HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

NEHEMIA

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


NEHEMIA


Het boek Nehemia (Hebreeuws: נחמיה) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Historisch gezien is het een voortzetting van het boek Ezra. De naam Nehemia betekent "Yahweh troost". In de tenach valt het boek onder de 'Hagiographa', de geschriften.

 Auteur en ontstaan

 Men neemt aan dat de auteur Nehemia zelf is geweest. Delen van het boek zijn in de eerste persoon geschreven (hoofdstuk 1-7; 12:27-47, en 13). Maar er zijn ook delen waar over Nehemia in de derde persoon gesproken wordt (hoofdstuk 8; 9; 10). De klassieke opvatting is dat Ezra deze geschreven heeft; hier is echter geen bewijs voor. Deze hoofdstukken zijn hier waarschijnlijk door Nehemia opgenomen. Hij was de verantwoordelijke auteur van dit boek, met de uitzondering van hoofdstuk 12:11, 22, 23.

  Het boek is waarschijnlijk geschreven in 431 - 430, toen Nehemia voor de tweede keer terugkeerde naar Jeruzalem na zijn bezoek aan Perzië.

  Zie ook de bespreking van het auteurschap van het Bijbelboek Ezra.

  Het boek Nehemia is genoemd naar Nehemia, die rond 445 voor Christus landvoogd (een soort bestuurder) werd over Juda.
 Hij werd aangesteld door de Perzische koning Artaxerxes. Onder Nehemia's leiding werd de stadsmuur rond Jeruzalem herbouwd.

 Eigenlijk vormen Ezra en Nehemia samen één boek. Ze bieden een verslag van gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël in de eeuw na de Babylonische ballingschap.

 Drie delen

 Het eerste deel van Nehemia (hoofdstuk 1-7) gaat over het begin van Nehemia's werk als landvoogd. Hij krijgt toestemming van koning Artaxerxes om naar Jeruzalem te gaan en daar te zorgen voor goede leefomstandigheden voor zijn Joodse volksgenoten. Onder zijn leiding wordt de muur van de stad herbouwd. Nehemia neemt ook maatregelen tegen opkomend sociaal onrecht (lees hoofdstuk 5 maar eens).

 Het tweede deel (8-10) is gewijd aan de vernieuwing van het godsdienstig leven. We horen hoe de priester Ezra de wet van Mozes voorleest voor alle Israëlieten. Het hele volk verklaart plechtig vanaf nu te gaan leven volgens de wetten van God.

 Het derde deel (11-13) bevat onder meer namenlijsten van bewoners van Jeruzalem en een verslag van de inwijding van de herbouwde stadsmuur.

 Nehemia was de schenker van de Perzische koning Arthahsasta de tweede.

  Als hij hoort van de ellendige toestand van zijn volk, alsmede van de muren en poorten van de stad Jeruzalem, is hij diepbedroefd. Hij vast en bidt tot de Heer.

  Op een daartoe geschikt moment vraagt hij aan de koning, in wiens dienst hij staat, toestemming naar Jeruzalem te vertrekken en daar enige tijd te blijven om orde op zaken te stellen. Hij wil proberen, wat vernield is weer op te bouwen.

  Hij krijgt permissie te doen, wat hij graag wil en reist af naar Jeruzalem, waar hij met grote ijver en steun van de Heer aan de slag gaat.

  Tegenwerkingen van de duivel en van omringende vijanden weet hij te weerstaan. Dit geldt ook voor tegenwerking van binnenuit, van mensen die met de vijand heulen.

  Ook verlost hij de gemeente van de zware overlast van de rijken.

  Hij verricht de openbare eredienst met bijzondere godsdienstigheid. Hij vast en hij bidt en hij sluit opnieuw een sterk verbond met God.

  Ook vindt hij een manier om de stad van meer inwoners te voorzien.

  Na twaalf jaar vertrekt hij weer naar koning Arthahsasta, in het drieëndertigste jaar van diens koninkrijk.

