HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

OBADJA

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring

OBADJA


Obadja (Hebr., = dienaar van de Heer; in de Vulgaat: Abdias), in de bijbel (O.T.) naam van een profeet en van een naar hem genoemd bijbelboek

Is bekend om (naast het schuilhouden en steunen van 100 profeten tijdens de verschrikkelijke dagen van Koning Achab), om zijn profetie die niet specifiek tot Joden is gericht, maar tot de buurnatie Edom. Zij zijn ook, volgens Obadja, voorbestemd beoordeeld te worden voor hun handelingen. Onze rabbijnen associëren het Romeinse Rijk (het christendom) en hun intellectuele erfgenamen met Edom.

 Obadja is het kleinste boekje van het Oude Testament.
Het thema van dit boek is het oordeel over het volk van Edom, een buurvolk van Juda. Dit volk wordt nadrukkelijk ook 'Esau' genoemd. Zo wordt het voorgesteld als broedervolk van het volk van Jakob (Juda en Israël). Omdat Edom werkeloos toekeek toen Juda werd veroverd en verwoest, zal het door God zwaar gestraft worden. De profetie is vermoedelijk bedoeld geweest als troost en bemoediging voor de mensen uit Juda

 Het boek Obadja

Is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel oftewel het Oude Testament, de Tenach. Het wordt gerekend tot 'de kleine profeten' en is volgens de overlevering geschreven door de profeet Obadja. Die naam betekent "Dienaar van de HEER".

 Het boek bestaat uit één hoofdstuk, dat over Edom (vers 1-16) en het herstel van Israël gaat (vers 17-21). Het is het kortste boek van het Oude Testament.

 Obadja is het kleinste boekje van het Oude Testament.
Het thema van dit boek is het oordeel over het volk van Edom, een buurvolk van Juda. Dit volk wordt nadrukkelijk ook 'Esau' genoemd. Zo wordt het voorgesteld als broedervolk van het volk van Jakob (Juda en Israël). Omdat Edom werkeloos toekeek toen Juda werd veroverd en verwoest, zal het door God zwaar gestraft worden. De profetie is vermoedelijk bedoeld geweest als troost en bemoediging voor de mensen uit Juda.

 Het boek Obadja is een van de boeken in de bijbel, in het oude testament, en in de joodse tenach. In deze laatste behoort hij tot de Neviim, de profeten. In het christelijke oude testament wordt het boek Obadja gerekend tot de kleine profeten. Het is geschreven door de profeet Obadja. De naam Obadja betekent "Dienaar van Yah".
 Het boek bestaat uit één hoofdstuk, dat over Edom (vers 1-16) en het herstel van Israël gaat (vers 17-21). Het is het kortste boek van het oude testament.

 Er is vier maal sprake van dat Jeruzalem wordt ingenomen:

door de Egyptische farao Sisak tijdens koning Rehobeam (I Koningen 14:25);
door de Filistijnen en Arabieren tijdens de regering van Joram (II Kronieken 21:16);
door Joas, koning van Israel, tijdens de regering van Amazia (II Koningen 14:13); en
door de Babyloniers onder leiding van Nebukadnezar. (586 v. Chr)

 Obadja (1:11-14) spreekt over de inname als in het verleden. Hij ziet de calamiteiten alsof ze reeds over Jeruzalem gekomen zijn. De Edomieten verenigen hun krachten met die der Chaldeeën en brengen rampen en verwoesting over Israel. Wij lezen niet letterlijk dat de Edomieten zij aan zij met de Chaldeeën vochten, maar waarschijnlijk is dit wel, en dit verklaart ook het oordeel dat Obadja namens God over Edom uit spreekt. Het lijkt aannemelijk dat Obadja zijn oordelen uitspreekt vlak na de val van Jeruzalem.
 Edom is een type van Israël's en van God's laatste vijand (Jesaja 63:1-4). Deze zal uiteindelijk weggevaagd worden, en het koninkrijk komt aan de Heere (vgl. Psalm. 22:28).\n

