HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

ZACHARIA

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


ZACHARIA


Zacharia was de schrijver van het gelijknamige bijbelboek.

Hij profeteerde in het herstelde tweestammenrijk, en is de elfde van de twaalf kleine profeten. Evenals Ezechiel komt hij uit het priesterlijk geslacht. Hij noemt zichzelf "de zoon van Berechja", maar wordt in Ezra 5:1 en 6:14 de "zoon van Iddo" genoemd (volgens Zacharia 1:7 zijn grootvader). Zijn profetische loopbaan begon in het tweede jaar van Darius, koning van Perzië (520 v.Chr.), ongeveer 16 jaar na de terugkeer van de eerste groep ballingen uit Babel. Hij was een tijdgenoot van Haggai (Ezra 5:1). Zacharia is volgens de in zijn profetieën genoemde data opgetreden van het tweede tot het vierde jaar van de Perzische koning Darius I, kort na het einde van de Babylonische Ballingschap (ca. 520 v.Chr.). Zijn optreden valt samen met de eerste pogingen tot nationaal en godsdienstig herstel die door de landvoogd Zorobabel en de hogepriester Jesjoea werden ondernomen.

 Zacharia is de tweede profeet, die na de verlossing uit Babylonische gevangenschap onder de Joden gepredikt heeft. Hij begon twee maanden na Haggaï, in de achtste maand van het tweede jaar van koning Darius.

 ZACHARIA

 Zacharia is de tweede profeet, die na de verlossing uit Babylonische gevangenschap onder de Joden gepredikt heeft. Hij begon twee maanden na Haggaï, in de achtste maand van het tweede jaar van koning Darius.

 In dit boek worden veel voortreffelijke stukken verhandeld, waarvan dit de voornaamste zijn:

 Ten eerste maant hij de Joden tot boete en ware bekering.

 Ten tweede vertelt hij enige gezichten, door welke de Here hun leert, hoe vaderlijk Hij hen heeft aangenomen en inzonderheid hoe goedertieren Hij hen uit Babylonische gevangenschap verlost heeft, met de belofte, dat Hij hen voortaan in bescherming zou nemen, indien zij zich oprecht tot Hem bekeren en met spoed de tempel weer zouden opbouwen.

 Ten derde profeteert Zacharia van de verdelging van de vijanden van Gods volk, alsook van de toekomst van de Messias en de weldaden, die Hij Zijn kerk bewijzen zou en bovendien van de aanwas van de kerk, vanwege de bekering van de heidenen.

 In dit boek worden veel voortreffelijke stukken verhandeld, waarvan dit de voornaamste zijn:

 Ten eerste maant hij de Joden tot boete en ware bekering.

 Ten tweede vertelt hij enige gezichten, door welke de Here hun leert, hoe vaderlijk Hij hen heeft aangenomen en inzonderheid hoe goedertieren Hij hen uit Babylonische gevangenschap verlost heeft, met de belofte, dat Hij hen voortaan in bescherming zou nemen, indien zij zich oprecht tot Hem bekeren en met spoed de tempel weer zouden opbouwen.

 Ten derde profeteert Zacharia van de verdelging van de vijanden van Gods volk, alsook van de toekomst van de Messias en de weldaden, die Hij Zijn kerk bewijzen zou en bovendien van de aanwas van de kerk, vanwege de bekering van de heidenen.

 Het boek bestaat uit twee delen: de hoofdstukken 1 t/m 8 en 9 t/m 14.
Deze twee delen zijn niet erg sterk met elkaar verbonden. Het eerste deel (hoofdstuk 1-8) bevat visioenen en profetieën, die zijn ingebed in een verhaal. In de tekst komt vaak de formule 'spreekt/zegt de HEER (van de hemelse machten)' voor. Daarmee wordt benadrukt dat de profeet op gezag van God spreekt.

Trouwe God

Het hoofdthema van hoofdstuk 1-8 is de trouw van God aan zijn volk. Wanneer de Judeeërs terugkomen uit de ballingschap, verwachten ze dat er een betere tijd zal beginnen. Maar dat valt tegen. Onder het volk heerst grote teleurstelling. Maar in de profetie van Zacharia roept God de mensen op tot inkeer en vertrouwen. Er zal echt een betere periode aanbreken. God blijft trouw.In de Grote moskee van Aleppo bevinden zich relikwieën van Zacharia.

