HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Uitleg van de Heilige Schrift - Inleiding

Naar INHOUDSOPGAVE 

Het evangelie is niet alleen bedoeld voor onszelf. Elke generatie behoort uitleg te krijgen over het goede nieuws van Jezus Christus. Wanneer een generatie geen goede schriftuitleg krijgt, zal de generatie daarna er onder gaan lijden. De andere kant is ook waar. Als er een opwekking is geweest zie je dat de daarop volgende generatie ontzettend veel ‘voordeel’ heeft, waar veel goede dingen uit voortkomen. Kortom: uitleg van de Heilige Schrift - de Bijbel - is voor ons allemaal van het grootste belang.

Uitleg 000 - INLEIDING


Geloofsleer heeft, terecht, zeer hoge gedachten van de Heilige Schrift. Dat komt uit in de geloofsleer die spreekt van de le inspiratie. We gaan uit van het feit dat Gods Woord  is ingegeven door de Herilige Geest. Dat betekent dat de woorden van betekenis zijn en dat het niet alleen maar om zinsconstructies gaat, maar dat we geloven dat Gods Geest Zich van woorden bedient en dat die woorden niet willekeurig vervangen kunnen worden door andere.

De Heilige Geest kan inleiden in al de Waarheid, in de gehele Waarheid en de rechte uitleg, en ook toepassing geven voor de dagelijkse praktijk en voor het hart. Elke exegeet zou moeten bidden: ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest.’

Als we voor onszelf de Bijbel lezen en proberen te begrijpen en toe te passen, zullen we de Bijbel interpreteren. Vaak hebben we een bepaald idee van de betekenis als we de bijbeltekst lezen. Maar komt dit ook overeen met de echte betekenis van de tekst, zoals de oor-spronkelijke menselijke auteurs (en via hen de Goddelijke Auteur) dit bedoeld hebben?

Al met al een blijk van eerbied voor het Woord Gods is de uitleg, want wie bovenstaande belijdt en gelooft, zal niet lichtvaardig met de uitleg van het Woord omgaan, integendeel. Dan worden constructies van belang, dan gaan zaken als tekstverband meetellen, dan gaan we niet met Gods Woord om alsof het een boek is met losse spreuken, die we zomaar uit hun verband kunnen plukken en onze inhoud daaraan geven.

Velen zijn zich niet bewust van het feit dat we altijd interpreteren als we lezen. Ze lezen de Bijbel alsof de betekenis klip en klaar is wat er staat, alsof de betekenis naadloos aansluit op onze tijd, taal en cultuur, ons denken, onze gemoedstoestand van dat moment. Ik wil niet zeggen dat God niet direct tot ons kan spreken door zijn Woord, maar ik wil wel zeggen dat je zeer voor-zichtig moet zijn om bij voorbaat aan te nemen dat „jouw begrijpen van de tekst‟ overeenkomt met „Gods bedoeling met de tekst‟.

We lezen de Bijbel en proberen te achterhalen wat datgene wat we lezen voor ons te beteken heeft?
Twee zaken komen hierbij naar voren die nauw met elkaar verbonden zijn, namelijk exegese en hermeneutiek.
Exegese is de uitleg van de bijbeltekst, het achterhalen van de oorspronkelijke bedoeling van de auteur.
Hermeneutiek is het bepalen van de betekenis van de bijbeltekst voor ons, hier en nu.

Als we de Bijbel lezen en/of uitleggen, dan hebben we een aantal uitgangspunten:

1) De Bijbel is Gods Woord en daarom gezaghebbend voor leer en leven.
2) Er is één Goddelijke Auteur en dus een Goddelijke eenheid in de bijbel: één boek, niet 66 afzonderlijke boeken. Dit komt o.a. tot uiting in de ene bood-schap van het heil in Jezus Christus welke uit de gehele Bijbel naar voren komt.
3) Er zijn een heleboel menselijke auteurs, dus er is verscheidenheid.
4) Bijbellezen doe je biddend, in afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Consequenties van de uitgangspunten:

1) De Bijbel is gezaghebbend, niet jouw of mijn uitleg van de bijbel. Hierboven is uitgelegd dat tussen de tekst van de Bijbel en jouw interpretatie daarvan de stappen exegese en hermeneutiek zitten. In meerdere of mindere mate, bewust of onbewust, vindt dit altijd plaats. En aangezien onze exegese en hermeneutiek menselijk en dus beperkt zijn, moeten we altijd voorzichtig en terughoudend zijn om onze leer of toepassing gezaghebbend te verklaren. Je moet bescheiden zijn in je „waarheidsclaims‟ als zou jouw uitleg de waarheid zijn. Gods Woord is betrouwbaar, maar ons begrijpen van Gods Woord niet perse. Sta open voor de mogelijkheid dat een andere uitleg ook een kern van waarheid kan bevatten en dat je het zelf misschien bij het verkeerde eind kan hebben. Maak niet te snel van een bepaalde uitleg een essentieel leerstuk als zouden andersdenkenden geen ware christen kunnen zijn met wie je in één kerk kan zitten. Als dat het resultaat van de bijbelstudie is, dan komt de goddelijke boodschap van de Bijbel niet tot zijn recht. Immers, Jezus‟ verlangen is dat „zij allen één zijn‟ (Joh. 17:11).

