HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Uitleg van de Heilige Schrift - INHOUDSOPGAVE

Het evangelie is niet alleen bedoeld voor onszelf. Elke generatie behoort uitleg te krijgen over het goede nieuws van Jezus Christus. Wanneer een generatie geen goede schriftuitleg krijgt, zal de generatie daarna er onder gaan lijden. De andere kant is ook waar. Als er een opwekking is geweest zie je dat de daarop volgende generatie ontzettend veel ‘voordeel’ heeft, waar veel goede dingen uit voortkomen. Kortom: uitleg van de Heilige Schrift - de Bijbel - is voor ons allemaal van het grootste belang.

Maak hieronder een keus

1. Kracht van God tot zaligheid Rom. 1 : 8 - 15
2. Van een dienstknecht van Jezus Christus aan geliefden Gods Rom. 1 : 1-7
3. Voor ieder die gelooft Rom. 1 : 16, 17
4. Niet te verontschuldigen Rom. 1 : 18-32
5. Zonder aanneming des persoons Rom. 2 : 1-11
6. Jood en heiden op één hoop Rom. 2 : 12-24
7. Wat is een Jood? Rom. 2 : 25-29
8. Is God een gevangene van Zijn eigen trouw? Rom. 3 : 1-8
9. Alle mond gestopt Rom. 3 : 9-20
10. Sola Fide Rom. 3 : 21-31
11. De vader van alle gelovigen Rom. 4 : 1-12
12. God is een Man van Zijn Woord Rom. 4 : 13-25
13. Krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden Rom. 5 : 1-11
14. Adam – Christus Rom. 5 : 12-21
15. Verenigd met Hem Rom. 6 : 1-14
16. Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart Rom. 6 : 15-23
17. De los-van-Christus-beweging Rom. 7 : 1-12
18. De komma van Rom. 7 : 14 Rom. 7 : 13-26
19. De windkracht van de Pinkstergeest Rom. 8 : 1-16
20. Zuchten en hunkeren Rom. 8 : 17-27
21. Meer dan overwinnaars Rom. 8 : 28-39
1. Zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden (Rom. 9 : 1-13)
2. De Pottenbakker en het leem (Rom. 9 : 14-29)
3. Sisyphus-arbeid (Rom. 9 : 30-10 : 3)
4. Niet half lezen (Rom. 10 : 4-13)
5. Wie heeft onze prediking geloofd? (Rom. 10 : 14-21)
6. Heeft God Zijn volk verstoten? (Rom. 11 : 1-10)
7. Het slaande hart van de mensheidsgeschiedenis (Rom. 11 : 11-15)
8. Leren en doen (Rom. 11 : 16-24)
9. Een brandend thema (Rom. 11 : 25-36)
10. Praktisch christendom (Rom. 12 : 1-8)
11. Een lied der liefde (Rom. 12 : 9-21)
12 Het wettig gezag (Rom. 13 : 1-7)
13. Het is de hoogste tijd (Rom. 13 : 8-14)
14. Christelijke verdraagzaamheid (Rom. 14 : 1-12)
15. Loop elkaar niet voor de voeten (Rom. 14 : 13-23)
16. Op elkaar aangewezen (Rom. 15 : 1-13)
17. Tot aan de einden der aarde (Rom. 15 : 14-33)
18. Ik geloof de gemeenschap der heiligen (Rom. 16 : 1-16)
19. Geloofd zij de alleen wijze God (Rom. 16 : 17-27)
1. 1 Korinthe introductie
2. 1 Kor. 1: 1-9 Aan de gemeente van God te Korinthe
3. 1 Kor. 1: 10-16 Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is
4. 1 Kor. 1: 17-25 De Grieken een dwaasheid, de Joden een ergernis
5. 1 Kor. 1:26 - 1 Kor. 2 : 5 Dat stelt niets voor
6. 1 Kor. 2 : 6-9 Ongezien, ongehoord en ongedacht
7. 1 Kor. 2 : 10-16 In het perspectief van de Geest
8. 1 Kor. 3: 1-9 Een teken van onvolwassenheid
9. 1 Kor. 3:10-23 De gemeente als tempel van God
