HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring
BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN


Het 
lDe Brief van Paulus aan de Romeinen (vaak kortweg Romeinen genoemd) is een van de brieven in de Bijbel, in de canon van het Nieuwe testament. Het is een brief van Paulus aan de jonge christelijke gemeente in Rome. De brief telt 16 hoofdstukken.De Romeinen brief is door Paulus geschreven omstreeks het jaar 56 en is vanuit Korinte verzonden. Verschillende keren heeft Paulus geprobeerd om de gemeente in Rome te bezoeken om de gemeente te bemoedigen en verder te onderwijzen hfd 1:10-15.
In hfd 1-3 schrijft Paulus dat een ieder zondigt tegenover God, en dat degene die de wet hielden bij het oordeel geen voorrang krijgt boven de heidenen, alleen het geloof in Jezus Christus kan iemand van de veroordeling redden.
Paulus laat dit zien in hfd 4 door op Abraham te wijzen. Verdere uiteenzetting volgt in hfd 5-8.
Alleen het geloof in Jezus Christus biedt zekerheid en eeuwig leven bij God.
Paulus geeft een ernstige waarschuwing dat een gelovige niet kan blijven zondigen hfd 6 de vernieuwing die met de doop geschonken wordt brengt ook een nieuw, rechtvaardig leven met zich mee.
Zonde en rechtvaardigheid staan lijnrecht tegen over elkaar, als we kiezen voor de zonde en een slaaf van de zonde worden zal dat worden uitbetaald met de dood, maar het geschenk van God geeft eeuwig leven, leest u alstublieft hfd 6 eens goed door.
In hfd 9-11 gaat Paulus in over Gods verhouding tot het joodse volk en christenen, hier worden de christenen aangesproken dat de oorsprong van hun geloof in het jodendom ligt, en Paulus waarschuwt dat zij zich niet verheven moeten zijn boven hun joodse geloofsgenoten.
In hfd 12-15 geeft Paulus richtlijnen voor het nieuwe leven dat door het geloof in Jezus gestalte krijgt en geeft aan hoe de gelovige zich moeten gedragen tegen over elkaar en de overheid en roept hij de Joden en niet joden elkaar niet te veroordelen.
1. Geschiedenis

De brief werd waarschijnlijk in Korinthe geschreven. Febe (16:1) van Kenchree bracht hem naar Rome, Gajus van Korinthe verleende gastvrijheid aan de apostel toen deze zijn brief schreef (16:23; 1 Korintiërs 1:14), en Erastus was wethouder van financiën van de stad, dat is van Korinthe (De 2 Timoteüs 4:20).

De precieze tijd dat de brief geschreven is, staat niet in de brief vermeld. Wel staat vermeld dat de apostel op het punt staat naar Jeruzalem te gaan om 'de broeders te versterken'. De brief werd dus geschreven aan het eind van zijn tweede bezoek aan Griekenland, gedurende de winter voorafgaand aan zijn laatste bezoek aan de stad. (Rom. 15:25; vgl. Handelingen 19:21; 20:2, 3, 16; 1 Kor. 16:1-4), vroeg in het jaar 58.

Het is zeer waarschijnlijk dat de christelijke gemeente in Rome gesticht is door hen die op Pinksteren (Hand 2:10) in Jeruzalem geweest zijn. Er was in die periode in Rome een grote joodse gemeenschap, en hun synagogen werden waarschijnlijk ook bezocht door Romeinen die op deze manier op de hoogte kwamen van de daden van Jezus zoals deze onder de joden verhaald werden. Op deze manier ontstond in Rome een gemengde gemeente van joden en niet-joden. In het slot van het Bijbelboek Handelingen wordt verteld hoe enkele broeders van de gemeente in Rome Paulus tegemoet kwamen bij zijn nadering van de stad. Er zijn bewijzen dat de gemeente in Rome toen reeds talrijk was, en meer dan een plaats van samenkomst had (Rom. 16:14, 15).