 Inhoud:

De profeet richtte zich tegen het gebrek aan Godsvertrouwen en de zelfzucht van het volk: bekering is voorwaarde voor verder herstel. Bij de beschrijving van dit herstel ziet de schrijver in profetisch perspectief tegelijkertijd het geluk van Gods volk in de messiaanse tijd en het volledig herstel op het einde der tijden, wanneer Israël zich zal bekeren. Zijn boek bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel beslaat de hoofdstukken 1 tot en met8, het tweede deel hoofdstuk 9 en verder.

 Hoofdstukken 1 tot en met 8 - Trouwe God

Het hoofdthema van hoofdstuk 1-8 is de trouw van God aan zijn volk. Wanneer de Judeeërs terugkomen uit de ballingschap, verwachten ze dat er een betere tijd zal beginnen. Maar dat valt tegen. Onder het volk heerst grote teleurstelling. Maar in de profetie van Zacharia roept God de mensen op tot inkeer en vertrouwen. Er zal echt een betere periode aanbreken. God blijft trouw.

De inhoud kan als volgt worden onderverdeeld:

Het voorwoord, bestaande uit hoofdstuk 1:1-6. Hierin wordt met een beroep op Israëls geschiedenis, het volk het volk opgeroepen aan God trouw te blijven.
In hoofdstuk 1:7-6:8 volgen acht visioenen. Deze zijn vaak in de vorm van beelden, en wel:
een man tussen mirtebomen
vier hoornen en vier smeden
een vrouw in een efa
man met meetsnoer
Jozuas kleding
de kandelaar en de twee olijfbomen
de vliegende boekrol
vier wagens
De kroning van Jozua in 6:9-15 is een bemoediging van de teruggekeerden uit de ballingschap, wijzend op de verre toekomst wanneer die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel, dus zich tot God zullen keren.

Hoofdstuk 7 en 8 zijn twee jaar na het eerste deel gedateerd, en geven een antwoord op de vraag of de dagen van rouw over de vernietiging van de tempel nog gehouden moeten worden. Ze vormen een bemoediging en aansporing van de mensen, hen verzekerend van Gods aanwezigheid en zegen.

Hoofdstukken 9 tot en met 14

Het tweede deel van het boek, hoofdstuk 9-14, bevat geen datering. Het is waarschijnlijk dat er een redelijke tijdspanne tussen deze twee delen ligt.

Hoofdstukken 9 tot en met 14 zijn van na de ballingschap

Echter, deze hoofdstukken dateren uit een periode niet ver na de ballingschap
Deze hoofdstukken hebben hun oorsprong in de periode tussen 518 en 516 voor Christus
Deze hoofdstukken zijn nauw verwant met hoofdstukken 1 tot en met 8, en zijn meest waarschijnlijk door Zacharia zelf geschreven
Het bestaat uit twee profetieën.

 De eerste profetie (hoofdstuk 9-11) geeft een overzicht van Gods handelen met zijn volk tegen de tijd van de Messias.

De tweede profetie, in hoofdstuk 12-14, toont de heerlijkheid die Israël wacht in de 'laatste dagen', het eindconflict en de overwinning van Gods koninkrijk.

Zacharia 1: 1 - 17

 Een aantal ballingen is weer terug in Israël. Ze wonen in en om Jeruzalem. Een nieuw begin na die lange, uitzichtloze tijd in Babel. Nieuwe verwachtingen!
 Maar al gauw valt het tegen. Het lukt bijvoorbeeld steeds niet om de tempel te herbouwen. Naburige volken werken zozeer tegen, dat de Israëlieten het er maar bij laten zitten. Maar wie weet grijpt God binnenkort in. Hij is toch veel sterker dan de Ammonieten, Moabieten enzovoort.
 Maar ook dat valt tegen. Zacharia ziet dat in een visioen. Hij ziet een man op een voskleurig paard. Die man is de engel van de HEER. Die engel is een symbool van de HEER zelf. ‘God’, zo kun je zeggen, ‘treedt op als zijn eigen gezant.’ Zo betrokken is God bij het wel en wee van zijn volk. In Zacharia is Hij het, die voor zijn volk vecht.
 De engel heeft zijn engelen erop uitgestuurd om de aarde te verkennen. Inmiddels zijn ze weer terug en brengen rapport uit. Teleurgesteld! “Overal is het vredig en stil.” Dat betekent, dat het in de omgeving van Israël nog steeds zo is als altijd. Geen enkele verandering dus wat betreft de macht en de houding van de naburige volken.
 Maar daar neemt de engel van de HEER geen genoegen mee. ‘Heer van de hemelse machten’, zo roept hij uit, ‘hoe lang zal het nog duren voor u erbarmen toont met Jeruzalem.’
God hoort en Zacharia mag het zeggen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem.’ Laat het dan lang duren, maar God vergeet zijn volk niet.
 Vandaag is het Hervormingsdag. Hervorming: een nieuw begin. Maar stel, dat Luther en Calvijn nog leefden. Zouden ze niet schrikken? Maar God is nog steeds dezelfde: Brandend van liefde neemt Hij het op voor ieder die in Hem gelooft.

