HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

II KORINTHIËRS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


II KORINTHIËRS


De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 2 Korintiërs genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de bijbel. Het boek telt 13 hoofdstukken.

 Net als de eerste brief aan de Korintiërs is ook de tweede geschreven door de apostel Paulus.
De brief is waarschijnlijk in het jaar 56 ontstaan. Sommige delen zijn in Efeze geschreven, andere in Macedonië.

De tweede Korinte brief is geschreven door Paulus in het jaar 55-57 in Macedonie.
 Het doel van deze brief is zijn eigen werk bevestigen en zijn gezag als apostel te verdedigen, en de dwaalleraren die in de gemeente actief waren te bestraffen.
 Het was voor Paulus niet gemakkelijk om deze brief te schrijven, door de hele brief speelt de verdediging van zijn gedrag en roeping als apostel van Jezus Christus een rol.
In de gemeente zijn valse leraren actief die de gemeenteleden tegen Paulus opzetten door te beweren dat hij trots, oneerlijk, een zwakke persoonlijkheid heeft, dat hij niet goed kan spreken en niet bevoegd was om als apostel op te treden.
 De indeling van 2 Korintiërs: Paulus verklaart zijn optreden 1:1-2:13
 Paulus verdedigt zijn roeping en werk 2:14-7:11
 Paulus verdedigt de collecte 8:1-9:15
 Paulus verdedigt zijn gezag 10:1-13:14
 Paulus verdedigt zijn apostelschap met een beroep op zijn persoonlijke zwakheid, zichtbaar in moeiten en in het lijden dat hij omwille van het evangelie heeft doorstaan, en in de kracht van Christus die juist in deze situatie tot uitdrukking kwam.
 Hij maakte duidelijk dat hij op korte termijn voor de derde keer hen zal opzoeken en roept de Korintiës op, dat zij zich van hun zonden zullen bekeren, zodat hij niet te streng zou moeten optreden als hij komt.
 De brief wordt afgesloten met vermaningen groeten en zegenbede.

 2 Korinthiërs 1: 1 - 22

 Paulus schrijft deze brief na een diepgaand conflict met de gemeente. Na verschillende vergeefse pogingen om de tegenstellingen uit de weg te ruimen is er een opening gekomen. Titus heeft een scherpe brief van Paulus (aangeduid als “tranenbrief”) overgebracht en de zaak achter die brief heel verstandig aangepakt. Op die manier heeft God ingegrepen. Zo stuurt Paulus Titus nu opnieuw met een brief naar Korinthe.
 De inzet van deze brief is Gods troost. Er zijn allerlei vormen van lijden en allerlei gevaren, maar wat we moeten leren is om ons vertrouwen op God te stellen.
 Er is kritiek op Paulus. Maar het is ongefundeerd. Paulus houdt het bij de eenvoud en de kracht van het Evangelie van het kruis.

2 Korinthiërs 1: 23 - 2: 17

 Wat is het bitter om vals beschuldigd te worden. Als je aan de kant geschoven wordt, terwijl je met grote inzet en toewijding alles gegeven hebt. Als leugenachtige figuren met mooie woorden de mensen naar hun hand weten te zetten.
Het is Paulus overkomen. Een dwaalleer in Korinthe maakte het aardse leven ondergeschikt aan het zogenaamd geestelijke. Daardoor werden allerlei zonden op seksueel terrein gedoogd. En Paulus werd als “ongeestelijk mens” uitgerangeerd.
 Gelukkig is de zaak in het juiste licht komen te staan. Maar Paulus heeft geen plezier in zijn gelijk of voldoening in hun schuldgevoelens. De liefde van Christus drijft hem. Daarom is er ook hartelijke en royale vergeving, gesteld dat er door hem iets te vergeven zou zijn. Het was een zaak van de gemeente, maar Paulus verheugt zich in de bereikte verzoening!

