HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

NAHUM

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


NAHUM


Het 
boek Nahum

een van de boeken in het oude testament van de bijbel en in de joodse Tenach. De naam Nahum (in het Hebreeuws: Nachum, in de Septuaginta en in het Nieuwe Testament : Naoum) betekent Trooster.

 Het boek Nahum is genoemd naar de profeet die al meteen in het eerste vers van het boek genoemd wordt.
Als geheel is het boek een profetie over de ondergang van Nineve, de hoofdstad van het machtige Assyrische rijk. Vanaf 616 voor Christus heeft Nineve te kampen met aanvallen van de Meden en de Babyloniërs. De stad valt uiteindelijk in het jaar 612 voor Christus.

Macht
Het hoofdthema is de macht van God. God zal door middel van Nineve's vijanden zorgen voor de ondergang van deze slechte stad. De stad lijkt machtig, maar stelt voor de God van Israël eigenlijk niets voor. De profeet wil de Judeeërs tijdens de zware onderdrukking en uitbuiting door de Assyriërs moed inspreken met zijn woorden.

NAHUM DE ELKOSIET

 Wanneer de profeet Nahum8) geleefd en geprofeteerd heeft, wordt ons nergens in de Heilige Schrift te kennen gegeven.

 Er wordt wel aangenomen, dat hij ten tijde van koning Hiskia en kort daarna geprofeteerd heeft. Ongeveer negentig jaren na Jona, door wiens prediking de Ninevieten zich wel tot God bekeerd hebben.

 Maar toen de Ninevieten zich wederom misdroegen en Gods volk vervolgden en verdrukten, kwam Nahum ten tonele.

 Hij voorzegt de stad Nineve en tegelijk de koning van Assyrië, wiens hoofdstad Nineve was, haar ondergang. En daaropvolgend de Joden hun verlossing uit de hand der Assyriërs, hen aldus troostende in hun ellende, hetgeen de naam van de profeet zelfs meebrengt, want Nahum betekent zoveel als vertrooster.

 Het boek Nahum is slechts kort.

 In het eerste hoofdstuk geeft Nahum een beschrijving van de natuur Gods.

 "Een ijverig God en een wreker is de Here",zegt Nahum in vers 2. Een ijverig God wil zeggen een jaloerse God, die niet verdraagt, dat er naast Hem andere (af)goden worden aangeroepen, denk maar aan de tien geboden.

 God is ook een wreker, die niet ongestraft laat, de zonde tegen Zijn heilige majesteit begaan, noch de tirannie tegen Zijn uitverkoren volk.

 God dreigt de zee (vs, 4), in de oude vertaling staat: God scheldt de zee, wat uitgelegd wordt als 'bestraft'. De profeet beschrijft de macht, die God heeft over de zee, rivieren en velden. De betekenis hiervan is: wie zulke grote dingen kan doen in de zee en op de aarde, die kan ook wel als het Hem belieft, het rijk der Assyriërs veranderen.

 In vers 12 wendt de profeet zich tot het volk met de troostende voorspelling van de nederlaag en ondergang van de Assyriërs:

 Zo zegt de Here: Al zijn zij ook in volle kracht en nog zo talrijk, toch zullen zij zó afgemaaid9) worden, dat zij vergaan; al heb Ik u vernederd, Ik zal u niet meer vernederen, maar nu zal Ik zijn juk van u afnemen en verbreken en uw banden zal ik verscheuren. Tegen u echter gebiedt de Here: Uw naam zal niet meer voortgeplant worden; het huis uwer goden zaal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. Uw graf zal ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden. Zie, op de bergen de voeten van den vreugdebode die heil verkondigt. Vier, o Juda, uw feesten, betaal uw geloften! Want voortaan zal de snoodaard niet meer door u heentrekken, hij is geheel en al uitgeroeid. - Nahum 1:12-15 -
Onder het 'juk' moeten wij verstaan het juk van de koning van Assyrië. de slavernij en dienstbaarheid. God zal het volk van het juk verlossen en de banden verbreken, waarmee de Assyrische koning hen bindt, zodat zij niet meer onderworpen zullen zijn aan de Assyrische koning.

 'Uw naam zal niet meer voortgeplant worden', dat wil zeggen: gij zult zo geheel en al onderdrukt worden, dat er na dezen niemand meer uw naam voeren zal. Of dat men niet meer van u spreken zal, zoals men tot heden gedaan heeft.