 Zacharia 2: 1 - 17

 Een stad zonder muur: wij weten niet anders. Een stad of stadje met muren is een bezienswaardigheid. Maar in Israël is een stad zonder muren een vergissing. Muren heb je in die tijd nodig. Ze helpen ook. Jeruzalem heeft ook muren nodig, al zijn ze er nog niet. Helaas!
 Toch komt er een tijd, zo hoort Zacharia zeggen, dat zelfs Jeruzalem geen muren heeft. Ondoenlijk ook. De bevolking groeit zo snel, dat je wel kunt blijven bouwen aan de muren. Maar ook niet nodig. Want de Heer zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn.
 Steden met muren kennen wij niet, maar huizen met muren wel. Bovendien hebben we onze dievenklemmen en andere veiligheidssloten. God zelf is ons goed beveiligd huis. In Hem hoef je niet bang te zijn.

 Zacharia 3

 Je kunt je soms voor God diep schamen. ‘Hij ziet mij aankomen’, denk je. ‘Voor de zoveelste keer vraag ik vergeving voor dezelfde fout.’ Zoals je jezelf schaamt voor kleren, die je nog steeds niet schoon hebt kunnen krijgen. Die doe je dan ook weg.
 Zacharia ziet de hogepriester Jozua in een vuil ambtsgewaad. Dat is een symbool voor de vuilheid van Israël. Jozua presenteert Israël aan God.
 Rechts van Jozua staat de satan en hij vaart fel tegen hem uit. Heel herkenbaar. Niet, dat wij bij zonde altijd aan de satan denken. Maar wij pleiten wel tegen onszelf.
 God echter denkt hier anders over. ‘Trek hem die vuile kleren uit’, zo zegt Hij, ik kleed je in een feestelijk gewaad.
 Hoezo? Kan dat zomaar? Niet zomaar, al wordt de reden hier niet meegedeeld. Het is vooral ook een geweldig wonder. Als je bij vergeving telkens de reden daarvan noemt, kan het wonder ervan zomaar verdwijnen. Zo van: ‘God vergeeft ons onze zonden, omdat Jezus voor ons gestorven is. Zo zit dat.’ Dat is natuurlijk wel zo. Maar daarmee is het grote geheim van de vergeving niet uitputtend verklaard. Het blijft iets om stil van te worden.
 Waarschijnlijk werd Zacharia dat ook. In elk geval liet hij zich volledig overtuigen. Dat blijkt uit zijn reactie: ‘Ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen.’ De tulband, met de woorden ‘Heilig aan de HEER’ is het belangrijkste teken van de priesterlijke waardigheid. Als God vergeeft, betekent dat volledig herstel.

 Zacharia 4
 Een bijzonder beeld. Wat zag de profeet precies?
 Vergelijk het maar met een bokaal van goud, maar dan in het groot. Op de ronde, bovenste rand bevinden zich 7 olielampen. Rechts en links van deze bijzondere kandelaar staan olijfbomen, waarvan een tak via een buis voortdurend olijfolie in de bokaal laat vloeien. Gevolg: de 7 lampen gaan niet uit.
 De kandelaar is het beeld van Israël. Hij stond al in de tabernakel vóór het voorhangsel. Het volk van God is het licht van de wereld en het schijnt ter ere van God. Dat mag ook van Israël worden verwacht in die tijd van na de ballingschap, al valt dat tegen, want de Israëlieten kunnen dus niet eens meer de moed opbrengen om het huis van God af te maken. Ook vandaag valt het wel eens tegen, als het erom gaat wat kinderen van God overhebben voor Hem. Wat doe je daaraan?
 De boodschap die Zacharia brengen moet is duidelijk: “Niet door eigen kracht of macht zal hij (Zerubbabel) slagen, maar met de hulp van mijn geest.” Wat je moet doen is: rustig doorgaan, zeggen wat je van God zeggen moet, het goede voorbeeld geven en verder het aan God overgeven, bidden om zijn zegen.

