuwen. De meeste van deze passages werden door Jezus gesproken tegen (de leiders van) belangrijke religieuze partijen in die tijd, hen vooral beschuldigend van hun schijnheiligheid en hun verkeerd begrip van de joodse religie.

Inhoud

Het evangelie tekent Jezus als Christus, als erfgenaam van koning David en diens troon.

Het boek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. We geven er hier een:

Neerzetten setting: zijn geslachtsregister, zijn geboorte, vlucht naar Egypte en terugkeer (hoofdstuk 1 - 2). De schrijver stelt Jezus hier voor als afstammeling van David, en rechthebbende op de troon van David.

Het begin van zijn optreden als volwassene: het optreden van Johannes de Doper, de verzoeking in de woestijn, zijn eerste optreden en de roeping van de eerste discipelen (hoofdstuk 3 - 4).

Prediking: de Bergrede (hoofdstuk 5 - 7). In dit deel gebruikt de schrijver de term het koninkrijk van de hemel of koninkrijk der hemelen. Door deze woordkeus vermijdt hij enerzijds een conflict met het Romeinse gezag en beantwoordt Jezus anderzijds de vraag waarom hij zijn volk niet als koning David bevrijdde van de Romeinse bezetters.

Diverse wonderen (hoofdstuk 8 - 12)
Prediking: gelijkenissen (hoofdstuk 13:1-52)
Diverse optredens (hoofdstuk 13:53 - 20). In verschillende delen stelt Jezus de hypocrisie van de toenmalige joodse leiders en partijen aan de kaak: 16:1-12; 18:6-14; 20:1-16; 21:12-22:14; 22:23-23:36.

Prediking: 24-25. In dit en het vorige gedeelte is een groeiende tegenstand tegen Jezus' optreden en woorden te zien.
Zijn lijden, sterven en opstanding.(26-28).

In het algemeen gesproken speelt hoofdstuk 1:1 - 4:11 zich af in Bethlehem, Egypte en Nazareth, hoofdstuk 4:12 - 18 in Galilea, terwijl vanaf 19:1 de plaats van handeling Judea en Jeruzalem is. De eerste 10 hoofdstukken bevatten onderwijs aan 'de schare', terwijl Jezus zich in de latere hoofdstukken meer op het onderwijs aan de discipelen richt.

Nadere gegevens

Mattheüs was een zoon van Alfeüs, ook geschreven als Alpheüs.

Mattheüs werd ook Levi genoemd
•En voorbijgaande zag Hij Levi, de zoon van Alpheüs, bij het tolhuis zitten en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. - Marcus 2:14 -
En daarna vertrok Hij en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem. - Lucas 5:27 -


Mattheüs stelt zichzelf onder de apostelen in Mattheüs 10:3 en hij schrijft ook over zijn roeping tot het apostelschap.
•En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Mattheüs genaamd en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. En het geschiedde, toen Hij in het huis1) aanlag2), zie, vele tollenaars en zondaars3) kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. - Matt. 9:9-13 -

Mattheüs was de eerste, die het Evangelie heeft beschreven. Dat was ongeveer negen jaar na de Hemelvaart van Christus. Er wordt ook van hem gezegd, dat hij in Ethiopië het Evangelie heeft verkondigd.

Enkelen menen, dat Mattheüs het Evangelie in het Hebreeuws heeft geschreven. Dit lijkt echter niet erg aannemelijk. Die Hebreeuwse tekst is namelijk nooit ergens gevonden. En als dat wel zo was, waarom zou Mattheüs dan Hebreeuwse woorden en zelfs hele gezegden in het Grieks hebben vertaald? Denk bijvoorbeeld aan Emmanuël of Immanuël4) in Mattheüs 1:23 en aan Eli, Eli, lama sabachthani5) in Mattheüs 27:46. Ook de plaatsen uit het Oude Testament bezigt hij meestal de Griekse naam.

Mattheüs schrijft aangaande de persoon Jezus Christus, dat Hij de ware Immanuël is, God en mens in één persoon.

Mattheüs begint met een geslachtsregister van Jezus vanaf Abraham.

