HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

De Bergrede van Jezus - Inleiding

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God:  

De inleiding van deze serie 

 

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,

Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden,

Zalig de reinen van hart, want zij zullen god zien.

Zalig de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil.

Mattheüs 5 vers 1-12
 

De Bergrede is te vinden in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van Mattheus en in Lukas 6.

Lees de Bijbel  

De Historische achtergrond.

Matthëus vertelt hoe Jezus rondtrok door heel Galilea en in de synagogen leerde.

Hij verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk der hemelen en genas zieken onder het volk.

Al snel stroomden van alle kanten de mensen toe om de wonderen te zien.

Lukas 6:12-19 vertelt overigens dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een hele nacht vol gebed. Jezus begon niet te spreken voordat hij urenlang voor het volk geknield had liggen smeken bij de Vader.

Om te begrijpen wat Jezus de menigte leerde, is het goed om te kijken naar de omstandigheden waarin Jezus sprak.
Politieke, godsdienstige omstandigheden werden nogal eens gebruikt om Zijn boodschap duidelijk te maken.

1.Godsdienstige omstandigheden

 In de tijd waarin Jezus opgroeide, werd het godsdienstige klimaat gekleurd door vier belangrijke groeperingen: Sadduceeën, Farizeeën, Essenen en Zeloten. We kunnen aannemen dat Jezus tijdens Zijn jeugd deze stromingen kende. Van deze groeperingen konden de Farizeeën, de Zeloten en de Essenen niet leven met de bestaande toestand. Zij waren op zoek naar herstel van het door God uitverkoren volk.

De Farizeeën vormden de stroming waar Jezus het meest mee te maken gehad heeft. Zij zagen het als hun opdracht het Joodse volk te bewaren bij de thora. Het zijn vaak moedige mannen geweest, die met inzet van hun leven geprobeerd hebben het joodse erfgoed te behoeden voor invloeden van buitenaf. Om er zeker van te zijn dat men niet per ongeluk de voorschriften van de Thora zou overtreden, werd er door hen een soort beschermde omheining aangebracht. Zo werd bijvoorbeeld gesteld dat de sabbat een uur eerder moest beginnen om te voorkomen dat men per ongeluk te laat zou beginnen. Men ging hierin echter steeds eerder verder en werd gedetailleerder in de voorschriften. Als drijfveer kunnen we veronderstellen dat het hen ging om het behoud van de eigenheid van Israël en de godsdienst. Kortom: in het algemeen waren de Farizeeën felle strijders voor het joodse geloof, vervuld met een oprechte afkeer van de heidense Romeinse bezetter. Toch bemerken we bij Jezus een zekere felheid ten opzichte van de Farizeeën. Het betreft dan het feit ze anderen zware lasten opleggen. Jezus heeft deze vier groeperingen ongetwijfeld van nabij gekend en hun goede en minder goede kanten geweten. Hoewel diverse theologen Hem proberen te plaatsen in een van deze stromingen blijkt toch dat Hij een geheel eigen en unieke weg is gegaan met een geheel eigen en unieke boodschap. Op dertien jarige leeftijd treedt Jezus in de openbaarheid en begint met Zijn evangelieverkondiging. Letterlijk genomen betekent evangelie ‘goed bericht’. Een goed bericht in geval van overwinningen aan het front of berichten van belangrijke gebeurtenissen rondom de keizer die goddelijke eer genoot. Het evangelie van het koninkrijk betekent: de goede en verblijdende tijding dat Gods koninkrijk gekomen is steeds meer zichtbaar wordt. Het hemel rijk is daarbij niet hetzelfde als de hemel. Met het Koninkrijk der hemelen wordt bedoeld dat de hemel en het gezag van God de toon aangeven. Nu Jezus aantreedt, is deze toekomst nabij. Een blijde boodschap. Deze heilsboodschap vormt de kern van de leer en het werk van Messias Jezus. Later is de betekenis van het woord evangelie verbreed, maar de oorspronkelijke betekenis ten tijde van Jezus openbaring was de aankondiging van een nieuw tijdperk van Godsheerschappij op aarde. Een belangrijk gegeven met het oog op de bergrede, zoals we nog zullen zien.

