HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

HABAKUK

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


HABAKUK


Het 
 boek Habakuk (Hebreeuws: חבקוק)

Het boek vertelt over de komst van de Chaldeeën, een andere naam voor de Babyloniërs.
Je zult zien dat er in het boek veel beelden gebruikt worden. Zo worden de Chaldeeën vergeleken met vissers (1:15-17). In het hele boek is steeds de 'ik-figuur' aan het woord. Daardoor heeft het een persoonlijk karakter.

 Het boek vertelt over de komst van de Chaldeeën, een andere naam voor de Babyloniërs.
Je zult zien dat er in het boek veel beelden gebruikt worden. Zo worden de Chaldeeën vergeleken met vissers (1:15-17). In het hele boek is steeds de 'ik-figuur' aan het woord. Daardoor heeft het een persoonlijk karakter.

 De profeet Habakuk voorzegt, dat God besloten heeft de Joden, vanwege hun gruwelijke en vele zonden in de handen der Chaldeën te laten vallen, maar dan zó, dat die ook zelf vanwege hun zonden en boosheden door God gestraft worden.

Wij weten niet helemaal zeker, wanneer Habakuk geleefd en geprofeteerd heeft, maar veel geleerden menen, dat hij geprofeteerd heeft ten tijde der nazaten van Josia of ten tijde van Manasse, omdat de zonden, die hij bestraft, zeer wel overeenkomen met de zonden van Manasse en van het volk van die tijd.

 Uit hoofdstuk 1 vers 6 blijkt, dat hij geprofeteerd heeft voordat Jeruzalem door Nebukadnézar werd overheerst.

Onderdeel van het Oude Testament en de Tenach.

 De betekenis van Habakuks naam is niet met zekerheid te zeggen. Misschien betekent zijn naam ‘de zeer geliefde’. Anderen denken dat zijn naam ‘omarmer’ of ‘omhelzer’ betekent. En weer anderen denken aan de naam van een tuingewas, een ‘chambakuku’, een slingerplant bijvoorbeeld. Het boek is waarschijnlijk geschreven door Habakuk rond 650-627 (of enkele jaren later) voor de gangbare jaartelling.

 De profeet Habakuk voorzegt, dat God besloten heeft de Joden, vanwege hun gruwelijke en vele zonden in de handen der Chaldeën te laten vallen, maar dan zó, dat die ook zelf vanwege hun zonden en boosheden door God gestraft worden.

Wij weten niet helemaal zeker, wanneer Habakuk geleefd en geprofeteerd heeft, maar veel geleerden menen, dat hij geprofeteerd heeft ten tijde der nazaten van Josia of ten tijde van Manasse, omdat de zonden, die hij bestraft, zeer wel overeenkomen met de zonden van Manasse en van het volk van die tijd.

 Uit hoofdstuk 1 vers 6 blijkt, dat hij geprofeteerd heeft voordat Jeruzalem door Nebukadnézar werd overheerst.

In het O.T. een van Israëls kleine profeten

die in zware tijden optrad en het komende oordeel Gods aankondigde. De tijd is onzeker;  mogelijk is zijn profetie te plaatsen in 605 (slag bij Karkemis), of anders ca. 625. Het naar Habakuk genoemde  profetische geschrift telt slechts drie  hoofdsstukken en is stellig in de overgeleverde vorm niet van zijn hand. Van het boekje Habakuk is een tekst met commentaar gevonden bij de zgn. Judese rollen, dat zich echter beperkt tot Hab. 1 en 2.

 Hieruit valt echter niets tegen de  echtheid van Hab. 3 te concluderen.

Habakuk, net zoals Nahum, werd gezonden om te spreken over het einde van een vijand van de Joden, deze keer Nebukadnezar, de Babylonische koning. Tegen het geweld en uitbuiting door de Babyloniërs komt Habakuk in opstand. Tegelijkertijd worstelt hij met de vraag hoe God dit lijden van onschuldigen kan toelaten. Hij komt tot de overtuiging dat God op zijn tijd zal ingrijpen.

 Ook hier worden we verteld over de herbouw van Jeruzalem en de Tempel na 70 jaar...Dit zal nog niet de laatste verlossing zijn.


 Het boek bevat drie hoofdstukken.

