HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
         

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

HET EVANGELIE NAAR LUCAS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
A = Verwijzing naar bijbeltekst met uitgebreide uitleg
B = Beknopte verhandeling over het hier gekozen bijbelboek
C = Verwijzing naar de verhandeling van een ander bijbelboek

 Terug naar de Inleiding van deze serie           
BIJBELBOEK
met
UITLEG


Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

COMMENTAAR
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


HET EVANGELIE NAAR LUCAS


Het 
evangelie naar Lucas (vaak kortweg Lucas genoemd) is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel, en het derde van de drie synoptische evangeliën


Het Lukas evangelie is geschreven rond 60 na Christus Lukas geeft als arts en wetenschapper een betrouwbaar en uitgebreide verslag van het leven van Christus en Hem te laten zien als volmaakte mens en Heiland (Hfd 1:1)
Lukas droeg dit evangelie op aan Theofilius wat vriend van God betekent een Romeinse gelovige.
Het Lukas evangelie is het meest uitgebreide beschrijving over het leven van Jezus en Zijn omgang met mensen
Lukas beschrijft het leven van Jezus geboren als hulpeloos kind tot een volwassen man.
Hij maakte alle levensfasen door die wij ook doormaken, daarom kan Hij ons te hulp komen Hij werd verzocht maar zondigde niet.
Jezus onderwees grote groepen mensen door gelijkenissen en verhalen waarin een dieper liggende boodschap in ligt.
Het Lukas evangelie beschrijft uiteindelijk Zijn lijden en sterven aan het kruis, Zijn opstanding en vele verschijningen aan Zijn discipelen.


AuteurHoewel het boek zelf nergens een naam van de auteur noemt, wordt traditioneel aangenomen dat het geschreven is door Lucas, die volgens sommigen een arts was die de apostel Paulus op zijn reizen begeleidde. Het Bijbelboek Handelingen is hoogstwaarschijnlijk van dezelfde schrijver. Dat Lucas arts zou zijn geweest, zou blijken aan de grote aandacht die hij geeft aan verhalen over zieken en hun wonderlijke genezing.

De evangelist claimt niet zelf ooggetuige van Jezus' leven te zijn geweest, maar alles grondig onderzocht te hebben en een geordend verhaal opgesteld te hebben (Lucas 1:1-4). Dit 'geordend' is waarschijnlijk relatief bedoeld ten opzichte van het fragmentarisch onderwijs wat zijn opdrachtgever Theofilus tot dan toe had genoten.

Lucas maakte bij zijn onderzoek waarschijnlijk gebruik van verschillende bronnen. De grote mate van overlap tussen de drie evangelisten wijst volgens theologen op het gebruik van gemeenschappelijke bronnen. Van de 1151 verzen heeft Lucas er 389 gemeen met het evangelie naar Matteüs en het evangelie naar Marcus, 176 met alleen Matteüs, 41 met alleen Marcus, waarbij er 544 uniek voor Lucas overblijven. In veel gevallen komt zelfs de woordkeus overeen. Dit wordt het synoptische vraagstuk genoemd. De meest geaccepteerde theorie is de twee bronnen theorie, waarin het evangelie naar Marcus samen met een onbekende bron, meestal bron Q (Duits: Quelle) genoemd, als basismateriaal voor zowel Matteüs als Lucas heeft gediend.

De vroegste aanwijzing dat de apostel Paulus reisgezellen had die eventueel ook teksten schreven vinden we bij Justinus de Martelaar, die in zijn dialoog met Trypho (ca. 103) schrijft over "de memoires van de apostelen en hen die hen volgden" (afwijkend van zijn gebruikelijke wijze van uitdrukken "de memoires van de apostelen").

Maar de eerste uitdrukkelijke vermelding van een genaamde Lucas als schrijver vinden we bij Irenaeus in ca. 180.

Ontstaan

Traditioneel namen christenen aan dat Lucas zijn evangelie schreef op aanwijzingen van Paulus, of dat Paulus een van de informatiebronnen van Lucas was. Als het boek Handelingen der apostelen eveneens door Lucas geschreven is volgt dat het evangelie kort daarvoor, in de periode 60-63 moet zijn opgesteld.

Tegenwoordig wordt Lucas zowel vroeger (40-60) en later (80-130) gedateerd. Een latere datering houdt in dat de auteur geen reisgezel van Paulus zou kunnen zijn geweest.

Inhoud

Het evangelie naar Lucas begint met een uitgebreide beschrijving van de geboorte van Jezus Christus: met Kerst wordt altijd dit verhaal gelezen. Dit deel bevat enkele korte stukken lyriek, nl. de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias.

Na een relatief uitgebreide beschrijving van het optreden van Johannes de Doper bevat het evenals Mattheus een verslag van de bergrede en het Onze Vader gebed.

Het evangelie bevat naast een aantal wonderen enkele bekende gelijkenissen die we niet bij de andere evangeliën aantreffen, zoals de gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan.

Een belangrijk deel van het evangelie wordt ingenomen door de lijdensgeschiedenis, het lijden en sterven van Jezus.

Het evangelie eindigt met het verhaal van de Emmaüsgangers, dat zich afspeelt vlak na Jezus' dood en opstanding.

