HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

I TESSALONICENZEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


I TESSALONICENZEN


De Eerste brief van Paulus aan de T(h)essalonicenzen (vaak kortweg 1 T(h)essalonicenzen genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. Dit Bijbelboek wordt vervolgd met de Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.

Tessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië, het noorden van Griekenland. De stad bestaat nog steeds.
Paulus heeft er een christelijke gemeente gesticht en stuurt nu een brief. Daarin beantwoordt hij een vraag die hem vanuit de gemeente is gesteld. Opvallend is dat deze brief wat soepeler geschreven is dan de andere brieven van Paulus.

Ontstaan

De Eerste brief aan de Tessalonicenzen is mogelijk de oudste brief van de apostel Paulus die bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is hij eind 52 geschreven. Hij schreef de brief nadat Timoteüs uit Macedonië was teruggekeerd en Paulus op de hoogte had gebracht van de toestand van de daarin gelegen stad Thessalonica (Handelingen 18:1-5, 1 Tessalonicenzen 3:6).

Hoewel de berichten van Timoteüs over het algemeen bemoedigend waren, begreep Paulus ook dat er misverstanden en fouten aan het ontstaan waren over het christelijke geloof zoals Paulus dat leerde. Paulus schreef hen deze brief dan ook om de kerk in Thessalonica te corrigeren, hen aan te sporen tot een zuiver leven en hen er aan te herinneren dat God de heiliging van hun leven wilde.

Geadresseerden

In Handelingen wordt verteld dat gedurende Paulus' tweede zendingsreis Paulus en Silas vanuit Filippi naar Thessaloniki trokken, mogelijk vanwege de aanwezigheid van een joodse synagoge daar. De stad was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Paulus begon direct het evangelie te prediken aan zowel de Joden als niet-Joden. Gedurende drie sabbatten behandelde hij in de synagoge gedeelten uit het Oude Testament die op Christus betrekking hebben.

In Thessalonica1), de hoofdstad van Macedonië, had Paulus met gevaar voor zijn leven een gemeente gesticht. Enige Joden sloten zich daar bij hem aan en ook een groot aantal Grieken, alsmede tal van voorname vrouwen.

Maar het merendeel der Joden werd afgunstig, ze brachten de stad in rep en roer en probeerden Paulus te grijpen, wat hun niet gelukte.

Volgelingen van Paulus zorgden er toen voor, dat Paulus en Silas2), die bij hem was, naar Berea konden vluchten. Maar ook daar wisten de Joden uit Thessalonica hem te vinden en weer moest Paulus vluchten, nu naar Athene en zonder Silas, die in Berea achterbleef.

Nadat Paulus ook in Athene het evangelie verkondigd heeft, waardoor enigen tot geloof kwamen, ging hij naar Corinthe, waar ook Silas en Timotheüs bij hem kwamen. Paulus stuurt Timotheüs nog eens terug naar Thessalonica om de gemeente daar te sterken in hun geloof. Als Timotheüs terug is bij Paulus wordt deze brief geschreven.

Deze brief heeft ook weer tot doel de Thessalonicenzen te sterken en moed in te spreken, terwijl ook de vermaningen niet ontbreken.

Voorts dan , broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. - 1 Thess. 4:1 -

Inhoud

Groet (1:1-2)
Paulus dankt God voor het geloof en de liefde van de gemeente in Thessalonica (1:3-10).
Hij herinnert de gemeente aan zijn oorspronkelijke prediking, hun er op wijzend dat eer van God belangrijker is dan eer van mensen (vs 5, 6), en spoort hen aan om Christus in hun dagelijkse handel en wandel na te volgen (2:1-16).
Het slot van het tweede hoofdstuk bevat een korte verklaring dat hij graag bij hen langs was gekomen, maar "dat de Satan hem dit belet had". Daarom stuurde hij nu Timoteüs. (2:17-3:13).
Hij gaat verder met de aansporing heilig te leven (4:18),
en gebruikt het argument van een spoedig te verwachten terugkomst van Jezus om de zin hiervan te onderbouwen. (5:1-11).
De brief sluit met een aantal groeten (5:12-28)
Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de spoedige verwachting van Jezus' terugkeer in de eerste brief en de waarschuwing tegen overspannen wederkomstverwachtingen in de tweede brief. De klassieke interpretatie is dat de tweede brief een reactie is op de eerste, waarbij de eerste overtrokken verwachtingen gewekt had, die door de tweede brief gecorrigeerd werden.

