HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

De Tien Geboden - HET TIENDE GEBOD

Lees de Bijbel     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volgens het boek Exodus, ontving Mozes op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaï van de HERE ofwel JHWH op twee stenen tafelsGij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Sleutelwoorden: respect, gerechtigheid, tevredenheid, soberheid, matigheid, duurzaamheid

Uitwerking
 
 - Bepaal de waarde van uw (on)geluk niet aan het bezit van de buren.

- Aas niet op iemands functie, status of bezit. Jaloezie verduistert de werksfeer.
 
 - Spiegel u niet aan uw naaste, maar aan het Woord van God.

- Exploiteer niet iemands neiging tot begeren. Gebruik  geen loterijen als lokmiddel.
 
 - Begeer om naar al Gods geboden te leven.
 

Lees de Bijbel

Aandachtspunten

God is de Heere van de schepping. Gebruik zorgvuldig de schepping, met voorkoming van uitputting en overproductie.

God regeert de wereld(politiek).

Heb God lief en niet het geld.

Winst is een levensmiddel geen levensdoel.

Het eigen ego is een afgod.

Breng offers aan God, niet aan de zakelijke carrière.

Redenen om met het bovenstaande rekening te houden

Het laatste in de rij van de Tien Woorden is heel anders dan de negen andere. Het gaat over de dingen die binnenin zitten. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het menselijk hart. Regels voor het uiterlijk handelen moeten verankerd zijn in een innerlijke houding en gezindheid.

Positief uitgedrukt wil het laatste gebod zeggen: wees blij met wat je gegeven is en gun het ook aan een ander. Wees tevreden met wat je hebt en met wie je bent. Laat je toch niet verblinden door wat een ander is en door wat hem toebehoort. Hoed je voor jaloezie, afgunst. Ken jezelf en je grenzen. Wat kunnen mensen elkaar benijden! Dat moderne huis, die mooie wagen, die goedbetaalde baan, een invloedrijke positie, fijne relaties... 

Zo dreigt onze tijd mensen terug te voeren tot het slavenhuis! Zij willen mensen verknechten, tot slaaf maken van drie onwaar­den: de consumptie, de concurrentie en de prestatie.

Is het begeren, waarover dit 'woord van God' spreekt, hetzelfde als 'naar iets verlangen'? Zeker niet. Wat een mens in leven houdt, zou wel eens het verlangen kunnen zijn. Dit is een voortdurende beweging in ieder van ons, een rusteloos zoeken. Mensen zijn blijvend op zoek naar een zinvol werk, een gezellige thuis, dingen die het leven aangenaam maken. Mensen verlangen naar vrede en gerechtigheid in onze wereld, naar een samenleven waar ieder tot zijn recht kan komen. En het mensenhart is op zoek naar het mysterie van het leven dat wij God noemen. 

Begeren daarentegen is een overmatig verlangen. Buitensporig. In plaats van een opbouwende kracht wordt het een ondermijnende kracht. Het treedt eisend op. 'Ik wil dit hebben en ik zal het krijgen, wat het mij ook kost. Ik moét het hebben, hoe dan ook...' Die begeerte, waarover het tiende woord spreekt, draagt in zich al de kiemen tot doden, echtbreuk, diefstal en leugen. In de o zo duistere kelderruimte van ons hart ligt de oor­sprong van goed en kwaad. Die verruiming en verdieping tot het 'hart' (d.i. de persoonskern) van de mens ligt helemaal in de lijn van de bijbelse ethiek.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

Ergo: Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden en met God's belang voorzover het in onze eigen kraam te pas komt.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Helaas kent onze Westerse maatschappij armoede en is (eveneens) helaas niet doorgedrongen tot de vele rijken. Het lage inkomen van velen staat in geen verhouding tot de steeds duurder wordende noodzakelijke voorzieningen, zoals huur, energie, gezondheidszorg. Velen kunnen daarop niet bezuinigen en moeten zich in hun uitgaven beperken tot de meest essentiële levensbehoeften. Behalve deze schrijnende gevallen zijn de financiële moeilijkheden die talloze gezinnen teisteren, niet het gevolg van een te laag inkomen. Veeleer worden ze veroorzaakt door een doorgaans toereikend inkomen te besteden aan luxe goederen en uitspattingen, en door de Westerse gewoonte van kopen op afbetaling!
"Koop nu – betaal later", aldus de advertenties.
 Maar moet u dat artikel werkelijk nu kopen? En bent u er wel zeker van dat u in staat zult zijn "later te betalen"?

