HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bidden van het 'ONZE VADER' Inleiding


De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Onze Vader die in de hemelen zijt

    

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed?Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebedbeschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeftgegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnenbegrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging enuitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versiesvan het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het helegebed, zodat duidelijk is waar de overweging en uitleg precies overgaat. Daarom volgt hier het onze Vader en daarna de overwegingen:

   ONLINE BIJBEL

Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te
hebben.(Fil.4:6) Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. Wemogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meerduidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Jekunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, omvoorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten nietverslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)

Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede   Amen

HET ONZE VADER                                              Hier een overzicht


De wijze waarop God hier wordt aangesproken komt voort uit de oeroudefamiliegodsdienst . Deze heeft in het oude Israël, zoals overigensin het gehele nabije Oosten altijd een rol gespeeld, met betrekking totgeboorte, dood, begraven, herdenken, huwelijk, en andere centralelevensbehoeften. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats ompersoonlijke vroomheid, maar om de dingen die nodig zijn om alsgemeenschap te kunnen voortbestaan. Het "Onze Vader" is dan ook niethet gebed van Jezus, maar een gebed, waarin het heil van degeloofsgemeenschap centraal staat: vandaar dat onze Vader.

"Onze" mag dan wel een bezittelijk voornaamwoord zijn, het gebruik vande meervoudsvorm toont dat ik die Vader met anderen zal moeten delen.Jezus nodigt mij al meteen uit om rondom te kijken, en anderen tebetrekken in dit gesprek – al was het in gedachten. Wat lastigvoor een op zichzelf gerichte mens? Niet, als ik oog hebt voor demeerwaarde van al die broers en zussen, die natuurlijk net als ik hungebreken hebben, maar vooral ook hun rijkdom. Misschien zal Hij hengebruiken om mij te helpen in mijn nood. Of misschien ben ik degeknipte man of vrouw om die andere te bereiken. Ik kan niet in gesprektreden met Hem, los van het besef dat ik verbonden ben met veleanderen, want Hij is ook hun Vader.

Hoewel ik mij in dit gebed voor even materieel afsluit van debuitenwereld, gebeurt innerlijk het tegendeel: ik open mijn gedachtenen mijn hart voor mijn Vader en voor de medemens. Ben ik onverschilligvoor wat rondom mij gebeurt, dan kan ik niet hopen op een goedeverbinding met hierboven.

Maar hoe dan ook, die Vader behoort ook mij een beetje toe: Hij is ervoor mij. Hij is in mij geïnteresseerd en stelt zich voor mijbeschikbaar. En dat zijn niet zomaar woorden, want Jahwehs geschiedenisis onlosmakelijk verbonden met die van de mens. Het lijkt alsof Hij"zijn geluk" aan het onze heeft gekoppeld.

Uitspraak over Vaderschap

"Onze Vader" is een uitspraak waarmee ik het vaderschap erken, en dusook het vaderlijk gezag. God gaf mij die godsdienstvrijheid: devrijheid om Hem al of niet als vader te aanvaarden. Hij behoort mijtoe, maar niet zoals een ingehuurde uitzendkracht of zoals eenspeeltje. Wel zoals een vader toebehoort aan zijn kind. Ik kan Hem dusniet bevelen en niet "gebruiken" zoals het mij past. Nu ik het OnzeVader bid, accepteer ik niet enkel dat Hij mijn Schepper is, ik erkendat Hij mijn Meerdere is op elk gebied, en gezag over mij maguitoefenen.

Maar veel meer nog, druk ik nu mijn verlangen uit naar een hechtefamiliale band. Hij is mijn vader in de rijke relationele betekenis.Hij wil voor mij zorgen, mij beschermen, mij liefhebben... in goede enkwade dagen, want Hij erkent mij als zijn kind. Voor mij zal Hij doorhet vuur gaan!

En Hij neemt mij au sérieux, Hij begeleidt mij naarvolwassenheid en gunt mij de vrijheid van een volwassen zoon, die zichverantwoordelijk weet om een leven uit te bouwen en daarbij gaandewegook mag beschikken over het familievermogen.

"Onze Vader" is dus een aanspreektitel die de toon zet van het gesprek:het wordt geen zakelijk contact, geen beleefdheidsbezoek, geenvrijblijvende informele babbel. Neen, ik ga opnieuw langs bij iemanddie heel veel om mij geeft. En ik zie er naar uit, want het zal mijgoed doen. Er vallen wel eens harde woorden - meer dan eens wordt ik opmijn plaats gezet en geconfronteerd met wat ik fout deed - maar ookdan, voel ik me niet verstoten: ik wordt door Hem bemind!