 Zacharia 5

 Twee bijzondere visioenen. Ik kies voor dat van het meelvat. Er zit een loden deksel op, dat open gaat. Er komt een vrouw uit, maar de engel die aan Zacharia uitleg geeft, duwt haar terug op de bodem van het vat. De vrouw staat symbool voor de verdorvenheid. Maar die verdorvenheid krijgt dus in Israël geen kans. De verdorvenheid wordt zelfs ver weggevierd. Engelen komen aanzweven. Ze pakken het vat op en nemen het met zich mee, hoog de lucht in. In Sinear, het land waar een groot aantal Israëlieten in ballingschap heeft gezeten, wordt het in een tempel op een voetstuk gezet.
 Ging het vandaag maar zo gemakkelijk met de zonde in de kerk. In ieder geval kan God hetzelfde ook vandaag doen. Het is van groot belang, dat we veel van Hem verwachten.

 Zacharia 6

 Er zijn in Jeruzalem ballingen uit Babel op bezoek. De belangrijkste heten Cheldai, Tobia en Jedaja. Ze hebben geschenken meegenomen: veel goud en veel zilver. ‘Van dat goud en dat zilver moet je een kroon laten maken’, zegt God tegen de profeet Zacharia.
 Kan dat geschenk niet beter worden besteed? Er zijn toch genoeg armen in Jeruzalem?
 Ik moet nu denken aan de tempel van Salomo, waar ook heel veel in geïnvesteerd is en aan kerkgebouwen vandaag die veel geld kosten. Als het om God gaat, kan het niet gauw genoeg zijn. Daarmee geef je aan, hoeveel Hij je waard is en hoe hoog je de dienst aan Hem waardeert.
De kroon van zilver en goud, die de hogepriester Jozua krijgt opgezet, is symbool van de Messias, die priester én koning zal zijn. Je mag er best veel voor over hebben, dat mensen hun hoop richten op Hem.

 Zacharia 7

 Een afvaardiging van Betel komt in Jeruzalem met een vraag. Alhoewel, eerst worden er offers gebracht om de weg te plaveien. Maar dan wordt toch ook de vraag zelf gesteld: ‘Al jarenlang wordt er bij ons in de vijfde maand getreurd en gevast. Is het werkelijk nodig dat we dat blijven doen?’
De vraag is duidelijk. Het treuren en vasten heeft te maken met de val van Jeruzalem door de verovering door Nebukadnessar. Inmiddels is een groot aantal ballingen weer terug in Israël en vordert de tempelbouw.
 God geeft evenwel geen antwoord op deze vraag. Hij stelt een tegenvraag: “Wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwen en vasten, nu al zeventig jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij?” God komt ook met een opmerking: “Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar, onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.”
Ook dat is duidelijk. Wat heeft vasten en treuren voor zin, als het geen effect heeft in een handelen naar de geboden van God? Er is dus op dat moment een veel belangrijker vraag om over na te denken, hoe belangrijk overigens de gestelde vraag ook is.
 Ik moest even denken aan de tweede kerkdienst, die langzamerhand leger wordt. Een belangrijke vraag is: wat moeten wij daarmee? Moeten we de wegblijvers vermanen, moeten we de tweede dienst een ander karakter geven, aantrekkelijk maken enzovoort.
 Maar een veel belangrijker vraag is: hoe zitten wij in de kerk, áls we er zijn en wat doen we in ons dagelijks leven met wat wij in de kerk te horen krijgen?

 Zacharia 8: 1 - 13

 Zullen er op de nieuwe aarde ook oude mannen zijn, die bovendien een stok nodig hebben om op te leunen? Of heeft iedereen daar de gezegende leeftijd van een jaar of 30? En zijn er dan dus ook geen kinderen?
 Als het om Gods nieuwe wereld gaat, is het moeilijk om je daar een idee van te vormen. Er is zo’n groot verschil tussen deze wereld en die! Het enige wat we kunnen doen is, aansluiten bij vandaag en van daaruit ons de meest ideale wereld voor de geest halen die we ons denken kunnen. Zo sluit God aan bij de voorstellingen van de Israëlieten. Het mooiste wat zij zich in de tijd van Zacharia kunnen voorstellen is: een grote rijkdom aan kinderen en dus toekomst voor het volk én daarvan tot op hoge ouderdom genieten.
 Maar de belangrijkste vraag is of wij als christen nog idealen hebben. Verwachten wij ook iets van God, als het gaat om de kerk en om de invloed daarvan in de maatschappij?