Kenmerken

Het evangelie naar Lucas heeft in de loop der tijd verschillende namen gekregen die een deel van de kenmerken uitdrukken: het "evangelie der natiën, vol van genade en hoop, de wereld verzekerend van de liefde van een lijdende heiland." "het evangelie van een heilig leven", "het evangelie voor de Grieken", "het evangelie van de toekomst", "het evangelie van het progressieve christendom", "het historisch evangelie", "het evangelie van de goede dokter", "het evangelie van het vaderschap van God en de broederschap der mensen", "het evangelie van de vrouwen", "het evangelie van de verworpenen: de Samaritaan, de publieke vrouw, en de tollenaar", en "het evangelie van de tolerantie."
Lucas heeft veel aandacht voor de arme, de vrouw en de Heilige Geest.
De schrijver gebruikt enkele Latijnse woorden (Lucas 7:41, 8:30, 11:33, 12:6, en 19:20), maar geen Syrische of Hebreeuwse woorden behalve sikera, een alcoholische drank als wijn, maar niet van druiven (afgeleid van het Hebreeuwse shakar, "hij is onder invloed". Leviticus 10:9), waarschijnlijk palmwijn.
Dit evangelie bevat 28 verschillende referenties naar het oude Testament.
Veel woorden en zinsneden komen zowel in dit evangelie als in de brieven van Paulus voor,
vergelijk Luk. 4:22 met Efeziërs 4:6; Lucas 4:32 met 1 Korintiërs 2:4; Lucas 6:36 met 2 Korintiërs 1:3; Lucas 6:39 met Romeinen 2:19; Lucas 9:56 met 2 Korintiërs 10:8; Lucas 10:8 met 1 Korintiërs 10:27; Lucas 11:41 met Titus 1:15; Lucas 18:1 met 2 Tessalonicenzen 1:11; Lucas 21:36 met Efeziërs 6:18; Lucas 22:19-20 met 1 Korintiërs 11:23-29; Lucas 24:34 met 1 Korintiërs 15:5.

Woordkeus en taalgebruik in dit evangelie en het boek Handelingen komen sterk overeen. Het woord- en taalgebruik is dat van een ontwikkeld man.

Het evangelie volgens Lukas begint met een lange, ingewikkelde zin waarin Lukas vertelt dat hij zijn boek schrijft voor een zekere Theofilus.
Als een schrijver in de Oudheid een persoon in het voorwoord vermeldde, betekende dat meestal dat hij zijn boek schreef in opdracht van een rijke persoon. Er wordt wel gezegd dat ook Theofilus (van wie we verder niets weten) zo'n rijke opdrachtgever geweest moet zijn. Een andere uitleg is dat de naam Theofilus, die 'door God geliefd' betekent, symbool staat voor de christelijke lezer in het algemeen. Of Lukas nu in opdracht van iemand schreef of niet, de inhoud van zijn evangelie is gericht op een grote doelgroep: christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst die verspreid over het Romeinse Rijk woonden.


Lucas was van beroep een geneesheer, een dokter zouden we nu zeggen. Dit is te lezen in het veertiende vers van het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Colossenzen.

Lucas was een trouwe metgezel op veel van de reizen van Paulus, óók toen Paulus gevankelijk weggevoerd werd naar Rome. Dit is af te leiden uit verschillende teksten in het boek Handelingen.

· Maar wij voeren na de dagen der ongezuurde broden van Philippi af en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten.- Hand. 20:6 - (zie ook Hand. 21:15 - Hand. 27:1 - Hand. 28:14 en 16)

In alle genoemde teksten wordt geschreven over 'wij'. Dat wil dus zeggen met inbegrip van de schrijver. En de schrijver van het boek Handelingen is Lucas.

Lucas heeft twee bijbelboeken geschreven, de Handelingen der apostelen en dit Evangelie.

In hoofdlijnen is dit boek gelijk aan de twee voorgaande evangeliën, maar Lucas is uitvoeriger. Hij beschrijft allerlei zaken, die Mattheüs en Marcus niet vermeld hebben.

Uitvoerig vertelt hij over de ouders en de geboorte van Johannes de Doper.

En dan beschrijft hij de aankondiging van de geboorte van Christus, door de engel Gabriël gedaan aan Maria.

In de eerste twee evangeliën lezen we daar niets over. In het Evangelie van Johannes trouwens ook niet.

Ook over het bezoek, dat Maria aan haar nicht Elisabeth brengt schrijft alleen Lucas en hetzelfde geldt voor de Lofzang van Maria.

Vervolgens beschrijft Lucas de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt zijn spraak terug en dan volgt de Lofzang van Zacharias.

En wel heel bekend is de beschrijving van de geboorte van Jezus in het tweede hoofdstuk van dit evangelie. Verder vertelt Lucas over de besnijdenis van Jezus en de ontmoeting met Simeon in de tempel en de profetes Anna.

Ook vertelt Lucas waar en wanneer Johannes de Doper begon met het volk te leren en te dopen.

En Lucas schrijft verder over al die voor ons zo vertrouwde dingen: de genezingen, de wonderbare visvangst, de zaligsprekingen, de gelijkenissen, de wonderen, over de vrouwen, die Jezus dienden, over de storm op het meer, over Maria en Martha, het bidden. En aan het eind vanzijn evangelie beschrijft Lucas het lijden en sterven van Christus de Heer, gevolgd door de opstanding. Lucas besluit dan met het bekende verhaal van de twee Emmaüsgangers, gevolgd door de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen.

