DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

HET EVANGELIE NAAR MARCUS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
A = Verwijzing naar bijbeltekst met uitgebreide uitleg
B = Beknopte verhandeling over het hier gekozen bijbelboek
C = Verwijzing naar de verhandeling van een ander bijbelboek

Terug naar de Inleiding van deze serie


A B C
BIJBELBOEK
met
UITLEG


Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring


HET EVANGELIE NAAR MARCUS


Het
evangelie van Marcus is het korste en volgens velen het oudste evangelie

Het Evangelie naar Marcus (vaak kortweg Marcus genoemd) is het tweede evangelie in het Nieuwe Testament. Het is een van de drie synoptische evangeliën. Het bevat 16 hoofdstukken en is het kortste van de vier evangeliën.

AuteurDe tekst van het evangelie bevat zelf geen opgave van de naam van de auteur. De auteur werd lange tijd vereenzelvigd met de figuur van Johannes Marcus die in de Handelingen der Apostelen en in de brief van Paulus aan Filemon, de brief aan de Kolossenzen en de eerste Petrusbrief vermeld wordt. Volgens de traditie was hij eerst gezel van Paulus geweest en later van Petrus. Toonaangevende exegeten van vandaag (R. Pesch, J. Gnilka e.a.) zouden de traditionele identificatie echter liever opgeven en houden het eerder bij een anonieme christen. In elk geval was de auteur van het Marcusevangelie zelf geen ooggetuige van de feiten, maar baseerde hij zich op overlevering. De hoeksteen van zijn evangelie vormde de traditie (of reeds een geschreven bron?) over de passie van Jezus, waaraan Marcus andere gegevens uit de Jezustraditie toevoegde. Aan het geheel gaf hij een sterke literair-theologische structuur mee.

Binnen het huis van zijn moeder had Johannes Marcus alle gelegenheid om informatie te vernemen van de apostelen en anderen die Jezus zelf gekend hadden. Toch staat hij te boek als de speciale leerling en discipel van Petrus.

Sinds de tijd van Clemens van Alexandrië hebben theologen aangenomen dat het in Rome geschreven is, hoewel ook Antiochië als mogelijke plaats wordt genoemd.

Doelgroep

Joodse namen en Aramese uitdrukkingen ("Boanerges" (3:17); "Talitha Koem" (5:41); "Korban" (7:11); "Bartimeus" (10:46); "Abba" (14:36); "Eloi," etc. (15:34)) worden in dit evangelie altijd zorgvuldig verklaard, wat op een niet-Joodse doelgroep wijst. Ook bevat dit evangelie relatief weinig verwijzingen naar en citaten uit het Oude Testament. Deze referenties zouden juist voor Joden van belang zijn geweest. Joodse gebruiken (7:3; 14:3; 14:12; 15:42) worden zorgvuldig verklaard. Het gebruik van een aantal Latijnse woorden (die niet in de andere evangeliën voorkomen, zoals "spekulatoura" (6:27, SV:scherprechter), "xestes" (vgl sextarius, SV:drinkbekers," 7:4, 8), "quadrans" (12:42, SV:penningen), "centurion" (15:39, 44, 45).) wijst op een doelgroep en/of omgeving van de schrijver met sterk Romeinse trekken. Dit stemt overeen met verklaringen van oude kerkvaders, dat Marcus zijn evangelie in Rome voor de christenen uit de heidenen schreef.

Theologen die het auteurschap van Marcus in twijfel trekken, nemen ook vaak andere plaatsen als Antiochië in Syrië of Egypte in overweging.

Datering

Het Marcusevangelie wordt door de moderne bijbelwetenschap en door historici gedateerd tussen 66 en 73. Deze tijdsvork heeft te maken met de grote Joodse Oorlog, waarvan men vrij unaniem meent dat Marcus er weet van heeft. Alleen is het nog steeds niet perfect duidelijk of zijn evangelie vóór of na de val van Jeruzalem in 70 geschreven werd.

De lijdensgeschiedenis en de begrafenis zijn mogelijk een traditie van nog oudere datum. Een aanwijzing hiervoor is dat de naam van de hogepriester in tegenstelling tot de andere evangeliën nergens genoemd wordt, wat er op wijst dat de tekst nog tijdens de ambtsperiode (18-37) van Kajafas werd opgesteld.