Een op begeerte gebaseerde maatschappij

Agressieve reclame vormt een voortdurende aanmoediging van de neiging 'zijn stand op te houden'. Er wordt gesuggereerd dat u achterloopt of dat het verkeerd is als u niet streeft en de begeerte hebt naar evenveel materiële bezittingen als uw buurman. De moderne gedachte is 'pak wat u kunt zolang u het kunt'.

De voortdurende druk om bij te blijven – wat meestal betekent meer geld en goederen verwerven – heeft steeds meer afgoderij voortgebracht. Eveneens de ziekelijke en onophoudelijke lust van velen om 'hebbedingetjes' te kopen. Het verblindt het verstand en hart van miljoenen mensen voor het bestaan van God.

Een vooraanstaand religieus tijdschrift, The Canadian Churchman, publiceerde eens een waarlijk ontnuchterend artikel over de uitwerking van deze materiële afgoderij op jonge Afrikaanse christenen die in de Verenigde Staten en Canada studeren. Een van deze studenten zei: "Voor ik hier kwam studeren, was ik een goed christen. Ik droomde ervan zendingsarts te worden. Nu ben ik atheïst."

"Hoe komt dat?" vroeg de geschrokken interviewer."Sinds ik hier ben", was het antwoord, "is het me duidelijk geworden dat de blanke twee goden heeft: één over wie hij ons leerde, en een andere die hij aanbidt. Op een Presbyteriaanse zendingsschool werd mij geleerd dat de stamgebruiken van mijn voorouders, die beelden aanbaden en in tovenarij geloofden, verkeerd en bijkans belachelijk waren. Maar hier aanbidden jullie grotere afgodsbeelden: auto's en elektrische apparaten. Ik zie eerlijk gezegd geen verschil."

Verrassend? Het zou niet zo mogen zijn – alleen, de meeste mensen raken zo vertrouwd met hun eigen zonde dat zij die niet meer zien. Wij leven in een zogenaamd 'christelijke' maatschappij, die letterlijk is gebaseerd op hebzucht en begeerte naar steeds meer materiële zaken! De waanzinnige inspanning om met anderen te wedijveren en vooruit te komen is niet alleen de oorsprong van de meeste financiële moeilijkheden, maar ook de werkelijke oorzaak van veel lichamelijke en geestelijke ziekten, van uiteengevallen gezinnen en frustraties. Wat het belangrijkste van alles is: deze vorm van afgodendienst laat iemand bijna geen tijd, kracht en verlangen om zich vertrouwd te maken met de ware God, wiens levende wetten en wegen de ware innerlijke vrede en vreugde kunnen brengen.

Het tiende gebod

De meeste mensen realiseren zich niet dat de Tien Geboden levende, actieve wetten zijn – precies zoals de wet van de zwaartekracht. Ze werken automatisch. Wanneer u ze schendt, schenden ze u! Dit geldt eveneens voor het laatste gebod van Gods wet. Al kan dit gebod worden overtreden zonder dat wie ook het weet, de straf op de overtreding staat absoluut vast!

Exodus 20:17  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Van alle geboden richt het tiende zich het meest nadrukkelijk op de relatie van mens tot mens. De kracht van het gebod ligt in deze woorden: ". . . uws naasten . . . uws naasten . . . zijn . . . zijn . . . zijn . . . zijn . . . van uw naaste. . . ". Het is een zevenvoudige beveiliging van de belangen van een ander.

Het is niet verkeerd op rechtmatige wijze een vrouw of een dienstknecht te wensen, of een os of een ezel. Wanneer echter het verlangde wettelijk buiten bereik is van degene die het verlangt, dan is verlangen, vermengd met begeerte om te bezitten, overtreding van het tiende gebod.

Ofschoon dit gebod het duidelijkst op menselijke en fysieke relaties betrekking heeft, is de geestelijke eis van het gebod in zeker opzicht strenger dan van enig voorgaand gebod. Dit gebod reguleert zelfs het denken en het hart van de mens. De meeste mensen zien zonde als een uiterlijk of fysiek iets. Zij beseffen niet dat het heilige, rechtvaardige karakter dat God in ons wil scheppen, het noodzakelijk maakt dat ook onze gedachten volkomen gelouterd en aan die van God gelijk worden. De daad volgt op de gedachte. Wat u denkt, dat bent u.