2.Wat staat er nu eigenlijk?

De bergrede, zoals beschreven in Matthëus 5 tot 7, kan op diverse manieren worden ingedeeld. De bergrede kan gezien worden als richtlijn voor het leven van een christen, die weet dat God hem elk moment van de dag ziet. Velen in de wereld om hem heen levenanders en houden geen rekening met God. In de Bergrede is dat terug te vinden in allerlei situaties, die op twee manieren worden bekeken. Het gaat dan om twee manieren van handelen, die tegengesteld zijn. Je kunt aalmoezen geven en bidden als een geveinsde,een huichelaar. Maar dat kan anders. Je kunt schatten verzamelen en zorgen dat je rijk wordt,maar dat kan ook anders,je kunt bezorgd zijn over allerlei dagelijkse dingen, maar dat kan anders. Je kunt peuteren aan de splinter in het oog van je naaste, maar dat kan ook anders, je kunt ingaan door de brede poort, maar dat kan ook zeker anders. in het dagelijks leven van hen die geen rekening houden met God gebeuren dingen vaak op de ene manier,maar als christen wordt er juist wat anders van je verwacht .opvallend is dus het denken in tegenstellingen.

De Bergrede laar zien dat het besef van Gods aanwezigheid gevolgen heeft voor de keuzes die je maakt. Gevolgen voor de verhouding die de christen heeft tot zijn naaste, die vaak dingen anders aanpakt.

3. De Bergrede, wat nu?

De bergrede is de grondwet van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is nergens op aarde te vinden,in de zin van een gebied van landsgrenzen. Christus richt dit op de harten van Zijn onderdanen. In de bijbel klinkt tot iedere hoorder de nodiging burger van dit Koninkrijk te worden:Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden. De weg om burger te worden is wedergeboorte en bekering. God heeft een volk voor zichzelf gewild. Een volk dat hem toebehoort en dient. Daarvoor is de Heere Jezus op aarde gekomen en heeft zichzelf gegeven. Opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid,en Zichzeengerechtigheid,en Zichzeleven is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijlven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken (Titus 2:14)

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.  Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Mattheus 5)
 ___________________

38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:

“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”

39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,  maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

(Mattheus 5)
 ________

7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen,

die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

(Mattheus 6)

LEES OOK EENS HIER

De toespraak van Jezus op de berg (de Bergrede) is een van de bekendste passages uit het Nieuwe Testament.
Het is een krachtige samenvatting van de leer die Jezus preekte in de jaren tussen zijn doop en zijn dood.
In deze toespraak wordt heel duidelijk dat Jezus elke vorm van geweld afwees. Ook zelfverdediging is voorJezus geen excuus om geweld te gebruiken. Tegelijkertijdbiedt hij een alternatief aan: geweldloos verzet. Dat lijkt soft
en weinig effectief maar de machthebbers uit de tijd van Jezus wisten wel beter. Deze geweldloze, populaire rabbi ondermijndehun positie veel meer dan de gewelddadige opstandelingen.De moordenaar Barabbas werd vrijgelaten maar Jezus moest dood.

In de Bergrede geeft Jezus een voorbeeld van krachtig, geweldloos protest tegen onderdrukking en uitbuiting. Hij zegt: "Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af." (Mt. 5:40) Het gaat in deze zin om een rijke, een schuldeiser, die een rechtszaak aanspant tegen een arme die zijn lening niet kan afbetalen. Het gebeurde in die tijd dat de allerarmste mensen een lening afsloten om niet van de honger omte komen. Omdat ze geen huis, sieraden of andere kostbaarheden bezaten,konden ze niets anders doen dan hun kleding als onderpand geven.