De referentie door Jezus in hoofdstuk 13:1,2 wordt algemeen beschouwd als betrekking hebbend op de vernietiging van de tweede tempel. Liberale theologen die ervan uitgaan dat zoiets als profetie niet mogelijk is, concluderen hieruit dat het evangelie na 70 is opgesteld.

Er is een dispuut onder theologen over de laatste 12 verzen van Marcus 16. De vraag is of deze passage, die een opgestane Jezus beschrijft, deel van het oorspronkelijke evangelie vormt, of een latere toevoeging is. Omdat de oudste handschriften dit deel niet bevatten, is de overheersende mening dat dit deel een latere toevoeging is.

Relatie met andere synoptische evangeliën

Van de 662 verzen in het evangelie heeft Marcus er 406 gemeen met zowel het evangelie naar Mattheus als het evangelie naar Lucas, 145 met Mattheus, 60 met Lucas, terwijl er slechts 51 alleen in Marcus voorkomen. De relatie tussen de synoptische evangeliën wordt het synoptische vraagstuk of het synoptische probleem genoemd. Veel theologen nemen aan dat het Marcus-evangelie het oudste van de drie evangeliën is.

Kenmerken van het evangelie
1.Er is geen geslachtsregister van Jezus, zoals bij Mattheus en Lucas.
2.De schrijver stelt Jezus voor als bekleed met macht, de leeuw uit de stam Juda.
3.Marcus tekent minutieus de woorden (3:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36), plaats (9:35) en gebaren (3:5, 34; 5:32; 9:36; 10:16) van Christus op.
4.Hij noteert ook zorgvuldig details van personen (1:29, 36; 3:6, 22, etc.), aantallen (5:13; 6:7, etc.), plaatsen (2:13; 4:1; 7:31, etc.), en tijden (1:35; 2:1; 4:35, etc.). Deze worden door andere evangelisten vaak weggelaten.
5.De zinsnede "En terstond" komt in dit evangelie bijna veertig keer voor. In het veel langere evangelie naar Lukas komt de uitdrukking slechts vier maal voor, bij Johannes zeven maal. In modernere vertalingen wordt deze zinsnede meestal weergegeven als 'en dadelijk' 'aanstonds', of 'en direct'. Het veelvuldig gebruik hierbij van de tegenwoordige tijd verhoogt het idee van snelheid en actie. Dit komt echter in slechts weinig vertalingen tot uitdrukking.
6.Dit evangelie schildert Jezus als Jezus Christus, maar ook bijzonder menselijk. Hij wordt boos en bedroefd (3:5), heeft honger (11:12), slaapt wanneer hij moe is (4:38), en houdt van kinderen (10:16).
7.Marcus slaat in dit evangelie de geboorte en kinderjaren over. Hij concentreert zich op het leven van Jezus als volwassene, en besteedt bijzondere aandacht aan Jezus' onschuldige dood aan het kruis.

In navolging van Papias' beschrijving is het evangelie lang beschouwd als een snelle opeenvolging van afzonderlijke scènes. Men zag deze scènes echter als weinig samenhangend, de auteur zou weinig moeite hebben gedaan de gebeurtenissen chronologisch of in ander verband weer te geven. De door deze verteltechniek ontstane beeldende kracht wordt als kenmerkend voor dit evangelie beschouwd. Redactionele kritiek sinds de jaren '50 van de 20e eeuw heeft echter aan het licht gebracht dat het evangelie wel degelijk een gedetailleerde interne structuur bezit. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de drievoudig herhaalde lijdensaankondigingen.

Het motto van dit evangelie is wel geformuleerd als "Jezus kwam ... predikende het evangelie van het koninkrijk Gods" (hoofdstuk 1:14). Toch laat dit evangelie ook zien dat Jezus probeert zijn identiteit als Messias voor het algemene publiek te verbergen (bijv. 1:44; 3:12; 8:30). Dit wordt ook wel het 'Messiaans geheim' genoemd, en is een onderscheidend kenmerk van Marcus ten opzichte van de andere evangeliën.

Einde

Aangenomen wordt, dat deze Marcus een neef was van Barnabas. Marcus heette eigenlijk Johannes, Marcus was zijn bijnaam of toenaam.

•En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. - Hand. 12:12 -

Ook in Handelingen 12 vers 25 en 15 vers 37 en 39 lezen we van deze Marcus. Dat hij een neef van Barnabas was, lezen we in Colossenzen 4 vers 10.

Marcus is ook een tijdlang de metgezel van Paulus en Barnabas geweest. Later is Marcus de oorzaak van onenigheid tussen Paulus en Barnabas, zoals te lezen is in Handelingen 15 vers 37-39.

