HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

I TIMOTHEÜS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


I TIMOTHEÜS

De eerste brief van Paulus aan Timoteüs (vaak kortweg 1 Timoteüs genoemd) is één van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Samen met de Tweede brief aan Timoteüs en de brief aan Titus wordt deze brief gerekend tot de pastorale brieven.

De eerste en tweede brief aan Timoteüs en de brief aan Titus horen een beetje bij elkaar.
In alledrie de brieven hoor je hoe christenen binnen de gemeente met elkaar om moet gaan. In de bijbel wordt die zorg voor elkaar vaak beschreven met het beeld van een herder die voor zijn schapen zorgt. Het Latijnse woord voor 'herder' is pastor. Daarom heten deze drie brieven ook wel de 'pastorale brieven'.

Toen Paulus van Efeze op reis ging naar Macedonië, bleef Timotheüs in Efeze, de voornaamste gemeente van Azië.

Nadat nu de opschudding was bedaard, riep Paulus de discipelen tot zich en sprak hen bemoedigend toe. Daarop nam hij afscheid en begaf zich op reis naar Macedonië. - Hand. 20:1 -
Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Epheze1) om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. - 1 Tim. 1:3-4 -

Paulus heeft deze brief onderweg geschreven. Het kan ook zijn vanuit Filippi, zoals enkelen denken.

In het tweede hoofdstuk wijst Paulus erop, dat er in de gemeente openlijk gebeden moet worden voor koningen en anderen van hoog aanzien.

Ook geeft hij regels, hoe mannen en vrouwen zich in openbare vergaderingen moeten gedragen.

In het derde hoofdstuk geeft hij richtlijnen aangaande de kerkdienaars en diakenen.

Ontstaan van de pastorale brieven

De datering van de brief geeft enige problemen, omdat zij niet past in een tijdschema binnen de kaders van het boek Handelingen. Daarom wordt aangenomen dat Paulus deze brief omstreeks het jaar 66 of 67 heeft geschreven, toen hij na zijn gevangenschap in Rome nog eenmaal een aantal gemeentes in Klein-Azië en Macedonië bezocht. Onderweg liet hij zijn leerlingen Timoteüs en Titus achter in respectievelijk Efeze en op Kreta.

Auteurschap

Vanaf het midden van de 19e eeuw rees er twijfel aan het auteurschap van Paulus. De belangrijkse redenen daarvoor zijn omdat:
•niet alle Paulinische leerstukken aan de orde komen;
•sommige vaste uitdrukkingsvormen van Paulus niet voorkomen
•een groot aantal woorden alleen in deze drie brieven voorkomen, zgn. hapax legomena (van de 848 worden in deze brieven komen er 306 niet voor in de rest van de brieven van Paulus);
•de woordenschat meer overeenkomt met de eerste helft van de tweede eeuw dan met de tweede helft van de eerste eeuw;
•de aanstelling en aanwijzingen voor oudsten en diakenen door critici wordt gezien als thuishorend in de tweede eeuw;
•er in deze opvatting geen goede plaats voor deze brief, de tweede brief van Paulus aan Timoteüs en de brief van Paulus aan Titus in het boek Handelingen gevonden kan worden, of in reconstructies van het leven van Paulus (Kummel, Perrin);
•het gemeenteleven trekken van verkerkelijking vertoont: aanstelling van Πρεσβυτερι aanstelling van weduwen, en geen activiteit van gemeenteleden;

Aan orthodoxe zijde wordt in het algemeen aan het auteurschap van Paulus vastgehouden met als voornaamste argumenten:
•vervalsing zou voor vrijwel alle christenen uit die periode net zo ernstig zijn als tegenwoordig. Namen en personen zouden door een vervalser zijn vermeden;
•sommige van de genoemde woorden blijken bij nadere analyse wel degelijk elders in het Nieuwe Testament voor te komen
•de toestand en omstandigheden waar de lokale gemeentes in verkeerden was anders dan aan het begin van de bediening. Mogelijk was één van de redenen dat Paulus leiders ging aanstellen, omdat de snelverwachte wederkomst was uitgebleven.
•het ontbreken van de voor Paulus gebruikelijke polemische stijl is logisch, omdat hij zich hier niet tegen de dwaalleraars richt, maar alleen aanwijzingen geeft aan de jonge Titus en Timotheus hoe in de gemeente met dwaalleraars om te gaan;
•het Nieuwe Testament geeft voldoende aanwijzingen, dat Paulus na Handelingen 28 is vrij gelaten (vgl Filip 1:19, 25, 26; 2:24), Kolosse is gegaan (Filemon 22), terwijl Timoteüs in Efeze bleef (1 Timoteüs 1:3) en Paulus doorreisde naar Macedonië. Volgens Titus 1:5 is hij op Kreta geweest. Als Paulus naar Spanje is gegaan, zoals hij van plan was (Romeinen 15:24,28), dan was dit mogelijk in de periode 64-66. Na de brand van Rome in 64 werd het christendom een illegale godsdienst, en konden zijn vijanden hem met succes aanklagen, waarna een tweede gevangenschap in Rome volgde.

