HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL

II TIMOTHEÜS

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De Studiebijbel is uitermate geschikt om de Bijbel te leren verstaan.

Je kunt een keus maken uit onderstaande tabel voor verdere studie
---- In de linkerkolom kies je een bijbelboek met uitleg
----  Er onder in de linkerkolom commentaren bij een bijbelboek
 In de rechterkolom zie je het kommentaar

 Terug naar de Inleiding van deze serie

BIJBELBOEKEN
met UITLEG
1e lijst in deze kolom
+
DE COMMENTAREN
2e lijst in deze kolom
COMMENTAAR op BIJBELBOEK

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggaï Zacharia Maleachi


Nieuwe Testament


Mattheüs Marcus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten Efeziërs Filippensen Kolossensen1 Tessalonicensen2 Tessalonicensen 1 Timotheüs 2 Timotheüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

KIES HIERONDER COMMENTAAR op een
BIJBELBOEK

OT


Genesis

Exodus

Leviticus
 

Numeri

Deuteronomium

Jozua
 
Richteren
 
Ruth
 
1 Samuël

2 Samuël
 
1 Koningen
 
2 Koningen
 
1 Kronieken

2 Kronieken
 

Ezra
 
Nehemia
 
Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied


Jesaja


Jeremia


Klaagliederen van Jeremia

Ezechiël

Daniël


Hosea

Joël


Amos


Obadja


Jona


Micha


Nahum


Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

NT

Matthëus


Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen


1 Korinthiërs


2 Korinthiërs


Galaten

Efeziërs

Filippensen


Kolossensen

1Thessalonicensen

2Thessalonicensen

1 Timothëus

2 Timothëus

Titus

Filemon

Hebrëen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

 
Judas

Openbaring


II TIMOTHEÜS


De Tweede brief van Paulus aan Timoteüs (vaak kortweg 2 Timoteüs genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het is een brief van Paulus aan Timoteüs. De brief telt 4 hoofdstukken.

Deze brief werd vermoedelijk een jaar na de vorige geschreven, en werd door de hand van Tychicus verzonden. Zie ook de opmerkingen over ontstaan in de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.

Deze tweede brief aan Timotheüs heeft Paulus vanuit zijn gevangenschap te Rome geschreven, toen hij wist, dat hij niet lang meer te leven zou hebben.

Timotheüs is dan in Efeze.

Paulus vraagt hem om naar Rome te komen. Paulus verlangt ernaar hem te zien. Ook al omdat veel anderen hem verlaten hebben.

Tenslotte dringt hij er nogmaals op aan zo spoedig mogelijk te komen, liefst nog vóór de winter.

De brief bevat een aansporing aan zijn "zoon" Timoteüs, vanuit Rome, waar hij voor de tweede keer gevangen zit. Tychicus is de drager van de brief. In de brief spoort Paulus Timoteüs aan voor de winter bij hem te komen, en Markus (vermoedelijk Johannes Markus) mee te brengen. Hij vermoedt dat zijn einde nadert (2 Tim. 4:6) en spoort Timotheus aan standvastig te blijven onder de vervolging (1:6-15).

Volgens Hebreeën 13:23 werd Timoteüs gevangen gezet en vrijgelaten, maar uit de context is niet duidelijk of dit te Rome was.

Het is een soort testament.

Paulus zit gevangen in Rome (zie 1:8,17) en verwacht dat hij ter dood gebracht zal worden (zie bijvoorbeeld 4:6-8 en 4:18). Met deze brief wil hij voor zijn dood nog één keer een paar dingen uitleggen.

De brieven van Paulus aan Timotheus zijn geschreven aan het eind van Paulus leven, met de bedoeling de jongere Timotheus een hart onder de riem te steken en hem aanwijzingen te geven voor zijn dienst in Efeze. Daarbij geeft hij met name in de eerste brief ook allerlei aanwijzingen over hoe christenen zich dienen te gedragen. Het was aan Timotheus erop toe te zien dat dit onderwijs weer doorgegeven werd aan anderen die weer betrouwbaar zouden zijn weer anderen te onderwijzen.

