HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

JONA

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


JONA


Het 
Het boek Jona is een van de boeken uit de Bijbel.

De naam Jona betekent duif in het Hebreeuws. De hoofdpersoon uit dit Bijbelboek die eveneens Jona heet, was een profeet en leefde in de achtste eeuw voor Christus. Ook in de Koran wordt de profeet genoemd, in het Arabisch is zijn naam Yoenoes (of Yunus).

 Dit bekende boek is geen profetie, maar een kort verhaal over de profeet Jona.
In hoofdstuk 2 vind je een gebed in de vorm van een psalm. Het verhaal zit helder in elkaar.

Vis

In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-2) horen we dat Jona niet luistert naar een opdracht van God. Hij moet tegen de heidense stad Nineve profeteren, maar neemt de boot naar Tarsis. Als er een storm komt, kan de bemanning van de boot zichzelf alleen redden door Jona overboord te gooien. Na veel aarzeling doen ze dat. Maar Jona wordt gered: een grote vis slokt hem op. Vanuit de vis bidt hij tot God en de vis spuwt hem uit. Jona overleeft het.

Dit is weer zo'n bekende profeet.

Iedereen heeft wel eens gehoord van Jona in de walvis, hoewel velen niet eens zullen weten welk een man Jona in werkelijkheid was.

 Een wonderbare geschiedenis is het, van de profeet Jona, door God geroepen tot het profetisch ambt onder de tien stammen, of Israël. Jona wordt gezonden om de heidense Ninevieten hun aanstaande ondergang te profeteren. Daar hij dit door menselijke zwakheid probeert te ontlopen, vlucht hij naar Tarsis, maar wordt door God, in zijn onbegrijpelijke wijsheid, gemaakt tot een voorbeeld van onze Zaligmaker Jezus Christus, omdat hij, toen het onweer ophield, nadat hij in zee geworpen was, drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis geweest is, evenwel naar ziel en lichaam behouden weer op het land uitgespuwd; gelijk onze Heer Christus, Gods toorn gestild hebbende, drie dagen en nachten in de buik der aarde geweest is en daarna uit het graf verrezen.

 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. - Matt. 12:40 -
Jona, door God gekastijd, maar wonderbaar behouden en opnieuw gezonden, is gehoorzaam.

 Doch ziende de bekering der Ninevieten en Gods genadige vergeving, toont hij opnieuw zijn menselijke zwakheid, door het verdriet, dat hij daarover had. Hij wordt dan door God berispt, maar ook lieflijk onderwezen en overtuigd.

 Jona was een zoon van Amittai uit Gath-Hefer, gelegen in de stam van Zebulon, waaruit afgeleid wordt, dat hij geprofeteerd heeft omtrent de tijd van de profeten Hoséa en Amos, eveneens van koning Jerobeam, de tweede van die naam, die een zoon was van Joas, en koning in Israël, toen het koninkrijk der tien stammen nog in tijdelijke welstand was, maar zijn God zeer ondankbaar en tegen alle waarschuwingen en bedreiging hardnekkig; waarom het Gode beliefd heeft deze profeet naar Nineve te sturen om door het voorbeeld der Ninevieten zijn volk te beschamen en te overtuigen. 2 Kon. 14:25 - Matt. 12:41 - Luc. 11:32

 Jona is waarschijnlijk de beroemdste van de twaalf profeten

omdat zijn boek wordt gelezen in de synagoge 's middags tijdens Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Jona kreeg het bevel van God naar Nineve te gaan en de niet-Joden te overtuigen terug te keren op het goede pad. Jona was bang dat het volk van Ninive zou luisteren naar zijn berisping en zichzelf zouden verbeteren, daarmee de Joden (die niet naar de profeten luisterden) in een kwaad daglicht zou stellen. Daarom trachtte hij zijn missie te vermijden, zelfs ten koste van zijn leven.
 Hij vluchtte in de tegenovergestelde richting aan boord van een commerciële boot, kwam in een zware storm terecht en liet zichzelf overboord gooien om de bemanning te redden. Eenmaal overboord werd hij ingeslikt door een vis. Uiteindelijk, na het betonen van berouw (tesjoeva), vond hij zichzelf veilig droog aan land.
 Hij realiseerde zich dat hij de wil van God niet kon ontvluchten en reisde naar Ninive en sprak met de mensen. Ze veranderden inderdaad hun gedrag.

 Achtergrond

 Het noordelijke tienstammenrijk Israël wordt overheerst en wreed onderdrukt door de Assyriërs. Jona behoort tot het onderdrukte Israël.