Het Oude Testament geeft duidelijke wetten voor een dergelijke situatie:"Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag jedan niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem. Als je iemands
mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen?" (Ex. 22:24-26) Wanneer de profeet Amos tekeer gaat tegen de misdaden van het volk Israëlnoemt hij als voorbeeld: "Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben." (Amos 2:8) Dat is de situatie waar Jezus op doeltin Matteüs 5.

Wanneer de rechter bepaalt dat de arme zijn onderkleed moet afstaanaan zijn schuldeiser, moedigt Jezus hem aan ook zijn bovenkleed af te staan. Zijn toehoorders hebben hier ongetwijfeld hard om gelachen en instemmendgejuicht. Want wie zijn onder- en bovenkleed uittrok, was naakt. Strippen voor de ogen van de rechters, de schuldeiser en het publiek. Een duidelijke daad van protest. De machteloze beschaamt de machthebbers. "Jij wil mijn onderkleed? Hier, neem de rest ook maar! Nu heb je alles behalve mijn lichaam. Wil je dat ook hebben?" Naaktheid was taboe in Israël, en het was niet de naakte die zijn waardigheid verloor maar degene die naar de naaktheid keek of deze veroorzaakte. Zo geeft Jezus meer voorbeelden van daden van verzet die het hele systeem van onderdrukking en onrecht ontmaskeren.

Geweldloos verzet is niet soft. Het kan de wereld veranderen. Denk aan hoe Mahatma Gandhi het Britse Rijk versloeg, hoe Martin Luther King gelijke burgerrechten voor zwarte Amerikanen afdwong of hoe de Servischestudenten het regime van Milosevic omver wierpen door onophoudelijk te demonstreren. Jezus, Gandhi, King en vele andere pacifisten hebben hungeweldloze verzet met de dood moeten bekopen. Maar vallen er in een oorlog soms geen slachtoffers? Het grote verschil met een oorlog is dat deze helden wel bereid waren om te sterven voor hun idealen maar niet om te doden. Daardoor werd de cirkel van angst, geweld en haat uiteindelijk doorbroken. Zoals Paulus zegt: "Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Rom. 12:20-21) Kerk en Vrede gelooft in de kracht van geweldloosheid en wil dat uitdragen in woord en daad, zoals Jezus het ons geleerd heeft.

De Bergrede is de rede of onderwijzing van Jezus Christus gehouden op een berg. De Bergrede wordt zowel beschreven in het Evangelie naar Mattheus (Mt. 5-7) als in het Evangelie naar Lucas (Luc. 6,17-49). De Bergrede bestaat uit de Zaligsprekingen, de Weespreuken en enkele praktische leefregels.

Inhoud Bergrede

De Bergrede begint met de zaligsprekingen. Jezus neemt het op voor de armen en zwakkere mensen en spreekt hen zalig (spreekt uit dat hun positie een zegen is, gezien het gevolg van die positie). In Lucas volgen er op de zaligsprekingen de zogenaamde weespreuken. De weespreuken roepen de mensen die onrecht doen op om recht te doen.

Daarna volgen er praktische leefregels. Mensen worden opgeroepen om, in navolging van God en Christus, barmhartigheid te doen, goede werken en daden te verrichten zonder er iets terug voor te verwachten, ruzies en meningsverschillen bij te leggen, geen echtbreuk te plegen, niet te zweren of een eed af te leggen, geen kwaad met kwaad te vergelden, iets uit te lenen zonder iets terug te verwachten, een pacifistische houding te tonen, lief te hebben in plaats van te haten, te bidden en vasten, aalmoezen te geven, iemand niet te veroordelen, zich niet te veel te bekommeren om aardse zaken, zich niet schijnheilig te gedragen en om standvastig in het geloof te staan enz.

De Thora en de Bergrede

Volgens sommigen vervangt de Bergrede de leefregels zoals opgesteld in de Thora. Volgens anderen zag Jezus zelf zijn Bergrede waarschijnlijk als een interpretatie van de Thora. Dit onderbouwen zij met de uitspraak (van Jezus) dat er geen jota noch tittel uit de Wet (=Thora) geschrapt zal worden totdat alles gebeurd is.