10. 1 Kor.4:1-8 In het blikveld van God
11. 1 Kor. 4 : 9-13 Via dolorosa
12. 1 Kor. 4 : 14-21 Navolging
13. 1 Kor. 5 : 1-8 Geestelijke gezondheidszorg
14. 1 Kor. 5: 9 - 1 Kor. 68 Doodzwijgen en bekvechten
15. 1 Kor. 6 : 9-20 Gij zijt duur gekocht
1. 1 Kor. 7:1, 2 Huwelijksperikelen
2. 1 Kor. 7:3-6 Afstand nemen van elkaar is nog geen afstand doen van elkaar
3. 1 Kor. 7:7-1 3 Blijf op uw post
4. 1 Kor. 7:14-2 4 Ieder in zijn eigen roeping
5. 1 Kor. 7:25-34 Op doorreis
6. 1 Kor. 7:35-40 Trouwen is goed - niet trouwen beter
7. 1 Kor. 8:1-6 De liefde sticht
8. 1 Kor. 8:7-13 Laat uw broeder niet vallen
9. 1 Kor. 9:1-10 Men zal een dorsende os niet muilbanden
10. 1 Kor. 9:11-18 Het Evangelie kost niets
11. 1 Kor. 9:19-27 Training
12. 1 Kor. 10:1-11 De les der geschiedenis
13. 1 Kor. 10:12-22 Die meent te staan, zie toe dat hij niet valle
14. 1 Kor. 10:23-33 Naar eer en geweten handelen
15. 1 Kor. 11:1-6 Stijlvol gemeenteleven
16. 1 Kor. 11:7-16 De taal van de symbolen
17. 1 Kor. 11:17-25 Aan de tafel des Heeren
18. 1 Kor. 11:26-34 Beproeft uzelf
1. 1 Kor.12:1-3 Het signalement van de geestelijke mens
2. 1 Kor.12:4-8 De diversiteit van de Geest
3. 1 Kor.12:9-11 Een Geestdoorademd bestaan
4. 1 Kor.12:12-25 Het wonder van het menselijk lichaam
5. 1 Kor.12:26-31 Grootbrengen door kleinhouden?
6. 1 Kor.13:1-7 De uitnemender weg
7. 1 Kor.13:8-13 De liefde overleeft zichzelf
8. 1 Kor.14:1-7 Is tongentaal iets stichtelijks?
9. 1 Kor.14:8-17 Eens als de bazuinen klinken
10. 1 Kor.14:18-26 Orde op zaken
11. 1 Kor.14:27-40 Waarschuwing tegen dominantie
12. 1 Kor.15:1-7 Een feestelijk heilsfeit
13. 1 Kor.15:8-22 De overstap
14. 1 Kor.15:23-29 De dag van Zijn toekomst
15. 1 Kor.15:30-43 Wordt vervolgd
16. 1 Kor.15:44-53 Het tegoed op de hemelse bankrekening
17. 1 Kor.15:54-58 Daar juicht een toon
18. 1 Kor.16:1-12 Arrangement
19. 1 Kor.16:13-24 Een laatste appel in broederlijke verbondenheid
1. 2 Kor.1:1 en 2 Een brief van een ambassadeur van Christus
2. 2 Kor. 1:3-11 De God aller vertroosting
3. 2 Kor.1:12-20 Een man een man, een woord een woord
4. 2 Kor. 1:21 –2:4 Een tranenbrief
5. 2 Kor. 2:5-13 De liefde voert de boventoon
6. 2 Kor. 2:14-17 U zij de victorie
7. 2 Kor. 3:1-6 ‘Geestelijk drukwerk’
8. 2 Kor. 3:7-12 Het aureool van de Geest
9. 2 Kor.3:13-18 Spiegel van de heerlijkheid (Mozes of Christus)
10. 2 Kor. 4:1-6 Daar zij licht
11. 2 Kor. 4:7-18 De schat in aarden vaten
12. 2 Kor.5:1-10 Het Vaderhuis met vele woningen
13. 2 Kor.5:11-21 Ambassadeurs van het heil
14. 2 Kor.6:1-10 Dienstvaardig tot Zijn eer
15. 2 Kor.6:11-18 Het christelijk geloof is uniek en exclusief
1. 2 Kor. 7:1-7 Het open raam
2. Kor. 7:8-16 Tweeërlei droefheid
3. 2 Kor. 8:1-12 Collecteren voor de heiligen
4. 2 Kor. 8:13-24 Eerlijk alles delen
5. 2 Kor. 9:1-15 Gods onuitsprekelijke gave
6. 2 Kor. 10:1-11 Vechten tegen een karikatuur
7. 2 Kor. 10:12-11:4 De onaantastbaarheid van Christus’ bruidsgemeente
8. 2 Kor. 11:5-15 Gratis bediening
9. 2 Kor. 11:16-33 ‘Curriculum vitae’