DIE IN DE HEMEL ZIJT


Uit het gedeelte, dat onmiddellijk voorafgaat aan het "Onze Vader"(Mattheus 6:5-8) kunnen we opmaken dat we worden opgeroepen tot eenhouding die voortkomt uit waarachtigheid. Als je bidt, als je mensenhelpt, als je vast, als je probeert om vroom te leven: doe dat dan nietopzichtig. God woont in het verborgene. Zou dat niet bedoeld zijn metdie woorden in de hemel? Het is dan niet een plaatsbepaling; maar eenverwijzing naar de verborgenheid van God: God is voorbij onze horizon.Dat betekent niet dat God veraf is: God is nabij en wordt ervaarbaarwaar mensen elkaar vergeven, voeden, bewaren en respecteren.

Met deze uitspraak onderscheid ik de Hemelse Vader van mijn biologischevader. Het wordt dus een gesprek van een andere orde, dan ik gewoon ben- mijn zintuigen zijn hier niet van tel. Ik mag Hem dan wel aansprekenmet "Onze Vader", tegelijk aanvaard ik dat zijn vaderschap met nietsvan deze wereld, vergelijkbaar is. Want met de woorden "die in dehemelen zijt" erken ik Gods verhevenheid. Hij overziet alles en isonaantastbaar. Ik denk niet te licht of te goedkoop over Hem: ikrespecteer Hem als geen ander.

Eerst leek die hemel een plaats, ver van mij verwijderd en dus moeilijkbereikbaar. Gebed was een gesprek naar een GSM met zwakke ontvangst -een verbinding van slechte kwaliteit met veel storing: een communicatiedie moeilijk tot stand komt en op ongelegen momenten weer afbreekt.

Maar nu besef ik dat Jezus die woorden anders bedoelde. Je moet Godaanbidden "in geest en waarheid", antwoordde Hij wanneer een vrouw Hemvroeg of zij moest bidden "op deze berg of in Jeruzalem." Neen, ik moetniet op bedevaart, mijn Vader is in de hemelen. Hij bevindt zich in eendimensie die voor mij, waar ik mij ook bevind, bereikbaar is. Eens mijnhart geopend is, duiden die woorden niet meer op afstand, maar opnabijheid. Hij is alomtegenwoordig – wat ik eertijds leerde,wordt nu persoonlijke ervaring. Hij is er wanneer ik wandel in debossen, wanneer ik thuis zit of op kantoor, midden in het lawaai van defabriek, in de metro… op voorwaarde dat ik er ben "voor Hem".

Vader is nabij voor wie Hem zoekt "in waarheid". De verbinding is dusslechts vrij van storing, wanneer mijn houding oprecht is. Ben ikaanmatigend en hautain, dan is die hemel heel ver weg, en laat God zichniet vinden. Ben ik bevooroordeeld, dan hoor ik slechts de echo vanmijn eigen denken.

Geen geloof zonder gebed


Openheid voor Gods liefde vormt het hart van het gebed. Bidden is antwoorden op Gods woord
dat tot ons wordt gericht. Alles wat ons tot christen maakt, haalt zijn kracht uit deze relatie
met God. Christelijke inzet, verkondiging en viering raken in ademnood als het gebed verstomt. Inderdaad, als onze diaconie niet vertrekt vanuit Gods liefde voor ons, dreigt ze stilaan te versmallen tot een ethisch humanisme zonder echte ontmoeting met de ander. Als we er niet bij bidden, verglijdt onze catechese tot propaganda of marketing. Dan verstomt het Goede Nieuws dat er Iemand tot ons hart wil spreken. Als ons gebed verkoelt tijdens de liturgie, verarmt de viering tot een religieuze opvoering zonder voeling voor het wonder van Gods komst. Werkelijk: waar het bidden ophoudt, sterft het geloof.

Vraag van de discipelen

Ze waren net teruggekeerd bij Jezus na een stageopdracht. Hij had zetwee aan twee uitgestuurd om het Goede Nieuws te melden aan de mensenin de dorpen. Hoe onzeker hadden ze zich gevoeld! Tot nu toe was hetJezus die altijd het woord voerde, die naar de mensen toeging encontact zocht; zij liepen achter Jezus aan, gewoon en veilig. Maar nuwaren zij zelf aan de beurt. En het lukte! De mensen hadden geluisterdnaar hun boodschap. Het klikte wanneer ze spraken over hoe goed God welwas. En ze hadden ook kinderen gezegend, en zieken gezalfd. Nu waren zeweer samen met de groep. En Jezus was aan het bidden. Al zo dikwijlshadden ze Hem willen vragen hoe Hij dat deed. Zo geconcentreerd. Zo volovergave. Nu durfden ze. ‘Heer, leer ons bidden zoals Jij datdoet’ vroeg iemand. Jezus leert ze bidden.

Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 116: Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?
 
Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die Godvan ons eist1; bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geestalleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom biddenen daarvoor danken2.
 
 1 Ps. 50:14, 15. 2 Mat. 7:7, 8; Luc. 11:9, 10; 1Tes. 5:17, 18.
Vraag 117: Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?
 
Antwoord: Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijnWoord aan ons geopenbaard heeft1, van harte aanroepen2 om alles wat Hijons geboden heeft te bidden3.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen4, om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen5.
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben6, dat Hij ons gebed, al zijnwij dat niet waard, om Christus' wil zeker verhoren wil7, zoals Hij onsin zijn Woord belooft heeft8.
 
 1 Joh. 4:22-24; Opb. 19:10. 2 Ps. 145:18-20; Jak. 4:3, 8. 3 Rom.8:26; Jak. 1:5; 1Joh. 5:14. 4 2Kron. 20:12; Ps. 143:2. 5 Ps. 2:11; Ps.51:19; Jes. 66:2. 6 Rom. 8:15, 16; 10:14; Jak. 1:6-8. 7 Dan. 9:17-19;Joh. 14:13, 14; Joh. 15:16; 16:23. 8 Ps. 27:8; 143:1; Mat. 7:8.
Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen?
 
Antwoord: Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben1, zoals deHere Christus dat samenvatte in het gebed dat Hij zelf ons geleerdheeft.
 
 1 Mat. 6:33; Jak. 1:17.
Vraag 119: Hoe luidt dat gebed?
 
Antwoord: Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Matteüs 6:9-13; Lucas 11:2-4.

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: Onze Vader?
 
Antwoord: Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons hetkinderlijk ontzag en vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebedgegrond moet zijn.
God is immers door Christus onze Vader geworden en Hij zal ons nog veelminder onthouden wat wij met waar geloof van Hem vragen, dan onzevaders ons aardse dingen weigeren1.
 
 1 Mat. 7:9-11; Luc. 11:11-13.
Vraag 121: Waarom wordt hieraan toegevoegd: die in de hemelen zijt?
 
Antwoord: Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van Godniet aards te denken1, en van zijn almacht alles te verwachten wat wijvoor lichaam en ziel nodig hebben2.
 
 1 Jer. 23:23, 24; Hand. 17:24-27. 2 Rom. 10:12

De toevoeging “in de hemel zijt”, zorgt ervoor dat dezeVader zich onderscheidt van alle andere vaders. Menselijke vaders zijnde vaders van het lichaam van hun kinderen. Onze hemelse Vader is deSchepper van alles wat bestaat. Hij is de Vader van onze ziel. Hijheeft ons geschapen voor de eeuwigheid. Zijn goedheid doet Hem van Zijnhoge Goddelijke troon afdalen en Hij heeft ons mensen uitverkoren omZijn kinderen te worden. Zo groot is Zijn goedheid, dat Hij ons mensenals Zijn kinderen wil. Zo groot is Zijn goedheid dat Hij, toen de tijddaar rijp voor was, onder ons heeft gewoond in de persoon van JezusChristus. Hijzelf heeft ons geleerd. Hijzelf heeft ons ook geleerd omHem onze Vader te noemen. Want Jezus heeft ons dit gebed niet geleerdals mens, maar als God. De Vader sprak door Jezus rechtstreeks met onsen leerde ons persoonlijk. Wat een grote genade!

Een prachtig gebed

1. Het eerste wat opvalt aan Jezus’ antwoord is de aanspreking.‘Onze Vader die in de hemelen zijt’. Zo begint Jezus’eigen gebed. Dat is de houding waarin we kunnen bidden. We naderenvan een vriendelijk Mysterie, zegt Jezus. Je mag het aanspreken met‘Vader’. Bij die Vader mag je even rusten en schuilen. Hieris alleen vertrouwen en veiligheid. Hier worden wij erkend en aanvaard,zoals wij zijn. Jezus heeft zo gebeden: in totaal vertrouwen op dievaderlijke God. Helemaal open en vol overgave, zoals een kind ook nietnadenkt als het zijn vader of moeder komt knuffelen. Bij die God komenwe op adem. Hij is ongelooflijk zacht, en tezelfdertijd zo sterk enbetrouwbaar – nog steviger dan de grond onder onze voeten. Webeleven een intense relatie met Hem. Nu kunnen we beginnenvragen…