  Later zend de koning hem opnieuw naar Jeruzalem, waar hij verscheidene misstanden, ontstaan tijdens zijn afwezigheid, afschaft en alles verbetert.

  Dit boek heeft de naam Nehemia, omdat de erin beschreven gebeurtenissen tijdens zijn bestuur geschied zijn en ook omdat het boek door hemzelf, ingegeven door Gods Geest, geschreven is.

 Het gebed van Nehemia

 Ach Here, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U gedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden - al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik a=zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn en op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man.

 De inhoud van het boek bestaat uit:

  Nehemia's gebed (hoofdstuk 1)
 Nehemia's verzoek aan Arthasasta (Artaxerxes I), en zijn reis naar Jeruzalem (hoofdstuk 2)
 Overzicht van de bouwers aan de muur van Jeruzalem (hoofdstuk 3)
 Tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 4)
 Maatregelen voor de armen (hoofdstuk 5)
 Nieuwe tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 6)
 Bewakingsmaatregelen van de stad (hoofdstuk 7)
 Voorlezing van de wet (hoofdstuk 8)
 Vernieuwing van het verbond (hoofdstuk 9-10)
 Verdeling van het land (hoofdstuk 11)
 Telling van priesters en Levieten (hoofdstuk 12)
 Hervorming onder Nehemia (hoofdstuk 12:44 - 13)
 Volgens een aantal orthodoxe theologen valt de terugkeer van Ezra en de groep die met hem kwam, en de hervorming in Ezra (hoofdstuk 7-9) chronologisch na de geschiedenis van Nehemia, en is de Artaxerxes, in het zevende jaar waarvan Ezra terugkeerde, Artaxerxes II (405-358 v.Chr.)

  Met dit boek besluiten de geschiedenisboeken van het Oude Testament. De profeet Maleachi leefde gelijktijdig met Nehemia.

 Thema/boodschap

  Het onderwerp van dit boek wordt gevormd door de herbouw van de muren van Jeruzalem. De droevige staat van deze muren vormt de reden voor Nehemia's gebed in hoofdstuk 1, de reden voor zijn terugkeer, en de taak die Nehemia ter hand neemt bij zijn aankomst.

  Gedurende de zeventig jaar ballingschap is het land, dat bij de wegvoering naar Babel ontvolkt achter bleef, echter door naburige volken in gebruik genomen. De weinige achter gebleven Hebreeën vormden een minderheid in hun land. Deze immigranten komen onder leiding van Sanballat, Tobia (Ammoniet) en Gesem (Arabier) in verzet tegen de hernieuwde hebreeuwse activiteit in het land. De strijd wordt echter niet met geweld, maar met juridische middelen uitgevochten.

  Verdieping van de inhoud

  Nehemia 1: 1 - 2: 10
 Nehemia op reis voor het welzijn van Israel
 Notitie vooraf: Wat het boek Nehemia verhaalt, vindt plaats na de geschiedenissen van Ester en Ezra en de profetieën van Haggai en Zacharia. De herbouw van de tempel is al ruim 70 jaar geleden voltooid. De gebeurtenissen in het boek Ester zijn 30 jaar achter de rug. En het is intussen 12 jaar geleden dat Ezra naar Jeruzalem vertrok.

  AD 445 vC – Nehemia is als schenker in dienst van Koning Artaxerxes (= Artasasta; 465-424 vC; nu zijn 20e regeringsjaar), in de burcht van Susa. Het verhaal van zijn broer Chanani over de penibele toestand in Jeruzalem – de Joden zijn het mikpunt van spot, de muur van Jeruzalem is afgebroken, de poorten zijn verbrand (krijgt Haman postuum toch nog zijn zin?) – brengt hem van de wijs. Hij barst in huilen uit, rouwt en vast dagenlang, en brengt de dagen biddend door. Hij pleit op Gods trouw, belijdt de zonden van zichzelf en alle Israëlieten: “Wij hebben u veel kwaad gedaan; wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven.” Hij herinnert God aan zijn beloften: “Zij zijn (toch) uw volk.” En hij vraagt Hem om zijn plannen te zegenen (Deo volente).