Het eerste deel van het boek valt samen met hoofdstuk 1, en kan worden samengevat met de woorden: "Toen de profeet in de geest de formidabele macht van de Chaldeeën het land zag naderen en bedreigen, en het grote kwaad zag dat zij in Judea zouden aanrichten, bracht hij zijn last voor God." (1:2-17)
 
 Bij deze gelegenheid wordt de toekomstige straf van de Chaldeeën aan hem onthuld. (hoofdstuk 2)

Het derde hoofdstuk bevat een subliem stuk lyriek opgedragen aan de opperzangmeester, en waarschijnlijk bedoeld voor de eredienst. Hierin wedijvert in het hart van de profeet de hoop op straf van de vijand met het leed dat het land ondergaat.
De uitdrukking in 2:4, "De rechtvaardige zal door het geloof leven" wordt door de apostel Paulus in Romeinen 1:17 aangehaald. (Vgl. Gal. 3:12; Heb. 10:37, 38.)

De uitdrukking in 1: 5, "Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden" wordt door de apostel Paulus in zijn preek in Antiochië aangehaald: "Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt" (Handelingen 13: 41).

 Habakuk 1

 Habakuk is emotioneel. Hij heeft tal van vragen over het Godsbestuur van mens en wereld. Dat roept herkenning op. Wàt kunnen wij lang roepen tot God zonder dat het voor ons idee helpt. Hoort God me wel?
Toch weet Habakuk meer. Hij moet doorgeven dat de HERE regeert: 'Ik verwek de Chaldeeën' (6). Maar moet het nu zo? Moet zo’n barbaars volk de vrije hand gegeven worden (17)? Kan de Heilige God dat maar blijven aanzien?
 Met deze vragen worstelt Habakuk. O ja, hij weet dat onder Gods eigen volk veel mis is. 'De wet verliest haar kracht' (4), maar moet alles vernietigd door die heidense Chaldeeën (16)? Ook wij hebben hier wel zo onze vragen.

 Habakuk 2

 Het heeft waarde om over een paar verzen uit dit hoofdstuk extra na te denken.
 maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven (4b). Lees hierbij Rom. 1:17, Gal. 3:11  en Hebr. 10:38 (daar zelfs 'mijn rechtvaardige'). Alleen de mens die verwachtingsvol de handen uitstrekt naar de Here, heeft toekomst.
 Vers 17. Wie geen respect heeft voor wat de Schepper heeft gemaakt –bomen, dieren, de mens- die zal zijn straf niet ontgaan. Hoe secuur gaan wij om met het werk van Gods handen?
 Vers 14. Lees hierbij Jes. 11:9 en 6:3. Wat wordt ons hier een heerlijk uitzicht geboden! De toekomst is niet aan de chaos. Eens zal alles op de goede plaats staan. Heel de aarde zal vol zijn van een welluidend loflied op de Schepper. Zeer goed  (Gen. 1:31) zal dan alles zijn.

Habakuk 3

 Laat ons niet soft van God denken. Habakuk beeft over al zijn leden, als hij hoort welke vreselijke dingen bij de wereldcatastrofe zullen gebeuren (16). Deze profeet maakt ons duidelijk dat het verschrikkelijk is om te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk voor wie Hem in zijn leven op aarde niet heeft willen kennen en erkennen.
 Maar deze geweldige Strijder (8b) is uitgetrokken tot redding van zijn volk (13). Dat geeft Habakuk vertrouwen als alles wankelt: 'toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid'. Want deze grootse God is de God van mijn heil (18). Daarom verstomt de jubel bij deze profeet niet ook al lijkt de toekomst nog zo donker (17v.). Zijn voet kan tòch veilig ( zie Ps. 91:12b) en snel (lees Ps. 18:34) gaan. Daar zal die Machtige voor zorgen. Voor altijd (Ps. 18:51b).