Er is vier maal sprake van dat Jeruzalem wordt ingenomen:

 door de Egyptische farao Sisak tijdens koning Rehobeam (I Koningen 14:25);
door de Filistijnen en Arabieren tijdens de regering van Joram (II Kronieken 21:16);
door Joas, koning van Israël, tijdens de regering van Amazia (II Koningen 14:13); en
door de Babyloniers onder leiding van Nebukadnezar. (586 v.Chr.)
Obadja (1:11-14) spreekt over de inname als in het verleden. Hij ziet de calamiteiten alsof ze reeds over Jeruzalem gekomen zijn. De Edomieten verenigen hun krachten met die der Chaldeeën en brengen rampen en verwoesting over Israël. Wij lezen niet letterlijk dat de Edomieten zij aan zij met de Chaldeeën vochten, maar waarschijnlijk is dit wel, en dit verklaart ook het oordeel dat Obadja namens God over Edom uitspreekt. Het lijkt aannemelijk dat Obadja zijn oordelen uitspreekt vlak na de val van Jeruzalem.

 Edom is een type van Israëls en van Gods laatste vijand (Jesaja 63:1-4). Deze zal uiteindelijk weggevaagd worden, en het koninkrijk komt aan de Heere (vgl. Psalm. 22:28).

 Obadja, de hofmeester en bevelhebber van het paleis van Achab

Hij was de HEERE zeer vrezende (1 Koningen 18:3). Zijn vroomheid en godsvrucht is zeer bewonderenswaardig als men bedenkt in welke tijd hij leefde. Hij zal God om wijsheid gebeden hebben op zijn moeilijke plaats. Achab en Izebel wisten dat hij een innig en standvastig vereerder van God was. Zij wisten ook dat zij zich aan geen getrouwer mens als Obadja konden toevertrouwen. Het is niet zelden het geval dat in tijden waarin men geen spotter meer gebruiken kan plotseling de gehate sekte tot ere komt. Grimmige tegenstanders van het Evangelie kunnen dan verheugd zijn dat zij een christen in hun omgeving hebben om, heimelijk, hun raad te vragen.
Vromen en nauwgezette mannen moeten zolang zij gewetenshalve niet genoodzaakt worden hun ambt neer te leggen, zulks ook niet doen. Ook al kunnen zij niet veel goeds stichten zo hebben zij toch misschien menigmaal gelegenheid het boze te verhinderen. Wees daarom getrouw. Weest als Obadja.

 Dat kon Obadja ook niet doen zonder veel te wagen en zichzelf aan groot gevaar bloot te stellen. Met Gods verborgen besturing was Obadja hiertoe in staat gesteld.

 Obadja

 Edom waant zich veilig (4), maar zal toen onder gaan. Wat heeft dat volk misdaan? Zich misdadig gedragen tegen zijn broeder Jakob. Toen Juda ten prooi viel aan de Babyloniërs, maakten ze de moeite nog erger. Ze toonden geen sprankje medelijden, alleen maar leedvermaak. Sterker nog: ze deden hun best Juda’s vluchtelingen te grijpen (vgl. Ps. 137:7; Ezech. 25:12). Dat komt hen duur te staan. Wee wie zich aan Gods volk vergrijpt (Ps. 116:15)! Dat moet nog steeds bedacht.
 Te denken geeft vers 17. Lees Joël 2:32 erbij. Door de Heilige Geest gedreven citeert Petrus deze profeet en legt (Hand. 2:22vv.) de verbinding met Jezus. Wie God aanroept in Jezus' naam zal behouden worden (Rom. 10:13).
 Ook over vers 18-21 blijf je nadenken. Zeker 'en het koningschap zal zijn aan de HERE' (21b) doet ver kijken. Eens zal Christus alle vijanden overwinnen en dan zal God alles in allen zijn (1Kor. 15:28). Soli Deo Gloria- aan God alleen de eer! De mens komt dan ook tot zijn hoogste bestemming.

