HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

I  KORINTHIËRS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


I  KORINTHIËRS

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. De brief is 16 hoofdstukken groot. Hij schreef ook over de liefde in zijn brieven.

 De brief werd geschreven vanuit Efeze (16:8) rond de tijd van het paasfeest, in het derde jaar van de zendingsreizen van Paulus (Handelingen 19:10; 20:31), toen hij het plan had opgevat Macedonië te bezoeken, en dan naar Korinte terug te keren - waarschijnlijk rond 57 (volgens anderen 54 of 55).

 Het nieuws dat hij uit Korinte ontving frustreerde echter zijn plan. Hij had over de misbruiken en twisten onder hen gehoord. Apollos was de eerste die hem op de hoogte bracht, vervolgens door een brief uit de gemeente, door 'enige huisgenoten' van Chloe, en ten slotte door Stefanus en zijn twee vrienden die hem bezochten (1:11; 16:17). Paulus besloot daarom eerst deze brief te schrijven, met als doel de ruzies te bedaren, de verkeerde meningen te corrigeren en de vele misstanden uit de wereld te helpen.

 Titus en een broeder die niet met name genoemd wordt, zijn waarschijnlijk de dragers van de brief geweest (De 2 Korintiërs 2:13; 8:6, 16-18).

De brief is geschreven door Paulus in het jaar 55.

Korinte was de hoofdstad van de Romeinse provincie van Achaje er was een bruisend centrum van wereldhandel,cultuur en afgodendienst.
 De inwoners van Korinte kwamen uit verschillende delen van het Romeinse rijk.
 De gemeente was door Paulus in het jaar 50 gesticht en bestond hoofdzakelijk uit Christenen van een niet joodse achtergrond. Tijdens Paulus afwezigheid is de gemeente ten prooi gevallen aan verdeeldheid en misstanden, dit zorgt voor grote problemen zoals verdeeldheid 1:10-17, ontucht 5:1-13 rechtszaken bij wereldse rechtbanken 6: 1-11 zedeloosheid 6:12-20 huwelijk en echtscheiding  7:1-16 afgoden offers 8:1-13 eredienst 11:2-16 opstanding 15:1-11
 Paulus spreekt woorden van vermaningen en geeft daarnaast ook  antwoorden op vragen die de gelovigen in Korinte per brief aan hem hadden gesteld.
 De thema's die Paulus behandelt kunnen we samenvatten zoals beschreven is in 1:30
dat  Jezus op elk terrein van het Christenleven betrokken wil zijn.
 Enkele sleutelverzen uit 1 Korintiërs zijn 6:19-20 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in uw woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
En 1 korintiërs 13 waar op een voortreffelijke wijze de liefde wordt beschreven.

Inhoud
•Groeten en dank (1:1-9)
•De apostel gaat in op de betreurenswaardige fractievorming die er ontstaan was (1:10-4,21)
•Schandalen in de gemeente: hij behandelt een aantal zaken van immoreel gedrag die onder hen berucht waren geworden. Zij hadden zelfs de eerste morele beginselen opzij gezet (5;1-6,20)
•De apostel gaat in op het huwelijk en ongehuwd zijn (7:1-40)
•De apostel gaat in op het probleem van het eten van vlees dat aan afgoden was gewijd (8:1-11:12).
•Hij corrigeert ook een aantal misverstanden die rond de viering van het avondmaal gerezen waren (11:2-34)
•De genadegaven in de gemeente (12:1-31)
•De liefde als de grootste gave (13:1-13)
•Tongentaal en andere gaven van de Heilige Geest (14: 1-40)
•Het slotdeel bevat een uitgebreide verdediging van de leer van de opstanding van de doden, die door sommigen in Korinthe in twijfel werd getrokken (15: 1-58)
•Het wordt gevolgd door een aantal algemene aanbevelingen en groeten (16: 1-24)