2. Inhoud

De brief aan de Romeinen

Paulus heeft besloten naar Spanje te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Onderweg wil hij een bezoek brengen aan de christelijke gemeente in Rome. Dat kondigt hij aan in zijn brief aan de Romeinen.
Maar er is meer aan de hand. Paulus heeft gehoord dat er in de gemeente van Rome problemen zijn tussen Joodse christenen en christenen die vroeger heiden waren.

In de Romeinenbrief gaat hij uitgebreid op de verhouding tussen het jodendom en het geloof in Jezus Christus in. Het is geen gemakkelijke brief geworden. Als je in deze brief gaat lezen, valt dat je waarschijnlijk wel op. Je komt veel lange en ingewikkelde zinnen tegen. Ook gebruikt Paulus allerlei theologische termen. Maar het is wel een heel interessante brief.

Wet en/of Genade
Waarover discussieerden de Joden en niet-Joden in de gemeente eigenlijk? De Joodse christenen hielden zich aan de Joodse wetten. Zij gingen ervan uit dat dat nodig was om het eeuwige leven bij God te krijgen. De wetten waar ze zich aan hielden, kun je vinden in de eerste vijf boeken van het Oude Testament.

Je kunt het eeuwige leven nooit 'verdienen' met de dingen die je doet. Belangrijk is dat je geloof hebt. Voor God is degene die gelooft rechtvaardig.

Het doel van de apostel met het schrijven van deze brief aan de gemeente in Rome was hen de grote leerstellingen van het evangelie uiteen te zetten. Hij zet op systematische wijze het hele systeem van het evangelie uiteen in zijn relatie tussen jood en heiden (niet-jood).

De inhoud kan puntsgewijs worden samengevat als:
•Introductie (1:1-15)
•De hele mensheid is schuldig tegenover God (1:16-3:20)
•Alleen het geloof redt. (3:21-5)
•Vrede met God en een nieuw leven (5-6)
•De wet als stelregel voor een christelijk leven, en de overwinning (7-8)
•Gods weg met Israël (9-11)
•Het christelijke leven (12-15:13)
•Reisplan en groeten (15:14-16)

Hoofdstuk 1

Schrijver. Lezers. Groet

Paulus' verlangen naar Rome

De kern van de brief

De schuld der heidenen en hun straf

Hoofdstuk 2

Het oordeel Gods over de Joden

De wet baat de Joden niet1)

De besnijdenis baat de Joden niet2)

Hoofdstuk 3

De Joodse voorrechten en Gods trouw

Alle mensen zondaars

De gerechtigheid Gods en de dood van Jezus

Hoofdstuk 4

Abraham door het geloof gerechtvaardigd3)

Hoofdstuk 5

De vrucht der rechtvaardiging

Adam en Christus

Hoofdstuk 6

Met Christus gestorven en opgewekt

Tweeërlei dienst

Hoofdstuk 7

De betekenis der wet

Strijd van wet en zonde

Hoofdstuk 8

Het leven door de Geest4)