Hij beschrijft de ontvangenis van de Heilige Geest en de geboorte uit de maagd Maria. Hij beschrijft de wijzen uit het oosten, die geleid door een ster, naar de stal van Bethlehem komen om de jonggeborene te aanbidden, de pasgeboren Koning der Joden. Dit verontrust koning Herodus dusdanig, dat hij bevel geeft alle kinderen, jonger dan twee jaar, te doden. Jozef en Maria vluchten dan met het kindeke Jezus naar Egypte. Naderhand gaan ze dan weer naar Nazareth.

Wat het ambt van Christus betreft schrijft Mattheüs, hoe Jezus daarop voorbereid werd en hoe hij het later uitvoerde. Hij schrijft over Johannes de Doper, die Hem de weg bereidde en Hem ook doopte. Jezus werd toen ingehuldigd door God de Vader en de Heilige Geest, vanuit de hemel.
•Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. - Matt. 3:16-17 - +++zie ook Marc. 1:9-11; Luc.3:21-22; Joh. 1:32-34+++

En dan wordt Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid, waar Hij door de duivel in verzoeking gebracht zal worden. Drie keer tracht de duivel Christus tot zonde over te halen, maar tevergeefs.

Jezus gaat dan in Kapernaüm wonen en onderwees in de synagogen van Galiléa en deed wonderen.

Mattheüs beschrijft de Bergrede van Jezus. Lees hier eens verder

Jezus leert, dat men zijn naaste niet moet veroordelen en op moet passen voor valse profeten. Wij moeten Gods woord niet alleen horen, maar ook bewaren.

Verder verhaalt Mattheüs, dat Jezus melaatsen en andere zieken geneest, onweer bedwingt en duivelen uitwerpt.

En van al hetUiteenzetting_JohannesEvangelie andere, dat Jezus gezegd en gedaan heeft vertelt Mattheüs.

De vele gelijkenissen van Christus worden beschreven. Ook lezen we hoe Jezus vijfduizend mensen spijzigt met vijf broden en twee vissen. Hoe Jezus op het water loopt.

We lezen over de belijdenis van Petrus, waarop Christus hem de sleutels der hemelen belooft.
•En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. - Matt. 16:18-19 -

Christus voorzegt Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn opstanding uit de dood.

Jezus leert, dat men zijn huisvrouw niet moet verlaten, dan om hoererij.

Kinderen, die door de discipelen bij Jezus niet toegelaten werden, riep Hij tot zich en Hij zegende hen.

Hij vertelt een jongeling, wat hij moet doen om behouden te worden. Hij toont aan hoe moeilijk het voor de rijken is om zalig te worden en welk loon iemand krijgt, die om Zijnentwil alles verlaat.
•Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. - Matt. 19:24 -

Jezus waarschuwt de discipelen voor de farizeeërs. Ze moeten wel van hen aannemen, wat zij uit Mozes en de profeten leren, maar hun hovaardigheid moeten ze niet navolgen en hun valse leer mogen ze vooral niet aanhangen.

Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel en van de stad Jeruzalem.

Dan vertelt Jezus nog weer twee gelijkenissen. Van de wijze en de dwaze maagden en de gelijkenis van de talenten.

Na het oordeel van de Zoon des mensen volgt dan opnieuw een aankondiging van het lijden van Christus. Na de zalving van de Heiland en de paasmaaltijd, waarbij het verraad van de Heer wordt voorzegd, volgt dan de instelling van het Avondmaal.
•En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. - Matt. 26:26-29 -

En dan volgt de geschiedenis van het lijden en sterven van Christus. Hoe Hij verraden en gevangen genomen wordt. Hoe Hij voor Kajafas geleid wordt en

ter dood wordt veroordeeld. Hoe Petrus Hem drie maal verloochent. Hoe Judas berouw krijgt en zich door zich op te hangen van het leven berooft.

Dan wordt Jezus bij Pilatus gebracht, die tevergeefs probeert Hem te redden en Hem tenslotte overlevert om gekruisigd te worden. Jezus wordt bespot en gegeseld en moet zelf het kruis naar de heuvel Golgotha dragen, waar Hij gekruisigd wordt en tussen twee moordenaars komt te hangen. Christus wordt dan begraven, doch op de derde dag staat Hij op uit de dood.