Redenen voor de brief

Er waren veel problemen in de gemeente van Korinthe. Op alle problemen die voor Paulus bekend waren gaat hij in. Er waren onder andere:
•Er was onderlinge verdeeldheid door het werk van een leraar in de gemeente die erg populair was geworden maar daardoor was er onzekerheid ontstaan over een aantal belangrijke zaken.
•De Korintiërs liepen het gevaar te worden ingepakt door de Griekse filosofie. Het is goed mogelijk dat deze leraren daar gebruik van maakten bij het ondermijnen van het gezag van Paulus; het vermengen van Griekse filosofie en christendom. Daarom was het van belang dat Paulus de ware natuur van de Griekse filosofie aan ze toonde en daartegenover het gezonde christelijke fundament stelt.
•Paulus' autoriteit werd in twijfel getrokken, als zou hij geen Apostel zijn. Het was daarom noodzakelijk dat hij aantoonde dat hij wel degelijk een Apostel was en waarop zijn gezag gebaseerd was binnen de Christelijke gemeenten. Hij wijst er daarbij op dat hij en Apollos zich baseren op de Schrift.
•Er was zeer ernstige seksuele zonde in de gemeente; iemand leefde met de vrouw van zijn vader en hier werd door de gemeente niets tegen ondernomen. Men tolereerde deze zonde, en Paulus ergert zich er aan dat men deze zondaar niet uit de gemeente heeft verwijderd. Hij heeft zelf al zijn vonnis geveld over dit gedrag.
•In 1 Korinthe 6:1-8 lezen we vervolgens dat men zijn onderlinge conflicten uitvocht via de heidense tribunalen (rechters). Paulus is van mening dat zij onderling deze zaken moeten oplossen omdat de zaak anders op voorhand al verloren is. Paulus wijst hen er op dat de heiligen (gelovigen) de wereld zullen oordelen, en dat daarom de gelovigen niets bij de wereldse rechters te zoeken hebben.
•Sommige van de Korinthiërs leefden, voordat ze tot geloof kwamen, een losbandig leven: overspel, hoererij, homoseksualiteit, lasteraars, oplichters, dieven, alcoholisten, etc. Nu waren ze hiervan bevrijd, door genade! Binnen de gemeente waren er echter die leerden dat alles geoorloofd was, en daarom nam de losbandigheid (weer) toe. Paulus benadrukt, zie ook eerder, dat het lichaam er niet is om hoererij mee te plegen -denk ook aan de tempelprostitutie en de link naar de afgoderij, de wereld die ze achter zich hadden gelaten en hen alleen maar in de vernieling hielp- maar om God te dienen. Hij wijst er op dat de lichamen van de gelovigen leden van Christus zijn (immers: de Gemeente is het Lichaam van Christus!). En hij vraagt dan: "Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is". Hiermee maakt hij duidelijk dat het meedoen, in welke vorm dan ook, aan de heersende cultus en praktijken overspel is, en een smet op het lichaam van de gelovige maar eveneens op het Lichaam van Christus, de Gemeente!
•Hij gaat vervolgens in op de brief, welke de Korintiërs aan hem gestuurd hadden en beantwoord de vragen op het gebied van:
•Het huwelijk;
•Het eten van geofferd vlees;
•De gaven van de geest - ook deze zorgden voor verdeeldheid en ongeestelijk gedrag; het schijnt zo toe dat degenen die wel gaven "hadden" dit gebruikten om anderen te imponeren of minder te achtten. Ook hier komt weer naar voren dat het Lichaam van Christus belangrijker geacht moet worden en de gaven daarom ten dienste van dit lichaam moeten staan. Zie de studie over de gaven van de Geest.
•Tussendoor - in hoofdstuk 11 - zegt Paulus nog wat tegen wat hij gehoord heeft: de misbruiken bij het avondmaal.
•In hoofdstuk 15 komt Paulus terug op de valse leer in de gemeente en gaat dieper in op de opstanding van Christus. Hij legt er de nadruk op dat dit het evangelie is wat hij en de andere apostelen leert en dat dit het evangelie is dat hen het eeuwige leven kan geven: Christus die gekruisigd én opgestaan is.
Een bekend gedeelte uit 1 Korintiërs is dat over de 'gaven van de Geest' (1 Kor. 12-14).

Wat zijn dat precies? Het Griekse woord dat wordt gebruikt is charismata, dat ‘genadegaven’ betekent. Je kent misschien wel het woord 'charisma', uitstraling: dat is ook afgeleid van dit Griekse woord. De charismata zijn geschenken van de heilige Geest. In 1 Korintiërs 12:8-11 vind je een opsomming van deze gaven:

 wijsheid

 overdragen van kennis

 geloof

 kracht om te genezen

 kracht om wonderen te doen

 profeteren, boodschappen van God doorgeven

 onderscheid maken in wat wel en niet van de Geest afkomstig is

 klanktaal

 uitleg van klanktaal


De lijst is hier nog niet helemaal compleet; in bijvoorbeeld Romeinen 12:6-8 vind je nog andere gaven, zoals bijstand verlenen, troosten, liefdadigheid en leiding geven.