De hoop van Gods kinderen

De zekerheid des geloofs

Hoofdstuk 9

De verkiezing van Israël

Het behoud der heidenen en de dwaling van Israël


Hoofdstuk 10

De gerechtigheid uit het geloof

De ongelovigheid van Israël

Hoofdstuk 11

Israël slechts ten dele verworpen

De struikeling van Israël

Het heil der heidenen

De bekering der heidenen

Het behoud van Israël

Hoofdstuk 12

Het ware offer

Opwekking tot liefde

Hoofdstuk 13

Eert de overheid

Geboden

Hoofdstuk 14

Verdraagzaamheid

Geen aanstoot geven

Hoofdstuk 15

Zwakken en sterken

Persoonlijke mededelingen

Hoofdstuk 16

Groeten

Waarschuwing

Lofzegging

Evangelie in een notendop

In zijn brief aan de gemeente in Rome geeft Paulus een mooi overzicht van een belangrijke kern van het evangelie (letterlijk vertaald 'het goede nieuws'). Hij begint te vertellen dat ieder mens schuldig is tegenover God, omdat niemand zich voor honderd procent aan de wet kan houden. De wet wordt gevormd door de leefregels die God via Mozes aan het volk van Israël heeft gegeven. Een overtreding daarvan heet 'zonde' en zonde, klein of groot, heeft tot gevolg dat er sprake is van verwijdering tussen God en mensen. De relatie van de mens met zijn Schepper wordt verbroken. Als mens kun je die relatie niet zomaar herstellen.
Paulus legt uit dat zonde 'zonde' is geworden door de komst van de wet. Als er geen regels zijn, kun je ze ook niet overtreden. Juist doordat God duidelijk heeft aangegeven hoe hij wil dat de mensen leven, wordt zichtbaar wanneer mensen de plank misslaan. Slecht nieuws zou je zeggen...

Gods oplossing

Maar dan komt 'het goede nieuws': er is een oplossing voor het 'zondeprobleem'.
De straf die volgt op de zonde is wat de bijbel noemt 'het oordeel van God'. Aan het eind van de tijden wordt iedereen getoetst en kijkt God wie rechtvaardig geleefd heeft en wie niet. Je zou denken dat niemand die toets kan doorstaan. Maar, zo schrijft Paulus, de dood en opstanding van Jezus hebben daarin verandering gebracht. Jezus werd door de Romeinen gestraft met de kruisdood. Die straf had hij niet verdiend. Daarom heeft God hem opgewekt uit de dood. Zo liet God zien dat Jezus' dood onterecht was en dat wij wel degelijk mogen geloven in het goede nieuws dat hij aan de mensen verkondigd had. Maar er is meer. Door Jezus' dood en opstanding is het leven van alle gelovigen veranderd. Paulus schrijft dat we niet bang meer hoeven te zijn voor Gods oordeel. God ziet ons, door wat Jezus gedaan heeft, nu als rechtvaardige mensen.


"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld." (5:8-10)


Romeinen 1: 1 - 17

Het lezen van Paulus' brief aan de Romeinen heeft Maarten Luther diepgaand veranderd. Hij 'ontdekte' de bevrijdende boodschap van Gods genade in deze brief. Wellicht verandert er in de komende weken ook iets bij u of jou... In deze eerste verzen is het indrukwekkend om te lezen, hoe Paulus zich een geroepene, gezondene en knecht weet van Jezus Christus. Hij heeft maar één missie, één evangelie, één doel: mensen in de weg van het geloof brengen onder beslag van het evangelie van Jezus Christus dat een kracht van God is tot behoud (1: 16).

Romeinen 1: 18 - 32

Een ongezouten cultuuranalyse. Messcherp brengt Paulus het doen en laten van mensen terug tot de kern: verzet tegen God. Dat maakt wat Paulus hier schrijft bijzonder leerzaam. Ga het bij jezelf maar na: als de band met God wordt losgelaten, raakt het leven ontwricht. God laat je de consequentie van dat verzet tegen Hem voelen (1: 26). Oftewel: het leven raakt geperverteerd. Niet meer 'naar God toe', maar 'van God af'. Overigens, in dit verband, als voorbeeld van deze omdraaiing (pervertie) vallen Paulus' woorden over de natuurlijke seksuele omgang die vervangen wordt door de tegennatuurlijke (1: 27).

Romeinen 2

De neiging is groot om vanaf de zijlijn van de cultuur hoofdschuddend een oordeel uit te spreken over al die ongelovige en onbekeerlijke mensen die de wereld rijk is. Maar ga je zelf soms vrijuit? Wie weet 'hoe het moet' en het niet doet, wordt des te harder aangepakt in Gods oordeel (2: 5). Het hebben van een wet van Mozes zegt dus nog niks (2: 11-14). Breng je in praktijk wat in die wet staat, daar gaat het om (2: 21-24). Al of niet lichamelijk besneden zijn, zegt dus ook niet zoveel (2: 25-29). Is je hart besneden? Is dat niet veel belangrijker? Denk erom dus: geen misplaatste superioriteitsgevoelens!

