HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Keuze voor live

Lees de Bijbelis de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Keuze voor Jezus

Lees de Bijbel

Wat weten we zeker over Jezus dat relevant en echt nuttig is voor iedereen vandaag? 

Bestaan er bepaalde basisfeiten en

duidelijke zekerheden over Jezus die een basis kunnen vormen voor realistisch objectief logisch geloof?

De bronnen

De bronnen om Jezus te kennen beginnen met de vier evangeliën en het boek Handelingen en bevatten verder uw persoonlijke spirituele ervaring en uw geloofstraditie, die nuttig kunnen zijn en ook deel kunnen uitmaken van het probleem. Hoe kom je aan je spirituele informatie? Wat zijn uw basisbronnen geweest voor religie, geloof, geestelijke leiding en kracht, en uw visie op God en op uzelf?
Wat hebben je ouders, familie en vrienden je over Jezus geleerd? Wat heeft uw kerk u geleerd en geconditioneerd om te geloven? Wat heb je zelf uitgedokjen? Wat is de rol geweest van gospelliederen en hymnen, samen met religieuze kunst en beelden bij het vormgeven van je kijk op Jezus? Vele bronnen hebben uw visie op Jezus gevormd.

Het zien door het donkere gordijn

Jezus is een vaag ongericht beeld voor ons allemaal. Te veel tegenstrijdige stemmen beweren de waarheid te spreken. De stemmen die het sterkst eisen dat ze de waarheid hebben, zijn vaak de meest onjuiste en misleidende. Religieuze groepen en kerken die absoluut gezag claimen en absolute gehoorzaamheid eisen, zijn meestal degenen die Jezus het meest reduceren tot een reeks overtuigingen, doctrines, regels en stellingen en die mensen ontmoedigen om voor zichzelf te denken en te genieten van de echte vrijheid van de Geest van Jezus in hun leven.

Wie is Jezus?

Jezus is "het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29, 36). Maar wat betekent dat? Meerdere lagen van verwarring en verkeerde informatie, samen met politieke, religieuze en financiële manipulaties, en vieringen van onwetendheid in de naam van God in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben onze toegang tot Jezus verduisterd. We zien Jezus inderdaad donker door een glas en niet face-to-face.

Waar is de kortere weg naar Jezus? Bestaat er een eenvoudige, ongenuiceerde visie op Jezus? Kunnen we een kort overzicht van de details van Jezus construeren dat gemakkelijk te begrijpen en relevant is voor elk individu hier en nu? Is een simpel beeld mogelijk? Ik geloof het wel.
De volgende stappen kunnen een nuttig kader zijn voor nieuwe richtingen in het kennen en volgen van Jezus.

Twaalf stappen om Jezus te herstellen  

1 Geef toe dat je een vage

onjuiste kijk op Jezus hebt en dat religie je heeft misleid en verward.

2 Wend je tot God die al in

je is als je basisbron voor het kennen en volgen van de Geest van Jezus.

3 Neem de tijd om de basisinhoud van de

vier evangeliën en het boek Handelingen te leren.

4 Stel alles in de Jezus-tradities

in vraag dat niet logisch is of je trouw blijft.

5 Zoek en schrijf een lijst op van

de acties en leringen van Jezus

in de evangeliën die iets menselijks en toegankelijks laten zien dat je realistisch kunt volgen en zelf kunt doen, zoals het accepteren en vieren van je eigen menselijkheid

en compassie hebben voor andere mensen.

6 Find or start a small group in your home that can provide a setting for
 dialogue, discussion, encouragement, learning, changing and growing.

7 Fearlessly face and challenge the misinformation and confusions about
 Jesus that seem to interfere most with your own acceptance of Jesus as
 real and relevant to you.

8 Start over in your own spiritual journey by letting go of legalistic
 judgmental religious literature, people and groups. Don't listen to the
 ignorant misinformation of fundamentalists and other forms of
 self-serving religious confusion.

9 Search for and find resources from other people both ancient and
 modern that also have struggled with their own understanding of Jesus and
 have challenged the traditions and tried to cut through the gloom to see the
 real Jesus. See also : the English page of HOLYHOME.NL

10 Accept yourself as you are, just as Jesus accepted himself, and build a self-esteem
 basis for being able to accept and follow the real Jesus that is beginning to emerge in
 your personal search and study.

