HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

SEFANJA

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


SEFANJA


Sefanja is de naam van verschillende personen in de Hebreeuwse Bijbel. De naam betekent Jahweh heeft verborgen, Jahweh der duisternis of Jahweh beschermt.

Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia en als een zoon van een achterkleinzoon van koning Hizkia (Ezechias) van koninklijken bloede. Hij trad op onder de regering van koning Josia, nog vóór diens hervorming van de eredienst in 621 v. Chr. Met nadruk en ernst bestraft hij de afgoderij en verkondigt hij, evenals reeds Amos had gedaan, de nadering van de dag des oordeels. Hij dreigt, maar hij vertroost ook degenen, die over zullen blijven en zich bekeren. Zijn profetie (in 3 hoofdstukken) verdeelt zich in drieën: bedreiging, aankondiging van het oordeel, en aan het eind ook vermaning en vertroosting.

 Sefanja is een krachtig geschreven boek; de woede van de profeet springt van het papier.
Het hoofdthema is de 'dag van de HEER'. Dat is een dag van onheil en verwoesting, zowel voor het afvallige en zondige Juda als voor de omringende volken die Juda bedreigen. Voor Juda zal deze dag echter naast ellende ook redding brengen. De bedoeling van het boek is de lezers aan te sporen tot inkeer en ze te bemoedigen.

 De profeet sefanja is één van de kleine profeten, die voor de Babylonische gevangenschap geprofeteerd hebben, want de drie navolgende profeten hebben geleefd en geprofeteerd, zowel ten tijde van de verlossing van het Joodse volk uit Babylonische gevangenschap, als daarna.

 sefanja heeft geprofeteerd ten tijde van koning Josia, toen Jeremia begon te profeteren en de profetes Hulda ook profeteerde.

 sefanja voorzegt de inwoners van Jeruzalem en de gehele stam van Juda, dat zij vanwege hun afgoderij en andere zonden door de Chaldeën verwoest zouden worden. Ondertussen vermaant hij hen tot boete. En hij profeteert tegen enkele buitenlandse volken. Daarna komt hij terug op de zonden en de hardnekkigheid van de inwoners van Jeruzalem, alsook de straffen, die zij te verwachten hadden.

 Tenslotte vermaant hij de godzaligen tot geduld en troost hen met Evangelische beloften van de verzameling en uitbreiding der kerk ten tijde van de Messias, door de roeping der heidenen en ook hoe God die zou heiligen, zegenen en heerlijk maken en dat hij al hun vijanden verdelgen zou.

 sefanja werd ook algemeen Sofonias genoemd.

 Hij was een zoon van Cuschi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia; in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda.

 Wie deze Cuschi en verdere voorouders geweest zijn, is ons onbekend, maar ongetwijfeld zijn het in die tijden vermaarde en welbekende mannen geweest.

 Waarschijnlijk is hier een geslachtsregister van sefanja opgenomen om hem te onderscheiden van een andere sefanja, zoon van Mahaséja, die ook ten tijde van Josia geleefd heeft.

 In hoofdstuk 1 voorzegt God de ondergang van Jeruzalem en de verwoesting van de gehele stam Juda door de Babyloniërs, vanwege hun afgoderij en andere zonden, hen vermanende tot boete.

 In hoofdstuk 2 maant de profeet de Joden tot bekering, voor de straffen over hen komen, inzonderheid de vromen, die nog in het land waren.

 Enige buitenlandse heidense volken worden bedreigd. Terwijl hij tegelijk voorzegt de roeping van de heidenen tot de kennis Gods en de ware godsdienst.

 In hoofdstuk 3 klaagt de profeet over de zonden van alle standen van het Joodse volk, vooral over hun halsstarrigheid. Hij dreigt hen met de straf Gods. Daarna profeteert hij, hoe God de heidenen tot Zijn kennis zou brengen en de kerk van haar zonden zou reinigen.

 Personen

 A. De zoon van Kushi, de achterkleinzoon van Hizkia, en de negende in de rij van de twaalf kleine profeten. Hij profeteerde in de dagen van Jozia, koning van Juda (641-610 v.Chr.), en was een tijdgenoot van Jeremia, met wie hij veel gemeen had. De plaats van zijn optreden was Jeruzalem (1: 4-10; 3: 1 e.v.; 14 e.v.). Zijn profetieën zijn opgenomen als negende van de twaalf kleine profeten.

 B. De zoon van Maaseja, de "tweede priester" tijdens de regering van Zedekia, verschillende malen genoemd in Jeremia (Jer. 21:1) als gezonden door de koning om bij Jeremia te informeren naar de komende weeën en om voorbede te vragen zodat het oordeel afgewend zal worden (Jer. 29:25, 26, 29; 37:3; 52:24). Hij is, samen met andere gevangen joden, door de koning van Babylon ter dood gebracht "te Ribla in het land van Hamath". (Kon 25:21).

 C. Een korachitische nakomeling van de profeet Samuel (1 Kron 6:36).

 D. De vader van Jozia, de priester die in Jeruzalem woonde toen Darius opdracht gaf tot herbouw van de tempel (Zach 6:10).