Romeinen 3

De farizeeër van Lukas 18: 9-14 blijkt springlevend in een ieder van ons. Heeft een christen niet iets voor op een jood? En een jood op een heiden? Paulus rekent er mee af. Wij zijn allemaal zonder uitzondering in de macht van de zonde (3: 9). Niemand is ten opzichte van de ander moreel superieur, wet of geen wet (3: 20). Vermeende morele superioriteit levert dus ook niks op. In Gods oordeel gaan vrijuit (of: worden gerechtvaardigd, 3: 21) wie geloven. Dat is de boodschap van de hele Bijbel (3: 21)! Gerechtigheid buiten de wet om. Gerechtvaardigd door geloof in Jezus Christus. Dat is de stijl van God.

Romeinen 4

Schriftbewijs. Kijk naar Abraham. Het was zijn geloof dat hem tot gerechtigheid werd gerekend en niet zijn gehoorzaamheid aan de wet (4: 2). Abraham heet niet voor niks de vader van de gelovigen en dat gaat altijd vooraf aan zijn vaderschap van de besnedenen (4: 11-12). Doordat hij bleef geloven, 'tegen hoop op hoop' bouwen op onmogelijke beloften (4: 18), werd hij rechtvaardig verklaard. En deze woorden, zegt Paulus, zijn voor ons neergeschreven (4: 23). Zo is het evangelie van Jezus Christus een kracht van God tot behoud (1: 16-17), want door geloof in Jezus gaan mensen (joden en heidenen!) vrijuit in Gods oordeel (4:24-25).

Romeinen 5: 1 - 11

Groots zet dit hoofdstuk in: de uiteenzetting van de leer van de rechtvaardiging krijgt de hoogte van een loflied. Wij hebben vrede met God! Dat betekent niet dat alles daarom maar vredig verloopt. Het woord verdrukkingen schijnt een dissonant, maar ze dwingt tot de oplossing die uitkomt bij beproefdheid en hoop: dat karakteristieke woord voor het leven van een christen! Deze hoop heeft immers haar basis in het onverwoestbare feit van de verzoening die door Christus is bewerkt. Heeft God ons lief? Ken ik die liefde? Hoe weet ik zeker dat God mij lief heeft? Het zijn de vragen die miljoen keer gesteld zijn en gesteld worden. Er is maar één antwoord : God heeft het bewijs van zijn liefde gegeven doordat Hij zijn Zoon voor ons ter beschikking stelde, terwijl niemand van ons daar om vroeg. Wie van ons zou zoiets doen? Hou dan op met die vragen en begin met aanbidding!

Romeinen 5: 12 - 21

Ellende kwam er door één mens. Dood en bederf. De dood heerste als een koning. Door die eenling: Adam Maar toen kwam Christus. Ook een eenling. Maar wat er door hem is bewerkt, is veel geweldiger. Hij overwint de dood en brengt weer léven. Iets kapot maken is gauw gebeurd. Maar uit de scherven iets nieuws bouwen, dat is pas geweldig! Dat gebeurt door Jezus Christus. Zijn opstanding is het feit, dat de wending der wereld betekent.