11 Take others along with you in your journey of discovery and
 clarification whenever you have opportunity.

12 Act positively and with compassion on what you are learning and
 experiencing about the real Jesus.

Jesus in a simply vision

All of us are simply minds about many things. None of us completely master anything. Abandoning traditional visions of Jesus is not abandoning the real Jesus. Letting go of misinformation and confusions about Jesus is not letting go of the real Jesus. The reason that we are simply minds about Jesus is because we have been simply by religious manipulations and misinformation.

Jesus - His Names

God - Jezus wordt God genoemd in verschillende passages in de Bijbel. Samen met Zijn zondeloze leven, wonderen en opstanding uit de dood, staat Zijn bewering dat Hij God is standvastig (Johannes 20:28). Heer - In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een aanhef om een man van onderscheid te eren.

De discipelen gebruikten deze term om Jezus te groeten als hun leraar en meester (Matteüs 22:43-44). Woord - Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om de zending van Jezus te beschrijven.

De titel zegt Jezus' Godheid en eeuwige en absolute godheid (Johannes 1:1, 14). Messias - De langverwachte "gezalfde" die Israël zou verlossen.

Jezus kwam om de mensheid te verloederen van zonde en dood (Johannes 4:25-26). Alpha en Omega - Deze twee tekens waren de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet.

Deze beschrijvende titel drukt de eeuwige aard van God uit - het begin en het einde (Openbaring 1:8; 22:13). Redder - Jezus is de persoon die de mensheid redt van een eeuwigheid in de hel.

Verlosser - "Iemand die een ander bevrijdt of bevrijdt van moeilijkheden, gevaar of slavernij, meestal door de betaling van een losgeldprijs."

1 In het Nieuwe Testament wordt Jezus gezien als de ultieme Verlosser die Zijn leven gaf als losgeld (Marcus 10:45, Titus 2:14). Licht van de wereld - Jezus is de Persoon die ware kennis van God brengt.

Zij die dit licht verwerpen, oordelen over zichzelf (Johannes 8:12; 3:19-21). Lam van God - Deze titel verwijst naar het offersysteem van het Oude Testament waar God het bloed van dieren accepteerde als verzoening voor zonde (Johannes 1:29, 36).

Jezus' bloed verzoende de zonde! Heerser van de schepping - Christus bestond vóór de schepping van de wereld en Hij is er soeverein over (Openbaring 3:14).

Bemiddelaar - Omdat Jezus volledig God is, kan Hij God voor de mens vertegenwoordigen.

Omdat Hij volledig mens is, kan Jezus de mens voor God vertegenwoordigen. Verzoening is mogelijk (1 Timoteüs 2:5). Brood des Levens - Jezus is de enige leverancier van ware geestelijke voeding (Johannes 6:35).

Weg, Waarheid en Leven - Jezus is de enige weg naar de hemel, de enige bron van waarheid en de basis van al het leven (Johannes 14:6)!

Hoge verwachtingen van positieve verandering

We hebben hoge verwachtingen van positieve veranderingen in de manier waarop we allemaal relevante spirituele hulpbronnen en gezonde spiritualiteit vinden in een frisse blik op wie Jezus vandaag echt voor ons is in onze snel veranderende wereld. Op elk gebied van het leven worden we voortdurend uitgedaagd om 'los te laten en verder te gaan'. Of we: "loslaten en verder gaan", of we zijn dood in het water en zinken snel.

Paulus beschreef in Filippenzen 3:1-14 hoe hij uit het ene geestelijke huis en naar een andere plaats moest verhuizen om Jezus in zijn leven te hebben: "Ik tel alle dingen (legalistische oordelende religie) als verlies gezien de overtreffende waarde van het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, voor wie ik het verlies van alle dingen heb geleden, en tel ze als afval (letterlijk "dierlijke uitwerpselen"!) zodat ik Christus kan krijgen." Toen Paulus zei: "vergeten wat er achter ligt en vooruitgaan naar wat ons te wachten staat, ga ik verder naar het doel voor de prijs van de opwaartse roeping van God in Christus Jezus", liet hij misbruikmakende legalistische religie los om Jezus te leren kennen en te volgen.

Leven is veranderen. Leren en groeien vraagt en creëert verandering. Door nieuwe deuren lopen kan bedreigend zijn. Van vertrouwde grond afstappen op een nieuw pad kan eng zijn, maar op trillende zinkende grond blijven zitten kan dodelijk zijn. Als de traditionele beledigende religieuze beelden van Jezus niet voor je hebben gewerkt, laat dan los en ga verder met iets dat dat wel doet.

Lees ook: Het goede nieuws in een notendop - Samenvatting

LEES HET BOEK - DE BIJBEL VERANDERT JE LEVEN

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)