Om verder over na te denken :

 Habakuk heeft veel te vragen aan God. Hij snapt een aantal dingen niet, hij is verdrietig om het leed dat hij ziet en lijdt onder het onrecht. Hij doet het beste wat je in zo’n geval kunt doen: hij bidt! De bijbel staat er vol mee. Gebeden van mannen en vrouwen; twijfelaars, zoekers en grote godsmannen en -vrouwen. Ze loven en prijzen God om wie hij is en wat hij doet. Ze vertellen hem hun angst of verdriet, klagen over hun situatie, vragen om genezing of vrede. Al die mensen en gebeden zijn verschillend. Zo is er altijd wel iemand in wie je jezelf en je eigen situatie kunt herkennen. Eén ding hebben de mensen die bidden gemeen. Wat hen ook bezighoudt, ze gaan ermee naar de HEER.

God luistert
 Maar wat doet God ermee? En als hij er wat mee doet, wat merken zij daar dan van? Er staan prachtige beloften in de bijbel over gebed: het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet, alles wat we in Jezus' naam vragen zullen we krijgen, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Maar er staan ook genoeg voorbeelden in van mensen die zich afvragen of God soms slaapt, of hij zijn volk vergeten is en of het hem wel iets kan schelen wat er met hen gebeurt! (Zie ook de themapagina bij Jakobus.)

 Van Habakuk kunnen we belangrijke dingen leren over bidden en het verstaan van Gods stem:

 God wordt niet boos als wij een waarom-vraag stellen, ook niet als wij vragen waarom hij geen antwoord geeft (1:2-4).
God hoort ons wel, maar doet niet per definitie wat wij willen of wat wij denken dat goed is (1:5-11).
We mogen met hem een gesprek aangaan over zijn beslissingen (1:12-17), ook daar reageert hij op (2:2-20).
Hij vraagt van ons geduld en een houding van geloof (2:1 en 4).
Habakuk gaat op zijn wachtpost staan en kijkt uit naar het antwoord. Het is voor hem kennelijk geen vraag óf God antwoord geeft. Als wij een profetie lezen of een psalm of ander gedeelte waarin aan God iets gevraagd wordt, beseffen we meestal niet dat het soms jaren duurde voor God antwoord gaf. Soms wil hij ons daarmee testen en leren doorzetten en vertrouwen.

Aanvulling : Bidden en Gods stem verstaan

 Habakuk heeft veel te vragen aan God. Hij snapt een aantal dingen niet, hij is verdrietig om het leed dat hij ziet en lijdt onder het onrecht. Hij doet het beste wat je in zo’n geval kunt doen: hij bidt! De bijbel staat er vol mee. Gebeden van mannen en vrouwen; twijfelaars, zoekers en grote godsmannen en -vrouwen. Ze loven en prijzen God om wie hij is en wat hij doet. Ze vertellen hem hun angst of verdriet, klagen over hun situatie, vragen om genezing of vrede. Al die mensen en gebeden zijn verschillend. Zo is er altijd wel iemand in wie je jezelf en je eigen situatie kunt herkennen. Eén ding hebben de mensen die bidden gemeen. Wat hen ook bezighoudt, ze gaan ermee naar de HEER.

God luistert

Maar wat doet God ermee? En als hij er wat mee doet, wat merken zij daar dan van? Er staan prachtige beloften in de bijbel over gebed: het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet, alles wat we in Jezus' naam vragen zullen we krijgen, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Maar er staan ook genoeg voorbeelden in van mensen die zich afvragen of God soms slaapt, of hij zijn volk vergeten is en of het hem wel iets kan schelen wat er met hen gebeurt! (Zie ook de themapagina bij Jakobus.)

 Van Habakuk kunnen we belangrijke dingen leren over bidden en het verstaan van Gods stem:

 God wordt niet boos als wij een waarom-vraag stellen, ook niet als wij vragen waarom hij geen antwoord geeft (1:2-4).
God hoort ons wel, maar doet niet per definitie wat wij willen of wat wij denken dat goed is (1:5-11).
We mogen met hem een gesprek aangaan over zijn beslissingen (1:12-17), ook daar reageert hij op (2:2-20).
Hij vraagt van ons geduld en een houding van geloof (2:1 en 4).
Habakuk gaat op zijn wachtpost staan en kijkt uit naar het antwoord. Het is voor hem kennelijk geen vraag óf God antwoord geeft. Als wij een profetie lezen of een psalm of ander gedeelte waarin aan God iets gevraagd wordt, beseffen we meestal niet dat het soms jaren duurde voor God antwoord gaf. Soms wil hij ons daarmee testen en leren doorzetten en vertrouwen.
 


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)