Mattheüs beschrijft dan nog de leugen van de Joodse Raad en tenslotte het zendingsbevel van Christus aan de elf overgebleven discipelen.
•Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam der Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wast Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. - Matt. 28:19-20 -

Een overzicht van dit bijbelboek in chronologische volgorde


Hoofdstuk 1

Geslachtsregister

De geboorte van Jezus

Hoofdstuk 2

De wijzen uit het oosten

De vlucht naar Egypte

De kindermoord

De terugkeer

Hoofdstuk 3

Johannes de Doper

De doop van Jezus

De roeping van de eerste discipelen

De eerste genezingen

Hoofdstuk 4

De verzoeking in de woestijn

Het eerste optreden te Kapernaüm

Gebedsverhoring

Ingaan in het Koninkrijk der hemelen

Tweeërlei fundament

Indruk op de scharen

Hoofdstuk 5

De zaligsprekingen

De discipelen en de wereld

Jezus en de wet

Hoofdstuk 6

Het geven van aalmoezen

Het bidden

Het vasten

De ware schat

Bezorgdheid

Hoofdstuk 7

Niet oordelen

Hoofdstuk 8

De genezing van een melaatse

De hoofdman te Kapernaüm

Genezingen

Het volgen van Jezus

De storm op het meer

De genezing van twee bezetenen

Hoofdstuk 9

De genezing van een verlamde

De roeping van Mattheüs

Het dochtertje van Jaïrus

Genezingen

De aard van Jezus' werk

Hoofdstuk 10

De roeping en uitzending der apostelen

Hoofdstuk 11

Jezus en Johannes de Doper

Strafrede tegen de tijdgenoten

Jezus' dankzegging en nodiging

Hoofdstuk 12

Aren plukken op sabbat

Een genezing op sabbat

De profetie vervuld

Jezus en Beëlzebul

De vraag om een teken

Jezus en zijn verwanten

Hoofdstuk 13

De gelijkenis van de zaaier

Het doel der gelijkenissen

De uitlegging van de gelijkenis van de zaaier

Andere gelijkenissen

Onderwijs der discipelen

Nogmaals gelijkenissen

Jezus en zijn vaderstad

Hoofdstuk 14

De dood van Johannes de Doper

De eerste wonderbare spijziging

Jezus gaande over het meer

Genezing in Gennésareth

Hoofdstuk 15

Een twistgesprek met de Farizeeën

Rein en onrein

De Kananese vrouw

Tweede wonderbare spijziging

De gelijkenis van de talenten

Het oordeel van de Zoon des mensen


Hoofdstuk 16

De vraag om een teken

De zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën

De belijdenis van Petrus

De eerste aankondiging van het lijden

Bestraffing van Petrus

Hoofdstuk 17

De verheerlijking op de berg

De genezing van een maanzieke

De tweede aankondiging van het lijden

Jezus en het hoofdgeld

Hoofdstuk 18

De grootste in het Koninkrijk der hemelen

Verleiding

Het verloren schaap

Zonde van een broeder

Binden en ontbinden

Vergiffenis

Hoofdstuk 19

De echtscheiding

Jezus zegent de kinderen

De rijke jongeling

Het loon voor het volgen van Jezus

Hoofdstuk 20

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

De derde aankondiging van het lijden

Niet heersen, maar dienen

De genezing van twee blinden

Hoofdstuk 21

De intocht in Jeruzalem

Jezus in de tempel

De vervloeking van de vijgenboom

De vraag naar Jezus' bevoegdheid

De gelijkenis van de twee zonen

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

Hoofdstuk 22

Het koninklijke bruiloftsmaal

Het recht des keizers

De vraag naar de opstanding

Het grote gebod

Davids Zoon en Heer

Hoofdstuk 23

Rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën

Hoofdstuk 24

Rede over de laatste dingen

Hoofdstuk 25

De wijze en de dwaze maagden

Hoofdstuk 26

De vierde aankondiging van het lijden

Besluit om Jezus te doden

De zalving en het verraad

De voorbereiding van de paasmaaltijd

Het verraad voorzegd

De instelling van het Avondmaal

De verloochening voorzegd

Gethsémane

De gevangenneming

Voor de Raad

Jezus door Petrus verloochend

Hoofdstuk 27

Naar Pilatus

Judas' dood

De veroordeling

De bespotting

De kruisiging

Het sterven van Jezus

De begrafenis

De wacht bij het graf

Hoofdstuk 28

De opstanding

De leugen van de Joodse Raad

Het zendingsbevel


Matteüs 1
Matteüs noemt vier vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth en 'de vrouw van Uria', allemaal met een geschiedenis. Toch heeft God hen uitgekozen als stammoeder van Christus: typerend voor God, en daarom is er hoop voor ons, zondige mensen. Matteüs verdeelt de periode vóór Christus in 3x14 geslachten, want de schrale tijd na de ballingschap was even nodig voor Christus' komst als de roemruchte tijden van Abraham en David: Gods gunst hangt niet af van onze prestaties. En dan komt Jozef. Hij wilde Maria de vrijheid teruggeven toen hij merkte dat de Geest beslag op haar had gelegd. Toch moest hij, zoon van David, Jezus als zoon adopteren: God wilde zijn beloftes over Davids huis per se vervullen.