  Intussen doet Nehemia gewoon zijn werk in het paleis. De koning merkt Nehemia’s somberheid, en vraagt hem: “Wat mankeert eraan, Nehemia?” Nehemia vertelt wat hem dwarszit. Artaxerxes vraagt wat Nehemia wil. Nu, daarover heeft hij al veel nagedacht. Hij wil naar Jeruzalem gaan om de stad te herbouwen. De koning – met zijn lievelingsvrouw – reageert positief. Met allerlei officiële brieven van de koning op zak, vertrekt Nehemia en arriveert in Juda. Sanballat en Tobia zijn daarover zeer ontstemd. Zij moeten niets hebben van weldoeners voor Israël. Hun motto is: ‘Weg met Israël!’ Maar God beschermt Nehemia in de uitvoering zijn missie. Wat God wil, gebeurt altijd (inderdaad: Deo volente).

  Nehemia 2: 11 - 3: 14
  Inspectie, voorstel, actie!
  Helemaal niemand weet al van de plannen die God Nehemia heeft ingegeven voor Jeruzalem. Zelfs de stadsbestuurders niet. In het geheim (’s nachts) maakt hij een inspectieronde langs de neergehaalde muren en verbrande poorten, om eerst zichzelf te overtuigen van de deplorabele situatie. Pas dan geeft hij opening van zaken en komt hij met zijn voorstel: “Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.” Deze aansporing hebben ze nu net nodig om zich niet langer door de tegenstanders te laten intimideren: meteen pakken ze het werk voortvarend aan. En Sanballat, Tobia en Gesem mogen opkrassen: er is in Jeruzalem niets dat aan hen herinnert.
  Het werk wordt verdeeld: allerlei Israëlieten nemen een stuk van de muur of een van de poorten voor hun rekening. Een indrukwekkende lijst namen laat zien dat vele handen het werk licht maken. Samen gaan ze ervoor. En ze weten zich gesterkt door landvoogd Nehemia en – vooral – door de nabijheid van God. Nehemia heeft het gezegd: “Het is de God van de hemel die ons doet slagen.”

Nehemia 3: 15 - 38  
 Fase 1: klaar (ondanks tegenwerking)
  NB, ik volg de indeling van de NBV: vs 33-38 = Neh. 4:1-6 in de NV.
  Ze weten niet van ophouden, al die met name genoemde mensen. Vol ijver werkt iedereen verder aan het herstel van ‘zijn’ stuk muur of poort. Het mooie is (en duidelijk zichtbaar voor de buitenstaanders): zo werken ze samen in een gesloten kring rond Jeruzalem. En rond de tempel van hun God. Ze vormen als het ware een levende muur, een muur van levende stenen (vgl 1 Ptr. 2:5). Nog altijd kennen wij hun namen, een prachtige herinnering. Stones of remembrance.
  Maar o wee, Sanballat, Tobia en hun trawanten laten het er niet bij zitten. Ze proberen een bres te slaan in de hechte samenwerking. Ze gaan schelden, sarren, kleineren: “Wat zielig, die gammele muurtjes!” Maar God zelf beschermt zijn volk, op hun aanhoudend gebed. In een mum van tijd is de hele muur klaar tot op halve hoogte.