 Zacharia 8: 14 - 23

 Idealen, ja die worden in Zacharia aan het volk Israël voorgehouden.
 Alle vastendagen veranderen in feestdagen. Waarom? Omdat Israël een heel bijzonder volk wordt, een volk dat wordt geëerd. Uit allerlei landen en steden komen mensen op dit volk af. Ze nemen elkaar mee naar Jeruzalem. “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” Onvoorstelbaar!
 Maar als de Israëlieten in die tijd eens geweten hadden, dat talloze mensen uit de hele wereld, groter nog dan de hun bekende wereld, in hun God zouden gaan geloven; ze zouden het niet hebben kunnen geloven. Toch is het gebeurd.
 Als dat gebeurd is, wat kan er dan allemaal niet nog meer gebeuren! Gewoon doorgaan, vertellen van God, antwoord geven op vragen, getuigen van je geloof. God kan echt veel meer dan je denkt.

 Zacharia 9: 1 - 10

 God is sterk. Toch zou je dat niet altijd zeggen.
 Denk eens aan de Messias. Hij is nederig, doet zich niet gelden, rijdt niet op een paard, maar op een ezel. Het is eeuwen van tevoren voorspeld en het kwam eeuwen daarna precies uit, toen Jezus intocht hield in Jeruzalem.
 Maar denk ook aan wat het volgen van deze Jezus inhoudt. Dan gaat het niet om spectaculaire dingen, om een explosieve groei van de kerk bijvoorbeeld, al kan die er best een keer zijn. Het zit hem in het eenvoudige, er zijn voor de ander, in liefde, in trouw en in groot geduld. Bij Jezus’intocht in Jeruzalem zie je God in zijn kracht. Als je deze Jezus volgt, mag je veel verwachten. Zo komt er vrede op aarde.

 Zacharia 9: 11 - 17

 Er wordt wat afgevochten in het Oude Testament!
 Ook nu weer: “Ze zullen de vijand verslinden en zijn slingerstenen verbrijzelen, ze zullen zijn bloed drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed besmeurd zijn als de hoeken van een altaar.” Gruwelijk!
 Maar in de wereld van die tijd ontkom je er niet aan: je moet een keus maken. Als je vóór de één kiest, moet je tegen de ander kiezen. Er wordt nu eenmaal flink gevochten in die tijd.
 Mooi is wel, hoe trots God is op Juda, Efraïm en Sion. Stel eens, dat Hij dat van ons zei: ‘Pieter, Annemarie, Johan en Corien: zij zijn instrumenten waar Ik iets mee kan!’

 Zacharia 10

 God kan trots zijn op zijn volk en Hij vergeet dan al het kwaad dat men heeft gedaan. “De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken.” Zo kan God vandaag ook trots zijn op zijn kerk. Al maakt Hij wel onderscheid. Als daar reden voor is, wordt Hij zelfs woedend, woedend op ieder die zijn macht misbruikt, zoals de slechte leiders van Israël. Maar ook vandaag kun je kerklid zijn of zelfs voorganger of leidinggevende én misbruik maken van je macht. Dan deel je dus niet in Gods trots op zijn volk.

 Zacharia 11

 God ziet zijn volk als één geheel. Zo kan Hij verontwaardigd zijn over Israël. Hij kan zich ook ontfermen over Israël. God kan vandaag ook kwaad zijn op een hele gemeente. Je realiseert je als lid van die gemeente ook, dat de sfeer in de kerk in kwestie niet goed is en dat je daar in feite allemaal debet aan bent. Niemand kan de schuld op een ander schuiven. Als je je dan met elkaar verootmoedigt en je ervaart daarna de genade van God, dan ervaar je die ook met elkaar.
 Maar er kan in een gemeente ook groot onderling verschil zijn. De één heeft macht en de ander is het slachtoffer. Zo is het in Israël ook vaak geweest. Dan scheert God niet ieder over één kam, maar Hij komt op voor de zwakken. “Weid de schapen, die voor de slacht bestemd zijn.” Weid ze. Kom voor ze op. Doe niet alsof je niets ziet.