Marcus is ook een trouw discipel van de apostel Petrus geweest, die hem zijn zoon noemt. Maar sommige bijbeluitleggers zijn van mening, dat dit een andere Marcus geweest moet zijn. En zij denken, dat deze Marcus, die Petrus zijn zoon noemt, de schrijver van dit Evangelie geweest is.

De inhoud van dit Evangelie komt in grote lijnen overeen met het Evangelie van Mattheüs, maar is wat korter. Het Evangelie van Mattheüs telt 28 hoofdstukken en van Marcus slechts 16.

Een overzicht van dit bijbelboek in chronologische volgorde:

Hoofdstuk 1

Johannes de Doper

De doop en de verzoeking in de woestijn

Jezus naar Galiléa

De roeping der eerste discipelen

In de synagoge te Kapernaüm

In het huis van Petrus

De genezing van een melaatse

Hoofdstuk 2

De genezing van een verlamde

De roeping van Levi

Het vasten

Aren plukken op de sabbat

Hoofdstuk 3

Een genezing op de sabbatJezus en de onreine geesten

De terugkeer der apostelen

De eerste wonderbare spijziging

Jezus gaande over het meer

Genezingen in Gennésareth

Hoofdstuk 7

Twistgesprekken met de Farizeeën

De Syro-Phenicische vrouw

De genezing van een doofstomme

Hoofdstuk 8

De tweede wonderbare spijziging

De vraag om een teken

De zuurdesem der Farizeeën

De blinde te Bethsaïda

De belijdenis van Petrus

De eerste aankondiging van het lijden

Hoofdstuk 9

De verheerlijking op de berg

De genezing van een bezeten knaap

De tweede aankondiging van het lijden

Strijd om de voorrang

Verleiding tot zonde

Hoofdstuk 10

Naar Jeruzalem

Gesprekken op de reis

Jezus zegent de kinderen

De rijke jongeling

Het loon voor het volgen van Jezus

De derde aankondiging van het lijden

Niet heersen, maar dienen

De genezing van Bar-Timeüs

Hoofdstuk 11

De intocht in Jeruzalem

De twaalf apostelen

Jezus en Beëlzebul

Jezus en zijn verwanten

Hoofdstuk 4

De gelijkenis van de zaaier

Het ware horen

De groei van het Koninkrijk Gods

De storm op het meer

Hoofdstuk 5

De genezing van een bezetene

Het dochtertje van Jaïrus

Hoofdstuk 6

De verwerping te Nazareth

De uitzending der discipelen

De dood van Johannes de Doper

De reiniging van de tempel

De verdorde vijgenboom

De vraag naar Jezus' bevoegdheid

Hoofdstuk 12

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

Het recht des keizers

De vraag naar de opstanding

Het grote gebod

Davids Zoon en Heer

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

Het penningske der weduwe

Hoofdstuk 13

Rede over de laatste dingen

Hoofdstuk 14

De zalving en het verraad

De voorbereiding van de paasmaaltijd

Het verraad voorzegd

De instelling van het Avondmaal

De verloochening voorzegd

Gethsémane

De gevangenneming

Voor de raad

Jezus door Petrus verloochend

Hoofdstuk 15

Jezus voor Pilatus

Jezus en Barabbas

De kruisiging

Het sterven van Jezus

De begrafenis

Hoofdstuk 16

De opstanding

Verschijningen van Jezus


Einde

Merkwaardig is dat het verhaal van Marcus abrupt eindigt. Marcus schrijft dat drie vrouwen na de sabbat naar Jezus' graf gingen. Het graf bleek leeg te zijn, en een jongeman vertelde dat Jezus was opgestaan en dat de discipelen hem in Galilea zouden ontmoeten. Er wordt niets verteld van ontmoetingen met de opgestane Messias. Er is naderhand getracht deze lacune op te vullen: alles wat na Marcus 16:8 staat is een latere toevoeging.

Er wordt wel beweerd dat Jezus niet werkelijk is opgestaan en dus ook niet meer verschenen is. Het evangelie van Marcus is het oudste evangelie.

Kritiek

De beschrijving in dit evangelie hoe het Sanhedrin (de toenmalig gevestigde autoriteit van de Judaische religie) samenspande om Jezus te doden, is ge/misbruikt om antisemitisme te promoten.