Waarom geeft de heilige Geest deze gaven? In 1 Korintiërs 12:7 lees je dat de gaven worden gegeven om de 'gemeente' te dienen en op te bouwen. Ze zijn bedoeld om de kerk te laten groeien in het dienen van God en in het dienen van elkaar. Iedere gelovige mag daar zijn of haar steentje aan bijdragen (zie ook de uitleg van 'het lichaam' in 1 Kor. 12:12-27).

Korinthiërs 1:1-25

 Over de gemeente te Korinthe als geheel is Paulus opvallend dankbaar, en hoopvol met het oog op de dag van Jezus’ terugkomst (4-9). Opvallend, vergeleken met de scherpe kritiek op onderdelen; hier: de eenheid in Christus opgeofferd aan een concurrentieslag tussen groepen gemeenteleden die elk van weer een andere voorganger sympathisanten zijn (10-17). Centraal dient te staan: het ‘dwaze’ evangelie van God: de behoudende kracht van Christus’ kruisigingsdood (18-25).

 1 Korinthiërs 1:26-2:16

 Maatstafgevend voor God is niet je plek op de maatschappelijke ladder (integendeel:1:26,27), ook niet de sprekersgaven van verkondigers (2:1-4), maar de aanvaarding van het evangelie van de gekruisigde Christus. Die aanvaarding door ons (“ongeestelijk” als we zijn;2:14) en de beoordeling van dat evangelie (2:14) kan alleen door de Geest van God (2:11-14). Hoe belangrijk voortdurend gebed om de Geest! “Wij hebben de zin van Christus” (slot 2:16) zoveel als: de gedachten van Christus: Paulus en z’n helpers kennen door Gods Geest Gods plannen en overleggingen.

 1 Korinthiërs 3

 Tegenover menselijk denken binnen de gemeente (richtingenstrijd;3,4) en menselijk werken aan de opbouw van de gemeente (kan verkeerde leer of motivatie zijn;12) stelt Paulus: Jullie zijn als gemeente Gods bouwwerk (9), Gods tempel (16). Die hoge geestelijke status is de gemeente verleend op basis van het fundament: Jezus Christus zelf (11). Dit relativeert zelfs Paulus’ eigen inbreng en die van alle voorgangers (7-9), zonder er overigens geringschattend over te doen.

 1 Korinthiërs 4

 Beoordeling van mensen door mensen (zoals van apostelen door gemeenteleden) is een valkuil. Totdat het tegendeel blijkt (uit daden en verkondiging), gaat niemand anders dan God over de betrouwbaarheid (integriteit) van de apostelen (4,5). Als geestelijk verwekker van deze gelovigen (15,16) stelt hij zichzelf ten voorbeeld: Geen reden tot hoogmoed. Paulus weet zichzelf kleingehouden (11-13). Blijf maar klein onder je geloof in Jezus Christus: je hebt het alleen maar kado gekregen (7).

 1 Korinthiërs 5

 Iemand overleveren aan de satan, dat is nogal wat! Het doet ons denken aan de uitsluiting uit de gemeente. Dat gebeurt zelden. We zijn er ook voorzichtig mee. Als je hierbij een fout maakt, heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Misschien vraagt iemand zich zelfs af, of tucht tegenwoordig nog wel kan. Ik wil hier volstaan met twee vragen. Eerst: ‘heeft het kwade in de gemeente van de Here Jezus een wettige plaats.’ En de tweede vraag is: ‘zo niet, neemt u uw eigen overtuiging dan ook serieus?’

 1 Korinthiërs 6

 Als een gemeentelid zijn kerkenraad voor de rechter daagt, spreken velen daar schande van. Hij gooit nota bene de vuile was van zijn kerk op straat. Waarom lost hij zijn probleem niet binnen de kerk op?
Misschien heeft hij inderdaad te weinig geduld. Maar je kunt jezelf ook afvragen, of binnen de kerk wel voldoende ruimte is om recht te doen aan het kwaad.
Persoonlijk en samen zijn wij een tempel van de Geest. Maar in die tempel woont ook de zonde. Durven wij de confrontatie met deze realiteit wel aan? Wie durft rechter te zijn?