2. Er zijn twee deeltjes in het gebed. Het eerste gaat helemaal overwat God verlangt. Dit is verrassend. Jezus leert ons om eerst en vooralopen te komen voor Gods nood, voor Gods verlangen over onze wereld. Welaten onze eigen vragen en problemen even los. Om mee te bidden met Godzelf! God heeft een droom over deze wereld. Wij dromen mee met Hem. Godhunkert naar een kosmos waar ruimte is voor Hem. Waar Zijn Naam magklinken, als een heldere klok die samenroept. Waar Zijn Rijk kansenkrijgt: God verlangt naar een samenleving waar respect is enverdraagzaamheid, verbondenheid en aandacht. Want zo is Hij zelf. Waarzijn Wil gebeurt in mensen die open staan voor Gods aanwezigheid. Zonederig is God dat Hij afhankelijk is van ons gebed.

3. Het tweede stukje van het Onze Vader gaat helemaal over de noden vande mensen. Er zijn er drie. Op de eerste plaats het dagelijks brood.Wij moeten kunnen leven. We hebben nood aan dagelijks voedsel.Merkwaardig: wij verdienen onze boterham, en toch vragen we erom aanGod. Dat leerde die mama aan haar jongste, zondag laatst. Hij wou zograag een appel. Maar eerst moest hij ‘asjeblieft’ zeggen.Wat hij ook deed. Een beetje onverstaanbaar, maar die moeder had hetbegrepen. En kleine Johannes was bezig met leren dat alles wat wehebben, eigenlijk een cadeau is. Asjeblieft. Dankjewel. Het tweede waarom gevraagd wordt is de vergeving van de schuld. Het lijkt moeilijk: wevragen aan God dat Hij ons vergeeft, en tezelfdertijd vergeven wemekaar. En toch is het zo: die twee bewegingen hangen aan mekaar. Godalleen kan ons vergeven. Dit lukt maar wanneer wij zelf ook vergeven,aan mekaar. Het derde waar we om vragen is nogal serieus: leid ons nietin bekoring maar verlos ons van het kwaad. Jezus bedoelt hier allevormen van kwaad. En die bekoring dan? Er is maar éénecht grote en gevaarlijke bekoring: denken dat het allemaal niet waaris; zeggen dat God niet bestaat en dat Zijn liefde voor ons veel temooi is om waar te zijn. Dit is een bekoring waar je zelf niet tegenopkunt. Daarom vragen we het aan God; dat Hij die bekoring van onswegneemt.

Bidden moet je leren

Er zijn veel volwassenen die het gevoel hebben dat ze niet kunnenbidden. Als de discipelen Jezus vragen: ‘Heer, leer onsbidden’ (Lukas 11:1), leert Hij hen een gebed dat wij kennen alshet ‘Onze Vader’. Hieruit kunnen we veel leren over bidden!

Allereerst zien we Gods karakter erin terug. God is een liefdevolleVader, bij wie de deur elk moment openstaat voor zijn kinderen, en dieervan geniet als zijn kinderen met Hem communiceren. Het maakt dan ookniet uit met hoeveel woorden dat gebeurt. Of het nu prachtige zinnenzijn, of maar enkele woorden. In Mattheüs 6:7 zegt Jezus zelfs datwe niet met ‘omhaal van woorden’ moeten bidden. God weet alwat we nodig hebben, vóór we erom vragen.
Uit dit gebed leren we ook dat we God dagelijks moeten vragen om wat wenodig hebben: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Datbetekent dat we iedere dag ook reden hebben om God te danken. We vragenHem iets, en ontvangen het ook van Hem.
Maar voordat we Hem iets vragen, zeggen we: uw naam worde geheiligd, uwkoninkrijk kome, uw wil geschiedde. Dit zegt opnieuw iets over Godskarakter. Hij is heilig. We mogen vragen wat we nodig hebben, maarwél vanuit de houding: uw wil geschiedde…
Om kinderen te leren bidden, is onze houding van levensbelang. Alsopvoeders zijn we voor kinderen op alle terreinen een voorbeeld, ook opgeestelijk terrein. En bidden hoort daarbij.
Net zoals een kind lichamelijk groeit, groeit het ook geestelijk. Eenkind van vijf bidt anders dan een kind van tien. Het is belangrijk dathet gebed past bij de leefwereld van het kind. Het is communiceren metGod, en communiceren doet ieder op zijn eigen niveau.