Indeling
•Locatie: de eerste 10 hoofdstukken spelen in Galilea en Perea, de laatste zes in Judea en Jeruzalem.
•Tijd: Hoofdstuk 1-8:27 omvat ca. 3 jaar, 8:26-10 ca. 6 maanden, hoofdstuk 11-16 8 dagen.

Markus vergezelde Paulus aan het begin van zijn eerste zendingsreizen.
Het evangelie werd in eerste instantie geschreven voor christenen in Rome.
Markus slaat Jezus geboorte over en begint met het optreden van Johannes de doper. Jezus doop en optreden in de woestijn worden behandeld, en hierna worden de genezingen besproken. Markus is het evangelie dat de meeste wonderen bespreekt.
De belangrijkste boodschap in dit evangelie is dat er met de komst van Jezus Gods koninkrijk nabijgekomen is.
Jezus wordt hier vaak aangeduid als Jezus is mensenzoon,zoon van God, Messias. In dit boek wordt duidelijk gemaakt dat er niet alleen wonderen worden verricht maar ook wordt er stil gestaan bij het lijden, sterven en opstaan uit de dood van Jezus.
Dit bijbelboek is als volgt in te delen: na een korte inleiding (1:1-13) vertelt Markus over Christus werken in Galliea (1:14-9:50 zijn reis naar Jeruzalem (hfd 10) Zijn werken in Jeruzalem en kruisiging (hfd 11-15) en als slot Zijn opstanding en Hemelvaart (hfd 16)
Marcus 1: 1 - 28

Het evangelie van Jezus Christus (1: 1). Groot Nieuws voegt toe: Zoon van God. Terecht. Marcus gaat de blijde boodschap over Jezus Christus, Zoon van God, vertellen, beknopt en vol vaart. Hij zal daarbij vooral de nadruk leggen op wat Jezus doet en niet zozeer op wat Hij zegt. Zijn daden spreken voor zich. Flitsend is al het begin. Hier is Hij, Jezus Christus, Zoon van God. Gedoopt. Aangewezen. Klaargemaakt in de woestijn. Het is zover: het Koninkrijk is dichtbij gekomen. Je kunt niet blijven zitten als Hij je roept. In Kafarnaüm geeft Hij zijn visitekaartje af. Iedereen heeft het over Hem in Galilea (1: 28) en tot op vandaag toe zal er niet meer over Hem gezwegen worden.

Marcus 1: 29 - 45

Met zulke genezingen kun je er natuurlijk op wachten: dat trekt in de wijde omtrek de aandacht. Geen wonder dat iedereen Jezus loopt te zoeken (1: 37). Toch zijn die wonderlijke genezingen niet de eigenlijke reden van Jezus' komst onder de mensen. Hij is gekomen om het goede nieuws bekend te maken (1: 38): het Koninkrijk is gekomen! Zo is de volgorde. Eerst het evangelie en dan de wonderlijke genezingen. Niet andersom. Demonen moeten zwijgen over wie Hij is. Niet van hen moet de erkenning komen, maar van wie over deze Jezus hoort. Dus: wie denk je zelf dat Hij is? En ook (1: 37): waarom zoek jíj Jezus eigenlijk?

Marcus 2

Denk nou niet, dat Jezus van iedereen een warm onthaal kreeg. Er is weerstand en verzet en het zal nog een ingrijpend vervolg hebben straks. In Marcus 2 worden de contouren van het verzet zichtbaar: Jezus wordt weggezet als Godslasteraar, tollenaarsvriend, en als iemand die het met de gerespecteerde wetten van vasten en vooral de sabbat niet zo nauw neemt. Maar de joodse leiders ondervinden wat het volk al eerder zei: Hier treedt iemand op met gezag (1: 27). Wat kun je nou helemaal tegen Hem inbrengen? Wie Hij is? Zeg nou zelf: zijn daden spreken voor zich (2: 10).

Marcus 3

Je ziet het gebeuren. Het verzet tegen Jezus verhardt zich alleen maar. Nu al zijn de plannen in de maak om Hem uit de weg te ruimen (3: 6). Maar het Koninkrijk is niet te stoppen. Dit is nog maar het begin. Jezus kiest twaalf apostelen om Hem terzijde te staan. Hij heeft ze nodig. Ondertussen wordt de toon scherper. Het gaat niet om zomaar een onschuldig evangelie. Weet wat je doet als je deze Jezus willens en wetens afwijst (3: 28-29). Dat betekent dat er dus een keus wordt gevraagd. Bloedbanden zijn niet genoeg. Hoe is dat bij jou: ben jíj bereid om de wil van de Vader te doen (3: 35)?