Een overzicht van dit bijbelboek in chronologische volgorde

Hoofdstuk 1

Inleiding

De aankondiging van Johannes' geboorte

De aankondiging van Jezus' geboorte

Maria en Elisabeth

De lofzang van Maria

De geboorte van Johannes

De lofzang van Zacharias

Hoofdstuk 2

De geboorte van Jezus

De herders

De besnijdenis

Simeon en Anna

De twaalfjarige Jezus in de tempel

Hoofdstuk 3

Johannes de Doper

De doop van Jezus

Geslachtsregister

Hoofdstuk 4

De verzoeking in de woestijn

In de synagoge te Nazareth

Genezingen

De taak van Jezus

Hoofdstuk 5

De wonderbare visvangst

De genezing van een melaatse

De genezing van een verlamde

De roeping van Levi

Het vasten

Hoofdstuk 6

Aren plukken op de sabbat

Een genezing op de sabbat

De twaalf apostelen

De bergrede

Zaligsprekingen en bedreigingen

De wet der liefde

Balk en splinter

Boom en vrucht

Tweeërlei fundament

Hoofdstuk 7

De hoofdman van Kapernaüm

De opwekking van de jongeling te Naïn

Jezus en Johannes de Doper

Jezus door de zondares gezalfd

Hoofdstuk 8

De vrouwen, die Jezus dienden

De gelijkenis van de zaaier

Het ware horen

Jezus en zijn verwanten

De storm op het meer

De genezing van een bezetene

Het dochtertje van Jaïrus

Hoofdstuk 9

De uitzending van de apostelen

Herodes en Jezus

De spijziging van de vijfduizend

De belijdenis van Petrus

De eerste aankondiging van het lijden

De verheerlijking op de berg

De genezing van een bezeten knaap

De tweede aankondiging van het lijden

De strijd om de voorrang

Jezus en de Samaritanen

Het volgen van Jezus

Hoofdstuk 10

De uitzending van de zeventig

Jezus' dankzegging en zaligspreking

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Maria en Martha

Hoofdstuk 11

Het bidden

Jezus en de boze geesten

De vraag om een teken

De lamp van het lichaam

Wee over de Farizeeën en wetgeleerden

Hoofdstuk 12

Rede tot de discipelen

De rijke dwaas

Bezorgdheid

Waakzaamheid

Tekenen der tijden

Hoofdstuk 13

Schuld en lijden

De onvruchtbare vijgenboom

Een genezing op sabbat

Gelijkenissen van het Koninkrijk

Wie behouden worden

Jezus moet sterven te Jeruzalem

Hoofdstuk 14

De genezing van een waterzuchtige op sabbat

De hoogste en laagste plaats

Wie men moet nodigen

De gelijkenis van de verontschuldigingen

Alles verlaten om Jezus' wil

Hoofdstuk 15

De gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning

De gelijkenis van de verloren zoon

Hoofdstuk 16

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Trouw in het beheer

Vermaningen

De rijke man en de arme Lazarus

Hoofdstuk 17

Verschillende vermaningen

Heer en knecht

De tien melaatsen

De dag van de Zoon des mensen

Hoofdstuk 18

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar

Jezus zegent de kinderen

De rijke jongeling

Het loon voor het volgen van Jezus

De derde aankondiging van het lijden

De genezing van Bar-Timeüs

Hoofdstuk 19

Zacheüs

De gelijkenis van de ponden

De intocht in Jeruzalem

De tempelreiniging

Hoofdstuk 20

De vraag naar Jezus' bevoegdheid

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

Het recht des keizers

De vraag naar de opstanding

Davids Zoon en Heer

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

Hoofdstuk 21

Het penningske der weduwe

Rede over de laatste dingen

Hoofdstuk 22

Het verraad van Judas

De voorbereiding van de paasmaaltijd

De instelling van het Avondmaal

Het verraad voorzegd

Gesprekken bij het Avondmaal

Gethsémane

De gevangenneming

Jezus door Petrus verloochend

Voor de Raad

Hoofdstuk 23

Voor Pilatus

Voor Herodus

Weder voor Pilatus

Jezus naar het kruis geleid

De kruisiging

Het sterven van Jezus

De begrafenis

Hoofdstuk 24

De opstanding

De Emmaüsgangers

Verschijningen van Jezus

Lucas 1: 1 - 25

Lucas heeft kennelijk interviews afgenomen, want hij vertelt ons dingen die hij alleen van de omstanders zelf gehoord kan hebben. Dat zegt hij ook in de inleiding op z'n Evangelie (vs.1-4). Daarna verhaalt hij over een ontmoeting bij het reukofferaltaar in het heilige van de tempel tussen Zacharias en de engel Gabriël. Zacharias had daar gebeden om Gods redding voor Israël. 'Dat gebed', zegt de engel, 'is verhoord, want u en Elisabet krijgen een zoon, Johannes, die als heraut zal fungeren', kennelijk als voorbereiding op de komst van de koning zelf. De bejaarde Zacharias wil er niet aan, waarom hij stom blijft tot Johannes' geboorte.
Dat komt ons vast bekend voor: je bidt ergens om, maar kunt dan eigenlijk niet geloven dat je gebed verhoord wordt ook. Wat God doet, is vaak boven alle verwachting.

Lucas 1: 26 - 56

Na Zacharias wordt Maria in Nazaret opgezocht door de engel Gabriël. Zij krijgt een nog wonderbaarlijker boodschap te horen: ook al heeft ze geen seksueel contact met haar ondertrouwde man Jozef (dat was toen nog het normale!), toch zal ze in verwachting raken: Gods Geest zal als een schaduw over haar vallen; daarmee zal de groei van Jezus beginnen.
Waarom zo? Ik denk dat God door Jozefs uitschakeling duidelijk wil maken dat Christus' komst en onze redding helemaal een geschenk van Hem zijn.
'Mij geschiede (Latijn: fiat) naar uw woord', reageert Maria hierop. Om dit 'fiat' van haar heeft de katholieke kerk Maria hemelhoog verheven; daarin gaan wij niet mee, maar intussen heeft ze hierdoor wel een unieke plek gekregen onder Gods kinderen. Door haar ontmoeting met de zwangere Elisabet wordt Maria gesterkt in de weg die ze moet gaan en kan ze het 'Magnificat' zingen: God is te prijzen.