 1 Korinthiërs 7

 Goed om niet getrouwd te zijn? Goed om wel getrouwd te zijn! ‘Je kunt wel zien’, denkt iemand misschien, ‘dat de apostel Paulus niet getrouwd was. Hij weet gewoon niet, wat liefde is.’ Toch is dat maar de vraag. Uit 1 Korintiërs 9: 4 blijkt, dat Paulus de voordelen van het getrouwd zijn goed kent. Hij weet wat hij, in vergelijking met Petrus en andere apostelen, mist. Maar het leven is complex. Ook het getrouwd zijn en het niet getrouwd zijn kun je maar zo niet op één noemer brengen. Niet getrouwd zijn kan je eenzaam maken. Maar het kan je ook heel veel ruimte geven om jezelf in te zetten voor het Koninkrijk dat spoedig komt. Je moet het alleen wel kunnen!

 1 Korinthiërs 8

 Wij mogen geen aanstoot geven. Iemand kan door ons gedrag in zonde vallen. Dat kan inderdaad. Het gaat dan echter wel om mensen die zwak zijn. Wat Korinthe betreft moet u denken aan iemand, die niet kan geloven dat de goden niet bestaan. Daarom koopt hij ook geen offervlees. Het heeft nota bene diezelfde morgen nog op het altaar van een god of godin gelegen! Van zo’n pasbekeerde Christen kun je ook niet verwachten, dat hij in één keer die hele godenboel onzin gaat vinden. Maar hoe zit het met hen die aanstoot nemen? Kunnen zij daar zelf echt niets aan doen? Van een aantal zal dat zeker gelden. Maar ook van iedereen?

1 Korinthiërs 9

 Het Woord van God brengt aan het licht wat er in iemand leeft. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. De één gelooft het, maar de ander verzet zich ertegen. Maar dat Woord wordt wel door mensen doorgegeven. Die zijn verantwoordelijk voor de manier waarop zij dat doen.
 Iemand die zich dat goed bewust was, was de apostel Paulus. Hij trachtte het evangelie zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Hij vergat daarbij niet wat het is om Jood te zijn en kroop in de huid van de Griek. Was God ook niet in Jezus heel dichtbij gekomen? Aan God zal het niet liggen. Aan ons mag het ook niet liggen.

 1 Korinthiërs 10: 1-22

 Je moet elkaar in de gemeente geen dingen opleggen die God iemand niet oplegt. Toch zijn er ook dingen die God verbiedt. Zo kon je in Korinthe verschillend denken over het eten van offervlees, maar niet over de deelname aan heidens offermaaltijden. Inderdaad, goden bestonden niet, maar demonen wel. De heidense cultus is niet iets onschuldigs. Integendeel. Denk bijvoorbeeld aan de voodoo. Voor een Korinthische christen best moeilijk om op zo’n offermaaltijd te ontbreken. Hij ontmoette daar zijn familie of zijn collega’s. ‘Een bovenmenselijke beproeving’, zou je bijna zeggen. Maar de apostel relativeert het een beetje. ‘U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.’ ‘Niet al te dramatisch, alstublieft.’

 1 Korinthiërs 10: 23- 11: 16

“Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben … “ Ik zag deze tekst eens staan op de muur van een zware Gereformeerde Bonds-kerk. Ook zag ik een vrouw daar naartoe fietsen met een plastic tasje aan haar stuur. Driemaal raden wat daarin zat. Wij lachen daarom. Laten we het niet te vlug doen. Misschien lachen anderen om ons, bijvoorbeeld als vlak vóór de dienst de kerkenraad binnenkomt: allemaal mannen. Dit voorlopig alleen maar ter overdenking.

 1 Korinthiërs 11: 17-34

 De week vóór het avondmaal houden wij vaak onze voorbereiding. Het wordt bijna een gewoonte. En als je iets uit gewoonte doet, moet je oppassen. Trouwens ook, als je jezelf niet uit gewóónte voorbereidt. Zo gauw groeit de gedachte, dat je jezelf op eigen kracht op het geestelijk niveau moet brengen waarop je het avondmaal kunt vieren. Kun je dan zomaar avondmaal vieren? Niet zomaar. Maar als je jezelf onthoudt, moet daar wel een duidelijke reden voor zijn, zoals die er ook in Korinthe was.