Marcus 4: 1 - 20

Hoe zit jij in de kerk? Hopelijk niet 'al horend horen en niet verstaan' (4: 12). De vraag is: wat doe jij nou met het woord dat gezaaid wordt? Laat het voor vandaag een punt van bezinning zijn. In hoeverre ben ik een 'mens van het ogenblik' (4: 17) en gaat het mij alleen om de kick van het moment? In hoeverre ben ik iemand die 'het woord laat verstikken' (4: 19) door allerlei zaken en zorgen van buiten? Waar het om gaat: het woord opnemen, opzuigen. Alsof je leven er vanaf hangt. En dat is ook zo.

Marcus 4: 21 - 41

In het leven van elke dag moet blijken wat de waard is geweest. Zo is het immers ook met het Koninkrijk. Zo alledaags als groeiende halmen. En ondertussen zo veelbelovend als een klein mosterdzaadje. Wie iets verborgen houdt geeft toe dat het eigenlijk openbaar had moeten zijn (4: 22). Laat wie oren heeft om te horen daarom goed luisteren (4: 23). Jammer dat Jezus' eigen volgelingen hierin nog steeds steken laten vallen. Het vertrouwen is maar zo weg in de stormen en golven van het bestaan (4: 35-41). Hoe lang duurt het nog voordat je weet met Wie je te maken hebt?

Marcus 5: 1 - 20

Wat valt nou het meest op aan dit bijbelgedeelte? Dat Jezus demonen kan uitdrijven, is al bekend. Dat Hij zelfs een legioen demonen kan uitdrijven, ligt in de lijn van de verwachting. Ja, een vreemd element is dat sturen van die demonen in die varkens die daar lopen. En dat je schrikt als je de bezetene ziet, nu bij zijn volle verstand, oké. Maar dat je Jezus daarom vraagt om weg te gaan. Doet Jezus (je) teveel? Komt Hij te dichtbij? De Gerasenen blijven liever baas in eigen huis. Hoe herkenbaar is dat allemaal voor jezelf?

Marcus 5: 21 - 43

Marcus vertelt over het algemeen beknopt en vol vaart. Hier lijkt het alsof hij de tijd neemt. Het is dan ook een indrukwekkend verhaal. Jezus preekt niet alleen met gezag en heeft zeggenschap over ziekte, demonen, wind en golven, maar ook is Hij de overwinnaar van de dood. Maar net als Jaïrus moet een mens leren wachten. Uiteindelijk zal Jezus je versteld doen staan. Voordat het zover is moet je leren om geduld te hebben. Er zijn ook anderen die Jezus nodig hebben (5: 25-34). Maar wat oponthoud lijkt, kan onderweg een bemoediging zijn: geloof alleen is al voldoende. Lukt het jou nog om geduld op te brengen en te geloven?

Marcus 6: 1 - 29

Het is onthutsend om te lezen, dat de mensen die het dichtst bij Jezus staan Hem weigeren te erkennen. Extra opvallend is dat dit ongeloof Jezus verhindert om wonderen te doen (6: 5). Als het evangelie alleen maar op verzet stuit, kan Jezus dus niet zoveel beginnen. Laat die gedachte eens dichtbij komen. Wanneer sta jij met je eigen ongeloof, je eigen verzet Jezus in de weg? Ondanks ongeloof gaat het werk door. Goddank! Dan maar in andere steden en gebieden. Ondertussen krijgt ook Herodes aandacht voor Jezus. Onheil dreigt, want deze Herodes is de moordenaar van Johannes de Doper.

Marcus 6: 30 - 56

De Herder van Israël ontfermt zich over de mensenmassa met o.a. een maaltijd op een berg. Met weinig middelen kan Jezus grote dingen doen. Als Hij eenmaal aan het uitdelen is, houdt het niet meer op. Jammer genoeg blijft het nog zovaak schipperen met de volgelingen van Jezus. Hoe is het mogelijk dat je na de geschiedenis met die broden en vissen schrikt of bang wordt, als Jezus onderweg bij je komt lopen en zelfs je wil voorgaan (6: 48) op weg naar het doel (6: 45). Alleen Jezus zelf kan ons ervan overtuigen dat in Hem God zelf in ons midden aanwezig is. De vraag is: laat je je overtuigen?