 Het boek sefanja, dat zijn profetieën bevat, bestaat uit:

Een inleiding (1:1-6), waarin het oordeel van de wereld en van Israël wordt aangekondigd vanwege hun overtredingen;
De beschrijving van het oordeel (1:7-18);
Een oproep God te zoeken terwijl er nog tijd is (2:1-3);
De aankondiging van het oordeel over de heidenen (2:4-15);
De hopeloze ellende van Jeruzalem (3:1-7);
De belofte van verlossing (3:8-20);

Sefanja is een krachtig geschreven boek; de woede van de profeet springt van het papier.
Het hoofdthema is de 'dag van de HEER'. Dat is een dag van onheil en verwoesting, zowel voor het afvallige en zondige Juda als voor de omringende volken die Juda bedreigen. Voor Juda zal deze dag echter naast ellende ook redding brengen. De bedoeling van het boek is de lezers aan te sporen tot inkeer en ze te bemoedigen.

 Datering

De datering van de activiteiten van de profeet kunnen redelijk nauwkeurig bepaald worden doordat zijn optreden samenvalt met de regering van koning Josia. Onder de twee hieraan voorafgaande koningen, Amon en Manasse, had de aanbidding van buitenlandse goden schaamteloze afmetingen aangenomen, met name de cultussen van Baäl en Astarte. Deze afgoderij was ook in de heilige plaatsen van de joodse religie ingevoerd. Koning Josia herstelde de oude joodse eredienst.

 Sefanja 1

 Let op de naam van deze profeet. Sefanja betekent: de HERE heeft geborgen. Bij de HERE is bescherming beleden zijn ouders. Gezien 1:1 is aan te nemen dat hij geboren is in de tijd van de extreem goddeloze koning Manasse. Dan zegt de naam Sefanja dus veel! Voor het kind zelf, maar ook voor zijn volksgenoten. Ja ook voor ons. Temidden van barbaars ongeloof mogen Gods kinderen veilig zijn bij de grote nakomeling van Hizkia (1:!). Veilig in Jezus' armen.
 Dat is ook wel nodig voor wat allemaal staat te gebeuren. Eens komt de dag van Gods definitieve oordeel. De mensen die zeggen: 'De HERE doet geen goed en geen kwaad' (2b) komen volstrekt bedrogen uit.
 Het heeft waarde om 2 Petrus 3:1-10 bij Sefanja 1 te lezen. En je zelf de vraag te stellen; Ben ik voorbereid op die grote dag des HEREN? Houd ik rekening met de terugkeer van Jezus?
Echt: 'elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen' (Openbaring 1:7).
 Zoek bijtijds bescherming bij de HERE. Dan bent u voor altijd geborgen. Veilig aan Jezus' hart.

 Sefanja 2

 Is er een verbinding te leggen tussen dit bijbelhoofdstuk en Kerst? Denk er eerst zelf over na.
 Een paar ideeën. Allereerst deze: Kerst is dat God Zich laat vinden op aarde. Zoeken heeft dus zin. Zijn wij daarvoor nederig genoeg (3)?
 Verder: Jezus' komst heeft wereldwijde betekenis. Sefanja 2 is vol met steden en heidenvolken. Allen keken toen minachtend naar Juda en Jeruzalem. Dat komt hen duur te staan. Jozef en Maria moesten naar Judea (Luc. 2:4) en Jezus moest sterven in Jeruzalem. Daar doet de HERE dus zijn groots werk. Dat moet in elke stad onvergetelijk blijven. Zo niet, dan wordt het een woestenij. Zo bijvoorbeeld Nineve (13-15). De mens, die Kerst over het hoofd ziet, overleeft straks het zien van Jezus niet.

 Sefanja 3

 Probeer opnieuw eens vanuit Kerst dit hoofdstuk te lezen. Zie je verbindingsdraden? Ontdekt u verbanden?
 Opvallend in 3:9-20 is de nadruk op Ik zal. Steeds is sprake van Gods ingrijpen (o.a. 9, 12, 19, 20). Alleen door Gods krachtdadig ingrijpen komt voor de mens het heil. Dat zien we ook in heel het gebeuren van Jezus' komst op aarde. Maria, Jozef, de herders en de wijzen, ze worden allen van boven de weg gewezen. Ze laten zich ook de weg wijzen. Dat heet dan ook de bekering. De bekering was in de dagen van Sefanja bepaald niet algemeen. De profeet moet spreken over de 'weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad' Jeruzalem (1vv.). Wijzen uit het Oosten vonden in later tijd geen gehoor bij Herodes en evenmin bij de overpriesters in deze stad (Mat. 2:1vv.).
 Toch blijft de heilsbelofte klinken! Kennelijk is het Gods diepste verlangen om ons mensen te redden. Zò graag hoort Hij dat lof voor hem opklinkt vanaf heel deze aarde (19,20).

Kortom een leerzaam boekje in de Bijbel

 Alles zal ik van de aardbodem wegvagen - spreekt de HEER. Mensen, vogels en vissen. Het zal een dag zijn van razernij, angst, onheil en duisternis. Niets kan meer redding brengen als de HEER alle bewoners van de aarde een gruwelijk einde bereidt.

