HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL 

HAGGAÏ

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


HAGGAÏ


Het boek

Haggai is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament en de Tenach.

Het boek is geschreven door de profeet Haggai. De naam Haggai kan vertaald worden als Mijn feest, maar volgens anderen ook als geboren op een feestdag, of Mijn feest is Jahweh. Het is de tiende van de Shneim-'Asar, de twaalf kleine profeten.

De profetieën in Haggai zijn verweven met een verhaal.

Het boek leest als een historisch verslag van het optreden van de profeet Haggai. In de tekst komt vaak de zin 'spreekt/zegt de HEER' voor. Daarmee wordt benadrukt dat de profeet op gezag van God spreekt.

Haggaï, Zacharia en Maleachi hebben geleefd en geprofeteerd ten tijde van de verlossing der Joden uit de Babylonische gevangenschap. Zij manen het volk tot wederopbouw van de tempel en de stad Jeruzalem. Want nadat zij de fundamenten van de tempel gelegd hadden, ging bijna een ieder verder met de opbouw van zijn eigen huis en lieten ze de bouw van de tempel een tijdlang rusten. Intussen zijn er verscheidene hindernissen geweest, die de bouw van de tempel hebben gestagneerd, doch de vermaningen der profeten hebben eindelijk zoveel vermocht, dat de Joden het gebouw van de tempel, hetwelk na het leggen van het fundament volgens sommigen twee en veertig jaar had stil gelegen, in vier jaar hebben afgebouwd. Joh. 2:20

De voornaamste beweegredenen, welke de profeet Haggaï gebruikt heeft om het volk tot de nagelaten bouw van de tempel op te wekken, zijn vooral deze: Vooreerst, dat het billijk is, dat goddelijke zaken voor aardse en tijdelijke gaan; zo niet, dan zou God Zijn zegen op het tijdelijke zeker ook niet geven.

Ten tweede, verklaart de profeet, dat de voortreffelijkheid van de tweede tempel veel groter zou zijn, dan van de eerste en wel hierom, dat Christus er persoonlijk in verschijnen en prediken zou.

Hier komt nog een derde aansporing bij, namelijk dat met Gods zegen het werk lichter zou vallen.

Twee maanden na Haggaï begon ook de profeet Zacharia te profeteren en de trage en nalatige Joden tot de bouw van de tempel aan te sporen.

Tempelbouw

Het belangrijkste thema van het boek is de oproep van God om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De tempel was in 586 voor Christus verwoest bij de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs. De tempel heeft volgens de profeet alles te maken met de gang van zaken in het land. De oproep is gericht aan de politiek leider van het land (Zerubbabel), aan de hogepriester Jozua en ook aan het volk.

Inhoud

Het boek bestaat uit twee korte, kernachtige hoofdstukken. Het algemene doel van de profeet was het aanmoedigen van het volk om ernst te maken met de herbouw van de tweede tempel na de terugkeer van de ballingen in 520 v.Chr..

Haggai schrijft een recente droogte toe aan de weigering van de mensen om de tempel te herbouwen. Het boek eindigt met een een voorspelling van de val van koninkrijken, en het aanstellen van Zerubbabel als de door God gekozen leider. De taal is minder verfijnd als in de voorgaande boeken, vgl bijvoorbeeld het literair hoogstaande Habakuk. De taal en boodschap is veel directer.

Hoofdstuk 1 bevat in vers 2-11 de eerste oproep tot herbouw en de resultaten van deze oproep in vers 12-15.

Het tweede hoofdstuk bevat in vers 1-9 een tweede profetie, een maand na de eerste. De boodschap is gericht aan Zerubbabel.
De derde profetie in vers 10-19 volgt twee maanden en drie dagen na de tweede.
De vierde profetie (vers 20-23) volgt op dezelfde dag als de derde.

Relaties met andere bijbelboeken

Aan deze boodschappen wordt gerefereerd in Ezra 5:1 en 6:14. In het Nieuwe Testament wordt eraan gerefereerd in Heb. 12:26. (Vgl. Hag. 2:7, 8, 22.)

Haggaï 1

Haggaï is één van de kleine profeten. We hebben ook grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Maar wat heet klein? Het boek van Haggaï, ja dat is klein. Het telt maar twee hoofdstukken. Maar een klein boekje kan nog wel een mooi en belangrijk boekje zijn. Het hangt er maar vanaf wat erin staat. De stem van de HERE klinkt in dit boekje. En als Hij spreekt, wie komt dan niet onder de indruk? Wie zou dan niet vrezen? Aan het slot van vers 12 lees je de reactie op de boodschap van God: ‘en het volk vreesde voor het aangezicht van de HERE’. De mensen zijn zich er goed van bewust dat ze vlak voor de ogen van de HERE staan. En ze zijn er diep van doordrongen dat de HERE het tegen hén heeft.
Hoe luisteren wij naar woorden van God? Komen wij zo onder de indruk, dat wij ons gewonnen geven en ons laten beheersen door wat Hij zegt? Of doen we alsof er niets gezegd is en gaan we verder weer onze eigen gang?