10. 2 Kor. 12:1-10 Hemelse vergezichten/ helse verzoekingen
11. 2 Kor. 12:11-21 Betrouwbaar en toch verdacht
12. 2 Kor. 13:1-13 De proef op de som
1. De grondwet van de christelijke vrijheid Inleiding
2. Stilte voor de storm Gal. 1:1-5
3. Geen ander Evangelie Gal. 1:6-11
4. Een ware godgeleerde Gal. 1: 12-16a
5. Onafhankelijkheid van mensen Gal. 1 : 16b-24
6. Een kerk zonder Israël? Gal. 2 :1-10
7. Een heilloze aanvaring of een heilzaam conflict? Gal. 2: 11-16
8. Onbewoonbaar verklaard Gal. 2 : 17-21
9 . In de schoot van Abraham Gal. 3:1-9
10. Vloek en zegen Gal. 3:10-18
11. De functie van de wet Ga!. 3 : 19-29
12. Abba, Vader Gal. 4: 1-7
13. Toen en nu Gal. 4 : 8-20
14. Wees vrolijk, gij onvruchtbare... Gal. 4 : 21-31
15. Op vrije voeten Gal. 5: 1-12
16. De trektocht van de Geest Gal. 5:13-26
17. Geadeld door de Geest Gal. 6: 1-6
18. God laat Zich niet bespotten Gal. 6: 7-13
19. Gestigmatiseerd Gal. 6: 14-18
1. Ef.1:1-10 De ademtocht van de kerk
2. Ef.1:11-23 Het geheim van de gemeente
3. Ef.2:1-10 Een zondig verleden-een genaderijk heden
4. Ef.2:11-22 Hij is onze vrede
5. Ef.3:1-13 De onnaspeurlijke rijkdom van Christus
6. Ef.3:14-21 Het klokkentouw van het gebed
7. Ef.4:1-6 De eenheid van de gemeente: gave en opgave
8. Ef.4:7-16 'Gaven tot der mensen troost'
9. Ef.4:17-24 De oude en de nieuwe mens
10. Ef.4:25-32 Leven in herstelde relaties
11. Ef.5:1-7 'Imitatio Dei'
12. Ef.5:8-17 Ontwaakt, gij die slaapt..
13. Ef.5:18-24 'Vader, ik zal zingen'.
14. Ef.5:25-33 Een grote verborgenheid
15. Ef.6:1-9 De gezinskring
16. Ef.6:10-17 De gehele wapenrusting van God
17. Ef.6:18-24 Een oproep tot gebed, personalia en zegengroet
1. Fil.1:1-2 'Gaudeo, gaudete'
2. Fil.1, 3-11 Dankzegging en voorbede
3. Fil.1:12-20 Het nochtans van de Christusverkondiging
4. Fil.1:21-30 Aan de frontlinie
5. Fil.2:1-5 Hij gaat vooraan
6. Fil.2:6-11 De Christologische hymne
7. Fil.2:12-18 Sterren in de nacht
8. Fil.2:19-30 Informatica
9. Fil.3:1-8 Een nieuwe rekenmethode
10. Fil.3:9-14 Opdat ik Hem kenne
11. Fil.3:15-21 Wandelen naar hemelse maatstaven
12. Fil.4:1-9 Om met een lantaarntje te zoeken
13. Fil.4:10-23 Dank en lof, groet en zegen
1. Kol.1:1,2 Van Paulus aan Kolosse
2. Kol.1:3-14 Dank en voorbede
3. Kol.1:15-20 De verhevenheid van Jezus Christus
4. Kol.1:21-29 Wond'ren van genade alleen
5. Kol.2:1-10 Zeker weten