 Zacharia 12

“Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken die de omringende volken bedwelmt.”
Een heel bekende tekst, waarbij tegenwoordig ook vaak naar het huidige Israël gekeken wordt. Zijn er inderdaad geen momenten waarop dat land van alle kanten wordt bedreigd?
 We moeten ons echter realiseren, wanneer deze profetie gesproken is. In een tijd waarin God nog maar één volk had, in een tijd waarin vooral bloedig gevochten werd, in een tijd waarin het soms zelfs gebeurde dat ieder tegen Israël was. Dan komt God daarvoor op. Dan is het inderdaad een steen, waaraan men zich vertilt.
 Intussen is de geschiedenis verder gegaan. Jezus is gekomen. God richtte zich tot alle volken en heeft over heel de wereld zijn kinderen.
 Toch blijft Hij dezelfde. En als je als christen of als christenen in ene bepaalde omgeving je opeens het mikpunt ziet worden van spot: het zal blijken dat men zich aan jou vertilt.

 Zacharia 13

 Zacharia 13 bestaat uit twee gedeelten: 1-6 en 7-9. (zo ook aangeduid bij NBG 1951; ook NBV heeft terecht tussen vers 6 en 7 een spatie).
 1-6: Voor valse profeten is geen toekomst; wel voor het brengen van het evangelie van verzoening. Die zal God Zelf ontsluiten (1). Voor vandaag kan gedacht aan het werk van Jezus, de Christus. Hem hebben we te belijden (Zie HC. vraag/ antwoord 32)
 7-9: Lees hierbij Marcus 14:27(vgl. Mat. 26:31). Dè vervulling zien we in wat Jezus is overkomen. Hij is de Herder, die geslagen moest worden vanwege onze zonden. Hier blijkt meteen zijn ware aard: altijd zorgzaam voor zijn schapen (Marcus 14:28). Hij gaat ons voor. Het komt voor ons op volgen aan. Dàn behoren we tot Gods volk.

 Zacharia 14: 1 - 7

 Wie zal erin slagen om deze profetische woorden helemaal te doorgronden? Hoe zal, wat hier staat, zich allemaal in de tijd voltrekken?
 Eén ding is zeker: eens komt door ’s HEREN ingrijpen de eindbeslissing. Geen mens kan Hem tegenhouden. Beven zullen de mens. Even machteloos als bij een aardbeving zal hij zich voelen (5; zie Amos 1:1). De grond valt onder onze voeten weg. Onheilspellend is die grote lange dag (7) voor wie op eigen benen dacht te kunnen staan (overweeg hierbij Amos 5:18-20). Toch gloort iets van licht (slot 7). Dàt is nu typerend voor Gods handelen. Het Evangelie houdt altijd de boventoon. Lees alvast maar even door na vers 7.

 Zacharia 14: 8 - 21

 Lees dit bijbelgedeelte eens via meerdere vertalingen, bijv. NBG '51 en NBV. Dan vallen nogal wat verschillen op! De 'Kanaäniet' (vers 21) bij de NBG is een 'handelaar' geworden bij de NBV!
 Centraal in dit fascinerende bijbelgedeelte - laat het maar eens tot u/ jou doordringen - is dat de nieuwe wereld een andere zal zijn dan de nu bestaande. Zelfs het wereldse strijdpaard wordt aan God gewijd. Het wordt even heilig als de hogepriester (zie Ex. 28: 30). Kan het sterker gezegd? Deze nieuwe wereld is helemaal voor God. Eens wordt 'God alles in allen' (1 Kor. 15:28) aan Hem alleen de eer. Het leven wordt dan ook een compleet feest.
 De profeet Zacharia wijst daarom naar de top van Israëls feesten: het loofhuttenfeest (16vv.). De oogst is dan helemaal binnen. Wat is God goed voor ons. Heerlijk is het om te mogen leven van zijn bescherming (zie Ps. 27:5). Dit feest is ook het feest van de verzoening (de grote Verzoendag valt in dezelfde maand).
 Wij mogen de lijn doortrekken naar Jezus die op het Loofhuttenfeest eens sprak: 'Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!' (Joh. 7:37). Wereldwijd mag nu deze uitnodiging klinken. En van alle einden van de aarde zullen mensen de HERE der heerscharen aanbidden.
 U/ jij drinkt toch ook uit de Bron van Levend water (Joh. 4:14)?