 'Uw graf zal Ik bereiden', te weten in het huis van hun god Nisroch. De voltrekking van deze profetie vinden we in 2 Koningen 19 : 37: De Engel des Heren had in het legerkamp van Assur honderd vijf en tachtig duizend man gedood. Sanherib, de koning van Assur ging toen terug naar Nineve. Daar werd hij in de tempel van zijn god Nisroch gedood door twee van zijn zonen, Adrammelech en Sarezer. Zijn zoon Esarhaddon werd toen koning.

 'Vier, o Juda, uw feesten, betaal uw geloften!' Het is alsof de profeet hier zegt: Nu moogt gij, volk van Juda, vrij en frank uw heilige godsdienst oefenen en uw God loven en danken, hetwelk u een lange tijd door de Assyriërs werd verhinderd.

 Hoofdstuk twee bevat een uitvoerige voorspelling van de ondergang van Nineve door de Babyloniërs, vanwege hun tirannie jegens het volk Gods en andere natiën.

 Hoofdstuk drie bevat een verdere voorspelling der stad Nineve en de Assyriërs, naar het voorbeeld van de stad No, een stad in Egypte, naderhand Alexandrië genoemd, omdat zij door Alexander de Grote is herbouwd.

De profeet voegt daaraan toe, dat haar sterkten en grote macht haar niet zouden helpen.

 Ontstaan en datering

 Nahum profeteerde volgens sommigen tijdens het begin van de regering van Ahazia (743 v.Chr.). Anderen geven de voorkeur aan een datering tijdens de tweede helft van de regering van Hizkia, rond 709 v.Chr. Waarschijnlijk is het boek geschreven in Jeruzalem spoedig na 709 v.Chr. waar hij getuige was van de inval van Sanherib en de vernietiging van diens leger (2 Koningen 19:35).

 Wanneer de ondergang van Nineve in 607 v.Chr. geplaatst wordt, en omdat de ondergang van Nineve als toekomstige gebeurtenis in het boek wordt afgeschilderd, kan men aannemen dat het boek voor dit jaar geschreven is. In hoofdstuk 3:8 wordt de ondergang van de Egyptische stad No of No-amon als gebeurtenis in het verleden genoemd, een gebeurtenis die rond 663 v.Chr. geplaatst kan worden.

 Het boek vermeld in 1:1 dat het geschreven is door Nahum, de 'Elkosiet', dwz afkomstig uit Elko, een plaats waarvan de ligging niet bekend is.

Onderwerp en inhoud

 Het onderwerp van de profetieën wordt gevormd door de komende ondergang van Nineve, de hoofdstad van het grote en toen florerende Assyrische rijk. De assyrische vorst Assur-bani-pal stond op het hoogtepunt van zijn macht. Nineve was een uitgebreide stad, en een centrum van de toenmalige beschaafde wereld en van de internationale handel. Het beschikte over een sterke verdediging aan alle zijden.

 God keek echter anders tegen Nineve aan. Hij zag het als een 'bloedstad, die geheel vol leugen en verscheuring' is.

 Jona had reeds zijn waarschuwingsboodschap gebracht. Nahum werd gevolgd door Zefanja, die ook de ondergang van de stad voorspelde (hoofdstuk 2:4-15). Voorspellingen, die opmerkelijk nauwkeurig vervuld werden in 607 v. Chr, toen Nineve door vuur verwoest werd, en het Assyrische rijk ten einde kwam.

 Wanneer de profeet Nahum8) geleefd en geprofeteerd heeft, wordt ons nergens in de Heilige Schrift te kennen gegeven.

 Er wordt wel aangenomen, dat hij ten tijde van koning Hiskia en kort daarna geprofeteerd heeft. Ongeveer negentig jaren na Jona, door wiens prediking de Ninevieten zich wel tot God bekeerd hebben.

 Maar toen de Ninevieten zich wederom misdroegen en Gods volk vervolgden en verdrukten, kwam Nahum ten tonele.

 Hij voorzegt de stad Nineve en tegelijk de koning van Assyrië, wiens hoofdstad Nineve was, haar ondergang. En daaropvolgend de Joden hun verlossing uit de hand der Assyriërs, hen aldus troostende in hun ellende, hetgeen de naam van de profeet zelfs meebrengt, want Nahum betekent zoveel als vertrooster.

Het boek Nahum is slechts kort.

 In het eerste hoofdstuk geeft Nahum een beschrijving van de natuur Gods.

 "Een ijverig God en een wreker is de Here",zegt Nahum in vers 2. Een ijverig God wil zeggen een jaloerse God, die niet verdraagt, dat er naast Hem andere (af)goden worden aangeroepen, denk maar aan de tien geboden.

 God is ook een wreker, die niet ongestraft laat, de zonde tegen Zijn heilige majesteit begaan, noch de tirannie tegen Zijn uitverkoren volk.