Interpretatie

De Bergrede is vrij ingewikkeld te interpreteren. In ieder geval roept hij op om goed te zijn voor je naasten, hen te respecteren en niet te veroordelen en om goed te zijn voor jezelf. De Bergrede is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor christenen, christelijke schrijvers, niet-christenen.

BETEKENIS VAN DE BERGREDE

Eerst wat algemene noties van de Bergrede, om de betekenis ervan te verduidelijken.
Als we spreken over de Bergrede is het allereerst van belang na te gaan voor wie deze rede is uitgesproken. Het antwoord daarop vinden we in vers 1 en 2 van Mattheüs 5.
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

De bergrede werd door Jezus uitgesproken jegens de leerlingen, zijn discipelen. Daarom kunnen we stellen, wetend dat ook wij discipelen van Jezus zijn, dat de rede bedoeld is voor alle christenen. In de bergrede zegt Jezus tegen ons: leef op deze manier, omdat je christen bent. De bergrede geeft een karakterbeschrijving van een christen.

BETEKENIS VAN DE ZALIGSPREKINGEN Mattheüs 5:1-10

Als we dan nog iets dieper gaan, komen we aan het begin van de bergrede bij de zaligsprekingen. Dit woord komt uit de oudere bijbelvertalingen waar voor het woord ‘gelukkig’ in de Nieuwe Bijbelvertaling het woord ‘zalig’ werd genoemd. Wat is nu de betekenis van die zaligsprekingen? Wat wil Jezus nu hiermee zeggen?
 
1. Alle christenen moeten zo zijn
Dat is de eerste betekenis. Wat in die zaligsprekingen door de Heer wordt uitgesproken geldt voor alle christenen: jullie behoren zo te zijn.

2. Alle christenen moeten al deze karaktereigenschappen bezitten
Deze eigenschappen behoren toe aan de christenen. Zonder dit is er iets mis in je leven. Als je een van deze eigenschappen mist is er in je christelijk leven een zwakke schakel. Het is dus niet zo als met de gaven van de Heilige Geest dat de een dit ontvangt en de ander het andere. Nee, het laat zien welke eigenschappen een christen moet hebben.

3. De eigenschappen verwijzen niet naar iets dat je van nature bezit
Dit is heel belangrijk en moet je in je oren knopen. Jezus heeft zijn rede uitgesproken voor gelovigen en hen eigenschappen verteld die behoren bij het nieuwe leven dat je krijgt als je wedergeboren wordt. Natuurlijk zijn er mensen die van nature nederig zijn, of zachtmoedig, of vredestichtend. Als mens kunnen we ook niet die eigenschappen bezitten. En bovendien zou het heel erg onrechtvaardig zijn als Jezus zegt dat alleen zij gelukkig zijn, die van nature…. zijn. Als je dan van nature geen vredestichter bent, kun je dus ook niet gelukkig worden. Dat geluk is niet afhankelijk van afkomst, karakter of opleiding, maar van ons nieuwe leven van waaruit we anders gaan leven.

4. De beschrijvingen tonen het grote verschil tussen christenen en niet-christenen
Deze karakterbeschrijvingen laten zien dat ons geloof van een hele andere wereld en wezenlijk anders is dan van dat van de wereld rondom ons. Een tijd geleden sprak ik over onze idols. Wie bewonderen wij? Christenen bewonderen mensen die daadwerkelijk een nederig leven leiden. De wereld rondom ons beschouwt hen als slappelingen, als niet bepaald cool. Het gaat de wereld om mensen die selfmade zijn. Mensen die aantonen dat ze ‘wat zijn’. Mensen die ‘blaken van zelfvertrouwen’, die hun wereld gemaakt hebben en die aan the American dream hebben voldaan door van krantenjongen een groot zakenimperium hebben opgebouwd.
Waar hongeren en dorsten de mensen om ons heen naar? Naar rijkdom, aanzien, een status, macht. Toen mijn chef ooit zei dat hij niet uit was op macht, zei ik direct tegen hem: “maar wel op invloed”, en ik bleek gelijk te hebben. Christenen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Daarmee wordt bedoeld: dat we recht tegenover God kunnen staan.