Inhoud en boodschap

 Het boek vertelt het zeer menselijke verhaal van de profeet Jona (die als weerspannig en wraakzuchtig afgeschilderd wordt), hoe hij van God opdracht krijgt om naar de bewoners van de grote Assyrische stad Ninevé te gaan en hun de keuze tussen bekering of vernietiging te geven. Jona heeft daar geen zin in en vlucht in tegenovergestelde richting, gaat aan boord van een schip dat naar Tharsish (in Zuid-Spanje) vaart, komt onderweg in een storm terecht en wordt overboord gegooid. Hij wordt verzwolgen door een grote vis en komt in de vis tot inkeer. Na drie dagen wordt hij op het strand weer uitgespuugd. Daarna gaat Jona naar Ninevé om zijn oorspronkelijke opdracht uit te voeren. Hij predikt in de straten van Ninevé en geeft de boodschap dat de maat van de zonden van de bewoners vol is en dat God de stad zal verwoesten. Jona weet dat de mensen zich zullen bekeren en dat God medelijden zal krijgen (Jona 4:2), maar gaat toch buiten de stad wachten tot het oordeel door God voltrokken zal worden.

Jona en het Nieuwe Testament

 Jona en zijn geschiedenis worden aangehaald door Jezus in het Nieuwe Testament, in Matteüs 12:39,40 en in Lukas 11:29.

Oorsprong

 Traditioneel wordt aangenomen dat het boek door Jona zelf geschreven is. Het geeft een verslag hoe:

 Jona geroepen wordt door God om naar Ninevé te gaan, zijn ongehoorzaamheid, en de straf of vermaning die hierop volgt (1:1-17);
zijn gebed en verlossing uit de vis (1:17-2:10);
de tweede opdracht die hij krijgt, en zijn prompte gehoorzaamheid, de bekering van Ninevé, en Gods genade voor dezer stad (Hoofdstuk 3)
Jona's afkeer van Gods goedheid, en de vermaning tot de ongeduldig profeet (hoofdstuk 4); Ninevé werd na Jona's opdracht meer dan een eeuw gespaard.

Relatie met andere bijbelboeken

Jona en zijn verhaal worden aangehaald door Jezus in het nieuwe testament, in Mattheus 12:39,40 en in Lukas 11:29.

 Jona 1

 Een wonderlijk boekje en een wonder van een boekje. Dat we nu Jona lezen, komt omdat in 2 Kon 14: 25 (zie j.l.) zijn naam is genoemd. De Jona van het boek is dezelfde als de profeet Jona ten tijde van Jerobeam II. Daarmee laten we mooi alle discussies over historiciteit en zo links liggen. De kracht van het boek Jona is er niet van afhankelijk. In Jona 1 lezen we hoe een profeet onder zijn opdracht probeert uit te komen. Tegenstribbelende profeten zijn er meer (Mozes, Jeremia), maar Jona pakt het wel erg grondig aan. Ook een beetje dom: ‘ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen’ (Ps. 139: 9-10). Dat zie je maar weer!

Jona 2

 Wie zingt er nou psalmen in de buik van een vis? Dat klinkt nogal ongeloofwaardig, zeggen velen. Vergis je niet. In de Bijbel gebeurt het vaak genoeg dat mensen psalmen zingen ‘in de nacht’ en ‘uit diepten van ellende’ (bv. Ps. 130). En wat dacht je van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi (Hand. 16: 25)? Geen afstand is te groot en geen afgrond is te diep voor God om reddend in te grijpen. Daarover zingt Jona vanuit de diepte. ‘Wie is als de HERE, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op de aarde’ (Ps 113: 5-6)?

 Jona 3

 Over de missie van Jona hebben we het dan nog niet gehad. Jona moet Gods oordeel aanzeggen aan Ninevé. Ninevé was de hoofdstad van de Assyriërs, een uiterst roofzuchtig en moordzuchtig volk. Maar wie had ooit gedacht, dat dit volk met hun koning vooraan massaal – inclusief de dieren! – voor God op de knieën zouden gaan. Over opwekkingen gesproken! En God bewijst zich als de hoorder van het gebed, niet alleen voor Israël, maar ook voor dit heidense volk. Hij ziet af van zijn oordeel. Wat een geweldige God! Hij luistert als je Hem vraagt om genade, ongeacht kleur, ras, en identiteit.

 Jona 4

 Jona kan het niet hebben. Ik wist het wel, zegt hij, u bent veel te goed voor deze wereld (4: 2). Zo is het maar net. Gods hart is groter dan het onze. Maar Jona geeft zich niet meteen gewonnen. En vandaar die gevoelige en bijna humoristische les die hij krijgt van God. Jona maakt zich kwaad om een boom, waar hij zelf niks voor heeft gedaan. Mag God dan niet bewogen zijn met al die mensen – en alweer: en dieren! – die roepen om genade? Jona’s hoofd ziet rood van de hitte en ik hoop ook van schaamte.