  Nehemia 4 
 Verder met de troffel in de ene, de speer in de andere hand
  Sanballat en Tobia ronselen een grote groep handlangers – Arabieren, Ammonieten en Asdodieten (Filistijnen) > het zijn evenals eerder en later altijd de omliggende volken die het bestaan van Israël niet willen accepteren – om met geweld verwarring te stichten. Ze voeren charges uit, met het gevolg dat een aantal Joden inderdaad bang wordt en wil afhaken. Maar Nehemia roept ze op om niet bang te zijn: “Wees niet bang voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer.”
 De vijanden worden verdreven en het opbouwwerk gaat door. De ene helft is aan het bouwen, de andere helft houdt gewapend de wacht. In de ene hand houden ze de troffel, in de andere hand de speer. Het werk is beslist zwaar: “Geen ogenblik waren we uit de kleren,” schrijft Nehemia. Ze zijn voortdurend op hun hoede, en laten zich niet bang maken.
   Een dergelijke situatie heb ik meegemaakt in Jakarta waar ik drie jaar lang als docent de Theologische Hogeschool SETIA heb mogen dienen. Tijdens de bouw van een nieuw internaat, werd door de lokale moslims ’s nachts afgebroken wat overdag was opgebouwd. Ze wilden die christenen niet bij hen op de stoep. Onder bewaking van de politie is de bouw toen voltooid.

  Nehemia 5  
 Werk pro Deo!
  Wat nu? Gemopper en geklaag! Meteen denk je terug aan Israël in de woestijn: nog maar net bevrijd uit Egypte sloegen ze aan het muiten. Ze kwamen met hun eisen, of anders … Maar nee, dat is hier absoluut niet het geval. De klachten waarmee ze bij Nehemia komen zijn terecht. Door corruptie en uitbuiting van de kant van hun eigen volksgenoten heeft de Joodse bevolking in Juda en Jeruzalem echt geen leven. Meteen treedt Nehemia op: “Wat u doet is niet goed.” Hun reactie: ze zwijgen. En ze beloven onder ede niets meer te vorderen, maar alles terug te geven. Dat doen ze. En ze loven daarbij de HEER!
  Laat Nehemia hen (en ons) allemaal tot voorbeeld zijn. Niet om geprezen te worden, maar om te laten zien hoe Gods kinderen zich gedragen als ‘dienaar’: beter te geven dan te ontvangen (vergelijk Paulus en andere ‘voorgangers’). Nooit heeft Nehemia een vergoeding verlangd voor zijn werk als gouverneur. Hij zette de schouders eronder zonder winstbejag. Nog sterker: hij betaalde uit eigen portemonnee het levensonderhoud van een grote groep medewerkers. Nehemia’s werk was Pro Deo!

 Nehemia 6 
 De muur is klaar!
 Sanballat en de zijnen gooien het nu over een andere boeg. Tot vier keer toe proberen ze Nehemia over te halen voor het plegen van overleg elders (denk weer aan Paulus). Ze willen hem afzonderen en dan te grazen nemen. Maar opnieuw mislukt hun opzet. Nehemia heeft belangrijk werk te doen en gaat niet op hun verzoeken in. Dan komen ze met een volgend, toch wel gevaarlijk dreigement (met opzet in een niet-verzegelde, dat is open brief die door iedereen te lezen is): ze zullen de koning wel es even vertellen dat Nehemia verraad pleegt en zelf koning wil worden. En zo gaat het maar door. Maar Nehemia laat zich niet uit het veld slaan, ook niet door een paar ingehuurde valse profeten. Hij weet dat God met hem is.
  Maar dan komt het bericht: De muur is klaar! Binnen twee maanden is de hele klus geklaard. Ondanks alle verzet en bangmakerij. En nu gebeurt het omgekeerde: de vijanden worden bang en voelen zich klein. Dat is maar goed ook. Tegen God begin je niets. Als Hij erachter staat, eindigt alle werk met succes. Zijn plannen komen uit, wat men er ook tegen begint. Dat zal iedere rebel moeten erkennen, tot eigen schade. Iedere gelovige zal het blij belijden en Gods naam grootmaken.