Indien u heimelijk Gods norm en Zijn weg afwijst, indien u in uw hart iets begeert dat u niet op rechtmatige wijze met Zijn zegen kunt of zult verwerven, dan zal deze geestelijke opstandigheid vroeg of laat tot uiterlijke zonde leiden. Uw handelingen zullen dan uitlopen op een uitdaging van God, op schending van Zijn wet, omdat uw gedachten dat aldoor al hebben gedaan!

Het tiende gebod rekent af met alle 'oppervlakkige christelijkheid' en onthult of iemand werkelijk zijn wil aan zijn Schepper heeft overgegeven! Het is een diepgaand en ontzagwekkend principe. Het is evenwel een gebod dat u moet leren gehoorzamen, indien u ooit eeuwig leven en heerlijkheid in het Koninkrijk van God wilt beërven.
 Filippensen 2:5  Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Door Gods Geest in ons moeten wij de strijd van het geloof strijden, de begerige menselijke natuur die in ons is onderwerpen.

2 Corinthe 10:4  want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5  zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Dit is het uiteindelijke doel van de ware christen, dat volledig zal worden bereikt in de opstanding.

Gedurende dit leven evenwel moeten wij groeien in Gods karakter. Zoals Henoch, Noach, Abraham en andere dienaren van de Allerhoogste, moeten wij leren "met God te wandelen". Wij moeten Zijn weg gaan, doen als Hij, denken als Hij.

Maar het normale denken van de mens wordt in beslag genomen door egoïsme, ijdelheid, wedijver, hebzucht, haat, wellust. Het is een gezindheid die van de wegen en gedachten van God is afgesneden.

Jesaja 55:8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Daarom legde Jezus er de nadruk op hoe belangrijk het is ons denken te veranderen, te bekeren en te reinigen, toen Hij zei:

Mattheus 5:8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Waar staan wij

Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is het leven in onze Westerse samenleving veel jachtiger geworden. Wij sloven ons uit om steeds meer geld te verdienen. Wij jagen naar plezier en vermaak, om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Overal is ons geleerd met onze medemensen te wedijveren in maatschappelijk aanzien en materiële welvaart. Wij hunkeren nu zelfs naar luxeartikelen die in sommige gevallen één generatie geleden nog volslagen onbekend waren. Wij worden aangespoord meer uit te geven dan wij verdienen, vooral aan ons zelf te denken. "Doe u zelf niet tekort!" Met dergelijke woorden probeert de geraffineerde reclame ons het idee te geven dat het dwaas is als wij geen grotere auto kopen, niet in een duurder restaurant gaan eten, of geen langere en duurdere vakantiereizen maken, onze jonge kinderen geen verslavende elektronicaprullaria geven. De nadruk ligt hierbij op 'hebben' en op het 'ik'.

Op het internationale vlak is het deze zelfde instelling die de volken van deze wereld ertoe brengt elkaar te bestrijden en te doden.

Jakobus 4:1  Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2  Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Al te vaak begeert de kapitalist meer binnen te halen dan hij kan als hij eerlijk loon zou betalen. Dus berooft hij zijn werknemers door te weinig te betalen en te weinig te besteden aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Evenzo leert de hedendaagse werknemer – vaak misleid door onverantwoordelijke vakbondsleiders – meer geld te begeren dan hij op een eerlijke manier kan verdienen. Door georganiseerde druk en politiek bedrog denkt hij iets voor niets te krijgen.

Waarom schrijven zogenaamde 'schrijvers' goedkope romans die op niets dan smerigheid, obsceniteit en onvolwassen onzin zijn gebaseerd? Waarom publiceren uitgevers dergelijke boeken, die de menselijke gevoelens van liefde, vriendelijkheid en idealisme degraderen tot het niveau van een redeloos dier?

U kunt in onze samenleving honderden andere grote voorbeelden van hebzucht vinden als uw ogen werkelijk open zijn. Maar wees tevens bereid uw eigen hebzucht te zien! Wees bereid u ervan te bekeren, en vraag God om de liefde en de kracht om die te overwinnen.

Onze generatie heeft behoefte aan deze woorden van de Zoon van God:

Lukas 12:15  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Begrijpt u dit? Uw werkelijke succes en geluk in het leven, zei Christus, kan niet waarlijk worden afgemeten naar hoe nieuw of fel uw auto is, het type huis waarin u woont, de kleren die u draagt, en evenmin naar wat u eet. Geluk is een geestestoestand. Deze ontstaat wanneer de Geest en gezindheid van Christus in uw verstand heersen. Paulus zei:

Filippensen 4:11  Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.