Marcus 7

Binnen Israël stuit Jezus op verzet van mensen die beter zouden moeten weten (7: 1-23). Buiten Israël vindt Jezus opmerkelijk geloof van mensen van wie je 't helemaal niet verwacht (7: 24-30). Je komt het nog steeds vaak tegen. De confrontatie met de farizeeëen spitst zich toe op de vraag rein of onrein. Dijken en dammen voldoen niet om het onreine buiten je te houden. Je zult moeten toegeven dat wat uit de mens naar buiten komt onrein maakt. Het is een trefzekere diagnose van Heiland Jezus. Het kwade heeft zich meer in ons genesteld dan wij vaak waar willen hebben. Kun jij daar voorbeelden van geven?

Marcus 8: 1 - 9: 1

Wat is er toch veel voor nodig om mensen tot geloof te bewegen! De farizeeën vragen om een teken (8: 11-12): kritische afstandelijkheid. Stekeblind. De discipelen kissebissen over de boodschappen. Hebben ze nog niet door met Wie ze te maken hebben (8: 17-21)? Hoezo geen Brood genoeg! Bijziend zijn ze. Net als die blinde zullen hun ogen ook nog voor veel dingen moeten open gaan. Om te beginnen: dat Jezus moet lijden. Het is de eerste keer dat Jezus erover begint. Petrus moet leren loslaten. Net als ieder die Jezus wil volgen. Jezus volgen is geen 'highway to heaven', maar je leven verliezen en kruisdragen. Wat betekent dat voor jou?

Marcus 9: 2 - 29

Niet voor niks sluit de geschiedenis van de verheerlijking op de berg aan op het eerste onderwijs van Jezus over zijn lijden. Vanuit de hemel bevestigt de Vader wat de Zoon op aarde zegt: 'Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, luister naar Hem'. Maar voordat Jezus' leerlingen mogen spreken over deze Jezus Christus in zijn grootheid zullen ze Hem moeten volgen in zijn weg van lijden en vernedering. Jammer genoeg falen Jezus' leerlingen zo vaak als het aankomt op naast Jezus staan. Het lukt hen niet om die jongen te genezen. Te weinig geloof (9: 19), te weinig gebed (9: 29). Hoe is dat bij jou?

Marcus 9: 30 - 50

Ook Jezus' tweede lijdensaankondiging ontmoet totaal onbegrip bij zijn leerlingen. Dat wordt pijnlijk blootgelegd door de onderlinge ruzie over wie de belangrijkste is. Jezus volgen is dienen, omdat je in dienst staat van de Dienende in eigen persoon. Waar maken wij ons als kerk van Christus of waar maak jij je als volgeling van Jezus druk over in de tijd van beproeving nu het erop aan komt (9: 49)? Wees liever duidelijk en radicaal in de keuzes die je maakt. Vlees en bloed zullen het Koninkrijk niet beërven. Zet desnoods maar het mes in jezelf. Hoe moeilijk is dat voor jou?

Marcus 10: 1 - 31

De Farizeeën wilden een discussie over echtscheiding om zo Jezus' gezag onderuit te halen: Hij zou vast of te rekkelijk of te precies zijn. Maar Jezus liet zich niet vangen. Hij herinnerde eraan hoe God het huwelijk oorspronkelijk heeft bedoeld: als een relatie voor het leven. Dat betekent dat echtscheiding éigenlijk niet kan. Als die soms toch onontkoombaar is (in Mat.19:9 noemt Christus overspel), dan is er sprake van de weerbarstigheid van ons zondige hart of van de zonde in het algemeen: alle reden om je samen klein te maken voor God.
Uit deze radicaliteit concludeerden de leerlingen: het Koninkrijk is niks voor kinderen. Jezus keerde het om: 'Jullie, volwassenen, moeten juist net als kinderen worden, want zij kunnen tenminste hun handen ophouden.' Op deze manier afhankelijk zijn van God, is uitermate moeilijk; de rijke jongeman kon het in elk geval niet opbrengen z'n zekerheden op te geven. 'In feite kan niemand dat', zei Jezus, behalve als God hem/haar dat geeft.' Maar máken we ons van God afhankelijk, dan komen we daarmee niet bedrogen uit: zo royaal is God.