Matteüs 2

Een scherpe tegenstelling: heidense tovenaars knielden neer bij het kind Jezus; maar bijbelkenners, voorgangers in het geloof, bleven ongeÑ—nteresseerd thuis. Een beeld dat we telkens tegenkomen: de eersten worden de laatsten. De moordlustige Herodes bewijst hoe Jezus van meetaf vijandschap opriep, maar God zette zijn plan met het kind onstuitbaar door: via Egypte kwam Jezus in Nazaret.

Matteüs 3

Het liefste dat God wil is dat wij ons aan Hem gewonnen geven. Daarom laat Hij ons telkens zijn Woord horen. Om die reden liet Hij Johannes optreden. Zijn boodschap was streng, maar daarmee wilde God de mensen klaar maken voor Christus' komst. Vanuit de hemel sprak God ook zelf: 'Dit is mijn Zoon!' Daarin zit de oproep opgesloten: 'Vertrouw je toe aan Hem. Dan vind ik ook vreugde in jou!'

Matteüs 4

Voordat Jezus ging optreden heeft God Hem een soort examen afgenomen: Hij moest zich verweren tegen duivelse aanvallen. Maar met het schild van het geloof en het zwaard van de Geest, Gods Woord (Ef.6:16-17) sloeg Hij die aanvallen af. Christus is daarmee een redder die kan meevoelen met ons als de duivel ons verleidt. Meteen na zijn 'examen' begon Jezus rond te trekken met zijn boodschap.

Matteüs 5: 1 - 20

Zoals God de Tien Geboden begint met zijn gunst ('Ik ben jullie God en heb jullie bevrijd'), zo begint Christus de zgn. Bergrede met variaties op het thema: 'Gelukkig ben je als je het van God verwacht, want met God kom je niet bedrogen uit.' Dan pas volgt de opdracht om licht voor de wereld te zijn. Een bevrijdende volgorde: we mogen ons gedragen weten door God en daardoor is het haalbaar om Christus na te volgen in zijn gehoorzaamheid aan God.

Matteüs 5: 21 - 48

We zijn niet klaar als we ons aan de letter van de geboden houden of als we onze liefde beperken tot ons eigen kringetje. We moeten recht doen aan de volle reikwijdte van de geboden. Christus bindt ons dat op het hart in de vorm van spreuken die tot nadenken dwingen. Zo wil Hij ons ertoe bewegen royaal met de geboden om te gaan.

Matteüs 6

Bidden en vasten mogen geen publieke actie zijn om te showen hoe vroom we zijn. Het zijn omgangsvormen in onze persoonlijke relatie met God. Daarbij kan hebzucht een stoorzender zijn, want dan zoeken we ons houvast bij ons inkomen, ons bezit. Natuurlijk is het begrijpelijk dat wij, kwetsbare mensen in een bedreigende wereld, ons zorgen maken. Maar, zegt Christus, Gòd is er en Hij zorgt.

Matteüs 7

We mogen niet uit de hoogte oordelen als zouden wij beter zijn dan de ander. Bidden we God om wat we nodig hebben als kind van Hem, dan zal God ons nooit in de steek laten. Het is belangrijk dat te weten, want gehoorzamen aan God lijkt op het gaan door een smalle poort. Maar op die manier brengen we goede vruchten voort en bouwen we op een degelijk fundament.

Matteüs 8: 1 - 27

Door zijn wonderen maakte Christus zijn tijdgenoten duidelijk wie Hij is: Gods Zoon, die macht heeft over alles. Ook maakte Hij zichtbaar waar Hij heen wil: een wereld zonder ziekte, zonder destructieve krachten in de natuur, zonder de invloed van de duivel. Nog steeds werkt Christus aan die toekomst.