Romeinen 6

Trek nu de consequenties: als Christus de overwinnaar is, dan zijn allen die aan hem verbonden zijn, overwinnaars met en door hem. En die verbinding is bezegeld met de doop: het is een verbinding met die hele Christus, met zijn dood en met zijn opstanding. En dus kun je zeggen dat zijn dood op onze rekening staat en zijn leven ook. Nog sterker, nog vreemder kun je het zeggen: zijn dood is onze dood en dus is zijn opstanding onze opstanding. Leef dan in dat nieuwe leven. Laat dat dan zien. Het doel van het werk van Christus is de heiliging van het leven. Ja, dáár is het allemaal voor bedoeld: dat er mensen in de wereld worden gezet, vrijgemaakt van de overmacht van de zonde, om God te kunnen dienen. De vrucht van zijn werk is de heiliging en het einde is het eeuwige leven. En dat in een wereld waar de dood heerste als koning! Dat doet God. Die slotzin van hoofdstuk zes is een zin om te onthouden!

Romeinen 7: 1 - 13

Daar staat het: doordat Christus aan de eis van de wet gestorven is, zijn wij vrij van de wet geworden. Maar in één adem volgt dan: om aan een ander verbonden te worden, namelijk aan Christus die uit de doden opgestaan is. De vrijheid van de wet betekent geen vrijheid voor jezelf, maar verbinding aan Christus, om dan nu ook voor God vrucht te dragen. Is het eigenlijk allemaal niet heel erg begrijpelijk, haast logisch? Zijn al die moeilijke redeneringen rondom dit hoofdstuk niet vaak bedoeld als afleidingsmanoeuvres, om te ontkomen aan de claim van Christus, die ons verlost heeft? Gebruiken we de vrijheid niet al te vaak voor onszelf? Maken we de vrijheid die Christus ons geeft niet altijd weer los van Christus en God, om er vrijheid-voor-ons-zelf van te maken?

Romeinen 7: 14 - 25

Daar staat het nu, de keiharde werkelijkheid: al die goede dingen die ons ten deel gevallen zijn door Christus wissen de werkelijkheid niet uit, dat ons leven lang verkeerde dingen in ons opkomen. We weten wel beter. En we stemmen Christus wel toe. Maar we vinden deze regel: als ik het goede wil, is het kwade toch aanwezig. Wie door God gekeerd is, kan niet volhouden dat de mens van zichzelf goed is of uit zichzelf het goede bereikt. Elke theologie die niet de radicale bedorvenheid van de mens erkent, breekt stuk op Romeinen 7. Elk mens breekt daarop stuk. Als we niet wisten dat wij in stukken en brokken in handen mogen vallen van deze Jezus Christus, zou Romeinen 7, zou de leer van de bijbel onverteerbaar zijn.

Romeinen 8: 1 - 17

Er komt toch iets tot stand van het werk van God in mensen. Wat de wet niet heeft klaar gekregen, omdat ze stuk gelopen is op de onmacht van ons mensen, krijgt God klaar: door zijn Geest bewerkt hij iets in mensen zoals wij, van gehoorzaamheid, van luisteren naar God, van goede werken. Dat is regelrecht een Godswonder. En daar begint dit hooggestemde stuk van deze brief nu mee: er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Laat het een stuk rust geven aan opgejaagde zielen en bekommerde geesten en angstige gelovigen. De Geest van God doet wat in mensen, reëel, je weet niet precies waar of wanneer het begint, maar het begint en als het begonnen is, zal het niet eindigen. Gods investering in mensen is van eeuwigheidswaarde. Als hij mensen van vlees en bloed niet te min vindt om er met zijn Geest in te werken, dan is er zelfs toekomst voor dat vlees en bloed! Voor mensen zoals wij! Delen in de verheerlijking is ook lichamelijk. God is uit op de redding van hele, en heel echte mensen.