6. Kol.2:11-19 Wat ontbreekt u eigenlijk nog?
7. Kol.2:20-3:7 Voorgoed voorbij, eeuwig blij
8. Kol.3: 8-17 De band der volmaaktheid
9. Kol.3:18-4:6 De huiskring, de binnenkamer en de buitenwacht
10. Kol.4:7-18 Saamhorigheid van het beste soort
1. 1 Thess.1:1-4 Een rijk gezegende gemeente
2. 1 Thess.1:5-2:2 Goed begonnen, helemaal gewonnen
4. 1 Thess.2:13-20 Palma sub pondere crescit
3. 1 Thess.2:3-12 Evangelieverkondiging in minzaamheid
5. 1 Thess.3:1-13 Vast staan in de Heere
6. 1 Thess.4:1-12 Bewaar je oog,je hand,je mond, je oor,je voet
7. 1 Thess.4:13-18 Altijd met de Heere
8. 1 Thess.5:1-11 Waakzaam van het éne moment op het andere
9. 1 Thess.5:12-28 Kort en bondig, kort en goed
1. 2 Thess.1:1-4.doc
2. 2 Thess.1:5-12
3. 2 Thess.2:1-7
4. 2 Thess.2:8-17
5. 2 Thess.3:1-9
6. 2 Thess.3:10-18
1. Inleiding
2. 1 Timotheüs 1, 1-3 Van Paulus aan Timotheüs
3. 1 Timotheüs 1, 4-11 De Bijbel is geen fabeltjeskrant
4. 1 Timotheüs 1, 12-20 `Militia Christi'
5. 1 Timotheüs 2, 1-8 Eén bede vouwt de handen…
6. 1 Timotheüs 2, 9-15 Vrouwenspiegel
7. 1 Timotheüs 3, 1-10, 12, 13Leidinggeven
8. 1 Timotheüs 3, 11 en 14-16 De gemeente - pilaar en fundament
9. 1 Timotheüs 4, 1-8 Excentrieke godsdienst
10. 1 Timotheüs 4,: 9-16 Gave en opgave
11. 1 Timotheüs 5, 1-8 De broederschap geëerbiedigd
12. 1 Timotheüs 5, 9-16 De weduwendienst
13. 1 Timotheüs 5, 17-25 Kwetsbaar, maar niet onaantastbaar
14. 1 Timotheüs 6, 1-10 Christelijke tevredenheid
15. 1 Timotheüs 6 ,11-21 Strijd de goede strijd des geloofs
1 Weer een brief 2 Tim. 1:1-2
2 Een memorandum 2 Tim. 1:3-8
3 Blaast de bazuin 2 Tim. 1:9-18
4 Op zijn Paasbest 2 Tim. 2:1-8
5 Het Woord van God is niet gebonden 2 Tim. 2:9-15
6 Het eigendomsbewijs en kenteken van Gods gemeente 2 Tim. 2:16-26
7 Zware tijden 2 Tim. 3:1-9
8 Op de grote school 2 Tim. 3:10-17
9 De fakkelloop 2 Tim. 4:1-8
10 Eenzaam, maar niet alleen 2 Tim. 4:9-22
1. Op een zware post Titus 1, 1-4
2. Het wel en wee van de gemeente Titus 1, 5-9
3. Slapen op een vulkaan Titus 1, 10-16
4. Leringen wekken, voorbeelden trekken Titus 2, 1-10
5. Ik in Hem en Hij in mij Titus 2,11-15
6. Kwetsbaar en onaantastbaar Titus 3,1-7
7.Hoofdzaak - bijzaak Titus. 3, 8-15
1. Filemon 1-12 Eertijds onnut, nu zeer nuttig
2. Filemon 13-25 Als slaaf van huis – als broeder weer thuis

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)