Haggaï 2: 1 - 9

Eindelijk zijn ze weer aan het werk, onder leiding van Zerubbabel en Jozua. Zo'n vier weken geleden waren ze weer begonnen. In vier weken kun je nog niet zoveel doen. Het eerste begin is er, maar het ziet er armoedig uit. Het kan nooit veel worden.
Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest stapt Haggaï naar voren. Hij heeft weer een boodschap van God voor allemaal. Een bemoediging voor mensen die de moed snel verliezen.
Een bemoediging kan heel mooi klinken. Het is goed bedoeld maar heb je er ook wat aan? Wat heb je aan een bemoediging als het bij woorden blijft?
De HERE laat het niet bij woorden: Ik ben met u! Als Hij dat zegt, is dat bijzonder bemoedigend. Hij staat aan jouw kant. En dan niet om toe te kijken hoe je het doet. Maar om daarbij zelf de handen uit de mouwen te steken. En als de HERE dat doet, komt het zeker goed.
Ik ben met u. Dat belooft de HERE de tempelbouwers in de tijd van Haggaï. Maar die belofte is al eeuwenoud en klonk al in Egypte bij de uittocht. Ik ben met u, beloofde Hij aan Mozes, en de HERE liet toen heel wat gebeuren.
Want wat de HERE belooft maakt Hij ook waar. Het volk werd uit het slavenhuis Egypte gered. Ook op weg naar het beloofde land al die tijd maakte de HERE het waar.
God was altijd dicht bij hen, met zijn Geest. Dat lees je in het slot van vers 6: ‘toen u uit Egypte trok en toen mijn Geest in uw midden stond’. Toen ging de Geest dus mee, de woestijn door. Om het volk te leiden. En dat is typisch het werk van de Geest: de mensen als een goede gids leiden naar een effen land (Ps. 143). Hij leidt je in alle opzichten. Ook door zijn woorden. Zo leert Hij je leven. Ons leiden is het werk van de Geest, toen en nu.
Maar de Geest doet meer. Kracht uit de hoge noemt Lucas Hem. (Luc. 24: 49). Hij is de grote kracht tegen alle vijanden. Dat was Hij op reis door de woestijn. Dat is Hij voor die tempelbouwers bij het armoedige begin. Dat is Hij voor u en jou ook. Hij is de Geest die opwekt en nieuwe bezieling geeft. De Geest die geestdriftig maakt en prikkelt tot ijver. Het punt is: gelooft u die belofte 'Ik ben met u’? En hoeveel verwacht u van God de Geest?

Haggaï 2: 10 - 23

Een indringende preek van Haggaï over onreine Israëlieten! Maar waarom? Zijn ze dan nog steeds niet aan het bouwen? De reactie op de eerste preek was zo goed. Toen hoorden ze naar de stem van de HERE. En ze begonnen het werk (1: 14). Dat was een goede reactie. Maar blijkbaar zette die reactie niet door. Het kan een tijd duren voordat nieuwe gehoorzaamheid goed doorzet! Met overtuiging en bezieling! Vaak is dat er niet in één keer en moet het stukje bij beetje groeien!
Maar nu beginnen ze met de bouw zelf! Eindelijk start na alle voorbereidingen de bouw van de muren. ‘Vanaf deze dag zal Ik zegenen’, zegt de HERE. Hij zal zegenen met goede oogsten. Het wordt heel anders dan in de afgelopen jaren. Toen was het armoe troef. Je dacht dat je aardig wat koren binnengehaald had maar het resultaat viel erg tegen. Geen flinke korenhoop van twintig maten, maar de helft: tien maten en meer niet. Wat ten teleurstelling! En dat niet alleen bij de graanoogst. Bij de wijnoogst wat het net zo.
Dat deed Ik, zegt de HERE. Ik sloeg het ene gewas na het andere. Maar daar dachten jullie niet aan: er was bij u geen gedachte aan Mij, luidt het woord van de HERE. Je moet de dingen overwegen in het licht van Gods woorden. Ook beproevingen. En dan zo overwegen dat je bij zelfbeproeving uitkomt. Met als resultaat dat je bij God uitkomt. Dat miste de HERE in de tijd van Haggaï. En dat ziet de Here zo graag: kinderen die met hun zelfbeproeving bij Hem uitkomen. Die zegent Hij. Gehoorzaam geloof blijft nooit zonder vrucht!