Matteüs 8: 28 - 9: 17

Bij Matteus gaat het maar door: de prediking en wonderen van Jezus. Daarmee gunt Jezus ons een blik in zijn hart. God is kennelijk uit op de redding van mensen, op hun welzijn.. En daarbij ziet Hij zelfs de afzonderlijke mens; vandaar Jezus' keuze van die ene tollenaar, Mattteüs.

Matteüs 9: 18 - 10: 15

Als Jezus redding betekent, moet je bij Hem zijn. Dat had die bloedvloeiende vrouw begrepen; vandaar dat zij alles op alles zette om maar contact te maken met Jezus: ter navolging. En dan ondervind je Gods 'ontferming' (9:36): hèt kernwoord van Christus' optreden. Bemoedigend voor mensen die zich afhankelijk weten. En in die ontferming is Christus royaal: toen al stuurde Hij er mensen opuit om anderen erbij te roepen.

Matteüs 10: 16 - 42

Delen in Christus' ontferming is een bemoedigende ervaring. Maar de keerzijde hiervan kan zijn: vijandschap van je omgeving, onenigheid in de familie, strijd en pijn om trouw te blijven aan Christus, en zelfs: je leven verliezen. 'Vrede op aarde' zongen de engelen in de kerstnacht, maar die vrede wordt pas allesomvattend door veel moeiten heen. Maar eens zùllen Gods kinderen die vrede ervaren.

Matteüs 11

Zonder aarzeling had Johannes Jezus als de Christus aangewezen. Maar in de gevangenis nadenkend kon hij Jezus' optreden moeilijk rijmen met wat hij verwacht had. Jezus gaf hem toen weer houvast door Gods Woord aan te halen. En dan volgt die ernstige waarschuwing: als je veel van God hebt ontvangen maar toch jezelf afsluit, neemt God dat extra hoog op. Maar geef je gehoor, dan kun je al je lasten bij Hem neerleggen.

Matteüs 12: 1 - 37

De spanning loopt steeds verder op tussen Jezus en de 'geestelijke' leiders. Onthutsend is het om te zien hoe zij zich met beroep op Gods sabbatsgebod sterk willen maken tégen Jezus (12:1-19). Wie Jezus' werk aan de duivel gaat toeschrijven, begaat een onvergeeflijke zonde. Zo loop je zelf over naar de kant van de grote vijand (12:22-37).

Matteüs 12: 38 - 13: 23

Nota bene, mensen die zo dicht bij het vuur zitten, blijven zich verzetten tegen Christus (12:38-42). Laten ze oppassen dat het niet van kwaad tot erger gaat (12:43-45). Het gaat niet om de familieband met Jezus, maar om de geestelijke band die door gehoorzaamheid wordt gelegd (12:46-50). De gelijkenis van het zaad maakt duidelijk hoe belangrijk het is om echt te luisteren en te gehoorzamen. Let er ook eens op dat de gelijkenissen niet alleen dienen om te verduidelijken, maar ook om te verhullen. Wie zijn oren toestopt, kan met doofheid geslagen worden (13:1-23).

Matteüs 13: 24 - 58

In de afsluiting van dit gedeelte over de gelijkenissen blijkt dat de mensen die Jezus hebben zien opgroeien niet in Hem geloven. Daardoor zullen zij niet delen in de zegeningen van zijn Koninkrijk. Veel van de gelijkenissen van het Koninkrijk maken duidelijk dat het Koninkrijk alles te maken heeft met het oordeel van God: wanneer het Koninkrijk komt valt de definitieve scheiding. Zorg dat je voor die tijd al je kaarten op Jezus gezet hebt!

Matteüs 14

Dat de vijandschap tegen het evangelie menens is blijkt uit de laffe moord op Johannes de Doper. Jezus zoekt in reactie daarop de luwte op, maar het is Hem niet vergund, zijn populariteit bij het gewone volk neemt snel toe. Stel je voor: tienduizenden mensen die Hem op de voet volgen. En voor allen heeft Hij aandacht. Ondertussen blijkt het vertrouwen van zijn meest nabije volgeling Petrus -ondanks de heerschappij van Hem over water en wind- toch nog heel wankel.

Matteüs 15

Let in dit hoofdstuk eens op de grote verscheidenheid aan emoties die Jezus toont: verontwaardiging, boosheid, felheid (15:1-20), schijnbare onverschilligheid -maar die schijn bedriegt gelukkig- (15:21-28), zorgzaamheid (29-39). Welke gevoelens zou Hij momenteel jegens u hebben?