Lucas 1: 57 - 80

De engel Gabriël heeft geen loze woorden gesproken: Johannes komt ter wereld. Dat brengt Zacharias tot een uitbundige lofzang. Daarin legt hij meteen een verbinding tussen zijn kind, uit het huis Levi, en het nog ongeboren kind van Maria, uit het huis van David. Hij heeft de boodschap van de engel goed begrepen: Johannes, zijn zoon, moet het optreden van Maria's zoon voorbereiden. En dat alles zet Zacharias in het teken van Gods barmhartigheid: God wil niets liever dan mensen bevrijden uit de macht van het kwaad, de duisternis, en hen in het licht zetten van zijn vergevende liefde.
Al deze gebeurtenissen hebben de mensen toen beziggehouden (vs.65-66), en geen wonder: het is ook prachtig te horen hoe God zijn liefde voor ons in daden omzet.

Lucas 2

Dit is misschien wel het meest bekende hoofdstuk uit de Bijbel. Het begint ermee dat God Augustus' administratiedrang inschakelt om het kind Jezus in Bétlehem geboren te laten worden. Meteen wordt die unieke geboorte door engelen rondgebazuind aan de mensen die daarvoor openstaan en beschikbaar zijn: herders in de buurt. Zij krijgen te horen: 'Voor júllie is geboren de Redder, Christus, de Heer. Het bewijs hiervoor? Het kind ligt in een kribbe, heel gewoon.' Als de herders dit met eigen ogen zien, kunnen ze hun mond niet meer houden.
Na enige tijd betalen Jozef en Maria in de tempel het vastgestelde bedrag voor een eerstgeboren zoon. Gods Zoon heeft werkelijk ons gewone, menselijke leven gedeeld, met alles wat daarbij hoort. Simeon en Anna maken het voor Jozef en Maria nog eens extra duidelijk dat hun baby werkelijk een uniek kind is. Deze bevestiging hebben ze wel nodig, want hun kind zal later heel wat vragen en zelfs verzet oproepen. Daarvan is twaalf jaar later al iets gebleken, als Jezus achterblijft in de tempel en met de schriftgeleerden in gesprek is.

Lucas 3

En dan slaat Lucas zo'n 20 jaar over. Nieuwsgierige kerkmensen hebben daar geen genoegen mee genomen; in de eerste eeuwen zijn er verschillende apocriefe verhalen bedacht over de bijzondere jeugd van Jezus. Lucas beperkt zich tot wat wij echt moeten weten. Daarom stapt hij meteen over naar het optreden van Johannes. Die heeft precies geweten wat zijn positie is: heraut zijn voor de koning die komt. Daarom roept hij zonder onderscheid z'n toehoorders op hun zonden achter zich te laten en als teken daarvan zich te laten dopen.
En opeens laat Jezus zich in het publiek zien. Zijn eerste daad is dat Hij zich laat dopen door Johannes. Daarmee bewijst Hij dat Hij zijn taak op zich wil nemen, namelijk om voor onze schulden te boeten. Vandaar dat God bij die gelegenheid zijn betrokkenheid laat merken: de Geest verschijnt als een duif en God betitelt Jezus als zijn geliefde Zoon. Hier start een fundamentele wending in de geschiedenis van de mensheid, een geschiedenis die al fout is gegaan bij de eerste mens. Vandaar dat Lucas in het geslachtsregister van Jezus Adam vermeldt.

Lucas 4: 1 - 30

Je kunt zeggen dat in Luc.3 de officiële benóeming van Jezus is beschreven. Dan beschrijft 4:1-13 de test die Jezus heeft ondergaan om duidelijk te krijgen dat Hij zijn taak werkelijk aankan. Natuurlijk, de duivel had maar één bedoeling: Jezus onderuit halen. Maar God heeft hiervan gebruik gemaakt om aan het licht te brengen: Jezus is echt geschikt voor zijn taak.
Opmerkelijk is dat Jezus driemaal uit Deuteronomium citeert. Net als Israël in de woestijn werd ook Hij op de proef gesteld om te weten wat er in zijn hart was (Deut.8:2). We kunnen ook terugdenken aan Adam in het paradijs. Maar anders dan hij bleef Jezus staande, al verkeerde Hij bepaald niet in een paradijselijke sfeer.
Nu zijn geschiktheid gebleken is kan Jezus gaan optreden. Lucas noemt allereerst de pijnlijke episode in Nazaret, Jezus' eigen stad. Het liep slecht af. Simeon had dit al aangekondigd: Jezus' optreden zou verzet oproepen. Het begin van zijn lijdensweg, maar vergeten we niet: dit alles was ter wille van ons!