De liefde, vreugde en vrede waarvan Jezus het voorbeeld is, waren het resultaat van geven en dienen, niet van enig materieel bezit dat Jezus wist te verwerven.

Jezus, de Zoon des mensen, was in staat de menselijke ijdelheid en hebzucht te overwinnen, doordat Hij het dienen van God hoog boven alle andere dingen stelde. Nadat Hij had uiteengezet hoe de niet-bekeerde mens streeft naar – en zich zorgen maakt over – materiële behoeften en gemakken, gebood Jezus:

Mattheus 6:33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

De geboden vormen één geheel

Zo sluit op dit punt het laatste gebod aan bij het eerste. Want wat u ook zoekt tegen de wil van God in, dat begeert u. Indien u in uw verstand en hart iets meer begeert dan gehoorzaamheid aan de Schepper en het ontvangen van Zijn zegeningen, dan wordt dat voor u een afgod.

Kolossensen 3:5  Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

Dan stelt u wat u ook verafgoodt in de plaats van de ware God. En u overtreedt het eerste gebod: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" (Ex. 20:3). De apostel Paulus zei:

Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Wanneer u begint stoffelijke dingen te begeren, wordt u er de 'slaaf' van. U besteedt er uw tijd, uw energie en uw geld aan. In een dergelijke situatie hebt u tijd noch energie om werkelijk de Bijbel te bestuderen, of een uur te wijden aan ernstig gebed tot Hem die u leven en adem geeft. U merkt dat u gierig en afgunstig wordt wegens het geld dat u aan uw Schepper bent verschuldigd om de verkondiging van Zijn waarheid te financieren. Door dit eenvoudige proces worden de stoffelijke dingen die u begeert letterlijk uw god. Want u dient en aanbidt ze – en u hebt in uw leven nog maar weinig tijd, kracht en rijkdom over om de ware God te dienen met uw gehele hart, kracht en verstand.

Ziet u dit in?

Hebzucht is verschrikkelijk, want het snijdt u af van de omgang met God, van de zegeningen en de liefde van de grote God des hemels die alles wat er is heeft geschapen – maar met de wens dat deze stoffelijke schepping zou worden gebruikt in Zijn dienst en tot Zijn eer. En in het dagelijks leven schendt hebzucht het fundamentele beginsel van de levenswijze die door alle geboden van God en door Jezus Christus zelf is aangegeven. Jezus vatte dit beginsel als volgt samen:

Handelingen 20:35  Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Meestal zijn het de rijken die beslissen over verdelen. Mensen met enkele tot vele malen het inkomen van het sociale minimum, zoals politici en 'deskundigen' die in de media en forums hun zegje doen verdelen met hun begerige aard 's lands inkomsten. Hun onbekendheid of ongeïnteresseerdheid met of in de wereld van de armen blijkt uit hun sociaal getinte uitspraken als: de mensen 'aan de onderkant' willen ook wel eens op vakantie of uit eten gaan. 

Voor vele werkelijk armen speelt die wens geen rol, maar zijn er andere prioriteiten, zoals het opzij leggen van elk muntstukje om geneesmiddelen te kopen die de verzekering niet vergoedt. Hun armoede kan het gevolg zijn van ernstige gezondheidsproblemen. Anderen sparen om de energie- of telefoonrekening te kunnen betalen, zodat de aansluiting weer kan worden hersteld of smeken de verhuurder van hun woning om nog een maand te wachten met uitzetting. Zelden komen deze mensen zelf aan het woord, laat staan dat een bejaarde zonder pensioen of invalide mee beslist over een rechtvaardige verdeling.

Te veel managers, die geen eigenaar zijn van het bedrijf, graaien in hun hebzucht kapitalen (honderd keer het inkomen van een oprechte invalide of flinke ambachtsman) naar zich toe en gebruiken het woord 'verdienen' als ze over hun inkomen spreken. Managers en overheidsfunctionarissen die vanwege hun begerigheid betrokken zijn bij omvangrijke fraudezaken worden niet vervolgd omdat de werkelijk gedupeerden niet hun rechters zijn.