  Nehemia 7: 1 - 38
  Jeruzalem kan niet zonder poorten. Ongure figuren moet de toegang worden ontzegd. Dèze stad dient secuur verdedigd. Betrouwbare en godvrezende manschappen zijn hier voor nodig. Jeruzalem is niet zo maar een stad!
  Zo past ook toezicht binnen de kerk. De wereld mag er niet domineren. Geweerd dient een ongelovige levenswandel. Gehoord en bewaard behoort het Woord. Dat gaat niet zonder ouderlingen.
  Wel muren om een forse ruimte. Bouwgrond is er te over, alleen bewoners zijn er maar mondjesmaat. Dat mag niet zo blijven. Juist dèze stad heeft inwoners nodig.
  God geeft Nehemia verstand om dit te gaan regelen. Het geloof is van belang voor de alledaagse dingen. Ze vinden een register met namen van hen die enige tijd geleden uit Babel zijn teruggekeerd. Een lange rij namen volgt.

  Nehemia 7: 39 - 72
  De rij gaat maar door. Samen zo'n 42.360 personen. Met hen kan Jeruzalem worden opgebouwd. Hier lezen we een namenlijst van overlevenden. Vaak hebben we op aarde te maken met een lijst van overledenen, een dodenlijst (bijvoorbeeld bij een aardbeving of als gevolg van een vliegtuigongeluk). Maar deze mensen zijn teruggekeerd. Ze wonen weer levend en wel in het beloofde land.
  Er zijn ook priesters en levieten bij. De tempel kan dus weer functioneren! Er zijn 148 tempelzangers onder deze grote groep, dus het lied kan klinken! Er is voldoende kundig personeel en niet te vergeten een royale schat (69vv.).
  Gods werk gaat door. De dienst van de verzoening komt echt weer op gang. Wàt is God goed voor mensen. Voor Hem telt ieder. Daarom zijn namenlijsten in de bijbel minder saai dan wij vaak denken. En eens… gaat het nog veel breder worden. Psalm 87 tekent dat ook voor ons uit.

 Nehemia 7: 72b - 8: 18
  De voorlezing van de wet -urenlang!- maakt veel los bij het volk. Zij ontdekken waar bij hen de fout zit. Ze hebben er diep verdriet over. O, wat hebben wij de HEER bedroefd.
  Maar nu mag er feest worden gevierd. Uitbundig. Het is tijd om te genieten van Gods bescherming (zie Psalm 27:5). Die bewaring was er immers in de woestijn en die zal er blijven voor ieder die begeert te schuilen bij de Almachtige.
  Ze horen lezen over het Loofhuttenfeest. Het is er precies de tijd voor. Dus maken ze loofhutten. Er is alle reden voor het vieren van het feest van Gods bescherming en van zijn gulle hand, die hen royaal heeft voorzien van alles wat ze nodig hadden. Lees Leviticus 23:39-43 en Deuteronomium 16:13-15 hier eens bij. De vervulling van het Loofhuttenfeest ligt in Christus (Openbaring 7:9-17).
  Denk eens door over Johannes 7:37-39. De Heilige Geest wil ons vervullen van Jezus. Dat is het mooiste wat een mens kan overkomen.

  Nehemia 9: 1 - 21
  Een mens moet tijd nemen voor inkeer en boete. Ieder heeft reden tot schuldbelijdenis. Daar kom je wel achter als de woorden van de wet gelezen worden! Israël in elk geval wel. Juist dit brengt tot lofprijzing. Het is immers een groot wonder dat de HEER blijft omzien naar een schuldig en zondig volk.
  Heel de historie vanaf Abraham komt in dit bijbelgedeelte tot leven. God sloot met die man een verbond en ieder moet weten dat de HEER zijn beloften gestand doet. Ze kwamen op wonderlijke wijze vrij uit Egypte en werden met krachtige hand geleid door de woestijn. Licht in de nacht en bescherming overdag. En dat ondanks eigen weerbarstigheid. Eens maakten ze immers een gouden kalf. (Ex. 32). Toch liet God hen niet vallen. Waar vindt een mens zo’n genadige Beschermer?