Opmerking 1

 Obadja beschrijft het binnengaan van het Koninkrijk Gods als het "bestijgen van de berg Sion, om over het gebergte van Esau (=de macht van ons ik) gericht te oefenen" (Ob.1:21).

Opmerking 2

 In het boek Obadja spreekt de profeet Obadja tegen de Edomieten. God veroordeelde Israël en zij waren op de vlucht voor hun vijanden, en de Edomieten begonnen zich te verheugen over hun ondergang. En God zond hun een boodschap om hen te waarschuwen: “Je staat onder het oordeel van God, je kunt maar beter het woord van de Heer gehoorzamen.” De Schrift zegt: “Gij wordt diep veracht. De overmoed van uw hart heeft u misleid, u, die bij uzelf zegt: Wie zal mij ter aarde neerhalen?” Dit is wat de profeet sprak tegen de Edomieten: “Jullie zijn gewelddadig geworden tegen jullie broeder, jullie hebben het je vijand moeilijk gemaakt. Jullie hebben niet getreurd over de ellende die hem is overkomen. Jullie hebben je daarentegen verheugd, jullie hebben zelfs geprobeerd hem te kwetsen toen hij al gevallen was.” De Heer zegt: “Dit zijn de soort mensen die ik veracht. Zij die niet treuren in de Heer, in God, wanneer er ellende is.

Lees hier eens verder

Aanvulling : Oorlog in het Oude Testament

 Als je het Oude Testament doorleest, krijg je in sommige bijbelboeken flink wat veldslagen en veroveringen voorgeschoteld. De ene nog bloediger dan de andere. Wat is de rol van het volk Israël hierin? Wat is de rol van God?

 Zinloos geweld?
Als het volk Israël voor de grenzen van Kanaän staat, geeft God het de opdracht om de inwoners van dat land uit te roeien. Dat is wel even slikken. Moeten die volken zomaar sterven omdat Israël dat land moet krijgen? Op deze vraag bestaat geen eenvoudig antwoord. Waarschijnlijk kijken wij er anders tegenaan dan de volken in bijbelse tijden.

In de Bijbel zelf zijn hierover verschillende geluiden te horen. Soms wordt gewezen op de zonden van de volken die Kanaän bewoonden (Gen. 15:16). Ook wordt het doden van de Kanaänitische volken wel voorgesteld als preventieve maatregel, die moet voorkomen dat de Israëlieten andere goden gaan vereren (Deut. 20:18).
Maar dit soort teksten vind je maar weinig. Alles draait namelijk om een ding: God geeft het volk dit land, zoals hij het aan de 'aartsvaders' Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Volgens het boek Jozua is God het die voor hen strijdt en de afloop van de strijd bepaalt, zelf hoeven ze daarvoor niets te doen (Joz. 23:10; 24:13).

Zomaar oorlog voeren, is Israël dan ook niet toegestaan. Wel krijgt het volk, als het zich eenmaal in het land gevestigd heeft maar zich niet houdt aan Gods geboden, aanvallen te verduren van de volken in Kanaän en de landen daaromheen, zoals de Midjanieten, Amalekieten, Filistijnen, Assyriërs en Babyloniërs.

Wapens in de tijd van het Oude Testament

 Persoonlijke verdedigingswapens (schild, helm en pantser)

 Pijl en boog (gemaakt van hout of metaal en van de pezen of darmen van dieren)

 Mes (kort steekwapen)

 Zwaard (scherp steek- of slagwapen, soms tweesnijdend)

 Speer (een stok met aan het uiteinde een brede, metalen punt)

 Lans (een lange stok waarmee voetvolk iemand van een paard of wagen kon stoten)

 Slinger (een stukje touw met een leren lap waarmee men een voorwerp kon wegslingeren)

 Knots (een stok met aan het uiteinde een bal met punten)

 Stormram (een wagen met een toren waarmee men een stadsmuur kon innemen)

 Strijdwagen (aangevoerd door één of meerdere paarden)
 

   

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)