Naschrift :

Juda ligt in puin als de mensen na de ballingschap weer terugkomen. De huizen, de tempel en de economie moeten van de grond af weer worden opgebouwd. Enthousiast begint men eraan, maar als er tegenwerking komt, wordt de tempelbouw stilgelegd. Het lijkt helemaal zo gek nog niet om eerst de huizen en de economie weer op te bouwen. Des te meer tijd en geld is er straks voor de tempel en de tempeldienst. En God wil toch dat we hard werken en het land weer laten bloeien? Maar de profeet Haggai zegt dat er geen zegen rust op al dat andere werk, omdat de tempelbouw verwaarloosd wordt, en hij heeft gelijk. Er spelen namelijk diepere motieven, die ook voor vandaag gelden.

Carrière maken mag
God wil zeker wel dat we ons bemoeien met de maatschappij. We mogen als christenen niet aan de kant staan. Carrière is geen besmet woord en je vindt in de bijbel geen aanwijzingen dat welvaart en rijkdom verboden zijn. Wel gaan recht en gerechtigheid boven alles.

God wil alleen niet dat we zo druk bezig zijn met werk, opleiding of carrière dat we hem vergeten of het werk in zijn gemeente verwaarlozen. Hij wil dat ons hart op hem gericht blijft. Een belangrijk principe dat je kunt toepassen is dat van het 'eerstgeborene' uit Exodus 13:2. Het eerste en beste deel is voor God bestemd. Hij wil niet afgescheept worden met wat wij overhouden aan geld en tijd als we alle andere dingen gedaan en gekocht hebben.

Zegen
Als je dat principe volgt, dus het beste deel voor God bestemt, dan rust daar ook Gods zegen op. Je komt dan volgens de profeet Maleachi niets tekort, je zult juist meer overhouden.

In Maleachi 3:10 daagt God zijn volk uit: als jullie je tienden aan mij geven, zal ik de hemelse sluizen openzetten en daalt er zegen in overvloed neer op jullie land. Je hoeft niet altijd letterlijk het 'tiende deel' van alles af te staan. Het gaat ook om de manier waarop je geeft. Als je geeft met je hart, is het kleinste al goed voor God en zal hij het zegenen (lees maar wat Jezus zegt in Marc. 12:41-44).

De omstandigheden zijn beroerd, er is tegenwerking en nauwelijks geld en toch wil God dat de tempel gebouwd wordt, hij daagt het volk uit. Als je ook in moeilijke omstandigheden toch je tijd en je geld offert, zul je veel zegen terugontvangen.

Lees hier nog eens verder

Aanvulling : Carrière en omgaan met geld

Juda ligt in puin als de mensen na de ballingschap weer terugkomen. De huizen, de tempel en de economie moeten van de grond af weer worden opgebouwd. Enthousiast begint men eraan, maar als er tegenwerking komt, wordt de tempelbouw stilgelegd. Het lijkt helemaal zo gek nog niet om eerst de huizen en de economie weer op te bouwen. Des te meer tijd en geld is er straks voor de tempel en de tempeldienst. En God wil toch dat we hard werken en het land weer laten bloeien? Maar de profeet Haggai zegt dat er geen zegen rust op al dat andere werk, omdat de tempelbouw verwaarloosd wordt, en hij heeft gelijk. Er spelen namelijk diepere motieven, die ook voor vandaag gelden.

Carrière maken mag

God wil zeker wel dat we ons bemoeien met de maatschappij. We mogen als christenen niet aan de kant staan. Carrière is geen besmet woord en je vindt in de bijbel geen aanwijzingen dat welvaart en rijkdom verboden zijn. Wel gaan recht en gerechtigheid boven alles.

God wil alleen niet dat we zo druk bezig zijn met werk, opleiding of carrière dat we hem vergeten of het werk in zijn gemeente verwaarlozen. Hij wil dat ons hart op hem gericht blijft. Een belangrijk principe dat je kunt toepassen is dat van het 'eerstgeborene' uit Exodus 13:2. Het eerste en beste deel is voor God bestemd. Hij wil niet afgescheept worden met wat wij overhouden aan geld en tijd als we alle andere dingen gedaan en gekocht hebben.

Zegen

Als je dat principe volgt, dus het beste deel voor God bestemt, dan rust daar ook Gods zegen op. Je komt dan volgens de profeet Maleachi niets tekort, je zult juist meer overhouden.

In Maleachi 3:10 daagt God zijn volk uit: als jullie je tienden aan mij geven, zal ik de hemelse sluizen openzetten en daalt er zegen in overvloed neer op jullie land. Je hoeft niet altijd letterlijk het 'tiende deel' van alles af te staan. Het gaat ook om de manier waarop je geeft. Als je geeft met je hart, is het kleinste al goed voor God en zal hij het zegenen (lees maar wat Jezus zegt in Marc. 12:41-44).

De omstandigheden zijn beroerd, er is tegenwerking en nauwelijks geld en toch wil God dat de tempel gebouwd wordt, hij daagt het volk uit. Als je ook in moeilijke omstandigheden toch je tijd en je geld offert, zul je veel zegen terugontvangen.
 


 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the BiblE

great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)