2 Korinthiërs 3

 We kennen uit Exodus 34 die geschiedenis dat toen Mozes bij God vandaan kwam zijn gezicht de heerlijkheid van God weerspiegelde. Het was meer dan het volk verdragen kon. Maar nu gaat Paulus dit op ons toepassen…. Dat wij door de Heilige Geest God Zelf ontmoeten en Zijn heerlijkheid gaan uitstralen….!
Het is dat het overduidelijk in Gods Woord staat, maar het botst met wat ik bevatten kan. Het is ook iets dat me onrustig maakt. Want zoveel bespeur je daar nu niet van in de kerk. Gods heerlijkheid. Barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, vol vergeving zonder de onreinheid te verdragen. Blijkbaar moet er niet alleen bij Israël maar ook bij ons een bedekking weggenomen worden! Verlangt u daarnaar?!

 2 Korinthiërs 4: 1 - 5: 10

 De waarheid mag gezien worden. Het licht van God mag onze duisternis aan de dag brengen. Zodat we kunnen belijden en vergeving mogen ontvangen. Zodat er ruimte is voor echte vernieuwing en geestelijke groei.
 Paulus weet er alles van. De geestelijke schat die hij van God ontvangen heeft is als het ware opgeslagen in zijn gewone menselijk-zondige leven. Zoals men in die tijd geld bewaarde in alledaags aardewerk. Aan de buitenkant is het lang niet altijd zichtbaar. En toch is daar die bijzondere schat van Gods genade.
 Wat dwars door alles heen wel zichtbaar is, is dat verlangen om de Here welgevallig te zijn. Maar dan kun je geen dingen meer voor God en mensen verbergen…..

 2 Korinthiërs 5: 11 - 6: 10

 Veel mensen snappen niks van het Evangelie van het kruis. Hoe is het mogelijk dat die Ander voor jouw overtredingen gestraft wordt en dat jij vrijuit gaat? Onverteerbaar goedkoop!
 Deze moeite heeft mede te maken met het feit dat wij bij de dingen van hoofdstuk 5: 21 gemakkelijk een punt zetten, terwijl Gods Woord verder gaat. Paulus vermaant ons namens de Here om de genade van God niet tevergeefs te ontvangen. Niet als een gapend gat, een bodemloze put, leeg, zonder inhoud of gevolg…..
Omdat God ons in Zijn welbehagen alles wil geven om tot Zijn eer te leven verwacht Hij dat ook van ons. Daarom zie je hoe Paulus in alles tracht om Christus na te volgen. Als die nieuwe schepping zichtbaar wordt komt er ruimte om van Gods genade te spreken!

 2 Korinthiërs 6: 11 - 7: 16

De dwaalleer in Korinthe maakte het “aardse” ondergeschikt aan het “geestelijke”. Dit bracht ook een onderschatting van het aardse leven als terrein van de strijd van het geloof met zich mee. Vanuit de gedachte dat men de heerlijkheid al bereikt had was men zorgeloos t.o.v. de verzoekingen, die een christen ten val kunnen brengen. Daarnaast had men niet in de gaten, hoezeer de eer van God met deze dingen gemoeid was.
 Met klem roept Paulus op om je af te keren van alles en iedereen waardoor je naar lichaam of geest verontreinigd zou kunnen worden. Wij moeten het contact met God en Zijn volk zoeken, om Hém te eren en naar Hém toe te groeien. Ken jij dat verlangen, om echt helemaal van God te zijn?

 2 Korinthiërs 8

 Door de verdachtmakingen van de tegenstanders van Paulus waren diens bedoelingen met de collecte voor Jeruzalem in kwaad daglicht gezet. Daardoor waren plannen niet uitgevoerd. Via Titus en andere betrouwbare mannen wordt de zaak nu weer opgepakt. Paulus zet zich in voor de eenheid van de kerk van Joden en niet-Joden. De rijke Grieken worden aangespoord om van hun materiële welvaart te delen met de arme broeders en zusters in Jeruzalem. In het veel armere Macedonië had de oproep heel wat losgemaakt. Zij gaven wat ze konden, ja méér dan dat. Paulus heeft er een brok van in de keel. De liefde van Christus maakte de harten en de portemonees open. De genade van de Here Jezus doet wat met mensen. Dat verwacht Paulus ook in Korinthe. En in Groningen….!?