 God dreigt de zee (vs, 4), in de oude vertaling staat: God scheldt de zee, wat uitgelegd wordt als 'bestraft'. De profeet beschrijft de macht, die God heeft over de zee, rivieren en velden. De betekenis hiervan is: wie zulke grote dingen kan doen in de zee en op de aarde, die kan ook wel als het Hem belieft, het rijk der Assyriërs veranderen.

In vers 12 wendt de profeet zich tot het volk met de troostende voorspelling van de nederlaag en ondergang van de Assyriërs:

 Zo zegt de Here: Al zijn zij ook in volle kracht en nog zo talrijk, toch zullen zij zó afgemaaid9) worden, dat zij vergaan; al heb Ik u vernederd, Ik zal u niet meer vernederen, maar nu zal Ik zijn juk van u afnemen en verbreken en uw banden zal ik verscheuren. Tegen u echter gebiedt de Here: Uw naam zal niet meer voortgeplant worden; het huis uwer goden zaal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. Uw graf zal ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden. Zie, op de bergen de voeten van den vreugdebode die heil verkondigt. Vier, o Juda, uw feesten, betaal uw geloften! Want voortaan zal de snoodaard niet meer door u heentrekken, hij is geheel en al uitgeroeid. - Nahum 1:12-15 -
Onder het 'juk' moeten wij verstaan het juk van de koning van Assyrië. de slavernij en dienstbaarheid. God zal het volk van het juk verlossen en de banden verbreken, waarmee de Assyrische koning hen bindt, zodat zij niet meer onderworpen zullen zijn aan de Assyrische koning.

 'Uw naam zal niet meer voortgeplant worden', dat wil zeggen: gij zult zo geheel en al onderdrukt worden, dat er na dezen niemand meer uw naam voeren zal. Of dat men niet meer van u spreken zal, zoals men tot heden gedaan heeft.

 'Uw graf zal Ik bereiden', te weten in het huis van hun god Nisroch. De voltrekking van deze profetie vinden we in 2 Koningen 19 : 37: De Engel des Heren had in het legerkamp van Assur honderd vijf en tachtig duizend man gedood. Sanherib, de koning van Assur ging toen terug naar Nineve. Daar werd hij in de tempel van zijn god Nisroch gedood door twee van zijn zonen, Adrammelech en Sarezer. Zijn zoon Esarhaddon werd toen koning.

 'Vier, o Juda, uw feesten, betaal uw geloften!' Het is alsof de profeet hier zegt: Nu moogt gij, volk van Juda, vrij en frank uw heilige godsdienst oefenen en uw God loven en danken, hetwelk u een lange tijd door de Assyriërs werd verhinderd.

 Hoofdstuk twee bevat een uitvoerige voorspelling van de ondergang van Nineve door de Babyloniërs, vanwege hun tirannie jegens het volk Gods en andere natiën.

 Hoofdstuk drie bevat een verdere voorspelling der stad Nineve en de Assyriërs, naar het voorbeeld van de stad No, een stad in Egypte, naderhand Alexandrië genoemd, omdat zij door Alexander de Grote is herbouwd.

De profeet voegt daaraan toe, dat haar sterkten en grote macht haar niet zouden helpen.

 Nahum 1

 Hoe komt dit eerste hoofdstuk van de profeet Nahum over? Komt de HERE over als een Wreker, als een grimmige Persoon, waar je bang voor moet zijn? Maar lees secuur. Hij is vol grimmigheid voor zijn tegenstanders, Hij toornt tegen zijn vijanden(2). Hier allereerst tegen Ninevé, de residentiestad van de Assyriërs. Daar is kwaad bedacht tegen de HERE (11). Daar wordt eigen roem centraal gezet en dat kan de God niet dulden. Alleen Hij regeert de wereld en al haar bewoners (5). Wie dat niet erkent, gaat eraan. Maar wie schuilt bij de Machtige, wordt zijn hulp gewaar. Hier ligt ook de troost van dit bijzondere profetenboek. De God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus, staat boven alle wereldmachten.
 Daarom is dit boekje vast van hand tot hand gegaan onder de gelovigen van Juda. Ze vonden er houvast in. Nahums naam (‘hij die troost’) zagen ze bevestigd in wat hij moest opschrijven. Deze vertroosting kan nog steeds ervaren worden. Simeon nam eens de Vertrooster van Israël in zijn armen (Lucas 2:25, 28). En wat Jezus zelf sprak vlak voor zijn hemelvaart: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde…' (Matteüs 28:18-21) zegt voor altijd genoeg.