Deze tegenstelling, samen met het noemen van vervolging, vormde vanaf het midden van de 19e eeuw voor liberale theologen de basis om tot de conclusie te komen dat de tweede brief niet door Paulus geschreven zou zijn maar uit de eerste helft van de tweede eeuw zou stammen.

Hoofdstuk 1

Schrijver. Lezers. Groet

De vrucht der prediking

Hoofdstuk 2

Het optreden van Paulus

Vreugde over de gemeente

Hoofdstuk 3

Goede berichten door Timotheüs

Hoofdstuk 4

Vermaning tot heilige wandel

De komst des Heren

Hoofdstuk 5

Waakzaamheid

Vermaningen

Groet


Eeuwig leven

In hoofdstuk 4 komt de vraag uit de gemeente aan de orde. Paulus had de gemeente ooit verteld dat de gelovigen eeuwig leven zouden krijgen als Jezus terug zou komen. Maar nu waren er gemeenteleden overleden en was er ongerustheid ontstaan. Wat gebeurde er met de gelovigen die gestorven waren? Zouden zij wel een eeuwig leven krijgen? Paulus stelt de gemeente gerust: ook de overledenen zullen eeuwig leven.
Hoofdstuk 5 borduurt voort op hoofdstuk 4. Paulus waarschuwt dat het einde, de komst van Jezus, onverwacht zal komen. Daarom moeten de gemeenteleden er altijd op voorbereid zijn. Aan het slot van de brief volgt een gebed en de afsluiting.

1 Tessalonicenzen 1

Wat schrijf je iemand die net christen is? Deze brieven aan Tessalonica zijn de oudste brieven, gericht aan de jonge gemeente (zie Hand.17:1-9). Dit is dus basisonderwijs. In dit eerste hoofdstuk zie je hoe Paulus hen leert dat hun keus voor God een keus van God is. Hun gehoor geven aan het evangelie is een blijk van verkiezing (vs.4 en volgende). De jonge christen hoeft niet op eigen kracht verder, maar mag altijd terug naar de bron : God Zelf.

1 Tessalonicenzen 2

Wat willen goede ouders? Ze willen graag dat hun kind zelfstandig wordt. Paulus zorgde als een vader (vs.11) en moeder( vs.7,17) voor de jonge gemeente. Maar in die zorg gaat het om zelfstandigheid. Wat houdt die zelfstandigheid in? Een mondige gemeente blijft niet hangen in de relatie tot de predikers, maar leeft uit het Woord als Gods Woord. Herkent u dat?

1 Tessalonicenzen 3

Eén van de gevaarlijkste momenten voor jonge christenen komt als blijkt dat de weg achter Jezus aan je moeite oplevert. Deze gemeente kreeg ook de nodige tegenstand (van de joden). Laten ze terugdenken aan het eerste onderwijs (vs.3-5): Paulus zei toen dat de weg achter Christus aan de weg van het kruis is. Nu stuurt Paulus Timoteüs om te checken of ze de proef hebben doorstaan. Wat is zijn rapport?

1 Tessalonicenzen 4

Wie net christen is, zit met de vraag hoe je nieuwe leven eruit hoort te zien : wat verandert er? Op Gods weg gaat het om reinheid (vs.4-8), broederliefde (vs.9-10), ijver in je werk (vs.11-12) en hoop in rouw (vs.13-18). De weg van de heiliging is de weg van het nieuwe leven naar de toekomst van Christus. Onderweg verander je steeds meer - vorming naar Zijn beeld.

1 Tessalonicenzen 5

De Geest leidt de jonge kerk via profetieën. Maar die moeten beoordeeld worden. Nu zijn mensen gauw op hun teentjes getrapt of raken van al dat gepraat in de war en doen niet meer mee. Maar dan veracht je de profetieën. Je bent de Geest aan het "doven". Alle warmte gaat uit je geloofsleven als je niet meer met de gemeente meedoet in het luisteren naar en spreken over de bijbelse boodschap.

     Om eens over na te denken : WAAR ZIJN ONZE DODEN ?

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)