5. De zaligsprekingen kennen een natuurlijke opbouw
Als we de zaligsprekingen zullen gaan volgen, zullen we zien dat ze een logische opbouw hebben. Er wordt een fundament gebouwd, gebaseerd op de eerste zaligspreking en waarop de volgende zaligspreking van nature volgt. Die is weer het fundament voor de daaropvolgende zaligspreking.

Als voorbeeld hier de 1e zaligspreking: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel

Die is zeker in het verleden vaak misbruikt. In alle Nederlandstalige bijbelvertalingen wordt deze zaligspreking vertaald met ‘zalig de armen van geest’, waardoor veel verwarring ontstond.

Wat nederigheid / arm van geest zijn niet is :
Minder begaafden

Zo hebben mensen gedacht dat Jezus hier sprak over eenvoudige, niet geleerde, mensen of zelfs over mentaal gehandicapten. Maar goed, als we terugdenken aan wat ik eerder zei, namelijk dat de zaligsprekingen niet gaan over de natuurlijke staat van de mens, kan dit niet juist zijn. Dan zouden in Jezus’ ogen de geleerden niet zalig of gelukkig kunnen zijn.

Armen – niet rijk zijn

 Anderen hebben het parallelle bijbelgedeelte in Lucas 6:20 opgezocht en daar gelezen: “zalig gij armen….” En gedacht dat Jezus het hier heeft over armoede. Dat het beter is om arm te zijn, zonder geld. En dat de bergrede ging over de solidariteit met de armen. Dat we alles evenredig onder elkaar moesten verdelen. Ook deze redenering klopt niet. Hij gaat op dezelfde manier mank. Ook armoede gaat niet over het nieuwe leven van de christen, maar kan zich bij zowel niet-gelovigen als gelovigen manifesteren. Bovendien kunnen ook armen in hun situatie op rijkdom vertrouwen: “als ik maar zoveel geld had, dan zou ik….”.

angstig zijn, timide, jezelf terugtrekkend of zwak

Er bestaat een rare gedachte dat nederigheid gelijk is aan timide zijn, jezelf op de achtergrond plaatsen, niet groot willen zijn.
Je komt dan ook christenen tegen met de houding van deze man, een tekening van de persoonlijkheid Uriah Heep in het boek David Copperfield van Charles Dickens. Een man die door zijn kruiperigheid dacht een nederig leven te kunnen leiden.

Zo beschrijft Martin Lloyd Jones in zijn boek een man in een kerk waar hij ging preken. Al op het station nam hij zijn koffer over. “Ik ben diaken in de kerk waar u spreekt”, zei hij. Om er daarna aan toe te voegen: “Weet u, ik ben niets bijzonders, ik ben eigenlijk heel onbelangrijk. Ik tel niet mee. Ik ben geen vooraanstaande figuur in de kerk; ik ben slechts iemand die de koffer van de dominee draagt”. Hij wilde graag laten weten hoe nederig hij eigenlijk wel was. Zo zei een spreker een tijd geleden dat we moeten oppassen om te zeggen: “Ik ben zo nederig, ik ben er gewoon trots op”. Te koop lopen met je eigen armoede van geest, terwijl je het eigenlijk niet zo voelt. Dat bedoelt Jezus hier niet mee.

Onderdrukking van het eigen karakter of de eigen persoonlijkheid

Sommige mensen denken dat Jezus hier zegt dat je jouw eigen karakter en persoonlijkheid moet opgeven.
Voor God is ieder mens van belang. Hij heeft een ieder geschapen met een eigen karakter en persoonlijkheid. Het zou natuurlijk heel raar zijn als Hij eerst mensen schept met die eigenschappen en vervolgens van hen vraagt om ze uit nederigheid weer af te leggen. Het is niet Gods wil dat je jezelf helemaal wegcijfert als persoonlijkheid.