Lucas 4: 31 - 5: 11

In dit gedeelte staat een aantal wonderen. We noemen ze ook wel tekens, d.w.z. ze hebben de functie van richtingwijzer. Jezus had daarmee namelijk twee bedoelingen.
Hij gaf om zo te zeggen een visitekaartje af: 'Ik heb macht over alles, ook over de natuur. Ik kom dan ook van God vandaan en ben in zijn opdracht bezig.'
Bovendien gaf Jezus een illustratie van zijn boodschap over zijn koninkrijk; met dat koninkrijk zou een tijd aanbreken waarin het gedaan is met de gevolgen van de zonde en met de macht van de duivel.
Opmerkelijk is dat in hoofdstuk 4 niet alleen bij twee duiveluitwerpingen staat dat Christus 'bestrafte' (4:35,41) maar ook bij een genezing (4:39): in ziekte en allerlei ellende is op de een of andere manier de duivel destructief bezig. Geen wonder dat Christus' volgelingen diep onder de indruk zijn van zijn optreden en daarin God herkennen (5:8-10).

Lucas 5: 12 - 39

Telkens valt in het optreden van Jezus zijn persoonlijke aandacht op voor mensen, zijn mededogen met hen. Zo raakt Hij die melaatse met zijn hand aan; dat moet een sensatie zijn geweest voor deze onreine, uitgestoten man. Daarna richt Hij zijn blik op die vier mannen en hun verlamde vriend met hun hardnekkige toewijding; dat moet een hele opluchting zijn geweest voor hen, want Jezus had hen ook om hun brutaliteit kunnen afwijzen. Tenslotte heeft Hij oog voor Levi de tollenaar; Hij veracht hem niet om z'n bedenkelijke functie, maar komt hem tegemoet in zijn noodsituatie.
Bij dit alles blijkt telkens dat Jezus zich afhankelijk weet van zijn hemelse Vader; zo wordt in 5:16 vermeld dat Hij zich terugtrekt om in alle rust te kunnen bidden.
Door het beeld van die nieuwe lap en nieuwe wijn maakt Jezus duidelijk dat ze een nieuwe periode zien aanbreken: zijn komst betekent een beslissende stap vooruit naar de komst van zijn koninkrijk.

Lucas 6: 1 - 26

Twee keer wordt hier verteld over een botsing tussen Jezus en de Farizeeën over de betekenis van de sabbat. Kennelijk waren de Farizeeën de rust van de sabbat gaan zien als een doel in zichzelf, met als gevolg dat de sabbatsviering een last werd. Ze waren het kwijtgeraakt dat die rust door God juist gegeven was voor het welzijn van mensen. Daarom had Jezus geen bezwaar tegen het plukken van aren op sabbat en ook niet tegen het genezen van iemand op die dag.
En dan volgt het belangrijke moment dat Jezus zijn twaalf apostelen uitkoos. Maar voordat Hij hiertoe overging bracht Hij een hele nacht in gebed door: ook Hij, of beter: juist Hij wilde zo iets belangrijks alleen doen in afhankelijkheid van zijn hemelse Vader.
Omdat Hij wist dat zijn apostelen een zware taak tegemoet gingen, richtte Hij bemoedigende woorden tot hen: ook al zouden ze op allerlei moeiten stuiten, met God aan hun kant waren ze te feliciteren. Leef je zonder God, dan ben je te beklagen ('Wee u'), ook al heb je het op dit moment geweldig, want zonder God heb je geen perspectief.

Lucas 6: 27 - 49

Net zoals Mozes aan Israël Gods grondwet, de tien geboden, bekendmaakte, zo maakte Jezus bij deze gelegenheid zijn grondwet voor het nieuwe Israël bekend. Die grondwet gaat heel diep, want Jezus doet een beroep op ons hárt: er moet bij ons liefde zijn voor de ander. Met liefde wordt niet alleen een gevoel bedoeld (in deze beperkte zin gebruiken wij de term liefde vaak), maar voor alles een hartelijke ínzet. En daarbij mogen we geen selectie maken, zodat we ons alleen inzetten voor wie ons ligt. Wie ook maar als naaste op onze weg komt: we moeten die ander zo behandelen als we zelf behandeld willen worden. Daarin volgen we God na, die op dit moment gelovigen én ongelovigen laat profiteren van zijn goedheid.
Belangrijk is ook de waarschuwing om toch niet te oordelen, want hoe gauw heeft zo'n oordeel niet de functie om jezelf te profileren: hoe zwarter de ander is, des te witter ben jij. Het moet in ons leven te merken zijn dat we bij Christus horen; we moeten Hem dan ook als startpunt en oriëntatiepunt hebben.

Lucas 7: 1 - 23

Doordrenkt als we zijn met therapeutische begrippen zijn wij misschien geneigd te denken dat die hoofdman een laag zelfbeeld heeft: 'Ik ben het niet waard....' Inderdaad kan zo'n uitspraak verraden dat iemand niet gezond in elkaar zit doordat hij zichzelf ten onrechte wegzet. Maar deze militair had haarscherp door hoe de verhoudingen in elkaar staken: hij was een heiden, een gewoon, dus beperkt mens; maar Jezus was de joodse Messias van goddelijke herkomst en met goddelijke macht. Terecht dat die militair zich als een bedelaar met lege handen opstelde. Een houding die ons trouwens allemaal past tegenover God.
Indrukwekkend hoe Jezus bij Naïn een stukje paradijs schiep: de dood moest een jongen teruggeven aan een weduwe die anders zonder uitzicht was.
Ondanks al deze wonderlijke gebeurtenissen werd Johannes, die gevangen zat, onzeker over Jezus: 'Was Hij nu wel de Messias of toch niet? Immers, het oordeel, dat Johannes had aangekondigd, bleef maar uit.' Jezus kwam niet met redenaties aanzetten maar gaf een citaat uit Jesaja; dat moest afdoende zijn; zijn programma was inderdaad in eerste instantie grootse dingen vertellen en doen.