Tot slot nog even het volgende :

Vrede

Een tijd van vrede en gerechtigheid. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Dat Israël eindelijk in vrede leeft en dat volken spontaan naar Jeruzalem zullen komen om God te zoeken en te vereren. Dat er niemand meer honger lijdt, nergens meer oorlog is en onderdrukking. Geen onrecht, geen ziekte en geen dood meer.

Dat kan alleen maar als de zonde er niet meer is. Ons egoïsme, de oorzaak van veel lijden, verdwijnt alleen als God ingrijpt. Want uit de wereldgeschiedenis weten we dat wij het zelf niet voor elkaar krijgen. God wel. In Zacharia 13:1-6 lees je dat God het land reinigt. Alles wat er niet in thuis hoort ruimt hij op. Het volk wordt opnieuw aan hem gewijd.

Maar de afwezigheid van zonde is niet voldoende, hoewel op zich al geweldig natuurlijk! Wat komt ervoor in de plaats? Het gaat om de aanwezigheid van God zelf. Dat de Heer koning zal zijn over de hele aarde en dat volken naar Jeruzalem komen omdat de Heer daar woont (8:3; 14:8-11; 14:16-21). Dan wordt het weer zoals het was in het paradijs. God woont weer bij de mensen.

De Messias

In de messiaanse teksten in de boeken van Jesaja, Zacharia en andere profeten hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament Jezus herkend. Jezus kwam als mens en heropende door zijn dood en opstanding de weg naar God, de Vader. Hij heeft ons in de tekenen en wonderen voorproefjes van zijn vrederijk laten zien. Maar het echte messiaanse rijk breekt pas aan als Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Tot die tijd zijn er nog dierentuinen met verschillende hokken en zijn adders levensgevaarlijk voor baby's! En leven mensen nog in haat en nijd.

Aanvulling : Het Messiaanse rijk
 
 Welke oppasser in de dierentuin stopt wolven bij lammetjes en welke moeder laat haar baby met een adder spelen? Je wordt voor gek verklaard als je dat doet. Ook als je beweert dat alle overheidsuitgaven die nu aan bewapening worden uitgegeven, aan onderwijs en voedsel moeten worden besteed, zul je niet voor vol worden aangezien. Toch belooft God in de bijbel op veel plaatsen dat er zo'n tijd gaat komen.
Je leest dat bijvoorbeeld in Jesaja 11. Zacharia schrijft erover (2:14-16; 8:20-23; 9:9-10) en ook in de Psalmen (Ps. 96; 97; 98; 99; 101) kun je erover lezen.

Shalom

Een tijd van vrede en gerechtigheid. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Dat Israël eindelijk in vrede leeft en dat volken spontaan naar Jeruzalem zullen komen om God te zoeken en te vereren. Dat er niemand meer honger lijdt, nergens meer oorlog is en onderdrukking. Geen onrecht, geen ziekte en geen dood meer.

Dat kan alleen maar als de zonde er niet meer is. Ons egoïsme, de oorzaak van veel lijden, verdwijnt alleen als God ingrijpt. Want uit de wereldgeschiedenis weten we dat wij het zelf niet voor elkaar krijgen. God wel. In Zacharia 13:1-6 lees je dat God het land reinigt. Alles wat er niet in thuis hoort ruimt hij op. Het volk wordt opnieuw aan hem gewijd.

Maar de afwezigheid van zonde is niet voldoende, hoewel op zich al geweldig natuurlijk! Wat komt ervoor in de plaats? Het gaat om de aanwezigheid van God zelf. Dat de Heer koning zal zijn over de hele aarde en dat volken naar Jeruzalem komen omdat de Heer daar woont (8:3; 14:8-11; 14:16-21). Dan wordt het weer zoals het was in het paradijs. God woont weer bij de mensen.

De Messias

In de messiaanse teksten in de boeken van Jesaja, Zacharia en andere profeten hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament Jezus herkend. Jezus kwam als mens en heropende door zijn dood en opstanding de weg naar God, de Vader. Hij heeft ons in de tekenen en wonderen voorproefjes van zijn vrederijk laten zien. Maar het echte messiaanse rijk breekt pas aan als Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Tot die tijd zijn er nog dierentuinen met verschillende hokken en zijn adders levensgevaarlijk voor baby's! En leven mensen nog in haat en nijd.


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)