HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

III JOHANNES

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


III JOHANNES


De Derde brief van Johannes (vaak kortweg 3 Johannes genoemd) wordt in de oude traditie de apostel Johannes toegeschreven. Zie ook Tweede brief van Johannes.

 Ook de derde brief van Johannes is een korte brief, gericht aan een zekere Gajus.

 Wie deze Gajus geweest is, wordt niet verklaard. Maar we moeten niet uitsluiten, dat hij de Gajus is geweest, die genoemd wordt in Hand. 19:29 en in Hand. 20:4. Ook in Rom. 16:23 wordt een Gajus genoemd, wiens gastvrijheid men daar geniet en dat komt goed overeen met de brief van Johannes, want daar wordt Gajus ook geprezen, vanwege zijn gastvrijheid. En ook in 1 Cor. 1:14 is sprake van een Gajus, die door Paulus gedoopt werd.

 Maar of het nu in alle gevallen om dezelfde Gajus gaat??

 Johannes verontschuldigt zich, dat de brief zo kort is, maar schrijft, dat hij Gajus spoedig persoonlijk mag ontmoeten.

 Hij besluit dan de brief met de hartelijke groeten.

 De derde brief van Johannes verschilt flink van 1 en 2 Johannes.
Degene aan wie de brief geschreven is, wordt met naam en toenaam genoemd, namelijk: Gajus. Van deze Gajus weten we verder niets. De brief is ook veel persoonlijker van toon dan 2 Johannes.

 Het is een kort boek: het telt 1 hoofdstuk bestaande uit 15 verzen. Er bestaat ook een Eerste brief van Johannes en een Tweede brief van Johannes.

Inhoud

 De derde brief is geadresseerd aan Cajus of Gajus. In het Nieuwe Testament komen verschillende personen met deze naam voor: in Macedonië (Handelingen 19:29), in Korinte (Romeinen 16:23) en Derbe (Handelingen 20:4). Het is erg onwaarschijnlijk dat een van deze personen bedoeld is, daar deze naam bijzonder vaak voorkwam.

De brief is geschreven als aansporing gastvrijheid te geven aan missionarissen (V.5-8) en daardoor "te wandelen in de waarheid" (V.4). Diotrephes, waarschijnlijk de leider van een andere (Gaius'?) gemeente, doet dit niet en verstoot tegen het hoge (christelijk) gebod der gastvrijheid. Tevens is de brief een aanbeveling aan Gajus voor van ene Demetrius (de bode van de brief?).

 De schrijver wil graag dat Gajus niet het voorbeeld volgt van Diotrefes, met wie de schrijver ruzie heeft. Hij somt een aantal fouten van Diotrefes op en wijst Gajus erop dat deze beter het voorbeeld van Demetrius kan volgen, een man die goed bekend staat. Helaas weten we ook niet wie Diotrefes en Demetrius waren.

Johannes de Evangelist

Op voorstellingen van de familie van Jezus Christus komt Johannes de Evangelist altijd voor. Zijn moeder was een halfzuster van Maria, de moeder van Christus. Johannes en zijn oudere broer, Jakobus de Meerdere, werden apostelen van Christus. Johannes heeft zijn leven met Christus beschreven in het vierde evangelie van het nieuwe testament

Nieuwe Testament

 De christelijke leer is gegrondvest op de bijbel. De bijbel is een verzamelbundel van geschriften. Hij bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt, door verschillende schrijvers, verteld over gebeurtenissen die zich ca. 2000 jaar geleden afspeelden in Palestina. Centraal in het Nieuwe Testament staat de leer van Jezus, de grondlegger van het christendom. De christenen geloven dat Jezus de Messias is, de verlosser die in het Oude Testament voorspeld wordt. Hij wordt ook Christus genoemd, naar het Griekse woord voor verlosser, 'christos'. Christus werd om zijn godsdienstige opvattingen tot de kruisdood veroordeeld. Hij stond, volgens het Nieuwe Testament, echter op uit de doden. Na zijn opstanding werd hij gezien door een aantal van zijn leerlingen. Veertig dagen na zijn dood verliet hij de aarde. Daarna gingen zijn volgelingen door met het verkondigen van zijn leer. Het wel en wee van deze volgelingen, de apostelen, wordt ook beschreven in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus. Het Nieuwe Testament eindigt met een angstaanjagend visioen van het einde van de wereld, de Openbaring aan Johannes.. Op grond van de gegevens in het Johannes-evangelie werd de apostel altijd als de dierbaarste volgeling van Christus afgebeeld. Bij het laatste avondmaal drukt hij zich tegen Christus' borst, hij begeleidt Maria bij de kruisweg en ondersteunt haar tijdens de kruisiging.


3 Johannes

 Johannes' derde brief is gericht tot Gajus, een leidend lid van een huisgemeente. De apostel is er blij mee hoe toegewijd Gajus is aan de waarheid en hoe gastvrij hij is voor gelovigen op doorreis. Heel anders is Diotrefes, een ander leidend gemeentelid; die weigert gastvrij te zijn en probeert het gezag van Johannes onderuit te halen. Gajus moet zich daardoor niet van de wijs laten brengen, maar gewoon zijn eigen goede spoor blijven volgen.

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)