Matteüs 16

Weer een hoofdstuk vol contrasten: 'geestelijke' leiders die Jezus ten val willen brengen, en zijn nabije volgelingen die het Grote Goddelijke Geheim van Jezus hebben ontdekt: U bent de Messias. Overigens moeten zijn leerlingen nog veel leren: de Messias gaat een lijdensweg tegemoet. En zijn volgelingen eveneens!

Matteüs 17: 1 - 23

Op de berg zien we een stukje hemel op aarde: Christus stralend in het middelpunt, met de vertegenwoordigers van het Oude Testament (wet en profeten, Mozes en Elia) en het Nieuwe Testament (de apostelen) om Hem heen (17:1-13). Terwijl Jezus als het ware even in de hemel is, zijn z'n leerlingen door gebrek aan geloof niet in staat zijn kracht in te roepen voor mensen in nood (17:14-20). Voor Jezus definitíef zijn hemelse glorie ontvangt, is het nodig dat Hij eerst vermoord wordt (17:21-23).

Matteüs 17: 24 - 18: 14

Jezus die geen vreemde is in de tempel, maar kind aan huis bij God, betaalt toch de belasting voor zichzelf en zijn leerling. Hij leert zijn volgelingen om niet zichzelf belangrijk te vinden maar de ander, speciaal de kleintjes. Wees streng voor jezelf in je strijd tegen de zonde, en wees zuinig op anderen. Zo zuinig als de goede herder is op zijn schapen, stuk voor stuk.

Matteüs 18: 15 - 35

Hier vinden we de bekende "regel van Matteüs 18". Hebt u die regel wel eens toegepast in uw eigen gemeente? En kent u zelf de ervaring van opluchting als God uw schuld vergeeft? Wat zegt het u dat in dit verhaal onze schuld vergeleken wordt met een bedrag van miljoenen? Kun je de woede van de koning begrijpen?

Matteüs 19

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat geldt voor echte trouw in je huwelijk ook als het moeilijk wordt (19:1-12); het geldt voor de toegang tot het koninkrijk van God: die wordt je gegeven als je wordt als een kind (19:13-15); maar wie denkt dit met zijn prestaties te verdienen, komt er nooit binnen (19:16-26); in de navolging van Christus zul je veel moeten laten staan, maar je krijgt er alles voor terug (19:27-30).

Matteüs 20: 1 - 19

We voelen waarschijnlijk wel mee met de mensen die mopperen dat ze niet méér uitbetaald krijgen terwijl ze wel méér gewerkt hebben. De achtergrond van deze gelijkenis is het onbegrip dat Jezus ontmoette toen Hij de genade zo royaal uitdeelde, ook aan mensen die er in hun leven een potje van gemaakt hadden. Vraag aan u: na een lang leven in dienst van de Here, met tal van ontberingen, mag u het Rijk van God binnengaan. Hoe kijkt u dan naar hen die op het nippertje gered worden, en die dan even royaal beloond worden dankzij de goedheid van de Heer?

Matteüs 20: 20 - 34

Onderweg naar zijn kroning in de koningsstad Jeruzalem (aan het kruis!) leert Jezus ons dat volgelingen van de koning volgelingen in nederigheid moeten zijn. Deze koning heeft, in tegenstelling tot zijn enthousiaste volgelingenschare, persoonlijke belangstelling voor twee blinde bedelaars die schreeuwen om aandacht.

Matteüs 21: 1 - 27

Stel je voor: je woont zelf in Jeruzalem en je ziet Jezus met een superenthousiaste aanhang de stad binnenkomen, als koning in glorie en bescheidenheid. Hoe zou u reageren? Het is niet vanzelfsprekend dat je zelf ook enthousiast wordt. Je kunt ook kregelige vragen gaan stellen: wie bent U dat U dit doet? Het is duidelijk: wilt u zich onderwerpen aan hem of probeert u zich overeind te blijven?

Matteüs 21: 28 - 46

Twee gelijkenissen maken hetzelfde duidelijk: binnen het ene volk van God heb je ja-zeggers en ja-doeners. Op dat laatste komt het aan. Het gaat niet om je goede positie in de kerk, maar om je goede daden. Wie blijft weigeren te gehoorzamen, zal stuklopen op Christus, de hoeksteen die God uitkoos.