Inhoud

De thema's die Paulus aansnijdt hebben vooral te maken met de kerkstructuur. Paulus waarschuwt Timoteüs om de 'valse' leer geen ingang te laten krijgen in de gemeente.

Paulus gaat in op de positie van de vrouw, en een beschrijving van de verantwoordelijkheden en plichten van wie een oudste of diaken wil zijn. Naar aanleiding van deze brieft is er vandaag de dag een fel debat wat Paulus bedoelde toen hij inging op de positie van de vrouw binnen de kerk. Sommigen stellen dat Paulus leert dat vrouwen geen autoriteit over mannen mogen hebben en dat Paulus ze daarom uitsluit van de ambten.

Ook gaat Paulus in op de behandeling van weduwen, ouderlingen, meesters, jeugd en kerkleden. Ook luidt er een waarschuwing voor hen die rijk zijn. Zij mogen niet neerkijken op de armen.

Hoofdstuk 1

Schrijver. Lezer. Groet

Dwaalleraars

Gods genade aan Paulus

Hoofdstuk 2

Voorschriften

Hoofdstuk 3

Opzieners en diakenen

Hoofdstuk 4

De taak van Timotheüs

Hoofdstuk 5

De weduwen

De oudsten

Vermaningen

Hoofdstuk 6

Het gevaar van de rijkdom


Opbouw brief

De inhoud van de brief:
•Zegen en groet (1:1-2);
•Een toelichting op de betekenis van de wetten van Mozes (1:3-11);
•Een herinnering aan zijn eigen bekering als voorbeeld van Gods genade (1:12-20);
•Een oproep tot voorbede (2:1-7);
•Aanwijzingen voor het gemeenteleven (2:8-3:16);
•Een aankondiging dat er in de eindtijd afval van de gemeente te verwachten is (4:1-3);
•Aanwijzingen voor Timoteüs persoonlijk (4:4-16);
•Verdere aanwijzingen voor het gemeenteleven (5:1-25);
•Maatschappelijke adviezen (6:1-2);
•Eenheid en tucht in de gemeente (6:3-10);
•Geloofsstrijd (6:11-16);
•Omgang tussen verschillende maatschappelijke klassen in de gemeente (6:17,18);
•slot (6:20,21).
1 Timoteüs is gericht aan Timoteüs, maar bedoeld voor meerdere lezers. En dan vooral voor mensen die leiding geven in de christelijke gemeenten. In het eerste hoofdstuk wordt aan Timoteüs (en dus ook aan ons als lezers) opgedragen dat hij moet vasthouden aan het geloof zoals hem dat geleerd is. Hij moet zich niet door anderen op een dwaalspoor laten brengen.
In hoofdstuk 2 en 3 zijn veel aanwijzingen te vinden voor de gemeenteleden en voor de mensen die in de gemeente een bijzondere rol vervullen: de ambtsdragers.
Vanaf hoofdstuk 4:11 wordt Timoteüs weer zelf aangesproken. Hij krijgt de opdracht om mensen die anderen willen misleiden te bestrijden.
In hoofdstuk 5 wordt hem verteld wat de taken zijn van weduwen, ambtsdragers en slaven in de christelijke gemeente. In het laatste hoofdstuk wordt nog eens onderstreept wat het verschil is tussen de ware godsdienst die Timoteüs verkondigt en de andere, verkeerde leer.

1 Timotheüs 1

God gebruikt ónze relaties voor zíjn doel, zoals Hij dat ook deed met de relatie tussen Paulus en Timotheüs. Ze zijn leraar en leerling met elkaar. Maar ook meer. Timotheüs is voor de apostel als een zoon, een zoon in het geloof. God gebruikt ónze relaties. De relatie tussen een catecheet en zijn catechisant bijvoorbeeld. Als die predikant bij wie je altijd met plezier catechisatie hebt gevolgd jou iets vraagt, betekent dat meer dan wanneer een willekeurig iemand precies hetzelfde vraagt. Wat dacht u: zou Timotheüs doen, wat de apostel hem opdraagt? Vast en zeker! Gód werkt, maar niet in het luchtledige. In Efeze wordt op zeker moment minder gezeurd over die dingen die er eigenlijk zo weinig toe doen. Daar heeft God voor gezorgd. Maar heel opvallend: daar koos Hij een goed instrument voor. En als wij dat lezen in het boek van God zelf, moet dat ons wel iets te zeggen hebben.