Wanneer u leert uw medemens liefdevol, oprecht en met verstand te dienen, en de ware God te dienen en te aanbidden, dan zult u de enig werkelijke voldoening en vreugde van dit leven vinden. En in de wereld van morgen zult u eeuwig leven en heerlijkheid ontvangen in een Goddelijke regering die letterlijk op de Tien Geboden is gegrondvest: de ware weg van liefde, van geven en van het dienen van uw naaste, en van aanbidding en verheerlijking van de levende God, die deze geboden voor ons eeuwig welzijn heeft gegeven.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR INNOVATIE VAN JE HANDELEN

De profeet David was een man naar Gods hart (Hand. 13:22). David schreef:

Psalmen 119:97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.
David bestudeerde en overpeinsde Gods wet dagelijks! Hij leerde de wet op elke situatie in het leven toe te passen.
Dit schonk hem wijsheid.
Vers 98  Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.
Gods wet wees David de weg die hij diende te gaan – schonk hem een levenswijze.
Vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

In deze 119e Psalm verklaarde David voortdurend hoe lief hij Gods wet had en hoe hij deze wet als richtsnoer voor zijn leven gebruikte. Doet u dat ook?
De meeste mensen is geleerd dat Gods wet is afgeschaft. Of anders heeft u zich eenvoudig niet gerealiseerd dat het de enige levenswijze is die de mens geluk en vreugde zal brengen. U wist niet dat Gods wet de natuur en het karakter van God openbaart. En God gebiedt ons:
1 Petrus 1:16 … Weest heilig, want Ik ben heilig.
Bedenk dat christenen, de 'kleine kudde' van Jezus, worden aangeduid als degenen, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Openbaring 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
God geeft ons de volgende beschrijving van het karakter van Zijn heiligen:
Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Indien u wilt worden gerekend tot Gods kinderen, dan dient u dit levende geloof – dit gehoorzame geloof – in de Almachtige God te hebben door Jezus Christus Zijn leven in u te laten leven! Dan dient u Gods geestelijke wet, zoals die wordt geopenbaard in de Tien Geboden, te begrijpen en te onderhouden, al is het ook met vallen en opstaan.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

TOT BESLUIT DIT GEBOD

Vergeet niet de wet van Christus
"de wet van Christus" (1 Kor. 9:21)

Voor christenen is niet de wet van Mozes de leefregel. Hoe God wil dat wij zullen leven vinden we in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus en in het onderwijs van de aposte­len. Deze gedeelten van de bijbel zijn immers rechtstreeks tot ons, christenen, gericht. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar, en in het onderwijs van Jezus, staat hoe wij moeten leven.

Wij moeten leren om de geboden van Jezus te onderhouden (Mat­theus 28:19). Ook op andere plaatsen spreekt de Here Jezus over zijn geboden (Johannes 14:15,21; 15:10)
Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven (Johannes 13:34). Voor ons geldt de eis der liefde, daar moeten we naar wandelen (Romei­nen 14:15). We zijn schuldig om lief te hebben (Rom. 13:8).

Wij moeten doen wat de apostelen ons in het Nieuwe Testament hebben voorgeschreven. We moeten ons houden aan het onderwijs der apostelen.

- "Wie God kent hoort naar ons (de apostelen); wie uit God niet is hoort naar ons niet"
  (1 Johannes 4:6)

Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. "Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg" (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.
We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes. Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).

De leefregel voor de Christen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest.

Ik ben de Heer uw God, gij zult geen afgoden vereren,
maar Mij alleen aanbidden.

“God is er”, aldus een eigentijdse vertaling. Zo goed als dit een belofte is aan het volk Israël, zo goed is het in de traditie van de Kerk een belofte aan het volk Gods geworden, aan ieder die christen wil zijn. Het is de vraag om het hart naar God toe open te houden, God recht te doen en de weg naar God toe niet te blokkeren met voorstellingen en praktijken die ten koste van God gaan. De Kerk heeft hier het recht op godsdienstvrijheid mee verbonden: ieder mens moet vrij tot God kunnen gaan en zijn godsdienst in vrijheid kunnen beleven.
De eis God niet gevangen te houden in eigen beelden en voorstellingen blijft ook hier en nu onverminderd van kracht. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de vraag: in hoeverre vereren we de economie als afgod?

Naar een volgend gebod : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Naschrift: Er staan meer dan duizend 'geboden' in het Nieuwe Testament. Vanwege herhalingen kunnen we die classificeren onder meerdere titels. Ze omvatten elk aspect van het menselijke leven in zijn relatie tot God en tot zijn medemens voor nu en in de toekomst. Bij navolging zullen ze je leven rijker maken, nu en voor de toekomst de eeuwigheid. Lees hier verder ... NT_geboden.pdf

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)