Lucas 7: 24 - 50

Johannes de Doper was de heraut van zijn neef Jezus, de beloofde koning. Daarom hechtte Jezus eraan om zijn betekenis goed te laten uitkomen. Tegelijk prees Hij zijn toehoorders gelukkig: zij kregen meer te zien dan Johannes, namelijk de doorbaak van het koninkrijk in de persoon van Jezus. Daarom was het zaak dat zij zich aan Hem en zijn boodschap gewonnen gaven.
Maar die overgave was niet vanzelfsprekend. Dat bleek weer eens tijdens een maaltijd bij Simon de Farizeeër. Terwijl een 'zondares' Jezus hulde bewees door zijn voeten te zalven en te kussen, had Simon het nagelaten een hoffelijk gastheer te zijn. Juist voor wie zichzelf zo goed vinden, is het kennelijk moeilijk zich over te geven aan Jezus. Daarom feliciteerde Jezus die vrouw met haar overgave. Zij klampte zich aan Hem vast? Daarmee kwam zij niet bedrogen uit: vergeving, vrede kreeg zij geschonken.

Lucas 8: 1 - 25

Vrouwen waren in Jezus' dagen, en trouwens vaker in de geschiedenis, niet in tel, maar Jezus liet zich door vrouwen dienen en gaf hen daarmee waarde.
In de bekende gelijkenis van de zaaier komt naar voren hoe weerbarstig de hoorders van het Woord vaak zijn. Hoe vaak sluiten zij zich niet voor het Woord af. Vaak zijn daar allerlei omstandigheden voor aan te wijzen en dan zijn wij gauw geneigd te spreken van verzáchtende omstandigheden. Psychologisch zit daar vast veel in, maar tegelijk is waar dat je je nooit achter die omstandigheden of waar achter ook kunt verschuilen. Iedereen die het Woord te horen krijgt, blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn reactie op dat Woord.
Bemoedigend is die geschiedenis over de storm die Jezus heeft gestild. Daaruit mogen we afleiden dat we ons onder alle omstandigheden veilig kunnen weten bij Christus: dwars door alles heen houdt Hij ons vast.

Lucas 8: 26 - 56

Tijdens het schrijven van mijn korte commentaar op het begin van Lucas heb ik de verschillende tekstgedeeltes achter elkaar doorgenomen. Dan dringt het zich pas goed aan je op hoe overweldigend Jezus' optreden geweest moet zijn: de ene indrukwekkende actie na de andere. Na de vele die al beschreven zijn, volgt nu de genezing van een man die compleet bezet werd gehouden door Satans boze geesten. Hij komt weer tot zichzelf en krijgt tegelijk een aanstelling als evangelist. Dan die vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeiing leed (een humoristisch detail is dat de arts Lucas ermee volstaat om te zeggen dat die vrouw niet genezen kon worden, terwijl Marcus aldus uitweidt: 'Zij had veel doorstaan van vele dokters en had al het hare daaraan ten koste gelegd en had geen baat gevonden, maar was veeleer achteruit gegaan', Marc.5:25). Tenslotte het dochtertje van Jaïrus.
De boodschap die van deze feiten uitgaat naar de mensen van toen en nu, is: 'In Jezus heb je dus te doen met God zelf! Geloof in Hem!'

Lucas 9: 1 - 27

Wat een veelheid aan gebeurtenissen alleen al in hoofdstuk 9: zijn begeleiding van de apostelen bleef constant zijn aandacht houden; de dreiging op de achtergrond van de kant van Herodes en andere overheden ging maar door; de claims op Hem van duizenden mensen hield haast geen moment op; en tenslotte drong het komende lijden zich telkens aan Hem op. Als je dit allemaal leest, verbaas je je erover hoe Jezus dit fysiek en psychisch heeft kunnen opbrengen.
En wat moet het Hem pijn hebben gedaan dat zijn eigen apostelen er soms nog weinig van snapten en Hem nog onvoldoende vertrouwden. Het meest aangrijpend hier is de episode met Petrus: op het ene moment komt hij met een pracht-belijdenis: 'U bent Gods Zoon.' Maar even daarna zegt hij fel: 'U moet lijden? Geen sprake van!' Dat laatste is altijd weer een moeilijk punt: volgeling van Christus zijn is lang niet in alle opzichten een feest. Integendeel, het kan je soms heel wat kosten, je menselijk geluk, je leven zelfs. Maar daar staat het eeuwige leven tegenover!

Lucas 9: 28 - 62

Als zijn aanstaande lijden zich aan Jezus opdrong, moet dat heel zwaar voor Hem zijn geweest (dat haal ik ook uit Joh.12:24,27). Daarom was die ontmoeting op een onbekende berg (de Tabor?) zo belangrijk: het zal Jezus ontzaglijk bemoedigd hebben dat Hij met deze voornaamste vertegenwoordiger van de oudtestamentische wet (Mozes) en profeten (Elia) over zijn aanstaande lijden kon spreken.
Maar dan kan duidelijk zijn dat de gebeurtenissen daarna een steenkoude douche zijn geweest voor Hem: het onvermogen van zijn apostelen om die jongen te genezen, hun onderlinge ruzie over de beste posities in het koninkrijk en hun meedogenloze reactie op die onkundige Samaritanen.
Het volgen van Jezus lijkt zo makkelijk, maar het vraagt heel wat van een mens: de controle uit handen geven en zich overgeven aan Hem.