Matteüs 22

Een koning richt een bruiloftsdiner aan voor zijn zoon. Dé Zoon is Jezus. De Joden bedanken voor de uitnodiging. Het feest is voor zondaren. Zij zijn blij als God hen roept en maken zich klaar voor de Bruiloft.
Joodse leiders proberen Jezus te vangen met woorden: 1. Farizeeën willen Hem een uitspraak ontlokken over de belasting aan de keizer; 2. Sadduceeën willen Hem in verwarring brengen door een kwestie over de opstanding; 3. Farizeeën komen met de vraag naar 'het grote gebod'; 4. Jezus zelf neemt het initiatief met een vraag over de Zoon van David.

Matteüs 23

Jezus spreekt zijn dreigend 'wee u!' over Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij die het Woord moesten uitleggen, hebben gezorgd dat de schare de wet niet kent. Ze hebben zich vastgespijkerd aan uiterlijkheden, terwijl zij van binnen vol wetteloosheid zijn. In plaats van de poort naar Gods rijk te openen hielden zij de deur dicht. Jeruzalem, Jeruzalem…

Matteüs 24: 1 - 28

Nog terwijl Jezus zich binnen het tempelcomplex bevindt, kondigt Hij de verwoesting ervan aan. Voor het besef van zijn leerlingen hield de val van de tempel direct verband met de komst van de Messias en het einde van de wereld. Vandaar hun vraag: wanneer zal die heerlijke toekomst aanbreken? Maar Jezus leert hen dat beide gebeurtenissen ver uit elkaar liggen. Tot vers 13 spreekt Hij over wat zijn leerlingen straks te wachten staat, vanaf vers 15 over de verlossing van zijn kerk bij de val van Jeruzalem.

Matteüs 24: 29 - 51

Na Jeruzalems val gaat het regelrecht ('terstond') naar het einde van de wereld, ook al kan het nog lang duren. Christus komt op een wijze die de kosmos doet beven. De gelijkenis van de vijgeboom is bemoedigend: wie de bladeren ziet uitlopen, weet dat de oogsttijd komt! Alleen de Vader weet het moment van Christus' verschijning. Zijn komst zal rampzalig zijn voor wie er niet mee rekenen, en zal plotseling gelovigen en ongelovigen scheiden. Daarom: 'Waakt!' Gelukkig is de betrouwbare knecht, de slechte wordt overvallen door de oordeelsdag.

Matteüs 25: 1 - 30

De 1e gelijkenis is een illustratie bij wat Jezus hiervoor gezegd heeft. De tijd tot zijn komst is een proeftijd, zodat duidelijk wordt wie dwaas is en wie wijs. Wie wijs zijn zullen er alles aan doen om hun geloof op peil te houden, zodat zij straks niet te laat zijn. De 2e gelijkenis sluit hierbij aan. Ieder krijgt een andere taak en verantwoordelijkheid. Ieder moet straks rekenschap afleggen. Aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal ook veel worden gevraagd. Wie lui is, staat er straks buiten.

Matteüs 25: 31 - 26: 16

Wanneer Christus komt, zal Hij een ieder vergelden naar zijn werken. Vandaag al valt de beslissing of zijn komst voor ons een feest wordt of niet. Vervolgens doet Jezus een opvallende uitspraak: Hij maakt de dag en de wijze van zijn sterven bekend. Het moment van zijn verschijning in heerlijkheid is pas te verwachten na zijn dóód! Deze ster van Jezus' plan schittert boven het aardse, duistere tafereel: leiders die een list beramen, leerlingen die een gelovige vrouw hinderen, één van de twaalven die een complot smeedt.

Matteüs 26: 17 - 46

Het laatste Pascha wordt voorbereid. Jezus voorzegt het verraad. Brood en wijn maakt hij tot tekens van zijn naderend sterven. Jezus belicht vanuit de Schriften hoe de Herder alleen moet blijven, wanneer Gods slagen vallen. Maar… op het sterven volgt de opstanding! Petrus zal zijn hoge toon moeten laten varen voordat de haan de volgende dag aankondigt. Jezus lijdt alleen, zijn leerlingen slapen. Gesterkt door het gebed wekt Hij hen omdat nu het uur is aangebroken voor de overlevering.