In de brief wordt Timoteüs persoonlijk aangesproken: hij moet trouw blijven aan wat hem door Paulus is geleerd. Hij moet zich niet laten verleiden mee te gaan met een andere, verkeerde leer. Net als bij 1 Timoteüs kun je ervan uitgaan dat de brief niet alleen voor Timoteüs bedoeld is, maar ook voor andere lezers. In de hoofdstukken 2 en 3 gaat het over mensen die Timoteüs weg willen halen bij de waarheid. Het gaat daarbij over de 'laatste dagen', de tijd vlak voor de komst van het koninkrijk van God. Dat zal een moeilijke tijd worden, mensen zullen hun best moeten doen om het geloof vast te houden.

Hoofdstuk 1
Schrijver. Lezer. Groet

Dankzegging

Vermaning tot volharding

Hoofdstuk 2

De dienst van Timotheüs

De houding tegenover de dwaalleraars

Hoofdstuk 3
Tekening der dwaalleraars

Het nut der heilige schriften

De naaste toekomst

Hoofdstuk 4

Laatste vermaningen


2 Timoteüs 1

Echt geloof, is dat eigenlijk wel mogelijk? Vandaag wordt ons geloof regelmatig onder druk gezet. Er gebeurt zoveel en er zijn zoveel vragen.
De apostel Paulus zit gevangen. Vanuit zijn gevangenis schrijft hij een brief aan Timoteüs in Efeze. Hij weet, dat het geloof van zijn leerling onder druk staat. Het is ook niet niks, als die bewonderde leraar van je gevangen zit. Toch twijfelt Paulus niet aan Timoteüs' geloof. Hij kent hem als een oprecht kind van God. Trouwens ook zijn moeder en grootmoeder waren echte gelovigen.
Van belang is niet, dat je op alle vragen een antwoord krijgt. Van belang is wel, dat je het geloof kunt zien leven in concrete personen die je regelmatig ontmoet.

2 Timoteüs 2

Is dat niet een beetje te gemakkelijk? Ook al zijn wij ontrouw, God blijft trouw. Werkt dat niet in de hand, dat wij doen wat wij willen? God laat ons immers toch nooit los.
Als je misbruik maakt van de goedheid van God, dan ga je met zo'n uitspraak aan de haal. Maar als je van Hem houdt, en je zet je voor Hem in, vind je in zo'n tekst een geweldige steun.

2 Timoteüs 3

In Efeze waren dwaalleraars actief. Timoteüs had het er maar moeilijk mee Paulus maant hem tot nuchterheid. 'Blijf jij bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen.' Hij wijst hem ook op het nut van de Schrift.
Dwaalleraars komen wij niet of nauwelijks tegen. Wij leven in een beschermd klimaat.
Vragen zijn er wel. Die kunnen ons zelfs bang maken. Maar als je de bijbel leest, kom je een heel eind. Wel goed lezen, dus niet haastig, om maar gauw een antwoord te hebben.

2 Timoteüs 4

Al die groeten: het lijkt zo menselijk. En als iets te menselijk op ons overkomt, denken wij al gauw aan concurrentie met het goddelijke. Maar waarom eigenlijk?
Ze staan gewoon naast elkaar: Timoteüs, Paulus' beste vriend, God, die te prijzen is tot in eeuwigheid, Prisca, Aquila, Erastus, Claudia, Timoteüs nog een keer, God nog een keer.
Zo moet het ook. Als mens heb je met God, maar ook met mensen te maken. En ieder blijft zichzelf. De mens blijft mens en God blijft God.


2 Timotheus 3:16

Alle Schrift is van God ingegeven en

nuttig om te leren, te weerleggen, te

verbeteren en te onderwijzen in de

gerechtigheid


.

 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)