Lees nog even verder :

 Dit is weer zo'n bekende profeet. Iedereen heeft wel eens gehoord van Jona in de walvis, hoewel velen niet eens zullen weten welk een man Jona in werkelijkheid was.

 Een wonderbare geschiedenis is het, van de profeet Jona, door God geroepen tot het profetisch ambt onder de tien stammen, of Israël. Jona wordt gezonden om de heidense Ninevieten hun aanstaande ondergang te profeteren. Daar hij dit door menselijke zwakheid probeert te ontlopen, vlucht hij naar Tarsis, maar wordt door God, in zijn onbegrijpelijke wijsheid, gemaakt tot een voorbeeld van onze Zaligmaker Jezus Christus, omdat hij, toen het onweer ophield, nadat hij in zee geworpen was, drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis geweest is, evenwel naar ziel en lichaam behouden weer op het land uitgespuwd; gelijk onze Heer Christus, Gods toorn gestild hebbende, drie dagen en nachten in de buik der aarde geweest is en daarna uit het graf verrezen.

 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. - Matt. 12:40 -
Jona, door God gekastijd, maar wonderbaar behouden en opnieuw gezonden, is gehoorzaam.

 Doch ziende de bekering der Ninevieten en Gods genadige vergeving, toont hij opnieuw zijn menselijke zwakheid, door het verdriet, dat hij daarover had. Hij wordt dan door God berispt, maar ook lieflijk onderwezen en overtuigd.

 Jona was een zoon van Amittai uit Gath-Hefer, gelegen in de stam van Zebulon, waaruit afgeleid wordt, dat hij geprofeteerd heeft omtrent de tijd van de profeten Hoséa en Amos, eveneens van koning Jerobeam, de tweede van die naam, die een zoon was van Joas, en koning in Israël, toen het koninkrijk der tien stammen nog in tijdelijke welstand was, maar zijn God zeer ondankbaar en tegen alle waarschuwingen en bedreiging hardnekkig; waarom het Gode beliefd heeft deze profeet naar Nineve te sturen om door het voorbeeld der Ninevieten zijn volk te beschamen en te overtuigen. 2 Kon. 14:25 - Matt. 12:41 - Luc. 11:32

Het verhaal van Jona in de walvis  kort verteld…

Jona is een profeet en de zoon van Amittai. Op een dag wordt hij geroepen door de Heer.

 Jona krijgt de opdracht om het volk van Ninevé te waarschuwen voor hun slecht gedrag. Het volk moest zijn levensstijl verbeteren, want anders zal de Heer hun stad verwoesten. Ninevé is een grote stad in het oude Mesopotamië, de hoofdstad van het uitgestrekte Assyrische Rijk. De Assyriërs waren machtig en krijgshaftig. Ze staan bekend om hun wreedheid en hun gebrek aan medelijden. Hierdoor werd Jona bang voor de opdracht die God hem gaf en besloot hij precies de andere richting uit te vluchten dan van hem gevraagd werd.

 Maar de Heer had alles gezien en liet een hevige storm losbreken boven de zee. De zeelieden werden bang, en ieder riep zijn eigen god aan. Om het schip lichter te maken, gooiden ze de lading in zee. De Kapitein ging naar het ruim, waar Jona lag te slapen, wekte Jona en vroeg hem waarom hij in deze toestand kon slapen. "Sta op en bid tot je God ", zei de kapitein, dan blijven we misschien gespaard.

 De zeelieden wierpen een lot om te zien wiens schuld het was dat hun die ramp overtrof. Het lot viel op Jona en Jona biechtte alles op: "Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heer, de God van de Hemel, die de zee en het land gemaakt heeft". Hij vertelde hen ook hoe hij voor zijn Heer gevlucht was. De zeelieden vroegen Jona wat ze nu moesten doen, nu de zee steeds stormachtiger werd. Daarop antwoordde Jona: "Gooi mij in de zee. Dan blijven jullie levens gespaard. Ik moet boeten." Dit was tegen de wil van de kapitein, maar enkele zeelieden hadden hem al overboord gegooid...xToen Jona in de stormachtige zee viel spaarde de Heer zijn leven omdat hij zich opgeofferd had voor de zeelieden. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis waar hij drie dagen en drie nachten in de maag verbleef. Jona was de Heer zeer dankbaar omdat hij zijn leven gespaard had en bad daarom tot de Heer. Jona's gebeden werden gehoord en de Heer sprak tot de vis en de vis spuwde Jona op het land.

Eén maal op het droge sprak de Heer weer tot Jona: "Sta op en ga naar Ninevé, kondig aan wat ik je reeds verteld heb". Jona voerde het bevel van de Heer nu wel uit en ging naar Ninevé. Daar aangekomen vertelde hij het volk wat de Heer hem opgedragen had.