Lucas 10: 1 - 24

Het begint met een oproep tot gebed: bid voor meer werkers voor Gods oogst. Hoe vaak bid je daar voor?
Dit stuk loopt uit op een gelukwens (vers 23 en 24). Geldt die ook voor jou? Wat heb jij gezien van Christus?

Lucas 10: 25 - 42

Mooi om deze twee gedeeltes samen op te lezen: de opdracht om erop uit te gaan en je het lot van je naaste aan te trekken, én: de oproep stil en luisterend aan de voeten van Jezus te zitten.

Lucas 11: 1 - 28

Weer een gelukwens aan het eind: voor wie luisteren naar Gods woord en het ook in praktijk brengen.
Dat houdt volgens dit gedeelte in:
• Dagelijks bidden voor de dingen die voor God belangrijk zijn.
• Met vrijmoedigheid en verwachting vragen om zijn Geest in je leven.
• Je toevertrouwen aan Christus voor de overwinning op elke demonische macht in je leven.

Lucas 11: 29 - 54

Als je al het idee had dat Jezus alleen lief en aardig was, dan moet je dit stuk eens goed lezen en je indenken dat je zelf toen leefde. Je bent opgevoed met de schriftgeleerden en farizeeërs als voorbeeld. Maar Jezus veegt de vloer met ze aan. Dat gaat Hij ook met ons, mensen van de kerk, doen als we weigeren een nieuw leven te beginnen (vers 32).

Lucas 12: 1 - 34

Waar je schat is, daar is je hart (vers 34). Elke passage in het bijbelgedeelte van vandaag illustreert dat.
Ga maar eens na hoe hier ter sprake komt: de hel (vers 5); de wederkomst (vers 8-9); elke nacht dat God je weg kan roepen uit dit leven (vers 20); het koninkrijk (vers 31); de hemel (vers 33).

Lucas 12: 35 - 59

Het gaat erom dat we ons hele leven zo leiden dat we straks de Heer iets moois kunnen aanbieden. Daarbij moet onze loyaliteit aan Hem sterker zijn dan die aan de mensen die ons lief en dierbaar zijn. Zijn komst kan vandaag nog plaatsvinden.
Wat moet jíj nog rechtzetten voor het te laat is?

Lucas 13

Een motief in dit gedeelte dat telkens terug keert is: niet blijven steken in woorden en betogen over anderen, maar zelf aan de slag gaan in het leven achter Christus aan. Ga maar na:
1-13: Zijn die slachtoffers slechter dan de rest? Antwoord: zorg dat je zelf vrucht draagt.
14-17: Mag dat allemaal wel op sabbat? Antwoord: zorg dat je die dag gebruikt om elkaar goed te doen.
22-30: Komen er veel mensen in de hemel? Antwoord: zorg dat je er zelf komt!
31-35: Kortom: wil je onder de vleugels Christus komen schuilen, of hou je Hem van je af?

Lucas 14

Merkwaardig: waarom hebben zoveel mensen geen zin om naar het feest te gaan? Omdat ze niet werkelijk volgeling willen zijn van Christus. Uit je prioriteiten blijkt waar je hart ligt. Alleen als we echt bereid zijn alles voor Hem op te geven, bezit, werk, familie, kunnen we zijn volgeling zijn en later volop feest vieren.

Lucas 15

Drie beeldverhalen, over een zoekende herder, een zoekende vrouw, een op de uitkijk staande vader. Mooi om te zien hoe telkens deze twee dingen corresponderen: iemand die tot inkeer komt (zoals in de toepassing gezegd bij de eerste twee verhalen) is tegelijk iemand die gezocht en gevonden is door God (zoals in het verhaal wordt gezegd). We moeten ons bekeren, en we worden bekeerd.
Waar sta je zelf in dat verhaal over de verloren zoons?

Lucas 16

Is het je wel eens opgevallen hoe veel Jezus het heeft over geldzaken? Blijkbaar nam Hij waar dat we met geld vaak zo op de korte termijn bezig zijn. Je kunt beter zorgen dat je met je geld iets doet dat je voor God kunt verantwoorden. Investeren met je geld op de lange termijn.
Het is een lastig verhaal van die slimme rentmeester. Het punt van vergelijking lijkt me dat die man al zijn kaarten zette op het plan dat het voor zijn toekomst bedacht had. De rijke man die Lazarus liet liggen was op een gegeven moment te laat met zijn inkeer en zijn plannen.

Lucas 17

Opmerkelijk detail dat van de 10 genezen mensen juist de Samaritaan een voorbeeld is voor ons. Net als in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij wordt volkomen gered, meer dan de andere 9, die alleen lichamelijk genezen worden. 1 van de 10.
En verderop in dit bijbelgedeelte: 1 van de 2. Zorg dat je aan de goede kant staat. Dicht bij Christus en dichtbij je naaste, met bereidheid te vergeven, telkens weer.

Lucas 18

We zijn met Jezus op weg naar Jeruzalem (18: 31). Indringend is Jezus' onderwijs onderweg. Wie Jezus volgt, begrijpt niet altijd waar de weg naar toe gaat (18: 34). Maar over wat je onderweg te doen staat, kan geen onduidelijkheid bestaan. Bid omdat je leven ervan af hangt (18: 1-8). Verneder jezelf als die tollenaar (18: 9-14). Word als een kind (18: 15-17). Geef alles op en volg Jezus (18: 18-30). Veel is dan nog onduidelijk (18: 34), maar wie gelooft zal uiteindelijk zien (18: 35-43).