Wat is het dan wel?

Nee het gaat hier om de staat waarin de gelovige zich bevindt. Maar vooral ook de houding die een christen ten opzichte van zichzelf en jegens God heeft. Het Grieks vertaalt dit gedeelte inderdaad met armen van geest. Het woord arm wordt gebruikt voor iemand die een bedelaar is. Zo iemand heeft niets en is van anderen afhankelijk voor zijn dagelijks voedsel.

Zoals een bedelaar die niets heeft en van anderen afhankelijk is, moeten wij zijn. Beseffen dat we uit onszelf niets zijn en dat we in alles van God afhankelijk zijn. Zo’n houding stuit ons maar ook onze wereld tegen de borst. We willen namelijk graag iets zijn. Er bestaat zelfs een hele filosofie die zegt dat we moeten streven om in ons leven iets belangrijks te doen. Als we ons hele leven niet onze nek hebben uitgestoken, is ons leven zinloos geweest.
Jaren geleden was er een man die een lied van Charles Wesley becommentarieerde waarin deze schreef:

 Heilig, driemaal heilig zijt Gij
 Zie ontfermend op mij neer
 Niets dan zwakheid vindt Ge in mij
 Schenk mij Uw genade O Heer

Deze recensent schreef: het is toch belachelijk voor woorden om zoiets te schrijven. Welke man die een baan zoekt stapt naar zijn werkgever en zegt: “Ellendig ben ik en vol van zonde”. Dat is toch volkomen belachelijk!!!

Daarin zien we het verschil van visie tussen deze wereld en christenen. De christen beschouwt zijn leven als een leven in relatie met God. En als we oog in oog met God komen, beseffen we wie we zijn. We zijn uit onszelf niets, we hebben uit onszelf niets en uit onszelf zouden we nooit voor God kunnen verschijnen.

Daarom zegt Paulus in Romeinen 3 tot de Joden, die dachten nog uit zichzelf vanwege hun afkomst God te kunnen behagen het volgende:

Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld?
Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. 10 Zo staat er ook geschreven:

‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
11 er is geen mens verstandig,
er is geen mens die God zoekt.
12 Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf,
hun tong is bedrieglijk,
achter hun lippen schuilt het gif van een adder,
14 hun mond is vol vervloeking en venijn.
15 Ze haasten zich om bloed te vergieten,
16 brengen ellende en vernietiging.
17 De weg van de vrede kennen ze niet,
18 angst voor God kennen ze niet.’

Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

Het lijkt wel of deze visie op onze relatie tot God helemaal verdwenen is. Welke christelijk leider is populair, wie volgen we na? We hebben het dan over mensen met ‘personality’ met ‘charisma’ en denken dat het charisma dat hij uitstraalt gelijk staat aan Geest vervuld zijn. De personality van Paulus was daar zwaar aan tegengesteld. Je moet je maar eens afvragen of Paulus in deze tijd zou worden aangenomen als voorganger als hij van zichzelf zegt in 1 Corinthiërs 2 vanaf vers 1:

 Ook Paulus als apostel...

1 beschikte niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.
2 Ik had besloten geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
3 Bovendien in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.
4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,
5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

 Paulus zegt van zichzelf in 2 Corinthiërs 4:

Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn

 De houding van God jegens ons is als volgt (Jesaja 57: 15)

15 Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal ik tronen, met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,
opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
De NBG-vertaling vertaalt het tweede deel van dit vers als volgt:
In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Het woord voor verbrijzeld hier wordt vertaald als: “in het stof terecht gekomen”; “iemand die volledig neergeslagen is”. Bij mensen die geestelijk die ervaring hebben. Die weten dat ze uit zichzelf in het stof bijten. Die volledig neergeslagen zijn. Bij die mensen wil de Here wonen. En weer moeten we oppassen hier in de valkuil terecht te komen dat het hier om psychisch gestoorde en gewonde mensen gaat. Daar gaat het hier niet om. God spreekt gewone mensen aan die toch diep van binnen beseffen dat als ze in het licht van God komen, niets in te brengen hebben.