 1 Korinthiërs 12

“Dit is mijn hand en dat is mijn voet. ‘k Heb ze allebei nodig.’ Een liedje van Elly en Rikkert over  1 Korinthe 12. Zo duidelijk als wat. Hoe komt het, dat het in de kerk vaak opeens niet meer duidelijk is?

 1 Korinthiërs 13

“Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.” Hang dat maar boven je bureau of in uw slaapkamer. Niet als een gebod: ‘zorg ervoor, dat jij …’ Maar als iets om echt naar te verlangen. Als ik toch eens ….

De liefde
Een bekend hoofdstuk in 1 Korintiërs is hoofdstuk 13 over de liefde. Het staat niet zonder reden tussen hoofdstuk 12 en 14 in. In hoofdstuk 12 legt Paulus uit wat de gaven van de Geest zijn en in hoofdstuk 14 geeft hij praktische adviezen over hoe we daar in de gemeente het best mee om kunnen gaan. In dit alles staat de liefde centraal. Zelfs als we alle gaven van de heilige Geest zouden ontvangen, zelfs als we ons leven zouden geven voor een ander: als het niet gefundeerd is op de liefde, dan stelt het niets voor. Deze tekst wordt vaak gelezen bij huwelijken, maar Paulus zal hier niet alleen op de romantische liefde gedoeld hebben. Hij bedoelt meer algemeen de liefde tussen mensen, zoals de liefde die je kunt voelen voor je ouders, of voor je vrienden; zoals ook Jezus het al had over de liefde voor je naaste (in bijv. Mat. 19:19 en Luc. 10:5-37).

 1 Korinthiërs 14: 1-25

 In de gemeente van Korinthe waren gaven die wij niet kennen. Waarom niet? Je kunt zeggen, dat God aan het eind van de Nieuwtestamentische tijd een streep trekt. Onder die streep staan geen tongen meer. Je kunt ook zeggen, dat ze daar juist wel staan en dat wij echt iets missen.
Ik vind beide iets krampachtigs hebben. Ik zou zeggen: ‘sta open voor alles wat God vandaag wil doen. ‘Dwing’ Hem tot niets en ‘verbied’ Hem ook niets.

 1 Korinthiërs 14: 26-40

 Het ging in de gemeente van Korinthe dus anders toe dan bij ons. In onze erediensten is vooral die ene predikant aan het woord. Moet het dan ook bij ons niet anders? Moeten niet. Waarom zou een christelijke gemeente in alle tijden en in alle culturen op dezelfde manier vorm moeten geven aan haar erediensten. Het kan dus anders dan in Korinthe. Maar het kan dus ook anders
dan in onze 20e eeuw.

 1 Korinthiërs 15: 1-28

‘Je moet de bijbel letterlijk nemen’, zegt de één. ‘Nee’, zegt de ander, ‘wat waar is, is nog niet altijd echt gebeurd.’ Nu komen wij in de bijbel inderdaad ook veel symbolen tegen. Maar waar zijn we dan met de Schrift aan toe? Het mooie is, dat de bijbel zelf aangeeft wanneer zij ons harde feiten aanreikt, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15.

 1 Korinthiërs 15: 29-49

 Wat is nu dat geestelijk lichaam, waar Paulus over spreekt? Er is dus in elk geval verschil tussen het lichaam dat wij nu en het lichaam dat wij straks hebben. Laten we ook niet te gauw denken, dat wij precies weten hoe het straks zal zijn. Aan de andere kant is er ook continuïteit, zoals er verband bestaat tussen die korrel en de aar die eruit groeit. Dít lichaam wordt opgewekt.

 1 Korinthiërs 15: 50-58

 Kort maar krachtig! ‘Dood, waar is uw prikkel?’ Voor een bij zonder angel hoef je niet bang te zijn. Je hoeft de dood niet te overschreeuwen. Huil maar, als je iemand kwijt bent. Probeer niet zo nodig flink te zijn. Maar laat het daar niet bij. Durf ook eens zo triomfantelijk zijn als de apostel.

 1 Korinthiërs 16

 Een hoofdstuk, dat we misschien geneigd zijn over te slaan. Er staan geen verheven teksten in. Maar is het Woord niet mens geworden? God openbaart zich in dat heel concrete leven van mensen die elkaar brieven schrijven en daarin groeten overbrengen. In dat leven openbaart God zich echt!


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)