2) In zijn boodschap naar ons spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen. Dat wil niet zeggen dat er niet soms (schijnbare) tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, vergelijk bijvoorbeeld in Spreuken 24 de verzen 4 en 6 maar eens met elkaar. Ook is het niet altijd gemakkelijk om uit de verschil-lende verslagleggingen in de evangeliën te achterhalen wat er nu precies is gebeurd. Immers, soms lijken de beschrijvingen in de verschillende evangeliën elkaar tegen te spreken. Het doel van bijbelstudie is echter niet om alle schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel op te lossen, alsof God ons een puzzelboek heeft gegeven met de opdracht om de stukjes goed te leggen. Het doel van de Bijbel is en blijft dat God met zijn boodschap ons hart wil bereiken.
Daarbij is het goed om te bedenken dat een bijbeltekst nooit in isolatie staat. De Bijbel is niet een verzameling losse teksten. De tekstnummering is pas veel later bedacht. Oorspronkelijk waren het doorlopende verhalen. De brieven van Paulus, om iets te noemen, zijn brieven die erom vragen om in hun geheel gelezen te worden. En in 2 Petrus 1:20,21 staat: “Dit moet u vooral weten, dat geen profetie van de Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” Evenmin als profetieën kun je ook niet bijbelteksten in isolatie lezen en uitleggen. Het gaat om het geheel van de onmiddellijke context, het hoofdstuk, het bijbelboek en de Schrift.

3) De bijbelboeken zijn over een periode van 2000 jaar geschreven in een andere tijd, een andere cultuur en met een andere taal dan de onze. Om te begrijpen wat de auteurs bedoelden, moet je dus drie kloven overbruggen: taal, tijd, cultuur. Dit is een essentieel onderdeel van elke bijbeluitleg, bijbelstudie of preek. Maar het belang hiervan wordt maar al te gemakkelijk vergeten. In een goede exegese probeer je precies dit te doen: de kloven van taal, tijd en cultuur overbruggen.

4) Ondanks dat we bidden om de leiding van de Heilige Geest, blijf je zelf verantwoordelijk voor jouw bijbeluitleg. Wees altijd bereid om jouw uitleg van de Bijbel toe te lichten en te laten toetsen door andere uitleggingen (en uiteraard door de Schrift zelf). Als je dit niet doet, kun je in allerlei dwaalleer verstrikt raken..

Pas op voor de valkuilen:

De thematische valkuil: Je bedenkt een boodschap of thema, waarvan je overtuigd bent dat deze bijbels is, en je zoekt daar teksten bij die dit thema ondersteunen. Het is redelijk makke-lijk om een bijbelstudie of preek op die manier vol te praten, waarbij je een reeks teksten aan elkaar breidt.

De exegetische valkuil: Het negeren van de context. Hierbij wordt een tekst, of een gedeelte, uit zijn verband gehaald en uitgelegd. Er wordt geen recht gedaan aan de bedoeling van de tekst zoals deze uit de context duidelijk wordt.

De hermeneutische valkuil: Direct van de bijbeltekst naar de toepassing gaan. Je gaat ervan uit dat de bijbeltekst voor zichzelf spreekt en volstrekt duidelijk is. Je slaat dan de stap van de exegese, de uitleg van de tekst, over.

De valkuil dat je bijbelse leer baseert op duistere, onduidelijke passages: Het is een belangrijke hermeneutische regel dat je de bijbelse leer baseert op de heldere, duidelijke passages. De duistere Schriftplaatsen laat je verlichten door de heldere.

De valkuil dat je de uitleg van een tekst baseert op algemene christelijke leerstellingen: Maar al te gemakkelijk trappen we in de valkuil om de bijbeltekst te willen verklaren vanuit onze algemene christelijke kennis.

De valkuil van het „vergeestelijken‟ („allegorische bijbeluitleg‟ of „allegorese‟): De gedachte hieraan ten grondslag is het (op zichzelf bijbelse) idee dat elk bijbelgedeelte ons iets te zeggen heeft.

De valkuil van de „letterlijke uitleg‟: Velen beweren, als weerwoord tegen een vergeestelijkende uitleg van de OT profetieën, dat ze de Bijbel letterlijk uitleggen van kaft to kaft. Het klinkt heel geestelijk met de gedachte dat je de Bijbel serieus neemt, maar toch is dit een valkuil.

Naar INHOUDSOPGAVE van deze verzameling uitleggingen

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)