Het is die houding die sprak door diverse persoonlijkheden in de bijbel:

Gideon, Richteren 6:15-16

‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ 16 De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’

Mozes, Exodus 2:11-12

11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

 Jesaja, Jesaja 6:5-7

5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’

Jezus

Johannes 8:28

28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’

Johannes 12:48-49

48 Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49 Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. 50 Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’

Johannes 14:8-11

8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.

Ook Jezus zelf erkende volledig van de Vader afhankelijk te zijn. Hij was volledig op Hem aangewezen. Hij koos ervoor volledig van Hem afhankelijk te zijn.

Arm van geest zijn, nederigheid is:

- Volledig gemis aan hoogmoed: “ik kan dat heel erg goed, ik ben goed van mezelf”
- Volledig gemis aan trots: “wat ben ik toch goed, wat heb ik dat goed gedaan”
- Volledig gemis aan zelfvertrouwen: wat is in ons leven hetgeen waarop je vertrouwt? Vertrouw je alleen op jezelf, je eigen kunnen, je eigen mogelijkheden?
- Volledig gemis aan zelfverzekerdheid: “dat kan is goed”, “daar ben ik sterk in”.
- weten dat we als we voor God staan niets zijn – niets naar voren brengen – niets zelf kunnen doen

Het betekent dat je nergens op steunt of je nergens op beroemt. Niet op je familie, je afkomst. Niet op je land of je nationaliteit (leuk als je net “nee” hebt gestemd, omdat je bang bent voor de soevereiniteit van ons land). Niet op onze opleiding of verworven positie. Niet op ons geld of onze bezittingen.

Het is zoals Paulus schreef:

Filippenzen 3

3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4 hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.

Al die dingen kunnen mij afhouden om mijzelf werkelijk te kennen, maar vooral ook om Jezus te leren kennen en alles voor Hem te gaan doen. In verhouding daarmee wordt alles wat we zijn, hebben gedaan, hebben geleerd, hebben opgebouwd en hebben gekocht hetzelfde als afval. We kunnen het aan de straat zetten, klaargezet om door de vuilnisman te worden opgehaald. Het is niets meer waard.
Ons leven speelt zich nu af op een ander niveau en heeft een ander doel gekregen dan wij ons ooit voorstelden.

Daarom zegt Paulus in

Galaten 2:20:

Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

TOEPASSING

Mooi geschreven. Mooi verteld. Maar nu nog de praktijk. Wij hebben begrepen dat Jezus degene wil zegenen die arm van geest, die nederig is.

We hebben begrepen dat het gaat om mensen die zichzelf in het licht van God zelf zien. Die zien dat ze niets zijn en niets hebben uit zichzelf.

Maar dan de praktijk. Hebben we echt alles losgelaten om God te dienen? Is ons leven echt zodanig dat we beseffen dat we niet meer zelf leven, maar dat Christus in ons leeft? En leven we hier op aarde ook daadwerkelijk alleen maar voor Jezus en niet meer voor onszelf of voor de mensen die ons lief zijn? Is ons leven zoals Paulus schreef in Romeinen 6:

13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

Zijn we ook daadwerkelijk waar we ook zijn en wat we ook doen in dienst van God?

Ook als moeiten in uw leven komen? Als u echt terneergeslagen wordt? Psychisch, sociaal of financieel? Kunt u dat dan rustig overgeven en aan de Heer toevertrouwen en Hem alles geven?

Lees meer over de diepere bedoelingen van de 

Bergrede over de Zaligsprekingen
 
Zalig de Armen van geest
 
Zalig de Treurenden
 
Zalig die Hongeren en dorsten naar gerechtigheid
 
Zalig de barmhartigen
 
Zalig de reinen van hart
 
Zalig de vredestichters
 
Zalig de vervolgden 


     Lees hier eens prachtige teksten van Geestelijke Liederen 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)