HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

II TESSALONICENZEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


II TESSALONICENZEN


De Tweede brief van Paulus aan de T(h)essalonicenzen (vaak kortweg 2 T(h)essalonicenzen genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het bestaat uit drie hoofdstukken. Dit Bijbelboek is een vervolg op de Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.

 De tweede brief aan de gemeente in Tessalonica, de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië, verschilt flink van de eerste.
De eerste is een 'warme' brief, de tweede is meer zakelijk van toon. Toch hebben beide brieven wel hetzelfde onderwerp: de terugkeer van Jezus Christus.

Ontstaan

 Zie hiervoor wat geschreven staat bij de Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.

 Paulus prijst de standvastigheid van de Thessalonicenzen en vertroost hen tegen de verdrukkingen met de komst van Jezus Christus ten oordeel.

Hij waarschuwt hen, dat de dag des oordeels niet zo snel zal komen.

 De antichrist moet nog geopenbaard worden, wiens opkomst, verleiding en ondergang hij beschrijft. En weer vermaningen: tot standvastigheid, tot een christelijke wandel en tot onderlinge liefde.

Geadresseerden

 In Handelingen wordt verteld dat gedurende Paulus' tweede zendingsreis Paulus en Silas vanuit Filippi naar Thessaloniki trokken, mogelijk vanwege de aanwezigheid van een joodse synagoge daar. De stad was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Paulus begon direct het evangelie te prediken aan zowel de Joden als niet-Joden. Gedurende drie sabbatten behandelde hij in de synagoge gedeelten uit het Oude Testament die op Christus betrekking hebben.

Inhoud

 Groet (1:1-2) (identiek aan die van de eerste brief)
Paulus dankt God voor het geloof van de gemeente in Thessalonica (1:3-5)
Hij troost hen in hun verdrukking (1:4-12)
De schrijver wijst hen er op dat Christus pas kan komen nadat een tegenstander van God zichzelf verheven heeft (2:1-17).
Hij eindigt met een aantal praktische vermaningen (3:1-16) en ondertekening (3:17,18)
Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de spoedige verwachting van Jezus' terugkeer in de eerste brief en de waarschuwing tegen overspannen wederkomstverwachtingen in de tweede brief. De klassieke interpretatie is dat de tweede brief een reactie is op de eerste, waarbij de eerste overtrokken verwachtingen gewekt had, die door de tweede brief gecorrigeerd werden.

 Deze tegenstelling, samen met het noemen van vervolging, vormde vanaf het midden van de 19e eeuw voor liberale theologen de basis om tot de conclusie te komen dat de tweede brief niet door Paulus geschreven zou zijn maar uit de eerste helft van de tweede eeuw zou stammen.

Luieren

In de tweede brief wordt gezegd: denk erom, de terugkeer van Jezus moet niet leiden tot paniek. Blijf gewoon doen wat je alle dagen doet, blijf werken. Vergelijk 1 Tessalonicenzen 5:1-11 maar eens met 2 Tessalonicenzen 2:1-2 en 3:6-12. Uit de tweede Tessalonicenzenbrief blijkt dat de gemeente in Tessalonica de terugkeer van Jezus gebruikte om maar eens lekker te gaan luieren. Werken had toch geen zin meer. Misschien hebben ze de eerste brief van Paulus wel opgevat als een oproep om dat te doen. Nu worden ze op de vingers getikt: de terugkeer van Jezus mag geen reden zijn om maar niks meer te doen.


2 Tessalonicenzen 1

Er zijn mensen die zich verzetten tegen de term 'geloofsgroei'. Dat zou niet bijbels zijn. Geloof is geloof, een kwalitatief begrip, en daar mag je dus niet kwantitatief, in termen van minder of meer, over spreken. Je gelooft of je gelooft niet. Nou, de apostel weet wel anders. Hij dankt God (!) voor het 'sterk toenemen' van het geloof (en de liefde, want die zijn niet los van elkaar verkrijgbaar) van de Tessalonicenzen. Natuurlijk dreigt het gevaar, dat je met 'geloofsgroei' je zekerheid weer gaat zoeken in je eigen daden en niet in Gods daden, lees: Christus' voor jou volbrachte werk. Maar toch kun je wel degelijk groeien in hoeveel je daarvan houdt, ja in hoeverre het de schat van je leven wordt. Wie daarin niet groeit, staat stil, en stilstand is achteruitgang, geloof is juist organisch, het neemt bezit van jou, van jouw persoon, en het groeit en bloeit (net zoals het ook wel eens slechte tijden heeft), want het leeft, want Christus leeft in jou. Statisch geloof zal straks ontmaskerd worden door het vuur van Jezus' wederkomst.

 2 Tessalonicenzen 2

Wij zijn zo argeloos. Ik ook. We leven in onze maatschappij en nemen er deel aan, alsof er geen greintje gevaar is. Vergelijk het met een mijnenveld: we hollen erover heen en weer als kinderen, die niet door hebben wat er vlak onder de grond verstopt ligt: dood en verderf. Ik merk, dat ik het er in m'n gemeente ook nauwelijks 'ingepreekt' krijg. De mensen verklaren je zomaar voor een zwartkijker: gevaar?, hoezo gevaar. We hebben toch onze eigen gereformeerde goot wel, vanwaaruit we deelnemen aan onze geseculariseerde maatschappij, en die goot beschermt toch? Dus niet. Tegen de Wetteloze, waar Paulus over spreekt, is een wapenrusting van levend geloof nodig. En je zult van dag tot dag bewust moeten kiezen en selecteren, want de Wetteloze legt juist zijn hand op de maatschappij, op heel het openbare leven met heel zijn aanbod; waar wij juist zo vrij en onbekrompen gebruik van maken? Wie wil overleven, zal vreemdelingschap moeten leren. Geen eigen gootje, dat eigenlijk met heel het moderne leven meeloopt, gereformeerde heidenen om het nu maar eens hard te zeggen. Nee, geheel andere mensen. Gij hebt toch Christus leren kennen, zegt dezelfde apostel in Efeziërs 4. Je zou het soms niet zeggen, als je onze argeloosheid in ogenschouw neemt.

2 Tessalonicenzen 3

Ondertussen vraagt Paulus van ons geen buitensporige dingen. Heiligheid, leven in nauwe verbondenheid met Christus, betekent gewoon je werk blijven doen. We hoeven echt geen geestelijke exercities uit te gaan halen, die bij het dweperige en werkheilige af zijn en die als een loden last gaan wegen; die ons ook wereldvreemd maken. Geloof groeit op de gewone werkplek; mits we maar leven en werken in Christus. Maar we werken zo vaak buiten Christus om. We werken nogal eens als de heidenen; alsof ons leven er vanaf hangt en door bepaald wordt. Lees Mat.6:24-34 er nog maar eens bij. Gewoon werken dus, trouw, en in het vertrouwen dat God zorgt, en dat de dag van de Heer eraan komt. Op die dag ben je gewoon op het veld bezig en je zult aangenomen worden. Zo van de fabriek Gods nieuwe wereld in. Maranatha!

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)