HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

AMOS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring

AMOS


Het boek Amos is een van de twaalf kleine profeten in het Oude Testament en de Tenach.

Het vertelt over de profeet Amos. De naam Amos betekent 'geboren' of 'een last'.

Amos was een joodse profeet uit de 8ste eeuw v.Chr.

Oorspronkelijk was hij schapenfokker en vijgenkweker. Hij fulmineerde in naam van God tegen sociale ongerechtigheden en waarschuwde voor het goddelijk oordeel aan het eind der tijden. Hij voorspelde de herrijzenis van het Huis van David, waaruit de Messias geboren zal worden. Amos is ook de naam van een boek van het Oude Testament.

 Amos, een herder van Thekóa in het land Juda, is door God geroepen tot het profetisch ambt en voornamelijk gezonden tot de tien stammen, of het koninkrijk van Israël, waar hij onder koning Jerobeam, de zoon van Joas, naast de profeet Hoséa, op Gods bevel geprofeteerd heeft. Nadat hij de omliggende volken de oordelen Gods had verkondigd, vanwege hun vijandschap jegens Gods volk, komt hij te Juda Amos 2:4 en voornamelijk tot Israël, waaraan hij in al de volgende hoofdstukken profeteert Gods rechtvaardige straffen, en wel uitdrukkelijk de gehele ondergang van hun rijk door des vijands geweld, bovendien wegvoering uit hun land en verstrooiing onder de heidenen, vanwege de veelheid hunner gruwelijke zonden tegen de eerste en tweede tafel en hun hardnekkigheid tegen alle goddelijke bestraffingen en vermaningen tot bekering, welke profetieën door verscheidene gezichten bevestigd worden.

 Doch daarnevens belooft God een overblijfsel genadig te behouden en het koninkrijk van de Messias Jezus Christus op te richten, tot zaligheid van alle uitverkoren Joden en heidenen Amos 9:8-15.

 Onder 'overblijfsel' moeten we verstaan alle uitverkorenen uit de heidenen, zelfs uit de allervijandelijksten, afgebeeld door Edom, die door de verkondiging van het Evangelie en werking van de Heilige Geest onder de gehoorzaamheid van Christus gebracht zullen worden en tot de gemeenschap Zijner kerk. vgl Jes. 19:25
 
 Bij het lezen ervan kom je verschillende tekstsoorten tegen. Het grootste deel bestaat uit profetische voorspellingen en visioenen.
In het eerste deel (hoofdstuk 1-6) is God de belangrijkste spreker. Dat deel begint met een serie oordelen over de volken in de buurt van Israël. Daarna gaat het vooral over het koninkrijk Israël zelf. Soms hoor je ook even iets over het koninkrijk Juda. In het tweede deel (hoofdstuk 7-9) komt de persoon van Amos duidelijker naar voren. Hij vertelt over de visioenen die hij gezien heeft. Het boek eindigt met een heilsprofetie over Israël.

Het boek vermeldt dat Amos geboren werd in Tekoa

een stad die een kleine twintig kilometer ten zuidoosten van Bethlehem ligt. Van nederige afkomst (noch een profeet, noch een profetenzoon), maar een 'ossenherder en een aflezer van wilde vijgen' (S.V.). Hij profeteerde in de dagen van Uzzia, koning van Juda en was een tijdgenoot van Hosea en Joel(Amos 1:1; 7:14, 15; Zach. 14:5). Deze laatste overleefde hem enkele jaren.

 Het Heilig Land was in zijn tijd opgesplitst in twee rijken: Israël (het Noordrijk) en Juda (het Zuidrijk). Alhoewel Amos in het Zuidrijk woonde, werd hij door Jahweh uit zijn boerenbestaan weggeroepen om zijn profeet te worden in het Noordrijk. “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de HEER heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de HEER heeft mij gezegd: “Ga als profeet naar mijn volk Israël” (7:15)

Onder koning Jerobeam II klom het koninkrijk Israël naar het toppunt van zijn welvaart, maar dit werd gevolgd door overheersing van luxe, genot, misdaad en afgodendienst. In deze periode werd Amos geroepen om het volk te herinneren aan de wet van Gods gerechtigheid, en hen op te roepen tot bekering.