 2 Korinthiërs 9

 Met een knipoog weet Paulus de Korinthiërs te prikkelen niet onder te willen doen voor de Macedoniërs. Maar er zit ook een diepe ondertoon in: De wetmatigheid van het zaaien en oogsten. Je wordt niet rijk door te schrapen en alles voor jezelf te houden. Je wordt niet arm door mild te geven. Bedenk van Wie je alles hebt ontvangen! Wie gelovig royaal zichzelf en zijn bezittingen aan de Here wijdt mag zegen verwachten. De gerichtheid op God en de ander betekent een beleving van de eenheid en verbondenheid in het geloof. Het wordt overvloedig door de dankzegging aan God, want degenen die via de materiële steun geholpen worden prijzen Hem!

 2 Korinthiërs 10

 Paulus doet een indringend beroep op de Korinthiërs, verwijzend naar de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. Dat is de stijl die je in de kerk mag verwachten. Hoezeer de apostel soms ook gedwongen wordt om in de bres te springen en op de barricades te staan, hij is helemaal niet zo’n geestelijke vechtersbaas. Hij zal vanwege de zaak geen duimbreed wijken, maar in het persoonlijk verkeer is hij alles behalve opvallend, veeleer bescheiden, ja schuchter….. Heel anders dan de pseudo-apostelen waar ze in Korinthe mee weglopen. Dat zijn mensen die geweldig goed kunnen (s)preken en daarbij hun eigen geestelijkheid prachtig kunnen etaleren. Mensen die zichzelf aanprijzen. Voor Paulus telt iets anders veel zwaarder: Hoe zou God over mij denken?

 2 Korinthiërs 11

 Als het dan echt zo nodig moet wil Paulus zich best meten met die geweldige “apostelen”, waar ze in Korinthe vol van zijn. Paulus heeft de gemeente nooit gediend om er zelf beter van te worden. Echte liefde dreef hem. Dat maakt het ook zo bitter, dat men in Korinthe zich zo gemakkelijk van de waarheid liet afbrengen. De eerste de beste prediker die een andere Jezus verkondigde, bij wie een andere geest ontvangen werd en een ander evangelie klonk, liep men achterna….
Het is maar geen platte jalousie die Paulus verteert, maar oprechte bezorgdheid. Die enorme sprekers doen zich wel voor als apostelen van Christus, maar het zijn bedriegelijke arbeiders, ja, knechten van Satan. De vorst van de duisternis doet zich immers wat graag voor als een engel van het licht. Met alle gevolgen van dien. En hij is nog geen steek veranderd….!

 2 Korinthiërs 12

 In de manier van spreken hoor je de pijn van Paulus doorklinken. Zijn liefde is afgewezen. Nu hij plannen heeft om naar Korinthe toe te gaan vreest hij het conflict. Want Paulus zoekt de tegenstelling niet, maar kan evenmin zwijgen waar de Naam van Christus onteerd wordt. Op geen enkele manier heeft hij ondergedaan voor die onvergelijkelijke “apostelen”, maar dat wil nog niet zeggen dat er naar hem geluisterd wordt…..
Paulus kan de vergelijking best doorstaan, maar zoekt zijn kracht niet in opzienbarende dingen. Hij heeft geleerd dat Gods kracht juist naar voren kwam, als Paulus zwak was. Je bent sterk als je God nodig hebt! Als we de betekenis van het woord “genade” echt leren kennen!

 2 Korinthiërs 13

 Paulus is in zijn spreken herkenbaar als joods rabbijn. Zijn derde komst in Korinthe is de derde “getuige”, op grond waarvan de zaak ook beslist zal zijn. Paulus roept in verband daarmee op tot zelfonderzoek. Weet je wel heel zeker dat je door Christus gedreven wordt? Het kan geen kwaad om die vraag ook tot ons te laten doordringen….
Via een vrij ingewikkelde vorm van redeneren maakt Paulus duidelijk, dat hij het goede wenst voor de gemeente. Opvallend is in het rijtje van vers 11 die oproep “weest blijde”. Bij het goede nieuws van het Evangelie en de heilrijke doorwerking ervan hoort ook die blijdschap. Blijdschap over wie de Here is en over wat Hij tot stand brengt onder ons! 

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)