  Nehemia 9: 22 - 37
  Dit gebed ontroert. Het is zo eerlijk over de geschiedenis. Afval wordt niet verzwegen. Deze bidder erkent ontrouw. Dat is heel wat voor een mens. Hoe eerlijk zijn wij? Zijn wij bereid onze ontrouw met ronde woorden te belijden?
  Deze bidder noemt en roemt Gods genadig ingrijpen. Als een mens uit zijn ellende roept tot God, dan is de hemel niet van koper. Dan daagt hulp. De zwarte nacht gaat over in een lichte dag.
  Dat is ook de hoop van deze eerlijke bidder nu het volk in grote ellende (37) leeft. Komen we er ooit weer boven uit? Maar… onze God is groot, sterk en geducht (32). Hij blijft barmhartig. Jezus tekent God als een Vader die op de uitkijk staat (Lucas 15:20). Vanuit de verte ziet Hij het verloren kind, dat schuld wil belijden, aankomen. Dan zijn er open armen. Nog altijd.

  Nehemia 10
  Geloof stelt de daad. Dat komt hier zonneklaar aan het licht. Het is de begeerte van het volk dat de tempeldienst blijft. 'Nooit zullen wij de tempel van onze God verwaarlozen' (40).
  Deze verklaring wordt zwart op wit gesteld. De eerst die ondertekent is Nehemia. Oversten, priesters, levieten volgen. Ja, het hele volk stelt zich er achter (28vv.). De wet, die Mozes van God ontving, wordt regel. Zo wil men leven.
  Dus: een nee tegen gemengde huwelijke (30), eerbiediging van de sabbat (31) en er zal worden gezorgd voor het onderhoud van de priesters en de levieten.
  Hoe menens is het bij ons? Kan bij ons het kerkelijke leven goede doorgang vinden? Tonen we met de daad dat we ontzag voor God hebben?

  Nehemia 11
  Jeruzalem is de heilige stad (1,18). 'Holy City', zo klinkt het vandaag nog in vele liederen. Waarom? Omdat het er zo ideaal wonen is? Dat kon je zeker vroeger niet zeggen. Liever woonden ze op het platteland. Daar was immers hun eigen grond. Daar kon je zitten onder eigen wijnstok en vijgenboom. Jeruzalem was vol huizen en had weinig akkergrond. De woestijn reikte tot aan de poort.
  Toch raakte de stad vol. Toch verlangden velen om juist daar te wonen. Waarom?
  Het was de plek die God had uitgekozen. Hij begeerde Sion tot zijn woning (Psalm 132:18). Op de berg Sion, het hoogste punt van Jeruzalem verrees de tempel. Daar kwam de verzoening tot stand. Je kunt toch nergens beter wonen? Je bent nergens op aarde zo dicht bij de HEER van de hemelse machten (Psalm 84).
  Verlangen wij ook om dicht bij God te leven? Dat kan nu overal in de wereld (lees maar Johannes 4:21vv. waar Jezus dat zelf zegt). God zoekt bidders vanuit de dagelijkse werkplek en graag hoort Hij hun lied.

 Nehemia 12: 1 - 43
  Een hoofdstuk vol namen. Het valt voor ons snelle Westerlingen niet mee om de aandacht erbij te houden. Wat hebben wij nu aan zo’n bijbelgedeelte? Het zijn toch allemaal onbekenden voor ons?
  Toch is het minder saai dan wij denken. Overal koren en muziek. De mensen zijn zò blij als de muur van Jeruzalem er eindelijk staat. Tot ver buiten de muren is de feestvreugde te horen. (43). Het wil ook de eeuwen doorklinken. De koren en de mensen komen immers in het huis Gods. God wil wonen bij de mensen! Geweldig! Immmanuël = God met ons.
  Heilige Abend zeggen onze Oosterburen. Morgen is het Kerstfeest. God komt ons verlossend nabij.