Het volk geloofde hem en zocht steun bij de Heer: ze riepen een vasten uit en trokken boetekleren aan. Het woord van Jona kwam ook tot bij de Koning van Ninevé. Ook Hij trok een boetekleed aan en liet het volgende omroepen: "Mensen en dieren, grootvee en kleinvee mogen niets eten, zij mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen en uit alle macht tot de Heer roepen. Iedereen moet zijn slechte gedrag en het geweld dat aan zijn handen kleeft inzien. Wie weet komt de Heer Ninevé dan niet vernietigen". En de Heer zag wat het volk deed en kreeg spijt van zijn dreigement en voerde het niet uit.

Dit wekte woede op bij Jona omdat een volk dat zo wreed was uiteindelijk niet werd gestraft. Hij bad tot de Heer: "Daarom ben ik naar Tarsis gevlucht. Ik wist immers dat u een liefdevolle en genadige God bent. Laat mij maar sterven. Zo kan ik niet leven".

Nadat Jona Ninevé verlaten had ging hij aan de oostkant van de stad zitten. Vandaar keek hij toe. De Heer liet een wonderboom over Jona groeien in één dag. Jona wist dit te waarderen, omdat hij door de boom in de schaduw zat, maar de volgende dag was de boom verschroeid. Een worm had de wortels van de boom aangetast. Opnieuw werd Jona kwaad. God zei: "Als jij verdrietig bent om een boom waar je geen moeite voor gedaan hebt, mag ik dan niet verdrietig zijn om een hele stad waar zoveel mensen en dieren wonen"?

Aanvulling : Discriminatie en racisme

 Jona heeft grote moeite met de opdracht van God om naar Nineve te gaan. Net als de andere Israëlieten beschouwt hij de omringende volken als onrein, omdat God heeft gezegd dat zij zich niet met hun godsdiensten mogen inlaten.

Maar nergens zegt God dat Israël zich superieur mag voelen en gedragen tegenover andere volken. Hij heeft juist aan Abraham beloofd dat door hem alle volken gezegend zullen worden. Hij wil iedereen in zijn liefde en genade laten delen. Dat laatste is voor veel Israëlieten een moeilijk verteerbare gedachte. Zeker als het gaat om de Assyriërs, een van de wreedste volken van de oudheid. Waar ze komen, laten ze een spoor van verwoesting, marteling en moord na. Zij hebben de ondergang van het tienstammenrijk op hun geweten. De ultieme vijand, die mag je toch wel haten?

Jona heeft grote moeite met de opdracht van God om naar Nineve te gaan. Net als de andere Israëlieten beschouwt hij de omringende volken als onrein, omdat God heeft gezegd dat zij zich niet met hun godsdiensten mogen inlaten.
Maar nergens zegt God dat Israël zich superieur mag voelen en gedragen tegenover andere volken. Hij heeft juist aan Abraham beloofd dat door hem alle volken gezegend zullen worden. Hij wil iedereen in zijn liefde en genade laten delen. Dat laatste is voor veel Israëlieten een moeilijk verteerbare gedachte. Zeker als het gaat om de Assyriërs, een van de wreedste volken van de oudheid. Waar ze komen, laten ze een spoor van verwoesting, marteling en moord na. Zij hebben de ondergang van het tienstammenrijk op hun geweten. De ultieme vijand, die mag je toch wel haten?

Zo vreemd is het dus niet dat Jona niet naar Nineve, de hoofdstad van Assyrië, wil gaan. Hij weet namelijk dat als de mensen zich bekeren, God die vijand genadig zal zijn en daar heeft hij moeite mee. Is Jona daardoor een racist? Discrimineert hij? Zou jij het wel doen? Zou jij ze wel het evangelie gunnen?

Iedereen gelijk

In de synagoge wordt het boek Jona gelezen op Grote verzoendag. Waarom? Als de HEER zelfs die wrede inwoners van Nineve spaart wanneer ze zich bekeren, zal hij dan niet luisteren naar een Jood die vol berouw terugkeert naar de God van Israël?

God laat door Jona zien dat bij hem iedereen gelijk is. Hij houdt van alle mensen. Joden en niet-Joden. Zijn liefde voor jou hangt niet af van je huidskleur of het land waar je geboren bent. De les voor Jona, voor Israël en voor ons is dat God ons oproept om zelfs onze vijand Gods genade te gunnen, net als onze vrienden! Jona krijgt van de heidenen nog een les: de niet-Joodse zeelieden en de inwoners van Nineve laten in hun daden en in hun gebeden zien dat zij beter begrijpen wie de HEER is dan Jona zelf. Dat is beschamend. Leert hij er iets van? Leer jij er iets van?
 
   

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)