Als je het eerste hoofdstuk van Sefanja leest, is er weinig reden om vol verlangen uit te zien naar de dag van de HEER. Sterker nog: van zo'n dag word je alleen maar bang. Er zijn christenen die dat ook inderdaad zijn. Telkens als ze in een geloofsbelijdenis de woorden horen dat Jezus terug zal komen uit de hemel om te oordelen de levenden en de doden, zijn ze bang voor het oordeel dat Jezus over hen zal uitspreken. Is hun angst terecht of niet? Wat houdt die dag van de HEER nu eigenlijk in?

Verlangen

De schrijvers van het Oude Testament hebben bij het begrip 'dag van de HEER' een bepaalde dag of periode voor ogen waarop God recht zal spreken op aarde, zijn volk zal verlossen en alle vijanden zal verslaan. Een dag en een tijd om naar te verlangen dus! Maar de profeten waarschuwen dat Israël zelf als eerste aan de beurt is, wanneer God gaat rechtspreken; zie bijvoorbeeld Amos 5:18-26 en Joël 2. Het Nieuwe Testament gaat verder in dezelfde verwachting en zegt dat Jezus degene is die op die dag zal komen om over de levenden en de doden te oordelen. En ook daar wordt met verlangen uitgekeken naar die dag.

De doden worden weer levend gemaakt en het oordeel over alle volken en mensen vindt dan plaats. God geeft de nieuwe aarde aan wie Jezus aangenomen hebben en Israël zal weer veilig wonen (3:10-20).

Israël ziet in het Oude Testament uit naar die dag, maar krijgt van Sefanja en andere profeten te horen dat ook zij onder het oordeel zullen vallen als ze God niet dienen. Ze worden opgeroepen rechtvaardigheid te zoeken (2:3) en nederig te zijn. Deel uitmaken van Israël is geen garantie, de Heer liefhebben en zijn wil doen wel.

Aanvulling : De dag van de HEER

 Alles zal ik van de aardbodem wegvagen - spreekt de HEER. Mensen, vogels en vissen. Het zal een dag zijn van razernij, angst, onheil en duisternis. Niets kan meer redding brengen als de HEER alle bewoners van de aarde een gruwelijk einde bereidt.

Als je het eerste hoofdstuk van Sefanja leest, is er weinig reden om vol verlangen uit te zien naar de dag van de HEER. Sterker nog: van zo'n dag word je alleen maar bang. Er zijn christenen die dat ook inderdaad zijn. Telkens als ze in een geloofsbelijdenis de woorden horen dat Jezus terug zal komen uit de hemel om te oordelen de levenden en de doden, zijn ze bang voor het oordeel dat Jezus over hen zal uitspreken. Is hun angst terecht of niet? Wat houdt die dag van de HEER nu eigenlijk in?

Verlangen
De schrijvers van het Oude Testament hebben bij het begrip 'dag van de HEER' een bepaalde dag of periode voor ogen waarop God recht zal spreken op aarde, zijn volk zal verlossen en alle vijanden zal verslaan. Een dag en een tijd om naar te verlangen dus! Maar de profeten waarschuwen dat Israël zelf als eerste aan de beurt is, wanneer God gaat rechtspreken; zie bijvoorbeeld Amos 5:18-26 en Joël 2. Het Nieuwe Testament gaat verder in dezelfde verwachting en zegt dat Jezus degene is die op die dag zal komen om over de levenden en de doden te oordelen. En ook daar wordt met verlangen uitgekeken naar die dag.

De doden worden weer levend gemaakt en het oordeel over alle volken en mensen vindt dan plaats. God geeft de nieuwe aarde aan wie Jezus aangenomen hebben en Israël zal weer veilig wonen (3:10-20).

Israël ziet in het Oude Testament uit naar die dag, maar krijgt van Sefanja en andere profeten te horen dat ook zij onder het oordeel zullen vallen als ze God niet dienen. Ze worden opgeroepen rechtvaardigheid te zoeken (2:3) en nederig te zijn. Deel uitmaken van Israël is geen garantie, de Heer liefhebben en zijn wil doen wel.

Gered
In het Nieuwe Testament lees je dat die rechtvaardigheid bij Jezus te krijgen is. Maar wie hem afwijst en zijn woorden niet aanneemt (Joh. 12:48) heeft nu al een rechter: alles wat Jezus gezegd heeft zal op de laatste dag tegen hem getuigen. Als je Jezus afwijst, heb je alle reden om bang te zijn voor die dag. Wie er wel verlangend naar uit kunnen kijken, zijn de mensen die Jezus aangenomen hebben. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven (1 Tess. 5:9-10).

Sefanja betekent: God heeft geborgen. Als je bij hem schuilt, ben je geborgen voor het oordeel op de dag van de Heer en zul je leven! Dan hoef je dus niet bang te zijn, maar mag je uitzien naar het moment dat je oog in oog zult staan met Jezus.
   

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)