Matteüs 26: 47 - 75

Judas' kus is het teken om Jezus gevangen te nemen. N.a.v. het agressieve gedrag van een leerling, benadrukt Jezus nog eens dat de Schriften vervuld moeten worden. De leerlingen slaan op de vlucht. De schapen worden verstrooid (26: 31!).
Jezus wordt verhoord door de hogepriester. Petrus moet antwoorden op de vragen van de slavinnen van de hogepriester. Jezus antwoordt met een eed. Petrus met een meineed. Voor Jezus loopt het uit op een zeer bitter lijden, voor Petrus op een bitter wenen.

Matteüs 27: 1 - 26

Jezus gaat lijden als de Rechtvaardige. Judas komt tot de erkenning dat hij 'onschuldig bloed' heeft verraden. De vrouw van Pilatus noemt Jezus een 'rechtvaardige'. Pilatus moet dit ook zelf beamen. Uit angst voor oproer geeft hij de joden hun zin en geeft bevel Jezus te kruisigen.

Matteüs 27: 27 - 44

Een hel van spot komt over de Koning der Joden. De soldaten spelen hun spel: Jezus wordt uitgedost als spotkoning (zie Ps 22: 8). De wijn met gal is de vervulling van Ps 69: 22. De verdeling van Jezus' kleren d.m.v. het lot is de vervulling van Ps 22: 19. De beschuldiging boven het kruis is de bijtende spot van Pilatus (Joh. 19: 19 - 22). Ook met woorden van Ps 22: 9 wordt Jezus als gekruisigde gehoond (vs. 43).

Matteüs 27: 45 - 66

De zonsverduistering was bewijs van Gods toorn. Jezus werd door zijn Vader prijsgegeven aan de verschrikkingen van de hel. Als het licht wordt, schreeuwt Hij Ps 22: 2a uit. Niet als klacht maar als beroep op zijn Vader: "Ik heb uw toorn ondergaan. Nu is er toch geen reden meer Mij te verlaten?" Nu begint Jezus' rechtvaardiging. De hoofdman bij het kruis komt tot een prille belijdenis. Het tempelgordijn scheurt, rotsen splijten en graven breken open. Die onder misdadigers gerekend werd, is bij de rijke in zijn dood geweest (Jesaja 53: 9).

Matteüs 28

De goede Herder heeft de dood overwonnen. Hij neemt zijn herdersstaf weer op. Hij kan weer vóór(op)gaan. Verbroken verhoudingen worden hersteld, verstrooide schapen bijeengebracht. De Raad brengt voor grof geld een lastercampagne op gang. Maar daar, waar de vergadering van de kudde begon, in het Galilea der heidenen, trekt de Herder zijn leerlingen samen en geeft hun als zijn apostelen zijn zendingsbevel. Als Israël niet luistert, dan gaat het evangelie de wereld in!

Nog even dit :

Het evangelie volgens Matteüs is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het woord evangelie betekent 'goede boodschap'. De evangeliën geven allevier een eigen beschrijving van het leven van Jezus. Ze roepen de lezers op om in Jezus te geloven, en te leven zoals God het bedoeld heeft.
In het Matteüsevangelie valt meteen op dat er een groot aantal uitspraken van Jezus instaat. Daarmee wil Matteüs laten zien dat Jezus leraar van mensen is. Hoe meer uitspraken van Jezus geciteerd worden, hoe beter dat beeld naar voren komt. Het boek eindigt met Jezus' opdracht aan zijn leerlingen om zelf ook leraar te worden. Zij kunnen dan op hun beurt anderen tot zijn leerlingen maken (zie 28:16-20).

Koninkrijk van de hemel
Zoals vaker in het Nieuwe Testament wordt in Matteüs ook veel aandacht besteed aan Gods koninkrijk dat aan het eind van de tijd zal aanbreken (in Matteüs wordt dit meestal 'koninkrijk van de hemel' genoemd). Toch is er ook een verschil. Uit Marcus of 1 Tessalonicenzen zou je kunnen opmaken dat dat koninkrijk heel snel zal komen. Bij Matteüs speelt echter de verwachting dat het nog wel even kan duren. Dat neemt niet weg dat ook Matteüs het belangrijk vindt dat gelovigen voorbereid zijn op de eindtijd.


   Lees hier een prachtige uiteenzetting over het
                             
                                                         Mattheus  Evangelie
 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)