Sociale wantoestanden
 Amos trad op in de eerste helft van de 8ste eeuw voor Christus, ten tijde van koning Jerobeam II van Israël en koning Uzzia van Juda. Het was een betrekkelijk rustige periode op politiek gebied. Er was een welgestelde klasse die materiële welvaart kent, maar het contrast met de kleine man, die door de groten vertrapt werd, was hemeltergend. In de meeste van zijn orakels klaagt Amos deze sociale wantoestanden aan. Hij neemt het op voor de armen, die door de nietsontziende rijken worden uitgebuit en hij laat zich sarcastisch uit over de schijnheiligheid van hun eredienst.

 Het boek Amos bestaat uit drie delen:

 De aangrenzende landen worden tot het oordeel geroepen vanwege hun zonden (1:1-2:3). Hij haalt het boek Joel aan (Joel 3:16).
De geestelijke situatie in het Koninkrijk Juda en vooral in Israël, wordt beschreven (2:4-6:14).
In hoofdstuk 7:1-9:10 zijn vijf profetische visioenen opgenomen:
De eerste twee visioenen (7:1-6) betreffen oordeelsaankondigingen tegen het zondige volk.
De volgende twee visioenen (7:7-9; 8:1-3) wijzen op de rijpheid van het volk voor het dreigende oordeel. Het gedeelte in 7:10-17 bevat een gesprek tussen de profeet en een priester in Bethel.
Het vijfde visoen beschrijft de omverwerping en ondergang van Israël (9:1-10), waaraan de belofte van herstel van het koninkrijk wordt toegevoegd en de uiteindelijke heerlijkheid tijdens de regering van de messias.
De stijl valt op door het herhaald gebruik van beeldspraak waarin natuurlijke voorwerpen en landbouw een rol spelen. Andere beeldspraak suggereert dat Amos niet alleen een natuurkind was, maar ook rechten studeerde. Deze uitdrukkingen zijn uniek voor Amos: "Reinheid der tanden" [betekent: broodgebrek] (4:6); "Izaks hoogten" (7:9); ""Het huis van Izak" (7:16); "Die de bergen formeert en de wind schept" (4:13). Amos 5:25 wordt in Handelingen 7:42 aangehaald.

 Amos 1 en 2

 In vs. 1 staat, dat de profeet de woorden van dit boek gezien heeft. Dat wil niet zeggen, dat hij ze al van tevoren kon lezen. Amos was een ziener. Een ziener weet meer dan andere mensen. Omdat Gód hem meer laat zien!
 Als kind van God kijk je verder dan deze maatschappij en verder dan dit leven. Toch ben je niet wereldvreemd. Dat was Amos ook niet. Hij zag vooral, hoe kwaad God over allerlei zonden worden kan.

 Amos 3

 Stel dat je morgen een scherpe boetepreek hoort. Het zou je kwaad kunnen maken. ‘Wij zijn toch kinderen van God! De dominee gaat echt te ver.’
De dominee is in de kerk niet de enige profeet. Maar hij is er wel één.
Soms haalt hij fel uit. Dan slaat hij alarm. En een gemeente van profeten en profetessen kan heel goed beoordelen of hij gelijk heeft.
 Nu, zelfs een goede boetepreek is een geschenk.

 Amos 4

 In Israël bracht men heel  ijverig in  de heilige plaatsen Betel en Gilgal de offers, die God had voorgeschreven. Daar hoorde ook het lofoffer bij. Nu legden de Israëlieten in hun ijver ook een aantal gezuurde koeken op het smeulende offervlees. Maar ze waren vergeten, dat God dát verboden had.
 Alles waar te voor staat, is niet goed. Dat geldt ook van ‘te vroom.’
Je kunt een heel lang en mooi gebed uitspreken, omdat je iets goed moet maken bij God. Maar de Here Jezus waarschuwt voor omhaal van woorden. Je wordt alleen verhoord, omdat je God houdt aan wat Hij heeft beloofd.

 Amos 5

 Amos kondigt Israël’s ondergang aan. Maar die ondergang doet de profeet zelf groot verdriet.
 Israël stelt hij voor als een jonge vrouw. Zo’n vrouw is het teken van kracht, schoonheid en toekomst. Maar aan die schoonheid komt een eind. De profeet ziet het vóór zich en hij uit zijn verdriet in een luide klacht.
 Gevoelens van boosheid en verdriet vermengen zich, als iemand van wie je houdt niet meer gelooft. Maar de Vader in de hemel hoort deze klacht, begrijpt het en geeft zelfs troost.