Samen bidden

In het ‘onze Vader’ vinden we niet één keerhet woordje ‘ik’. Het gebed is gericht op God én opelkaar. In gebed kunnen we elkaar vinden. Het zorgt voor eenheid. Alswe samen bidden: ‘Uw wil geschiedde’, dan moeten alleneuzen dezelfde kant op staan. Om in een gezin eenheid te bereiken, ishet heel belangrijk dat er samen gebeden wordt. Hardop, persoonlijk, envanuit de houding die Jezus ons leert. Ook is het belangrijk dat wekinderen de ruimte geven en stimuleren hardop te bidden. Aan tafel, of’s avonds voor het naar bed gaan. Het gezin is voor een kinddé basis om hardop te leren bidden. Hier voelt hij zich veilig.Het is dé plek waar hij zichzelf kan zijn, en dus ook kan lerendat hij zich veilig mag voelen bij God.

Persoonlijk bidden

Het persoonlijk gebedsleven van een kind kunnen we stimuleren door methen samen te bidden, bijvoorbeeld aan het eind van de dag. Op eenrustig moment en een rustige plaats (zie Mattheüs 6:6),bijvoorbeeld voor het naar bed gaan, kan de dag overdacht worden. Hethelpt als u als ouder eerst een gesprekje aanknoopt over wat er gebeurdis. Wat was goed en fijn, wat was juist niet leuk? Wat ga je Godvertellen vandaag? Waar ga je voor danken? En zijn er nog mensen voorwie je wilt bidden?
Belangrijk is dat het gebed iedere dag anders is. Standaard gebedenhebben het gevaar in zich dat ze opgezegd worden zonder er bij na tedenken. Met mensen praat je niet iedere dag over hetzelfde, zo wil ookde Here God graag afwisseling. ‘Wilt U mijn zondenvergeven’ is bijvoorbeeld te algemeen. Wat is er verkeerd gegaan?Of wat kon je goed doen, maar heb je niet gedaan? Als je het aan Godvertelt, wil Hij het graag vergeven.

Gebed vijf vingersEen hand heeft vijf vingers. Vijf vingers die ieder zouden kunnen staan voor een onderdeel van gebed:

De duim kunnen we opsteken

Hiermee zeggen we dat God goed is. In gebed mogen we Hem prijzen. Hetis belangrijk dat kinderen dit leren. Door liederen, maar ook inwoorden, als ze hardop bidden.
 
Met de wijsvinger kunnen we wijzen

We wijzen de vinger naaronszelf en belijden dat we niet zijn zoals God ons bedoeld heeft. Endaarbij hoort dat we om vergeving vragen.
 
De middelvinger staat voor het bidden voor de ander

In 1 Timotheüs 2:1worden we opgeroepen om te bidden voor alle mensen. Ook kinderen moetenhierin gestimuleerd worden. Om niet alleen voor ‘de armemensen’ te bidden, maar ook concreet voor personen uit hunomgeving. Opa of oma die ziek is, of een klasgenootje dat gepest wordt.Wanneer de gebedspunten concreter zijn, is ook duidelijker te zienwanneer God een gebed verhoort. 
Een ring aan een ringvinger geeft een relatie aanOnze relatie met God is erdankzij het bloed van zijn zoon Jezus. God laat zijn trouw iedere dagopnieuw aan ons zien. Danken voor alles waarmee Hij ons zegent hoortdaarom een vast onderdeel te zijn van gebed.

Tenslotte de pinkLast but not least: we mogen God vragen wat we nodig hebben. Hij geeft de Heilige Geest aan wie Hemdaarom vragen (Lukas 11:13).
Eerst Hij, dan wij
Van Jezus leren we de volgorde: eerst Hij, dan wij. Om te voorkomen datwe onze eigen wil bij God gedaan proberen te krijgen. Voor kinderen envolwassenen betekent dit dat ze moeten leren wat Gods wil is. Dooriedere dag de Bijbel te lezen, én dit toe te passen op hun eigenleven. Er moet een link gelegd worden. Een kind doet dit niet vanzelf.Daarom is het belangrijk dat er over gepraat wordt.
Een kind leren bidden, heeft veel te maken met de houding die we zelfhebben naar God toe, maar ook ten opzichte van gebed. Wanneer we zelfniet op God vertrouwen en verhoring verwachten, hoe kunnen we dan vaneen kind verlangen dat hij dat wel doet? Wanneer we zelf niet elke dagde Bijbel lezen en bidden, hoe moet een kind het dan leren?

Kinderen gaan niet vanzelf bidden, ze moeten hierin gestimuleerdworden. Wanneer we zelf open zijn over onze relatie met de Here God,zullen ze ervan leren en de ruimte hebben om dezelfde openheid te tonen.
LEES MEER  Lees ook eens over: AanbiddingLees ook eens over: DankzeggenLees ook eens over: Lofprijzen

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)