Romeinen 8: 18 - 39

Vanuit de zinloosheid van dit bestaan omschrijft Paulus de basis van de hoop: De hele schepping zucht, maar het zijn zuchten van "zwangerschap": er komt dankzij Christus nieuw leven. En de Geest geeft de kracht om de moeiten van de tijd van deze "zwangerschap" te doorstaan. Volhouden dus! Als God nu al in dit bestaan zoveel krachten geeft (bewijzen van zijn "uitverkiezing") dan kun je het ook volhouden. Zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Ja, dat schrijf ik zo maar even naar vanachter mij computertje, en ik huiver er zelf bij. Want het is zo gemakkelijk om dat even op papier te zetten. Maar het waar te maken….. En toch: Páulus schrijft het: God heeft zijn Zoon niet gespaard , maar hem voor ons allen overgegeven, zou Hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Niets kan de stroom van liefde die van God naar ons uitgaat in Jezus Christus stuiten. Gods liefde is bewezen in het feit van de zending van zijn Zoon! Dat hangt niet af van onze beleving, ons gevoel, ons geloof. Dat is een feit, buiten ons. En niemand veegt dat uit de wereld weg. Oefen je erin om dat vast te houden!

Romeinen 9: 1 - 29

Nu komen de hoofdstukken 9-11, waarover dissertaties zijn gepleegd en kasten zijn volgeschreven. En daarom kan er bij de eenvoudige bijbellezer wel eens de gedachte ontstaan, dat het wel erg moeilijk zal zijn. En dat is het ook wel, en in de korte stukjes voor elke dag kan uiteraard geen gedetailleerde uitleg gegeven worden bij de nogal lange stukken die gelezen moeten worden. Hier wordt het probleem aangeraakt dat de eerste christenen al net zo in de greep gehouden heeft (lees maar wat Paulus zegt van zijn eigen gevoelens, vs. 3) als het nog altijd voor de christelijke kerk is: hoe komt het toch dat het 'oude' volk, dat God in zo'n bijzondere verhouding tot zichzelf gezet had, die bijzondere positie kennelijk kwijtraakt? Heeft het tenslotte geen waarde wat God in het verleden gedaan en gezegd heeft? Ja wel, dat is de geweldige inzet (vs. 1-5). En dan volgt eerst dat grootse betoog, waarin Paulus alle nadruk legt op Gods keuze en zijn ontferming die daaruit blijkt! En nooit heeft dat betekend, dat allen die in die bijzondere verhouding gezet werden ook maar automatisch gered zouden worden. Niet allen zijn kinderen van Abraham, omdat ze nakomelingen van Abraham zijn. Daar begint dit betoog mee. En het eindigt met het citaat van Jesaja, dat spreekt over een rest die behouden wordt uit de duizenden: als God ons niet wat zaaikoren had overgelaten, zouden we geworden zijn als Sodom en Gomorra! Het komt aan op gelovige aanvaarding van wat God geeft.

Romeinen 9: 30 - 10: 13

Wie steunt op eigen daden, niet op geloof, struikelt over de steen die God kennelijk zelf heeft neergelegd als een struikelblok in Sion. Daar ligt de testcase dus: als je met de wet die God gegeven heeft je eigen gerechtigheid 'opricht', werk je verkeerd met de wet. En dat smeert je ogen al meer dicht. Dat is er gebeurd met het 'oude' volk. Wat God gegeven heeft was niet verkeerd (zie 9:1-5), integendeel, maar ze hebben er verkeerd mee 'gewerkt'. Wie daarmee niet bij Christus uitkomt, komt verkeerd uit. En bij Christus uitkomen betekent : in hem geloven, je van hem afhankelijk weten. Dat is: geloven. Dat geldt voor ieder. Voor de Jood-van-vroeger en de Jood-van-vandaag. Ja, voor ieder: Jood en Griek. Geen verschil. Geloof, daar komt het op aan. Voor ieder.

Romeinen 10: 14 - 11: 10

Geloven door het horen. Het geloof komt voort uit de boodschap (Willibrord vert.) . En als er geen geloof is, dan ligt da niet aan de boodschap. Dat geldt in alle gevallen. Ook in het geval van de leden van het 'oude' volk. Een eveneens nog altijd vandaag.