 Amos 6

 Het gemak waarmee sommige mensen oordelen over God, slaat om in bijgelovige angst, als die God wel degelijk iets blijkt te kunnen. Soms schrikt een kerkverlater van ernstige woorden, die hij op een begrafenis te horen krijgt.
 De oom over wie Amos spreekt waarschuwt de enige overlevende in dat doodstille huis. ‘Hou je koest, man. En noem vooral de naam van God niet. Straks ben jij zijn volgende slachtoffer.’
Dat bijgeloof klopt natuurlijk niet. Maar er is wel reden om bang te zijn, als je niet van God wilt houden.

 Amos 7

 Als Amos profeteert, hebben de Israëlieten geen spijt. Maar de profeet die hun het oordeel aanzegt, is tegelijk hun pleitbezorger. Amos ziet zijn eigen woorden in vervulling gaan. Dit wordt een nationale ramp! ‘Here HERE, vergeef toch!’ smeekt hij.
 De grote pleiter is Christus. Vandaag komt Hij op voor mensen, waar geen advocaat weg mee zou weten. Hij pleit, ook al vragen wij daar niet altijd om.

 Amos 8

 Het lijkt wel een stilleven. Een mand met rijpe vruchten van het Israëlitische land.
 Vijgen, druiven, olijven en nog veel meer.
 Maar de schijn bedriegt. Als er veel scheef zit in je leven, wordt je voorspoed tot een gestolen zegen. Materieel succes en uiterlijke godsdienstigheid zeggen niet alles.

 Amos 9

 Is er voor Israël nog hoop?
 Amos wijst Israël op Juda, waar het koningshuis van David regeert. God blijft bij wat Hij aan David heeft beloofd. Zijn wij, Nederlanders, God dankbaar voor onze koningin Beatrix, voor haar plichtsgetrouwheid en nauwgezetheid. Maar de beste Koning woont boven. Als je bij Hem het herstel zoekt van je zwakke bestaan, zul je een goed leven hebben. Tot  in eeuwigheid!

Aanvulling : Bekering en wedergeboorte

 Geen enkel mens heeft ooit gezegd of gedacht voor zijn geboorte: ik wil geboren worden! Dat kan ook niet, want voordat je in je moeders buik zat, bestond je nog niet. Je hebt er niet om gevraagd geboren te worden en je hebt er ook niets aan bijgedragen. Maar met jouw geboorte begon een nieuw leven. En om ook maar meteen met het slechte nieuws te komen: het is een leven dat ook weer een keer ophoudt. Wat een afschuwelijke en onnatuurlijke gedachte is dat: iets wat mooi is en groeit, zal uiteindelijk kapotgaan. Bloemen, dieren en mensen die doodgaan … dat spoort toch niet met de gedachte aan een God die alles maakte en toen zei dat het zeer goed was? En toch hoort het sinds de zondeval bij het menselijk bestaan dat we ook dood zullen gaan.

Nieuw leven

In het Oude Testament moest het volk de wet houden om uiteindelijk het eeuwige leven te krijgen. In het Nieuwe Testament liggen de zaken anders. De apostel Paulus vertelt ons dat de Joodse wet heel goed is, maar dat geen mens zich echt aan alle geboden kan houden. Je zou dus denken dat niemand Gods oordeel kan doorstaan. Maar zo is het niet. God houdt zo onvoorstelbaar veel van ons mensen dat hij zijn zoon Jezus Christus naar ons heeft gestuurd. Jezus is aan het kruis gestorven en weer opgestaan. Dat is voor ons van groot belang. God ziet ons – door wat Jezus gedaan heeft – niet meer als onrechtvaardige mensen. Je hoeft dus niet bang meer te zijn voor Gods oordeel. Eeuwig leven (het goede leven in de aanwezigheid van God, dat nooit ophoudt) is binnen bereik.

Voor iedereen? Ja, als je je bekeert tot God. Hij nodigt je uit om je naar hem om te keren. Want dat is bekering eigenlijk: je omkeren of terugkeren naar God. Zonde gaat dieper dan regels overtreden. Het is op jezelf gericht zijn, je eigen weg gaan zonder God en hem niet willen gehoorzamen. En erger nog, hem niet willen liefhebben. Die ommekeer krijg je uit jezelf niet voor elkaar. Je hebt daar Gods Geest bij nodig. Hij kan en wil jou diep van binnen veranderen. De apostel Paulus heeft het over sterven en opstaan met Christus (Rom. 6:1-14). De evangelist Johannes noemt het 'opnieuw geboren worden' (Joh. 2:23-3:21). Opnieuw geboren worden: als je gelooft, krijg je een nieuw en een eeuwig leven.
  


   

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)