 Nahum 2
 Ninevé, die grote stad, gaat eraan. De profeet Nahum ziet het al gebeuren. De poorten zwaaien open, de schitterende paleizen zinken ineen (6). Al de bijeen geroofde schatten vallen nu anderen ten buit. Waar blijft de eens zo krachtige leeuw (11-13)? Het is de HERE der heerscharen die ingrijpt (13). Hij wil Israël herstellen (2).
 Na eeuwen kan ons dit nog bemoedigen. Boven alle wereldmachten staat de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hij zal al zijn vijanden verslaan. In Psalm 2 wordt ons dat getekend. Meteen krijgen we de opdracht mee om bij de Zoon te schuilen. Veilig zijn we bij de Leeuw uit de stam van Juda. Voor altijd veilig in Jezus' armen.

 Nahum 3

 Eens veroverden de Assyriërs No-Amon. In 663 voor Chr. viel deze stad aan de Nijl waarvan men dacht dat ze onoverwinnelijk was. In 612 voor Chr. onderging Nineve hetzelfde lot. Wie had dat kunnen denken? Toen Nahum dit profeteerde waren de Assyriërs nog zo aanzienlijk als een grote zwerm sprinkhanen (17).
 Kort na deze 'Godsspraak over Ninevé' (1:1) ligt de koning van Assur met al zijn geweldigen in een doodsslaap (3:18). Andere volken verheugen zich over haar val. Want was er ooit een meer oorlogslustig volk op aarde geweest (19; vgl. 1-4)? De beschrijving van haar ondergang doet denken aan wat we lezen in Openbaring 17:1,2 en 18:23. Het 'wee' (1) is dus wel op zijn plaats. Wie niet buigt voor het Woord des HEREN wordt de schande gemaakt (5). Wij laten ons toch wel waarschuwen?

Lees hier nog eens verder

Aanvulling : Gods toorn en zijn liefde

 God is liefde. Hij wil je Vader zijn. Hij houdt van je en wil niets liever dan jou je zonden vergeven en je eeuwig leven geven. Waarschijnlijk heb je dat al vaak gehoord. En het is waar: zo is God!

Maar als je een boek als Nahum leest, of andere boeken uit het Oude Testament, dan bekruipt je weleens het gevoel dat het daar over een andere God gaat. Want een God die een woedende wreker is en zich wreekt op zijn vijanden (1:2), die zo boos kan zijn dat rotsen uit elkaar spatten (1:6), is dat dezelfde God als die van vers 7, bij wie je kunt schuilen in tijden van nood, de God die goed is? Zegt Jezus, de zoon van God, later in het Nieuwe Testament niet dat je je vijanden juist lief moet hebben en dat je zeven maal zeventig maal moet vergeven? Hoe kan God zich dan wreken? Of is God soms veranderd in de loop van de tijd?

Wraak

 Wat is wreken eigenlijk? Wraak heeft een negatieve klank. Het is iets voor iemand die zijn emoties niet de baas kan en door het lint gaat om wat hem is aangedaan. Beschaafde mensen nemen geen wraak, die gaan naar de politie. En als de rechter de dader uiteindelijk veroordeelt, dan klopt dat met ons gevoel voor recht.
Toch zit er in onze rechtspraak wel degelijk het element van wraak of, anders gezegd, vergelding. Want misdaad vraagt om een passende straf. Iemand moet boeten voor wat hij heeft gedaan. We noemen dat misschien geen wraak, maar dat is het wel.

Waarom en op wie wreekt God zich dan? God heeft de wereld en de mensen uit liefde en met liefde gemaakt. Hij heeft de mens leefregels gegeven, niet om het leven onaantrekkelijk te maken, maar juist om bescherming te bieden aan iedereen. Het grootste gebod dat God geeft, is het liefdegebod: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
God is zo heilig dat hij geen zonde kan verdragen. Als mensen zijn liefde niet beantwoorden en zijn geboden overtreden dan moet hij wel straffen. Hij is de enige die in staat is om dat eerlijk te doen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Daarom en omdat hij heilig – dus zonder zonde – is, kan hij ons ook zijn (liefde)geboden geven. Hij is ook de enige die er recht op heeft rechter te zijn over alle mensen en volken.

Oké, maar hoe zit het dan met vergeving, komt dat dan pas in het Nieuwe Testament? Nee, juist uit al die oordeelsprofetieën blijkt hoe groot Gods liefde is. Want hoeveel Israël en andere volken ook zondigen, steeds weer stuurt God zijn profeten, die de mensen indringend waarschuwen. Lees het verhaal van Nineve eens (Bijbelboek Jona). 
   

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)