HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

II JOHANNES

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


II JOHANNES


De Tweede brief van Johannes (vaak kortweg 2 Johannes genoemd) is een brief, die in de traditie de apostel Johannes in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt toegeschreven. Ze behoort tot de Gemeentebrieven. Deze tweede brief telt 1 hoofdstuk bestaande uit 13 verzen. Het is daarmee het kortste Bijbelboek. Er bestaat ook een Eerste brief van Johannes en een Derde brief van Johannes.

 De tweede brief van Johannes is gericht aan 'de uitverkoren vrouw en haar kinderen'.
 Daarmee worden de gemeente en de gemeenteleden bedoeld. In de brief wordt de boodschap van 1 Johannes in het kort herhaald. Het gaat om de waarschuwing tegen het verkeerde idee dat Jezus niet echt mens zou zijn geweest. Ook worden de lezers opgeroepen om zich te houden aan het gebod om elkaar lief te hebben. Zo ontstaat er eenheid in de gemeente.

 Dit is geen algemene brief

 Deze brief is aan een persoon gericht, aan een gelovige en aanzienlijke vrouw. Wie die vrouw geweest is, weet ik niet, ik kan dat in de Bijbel niet vinden, ook niet in de aantekeningen in de Statenbijbel.

 In het verleden is er door enkelen aan getwijfeld of deze brief wel van de apostel Johannes was.

 De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen. - 2 Joh. 1:1 -
 In de oude vertaling staat niet 'de oudste', maar 'de ouderling'. Het kan zijn, dat Johannes zich zo noemt naar zijn ambt, maar hij kan ook doelen op zijn hoge leeftijd.

 Adressering

 De tweede brief van Johannes is geadresseerd aan letterlijk de uitgekozen vrouw en haar kinderen. De moderne wetenschap gaat in consensus ervanuit, dat het hier gaat om een fictio personae: een personificatie van een collectief. Daar het woord voor vrouw (κυρία) in profane context ook voor gemeente gebruikt werd, is het tenminste erg plausibel ervanuit te gaan, dat ook hier een gemeente bedoeld is.

 Inhoud

 2Joh. 4-6: Erkenning en herinnering aan het johanneische Liefdesgebod

 2Joh. 7-11: Waarschuwing voor christologische dwaalleraren

 

Schrijver. Lezers. Groet
Waarheid en liefde
 Standvastigheid tegenover misleiders
Slot
 

 Schrijver

 Stilistisch en inhoudelijk gezien vertoont de brief bijzonder veel overeenkomsten met niet alleen de eerste en derde brief, maar ook met het Johannesevangelie. Daarom wordt er vanuit gegaan, dat deze geschriften allemaal uit minstens een school stammen: de johanneische school. Hoe de verhoudingen precies liggen wordt op dit moment heet gediscussieerd. Misschien dat de redacteur van het evangelie de brieven heeft geschreven?

  De brief is gericht aan een plaatselijke gemeenteDe gemeente spreekt vanuit en aan opGeestelijk gezagGeestelijk gezagDoelstelling is dat de gemeente wandelt in Waarheid en Liefde.


 2 Johannes

 In deze twee brieven noemt Johannes zich 'dè oudste' omdat hij de leidende oudste in zijn omgeving is en mogelijk ook omdat hij de laatste apostel is die nog in leven is.
 De brief is gericht tot 'de uitverkoren vrouw en haar kinderen'; daarmee doelt Johannes vast op de gemeente met haar leden. Hij spoort zijn lezers aan tot onderlinge liefde. Ook prijst hij hen omdat ze voor de waarheid, voor Christus blijven kiezen. Net als in 1 Joh. waarschuwt hij hen voor dwaalleraars die ontkennen dat Gods Zoon voluit mens is geworden. Ze moeten zulke antichristen niet eens de kans geven hun boodschap uit te dragen, want anders maken ze zichzelf medeplichtig aan de verspreiding van dwaalleer. Wij kunnen dit zo toepassen dat we goed moeten weten wat voor boeken we in huis halen en op wat voor sites we surfen. Wie op het gebied van lectuur en site-bezoek argeloos rijp en groen op zich af laat komen, kan zichzelf flink in de nesten werken.

 Een klein briefje van Johannes.

 Hij had nog veel meer te zeggen, maar schrijft dat hij het zelf zal komen vertellen. Daarom missen we het hier. Maar het zal niet veel afwijken van zijn eerste briefje. Het is toch een prachtig kleinood. Ook hier gaat het weer heel eenvoudig om de herinnering dat we elkander lief moeten hebben. En hoe moet dat dan? Dat is heel eenvoudig: door zijn gebo­den te onderhouden. O help, daar heb je die geboden weer. Maar dat is een totaal verkeerde reactie, want zijn geboden zijn niet moeilijk. Zijn geboden zijn niet zwaar. Lees Deuteronomium 30 er maar eens op na. Zij zijn in uw mond en in uw hart Als je ze doet, kom je goed uit, ook met je medemensen.

 Het zijn de beste investeringen die je kunt bedenken. Want daar waar liefde heerst, daar ga je goed met elkaar om. Daar zet je je in voor het goede. Daar wordt geproduceerd. Want je wilt het goed voor jezelf en voor je naaste. Wat gaat er een enorme investeringskracht uit van de liefde. De liefde doet de naaste geen kwaad. Ik denk aan 1 Corinthiërs 13: al had ik alles, maar had de liefde niet, ik ware niets!

 Daarom is liefde de basis van je leven en de samenleving. God liefhebben en de naaste als jezelf - dat is het grote gebod. Dat is Deuteronomium 6 en dat wil je dan ook je kinderen inprenten. Elk ogenblik. Je kunt er niet vroeg ge­noeg mee beginnen. Dan doe je alles weg, wat niet met die liefde te maken heeft.

 Maak maar eens een lijstje met wat wèl en wat niet bij die liefde van Jezus hoort. Vergeet daarbij vooral jezelf ook niet een plaats te geven. Want het be­gint altijd bij jezelf. Schrijf je eigen lek en gebrek jegens God en de naaste maar eens op. Dan kom je aan dat van de ander haast niet meer toe. Maar schrijf ook eens op wat in jouw omgeving niet tot die liefde behoort. Ik denk nu even aan de tv. Hoe vaak staat die niet aan met programma's die tegen de geboden van God ingaan? Uitdoen dus, helemaal uitdoen! Je vergiftigt jezelf er maar mee. En dan al het andere. Ook wegdoen. Echt doen. Je zult de zegen ervan ervaren. Je leven zal erdoor veranderen. Het wordt steeds mooier.

 Bovendien ben je gehoorzaam aan God. Waarom zou Johannes anders maar steeds herhalen dat het om de liefde en het onderhouden van Gods geboden gaat.

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)