Romeinen 11: 11 - 36

Door de ongehoorzaamheid van de Joden is het evangelie bij ons gekomen. Dat geeft ons geen reden om ons boven hen te verheffen. Integendeel: het zal slechts moeten aansporen om nu niet net als zij dat wat God ons gegeven heeft te verspelen. Want dat kan dus: Gods strengheid voor de takken die weggekapt zijn, zal de takken die ingeplant zijn tot waarschuwend voorbeeld moeten zijn! Het is eindeloos om te debatteren over de mogelijke bekering van Israël, waar al boeken over vol geschreven zijn, maar de spits van dit gedeelte komt naar ons zelf toe. Als God de takken die aan de boom thuishoorden niet heeft ontzien, dan zal Hij jou ook niet sparen (vert. Willibrord vs. 21)

Romeinen 12

Nu worden de conclusies getrokken: Gods barmhartigheid, barmhartigheden, meervoud, zijn breed beschreven in al die voorgaande hoofdstukken. Dan moet er juist bij hen die Christus kennen iets duidelijk worden van datgene wat God altijd al heeft bedoeld: de geestelijke eredienst die juist christenen past. En laten ze het dan maar zien aan de leden van het 'oude' volk, dat juist op deze manier de hele bedoeling van God van oude tijden duidelijk wordt. Het christelijke leven wordt getypeerd met termen aan het oude testament ontleend! Maak de joden die zich tegen de christenen gekant hebben maar jaloers, door ze te laten zien, dat juist onder het regime van Christus al de oude voorschriften van de 'wet' tot leven komen. Maak ze jaloers!

Romeinen 13

Een paar praktische uitwerkingen en dan juist op de voor iedereen allermoeilijkste punten. Je houding tegenover gezag. Dan moet je vaak zelf inleveren. Je houding tegenover de ander naast je. Dan moet je vaak zelf inleveren. En dan die slotzin in dit hoofdstuk: je houding tegenover je eigen lichaam. De Willibrord-vertaling zegt: vertroetel je eigen lichaam niet, er mogen geen begeerten worden opgewekt. Het is voor de 21e eeuw geschreven.

Romeinen 14 - 15: 6

Laten we er eens over nadenken wat de consequentie is van wat hier staat, dat je vrijheid van ethisch handelen bepaald wordt door - niet wat een ander ervan vindt, maar - of een ander er ook tegen kan. Dat is een fundamentele behoedzaamheid, die we ons denk ik alleen door voortdurende oefening kunnen eigen maken. Sterken zijn pas sterk als ze niet overheersen. En wat kunnen inleveren terwille van de eensgezindheid. Het kost een leven om dat te leren!

Romeinen 15: 33

Nog eenmaal wordt de kern van de brief samengevat: jood- en heiden-christen samen in eensgezindheid, vrede en vreugde. En tenslotte volgt nog een aantal persoonlijke mededelingen, die behalve interessant zijn voor de informatie over de plannen die Paulus had, ook inzicht geven in de opvatting die hij had over zijn werk.
En is het verzoek niet ontroerend om gebed voor hem, "dat ik mag ontkomen aan de weerspannigen en dat mijn hulpactie voor de Jeruzalem bij de heiligen aldaar in goede aarde mag vallen" (vert. Willibrord) . Ga eens na, wat hem overkomen is, en hoe hij tenslotte in Rome is aangekomen en hoe juist die gang van zijn leven de bevestiging is geweest van zijn boodschap, dat het heil van Christus is voor ieder die gelooft!

Romeinen 16

Wat blijkt uit die lange lijst van groeten - aan mensen in een gemeente, die Paulus nog nooit bezocht heeft - de belangstelling over en weer voor elkaar. Wat blijkt er ook een hartelijk meeleven uit. En het belang van netwerken. Een streep door individualisme. Er zal wel niet vaak over zo'n lijst gepreekt worden maar wat kun je er hartverwarmende conclusies uit trekken voor de samenwerking van kerken zelfs over de grenzen! En dan tenslotte die geweldige slotzinnen waarin als het ware de kern van hele diepzinnige brief terug komt!
 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)