1 Timotheüs 2

'God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen.' Een moeilijk tekst. Wil dit niet zeggen, dat ieder mens behouden wordt? Dat klopt toch niet? Als je niet in Jezus Christus gelooft, ga je verloren. Het antwoord weet u waarschijnlijk wel. Het gaat om een opdracht. Met die opdracht moet je naar iedereen. Niemand is te slecht voor het Evangelie. Gelukkig, er is weer een dogma gered!
Toch zet Hij die Paulus ook tot deze woorden inspireert, ons wel aan het denken. Ons wereldje is vaak zo klein. Soms lijkt het alsof het alleen bestaat uit mensen die geloven en behouden worden. Met anderen is het vaak ook heel moeilijk praten. Maar als God nu iets wil? Dat zouden we tegen die ander ook graag willen zeggen: 'God wil dit. God wil dat. Daar mag je niet tegenin gaan. Dat komt je duur te staan.' Maar nu heeft God het tegen u. 'God wil het.' Hoe vaak is dat niet volkomen ten onrechte uitgesproken. Maar de apostel vergist zich niet.

1 Timotheüs 3

De ambtsdragers in de kerk moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik noem er een paar. Ze moeten verstandig zijn en beschaafd, gastvrij, niet opvliegend. Ze moeten hun eigen gezin goed weten te leiden en op waardige manier gezag kunnen uitoefenen over hun kinderen.
Al met al is dat nogal wat. De kerkenraad is meestal al lang blij, dat hij weer voldoende kandidaten aan de gemeente voor kan dragen.
In zijn tijd remt Paulus de begeerte naar het ambt een beetje af. 'Het is waar', zo zegt hij, wie in de gemeente de leiding op zich wil nemen, streeft ene uitstekende taak na. ' Maar …. En dan volgen al die voorwaarden.
Volgens mij zou Paulus vandaag dat denken uit nood willen afremmen. Beter geen ambtsdragers dan ongeschikte.

1 Timotheüs 4

Over seksualiteit wordt al een stuk opener gesproken dan vroeger. Maar we zijn er nog niet. Er rust nog steeds een taboe op. Hoe vaak wordt over het Hooglied gepreekt? En als dat heel open gebeurt, vindt een aantal mensen dat toch wel wat griezelig. De liefde is ook onder ons vaak een god. Als Eros je met zijn pijl in het hart raakt, valt daar niets aan te doen. Zo wordt althans gedacht. Maar de liefde is geen god. Het is iets wat God geschapen heeft. Het is dus ook iets waar Hij, de Schepper, stuur over heeft En wat moet je nu doen? God bedanken voor je seksualiteit. Als je dat doet en je leest ook nog eens het Hooglied, is het net alsof de seksualiteit wordt overgeplaatst in een heel andere sfeer, de sfeer van de heiligheid.

1 Timotheüs 5: 1 - 6: 2

Moeilijk, zo'n gesprek met een ouder iemand over iets dat hij zou moeten veranderen. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Moeilijk om een leeftijdgenoot terecht te wijzen. 'Kijk naar jezelf', zal hij zeggen en anders zie je het hem denken.
Paulus begrijpt het probleem wel. Wat heeft hij vaak getroost én vermaand. Vanuit die ervaring geeft hij een gouden tip. Stel je jezelf eens voor, dat je met je vader spreekt of met een broer. Een goed advies ook voor ouderlingen, die graag goede leiding willen geven. Inderdaad, God spreekt niet in het luchtledige.

1 Timotheüs 6: 3 - 21

'Geldzucht is de wortel van alle kwaad.' Je kunt daar gemakkelijk een theoretische boom over opzetten. Is er niet heel veel kwaad, dat uit een andere wortel voortkomt?
Ja natuurlijk. Maar proef dan eens, hoe bewogen de apostel is. "Wie rijk wil worden, komt in verleiding en raakt verstrikt in veel dwaze en schadelijke verlangens, die een mens in verderf en ondergang storten." Paulus zag het gebeuren, hoe christenen de gevangenen werden van hun verlangen naar geld. Hij maakte het mee, hoe deze zelfde mensen juist hierdoor op de duur de gemeente en God de rug toekeerden. Het zei hen allemaal niets meer. Daarom verzucht hij: 'Geldzucht is de wortel van alle kwaad!' Overdreven?

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)