Marcus 10: 32 - 52

Jezus' boodschap blijkt ook voor z'n leerlingen elke keer weer onbegrijpelijk te zijn: Hij ging wel een glorieus koningschap tegemoet, maar de weg daarheen zou bestaan uit dienen, zo vergaand dat Hij zelfs zou lijden en sterven. En Jezus voegde daaraan toe: 'Jullie moeten mij daarin navolgen door ook de ander te dienen': de enige juiste houding van leiders in de kerk.
De genezing van Bartimeüs illustreert prachtig hoe het werkt in het Koninkrijk: je klampt je met hartstocht vast aan Jezus in het besef dat Hij alleen redt, en dan kun je ervan op aan: je ondervindt zijn barmhartigheid.

Marcus 11

Jezus' intocht op een ezelsveulen bevatte een dubbele boodschap: Hij is de beloofde koning, maar ook: Hij kan zijn koningschap pas aanvaarden via nederigheid, via lijden. De eerste boodschap werd door de mensen enthousiast opgepakt: 'Hosanna!' Maar voor de tweede boodschap stonden ze niet open. Om hen te waarschuwen vervloekte Jezus die vijgenboom; daarmee zei Hij in feite: 'Wie niet vruchtbaar is voor God, roept Gods straf over zich op.' Ook een waarschuwing voor ons: leeft Christus echt in ons? Toen Jezus de tempel schoonveegde, richtte Hij de mensen op de kern: de band met God. Een kritische vraag naar zijn bevoegdheid pareerde Jezus door aan Johannes de Doper te herinneren: als ze zijn voorloper al niet erkenden, dan zeker Hemzelf niet.

Marcus 12: 1 - 27

Hoe verder we in het Evangelie naar Marcus komen, des te meer verscherpen de tegenstellingen zich. Jezus gaat almeer de haat van de leiders merken, maar Hijzelf wordt ook scherper in het waarschuwen van en voor hen. Zo ook in de gelijkenis van de pachters. Daarin vertelt Jezus dat het ongehoorde zal gebeuren: de leiders zullen Hem vermoorden, maar daarmee hun eigen einde naar zich toe halen, want de verworpen Jezus is de uitverkoren Zoon. De leiders willen daar niet aan; ze blijven Hem dan ook bestoken met geniepige probleemstellingen om te bereiken dat Hij uit de gratie van het volk zou raken. Maar Jezus blijkt elke keer weer op een superieure manier in staat hen te confronteren met het abc van het geloof: jullie moeten niet alleen eerbied hebben voor God maar ook voor de overheid; jullie moeten niet zo bekrompen denken over de toekomst: Gods kinderen zúllen opstaan en wat seksualiteit betreft gelijk zijn aan de engelen. Jezus' woord is wijsheid voor elke dag en elke situatie.

Marcus 12: 28 - 44

Al eeuwen lang onderscheiden de joden in het OT 248 geboden en 365 verboden. Toch ziet Jezus kans dat geheel samen te vatten met twee simpele geboden: God én de naaste hebben. Eigenlijk is het geen wonder dat Jezus tot zo'n treffende samenvatting in staat is: Hij is immers de oorspronkelijke auteur van al die geboden en verboden. Om de mensen aan het denken te zetten over Hem als de Messias, herinnert Jezus aan Ps.110:1; daarin gaf David al aan dat zijn zoon, de Messias, tegelijk zijn Heer was. En dan volgt een duidelijke illustratie van Christus' eerdere woord: vele eersten (bijv. de schriftgeleerden) zullen de laatsten zijn, en vele laatsten (bijv. die arme weduwe) zullen de eersten zijn.

Marcus 13

In Jezus' tijd was de Tempelberg met z'n bouwwerken een indrukwekkend complex. Het moet dan ook schokkend zijn geweest toen Jezus nadrukkelijk verklaarde: 'Dat gaat allemaal kapot!' In Jezus' toespraak mondt de beschrijving van de ondergang van Jeruzalem geleidelijk uit in een beschrijving van de laatste periode van de wereld (zie vooral vs.24-27). De ondergang van het toenmalige Jeruzalem in het jaar 70 was kennelijk een voorproef van het einde van de wereldgeschiedenis. Jezus wijst hier niet op om ons angstig te maken. Natuurlijk, wie niet met God rekent, heeft reden bang te zijn voor de toekomst. Maar Christus' eerste bedoeling met zijn tekening van de toekomst is om ons waakzaam te maken. Dat maakt duidelijk wat God het liefste ziet: dat we tot inkeer komen en zijn eindoordeel heelhuids doorkomen.