Lucas 19: 1 - 27

Een nieuwe werkweek is begonnen. En Jezus' boodschap voor het dagelijks leven is: drijf handel met wat je is toevertrouwd (19: 13). En met dat laatste (wat je is toevertrouwd) bedoelt Jezus: wat je weet, hoort en ziet van Mij. Laat dat winstgevend zijn. Houden wat je hebt is er dus niet bij (19: 20). Handel drijven vraagt inzet. Daar moet je voor uit de stoel. Dus: gebruik de tijd die er nog is voordat Jezus terugkomt goed. Zouden we dan niet als kerk en als gelovigen daar moeten beginnen, waar Jezus begon: het verlorene zoeken en redden (19: 1-10)?

Lucas 19: 28 - 20: 8

Paradoxaal is en blijft Jezus' optreden. Als een koning claimt hij een ezel, maar huilend zit Hij erop. Bovendien, een koning op een ezeltje is in zichzelf al paradoxaal genoeg! Maar, afgestapt van het ezeltje veegt Hij de tempel schoon (19: 45). Welke heilige huisjes zouden er in uw/jouw leven omver gaan? De vraag kan dan ook niet zijn 'met welk recht doet u dit alles?' (20: 2), maar 'laat ik Hem koning zijn in mijn leven?' Want anders 19: 44: 'zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat u het moment dat God naar u omzag niet hebt herkend'.

Lucas 20: 9 - 47

Jezus gaat de confrontatie niet uit de weg. Het lijkt er zelfs op, alsof Hij er op aan stuurt. Neem die gelijkenis (20: 9-16). Daar is om zo te zeggen geen woord frans bij! En kijk eens in 20: 45-47! Zo is Jezus blijkbaar. Hij zoekt de confrontatie op en gaat die niet uit de weg. Of het nou schriftgeleerden zijn die bij Hem komen met hun slimme trucjes. Of u het nou bent, jij of ik. Hij confronteert net zolang totdat het duidelijk wordt: óf je buigt voor Hem óf je kruisigt Hem. U/jij mag het zeggen.

Lucas 21

De vraag van de discipelen is denk ik best herkenbaar: wanneer gaat het gebeuren en hoe zullen we het weten? Het antwoord van Jezus is onthullend, maar ook verbergend. Onthullend, want oorlogen, rampen, vervolging van christenen, angst over de wereld zullen de voorboden zijn van Jezus' komst (21: 27). Verbergend, want zo is de geschiedenis verlopen sinds Jezus' hemelvaart. Dus staar je niet blind, maar wees gewoon in het leven van elke dag waakzaam. Wijd je aan het gebed en maak je klaar om voor Jezus te verschijnen (21: 36).

Lucas 22: 1 - 38

Sober wordt het verteld. En daardoor wordt het indringend. Er is de moordzucht van de joodse leiders (22: 2). Er is ook het verraad van Jezus' volgeling Judas (22: 3). Hiertegen steekt Jezus' verlangen om voor het laatst het pascha met zijn leerlingen te vieren al schril af (22: 15). Maar het lijkt allemaal aan Jezus' leerlingen niet besteed. Zij maken zich druk om de vraag wie de belangrijkste is (22: 24). En dan Petrus met z'n overmoed. En zo zijn wij wel om Hem heen, maar gaat Hij heel alleen de weg naar wereldvrede.

Lucas 22: 39 - 71

De Bijbel is heel eerlijk over Jezus' volgelingen bij de beschrijving van Jezus' lijden. Als voor Jezus de nood het hoogst is, liggen zijn discipelen te slapen. Als Hij gespuwd en geslagen wordt, zegt zijn trouwste leerling 'deze Jezus ken ik niet'. In Jezus' lijden zijn wij niet alleen niet met Jezus, wij zijn ook nog eens tegen Hem. Jezus keek Petrus aan, toen de haan kraaide (22: 61). Wat zal er in Jezus' ogen te lezen zijn geweest? Ik denk: het is goed, Petrus. Want toen wij vijanden waren, toen werden wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon (Romeinen 5: 10).

Lucas 23

Onder aan het kruis worden gezworen vijanden vrienden. Maar of Pilatus en Herodes de reikwijdte hiervan hebben begrepen, vraag ik me af (23: 12). Simon van Cyrene heeft de reikwijdte van wat hij deed later wel begrepen. Als toevallige voorbijganger wordt hij kruisdrager, maar omdat z'n zoons later in de Bijbel christenen blijken te zijn (Romeinen 15: 13), moet deze Simon dus eens en ergens tot de ontdekking zijn gekomen, dat niet hij het kruis voor Jezus droeg, maar Jezus het kruis voor hém. En er is meer in Lucas' beschrijving dat indruk maakt. En het eindigt allemaal onherroepelijk met Jezus' dood en begrafenis.

Lucas 24

Er is verwarring bij de vrouwen die het graf bezoeken en verbazing bij Petrus die ook komt kijken. Wat moet je nou denken van een open graf? Maar zo bijzonder is het niet volgens de engelen bij het graf. Want wie zoekt er nou de Levende bij de doden? Maak nooit de fout door van Jezus een schim uit het verleden te maken, een stem van vroeger. Hij leeft en dat zul je merken ook. Dat blijkt wel uit de tocht die de Emmaüsgangers maken. Wat hen overkomt mag een bemoediging zijn voor elke volgeling van Jezus. Reken onderweg op Jezus die de schriften opent en die je herkennen zult als het brood gebroken wordt en de wijn rond gaat! Ook als Hij in de hemel is opgenomen.


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)