 Nehemia 12: 44 - 13: 14
  Eén zinnetje kan je treffen: 'Juda schepte namelijk vreugde in de priesters en de levieten die dienst deden' (44b). Wanneer wij blij zijn over de voortgang van de kerk, komt het met de bijdragen voor de kerk wel in orde. Wie Jezus als zijn Heer en Heiland erkent, is zorgzaam voor de werkers in Jezus' naam.
  Maar het kan met ons mensen snel weer mis gaan. Kerkmensen verkleinen soms de afstand tot de wereld (1-3) of gaan zichzelf op een voetstuk zetten (4,5). Als Nehemia dat ontdekt, handelt hij resoluut. De tempel is Gods heilig huis! Dat moet ook in de gemeente van Christus bedacht. Wij leven in de kerk op heilige grond.
  Wat goed dat wij zondige mensen weer terecht kunnen komen door de komst van Gods Zoon in het vlees. Lees vandaag op de eerste Kerstdag eens artikel 20  van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

  Nehemia 13: 15 - 31
  Nehemia heeft een scherpe blik. Hij ziet dat zijn volksgenoten op de sabbat druk aan het werk zijn. De handel tiert welig. De Tyriërs slaan hun slag op Israëls rustdag. Dit moet stoppen. Daarom doet Nehemia de poort naar de wereld dicht.
  Er is nog meer mis. Van hoog tot laag zijn vrouwen van buiten gehuwd. Het gevolg is dat de kinderen weg groeien van het geloof. Zo gaat dat. Ook dat moet stoppen. 'Jullie weten toch wel hoe het zelfs met koning Salomo is mis gegaan?' zegt Nehemia.
 Gods volk staat wel in de wereld, maar is niet van de wereld. Juist Jezus bad daarom zijn Vader: 'Bewaar hen in mijn naam' (Johannes 17:11vv.). Daarom kunnen wij heilig leven op aarde.

 Een opmerking tot slot

  Nehemia is één van de populairste Bijbel-boeken in Evangelische Gemeenten en kerken als we het hebben over "gemeente-opbouw" of "gemeentestichting". Of dat terecht is valt overigens nog te bezien, want het boek bevat nauwelijks "Gemeentelijke waarheden" en zeker géén profetie welke de Gemeente van onze Here Jezus betreft. Toch kunnen we natuurlijk óók uit het boek van Nehemia een aantal belangrijke (geestelijke) lessen leren! Het boek bevat lessen over onder andere goed leiderschap, dienstbaarheid en gezond geloofsleven.

 Herbouw van Jeruzalem

  Themapagina Nehemia
 Wonen in een stad waarvan de muren in puin liggen... Dat was in de oudheid niet erg aantrekkelijk. Steden werden juist gebouwd om veilig te zijn. De muren moesten beschermen tegen roofzuchtige bendes en tegen wilde dieren. In die tijd was het echt oppassen geblazen voor leeuwen en beren. In de bijbel gaat het ook over dergelijke praktische zaken.

 Bouwplannen

 Nehemia, een Judeeër aan het hof van de Perzische koning Artaxerxes (465-424 v.Chr.), hoort dat Jeruzalem, de heilige stad, een ruïne is. De muren en de poorten zijn na hun verwoesting in 586 voor Christus niet gerepareerd, en niemand doet er iets aan! Nehemia krijgt van de koning toestemming om in Jeruzalem aan de slag te gaan. Kort na zijn aankomst maakt hij te paard een rit langs de ingestorte delen van de stadsmuur. Omdat hij inmiddels weet dat hij in de gaten wordt gehouden door tegenstanders van de Judeeërs, doet hij de inspectietocht stiekem ’s nachts. Nehemia maakt een plan: in verschillende ploegen moet op allerlei plaatsen tegelijk aan de muur gewerkt worden. In 52 dagen is het werk voltooid. Je leest erover in Nehemia 3 en je kunt de werkzaamheden op het kaartje in de Jongerenbijbel volgen.
 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)