Marcus 14: 1 - 42

Een heel bijzonder moment in die laatste donkere dagen van Jezus' verblijf in Judea was zijn zalving tijdens een diner. Het was een gebeuren met een dubbele bodem: daarmee kreeg Jezus de eer die Hem toekwam, maar tegelijk werd daarmee vooruitgelopen op zijn aanstaande begrafenis.
Wat mij elke keer weer treft in het slot van de Evangeliën, zijn de twee lijnen die aanwijsbaar zijn:
- Enerzijds zijn daar de joodse leiders met hun haat, hun gestook, hun acties alsook het verraad van Judas. Het lijkt alsof zij het toneel beheersen. Het tegendeel is het geval, want:
- Anderzijds is daar Jezus, die al wat Hem wordt aangedaan niet als een willoos slachtoffer ondergaat. Dat lijkt oppervlakkig bezien wel zo, maar in feite is Hij actief, doelbewust en zelfs sturend bezig: Hij stelt het avondmaal in, kondigt het verraad door Judas aan en de vlucht van de andere leerlingen; tenslotte voegt Hij zich in wat God met Hem wil, met als afsluiting van deze episodes: 'Sta op, laten we gaan' (vs.42): met open ogen gaat Hij op weg naar zijn gevangenneming en terechtstelling. Zo gespitst was Christus erop om ons te redden!

Marcus 14: 43 - 72

De verraderskus bedoeld om snel en effectief Jezus te kunnen arresteren. Toch kan dat alleen plaatsvinden onder Gods regie: Terwijl Hij sprak: "De ure is gekomen." (41,43 en 49). 53,54 wijzen op een parallel in vervolg: Jezus belijdt ("Ik ben de Christus, de Zoon van de Gezegende."; 61,62) en wordt veroordeeld; Petrus verloochent en ontkomt. Jezus zet in op de lange termijn en op grote belang Gods koninkrijk (lijden wel dichtbij dieptepunt, hemelse heerlijkheid daarna; 62); Petrus ziet korte termijn en eigen belang lijfsbehoud. Bij Petrus breekt berouw door bij de herkenning van Jezus' woorden (72)!

Marcus 15: 1 - 41

Aangrijpend duivels spel. Joodse leiders draaien zich steeds vaster in hun anti-Jezus verzet en mobiliseren het gepeupel (11) voor Pilatus' rechterstoel. Die laten zich opstoken ten gunste van moordenaar Barabbas. Als Jezus maar wordt opgeruimd. Anderzijds Pilatus. Met de beste Romeinse wil van de wereld kan hij in die Jezus niet een schuldige zien. Toch laadt hij verantwoordelijkheid op zich: hij laat Hem geselen en kruisigen. Politiek-tactisch wijken Romeinse wetten wijken even voor joodse volkswil. Bijtend is de spot, pijnlijk Jezus' plaats tussen 2 gekruisigde misdadigers. Ook hierin de Vervuller van de Schriften (Jes 53). Vervuller van offerperiode (38): "Jezus ontsluit de toegang tot Gods binnenste heiligdom." (van Bruggen).

Marcus 15: 42 - 16: 20

Jozef van Arimatea's liefdevolle zorg voorkomt dat Jezus' lichaam op sabbat door Romeinen wordt weggehaald en misschien wel oneervol in een massagraf zou terecht komen. Pilatus' welwillendheid tot een snelle en eervolle begrafenis mee ingegeven door getuigenis hoofdman (?) (zie 39; en 44,45). - " ..door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer."(Rom 1:4) Uitgerekend Maria van Magdala, door Jezus van 7 demonen bevrijd, eerste verkondigster van Zijn overwinning over de dood. Desondanks willen de andere, nog treurende leerlingen zich niet door haar getuigenis uit hun verdriet laten bevrijden. Daarvoor Hijzelf nodig. Modernistisch 'verhaal dat gaat' namelijk dat Jezus' opstanding uit brein van Jezus' leerlingen zou zijn voortgekomen, is alleen daarom al uiterst onwaarschijnlijk! Over 16:16: Er is best wat Bijbels te zeggen over volwassendoop (in relatie tot kinderdoop), maar dit vers is daar nu precies ongeschikt voor, ná 15: In een zendingssituatie altijd volwassenen benaderd; die worden op hun geloofsgetuigenis gedoopt. De tekens in 17,18 "geen tekenen van de gelovigen, maar tekenen bij het goede nieuws. Deze wonderen bewijzen niet dat iemand gelooft, maar dat het woord over Jezus waar is."; aldus van Bruggen. Vraag hierbij: Is dit niet een valse en onnodige tegenstelling?


COMMENTAAR
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring
 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG