HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

De Tien Geboden - HET ACHTSTE GEBOD

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volgens het boek Exodus, ontving Mozes op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaï van de HERE ofwel JHWH op twee stenen tafels

Gij zult niet stelen 

Sleutelwoorden: oprechtheid, rechtvaardigheid,
gerechtigheid

Uitwerking
 
 - Wees eerlijk met declaraties, ga zorgvuldig met uw
(werk)tijd om, bereken meer- en minderwerk correct.
 
 - Hoedt u voor politieke diefstal: met het idee van een
collega aan de haal gaan en haar verkopen als uw eigen
voorstel.
 
 - Wie zich onterecht ziek meldt steelt gemeenschapsgelden.
 
 - Zorg voor een eerlijke en billijke beloning en
zorgvuldige inzet van winst uit arbeid en vermogen.
 
 - Eerlijk zakendoen.

Lees de Bijbel

Aandachtspunten

God is de HEER van de schepping.

 Gebruik zorgvuldig de schepping, met

Voorkoming van uitputting en overproductie.  Eerst denken, dan doen.

God regeert de wereld(politiek).  Hij is het begin en het einde.

Heb God lief en niet het geld.  Verslinger je niet aan idolen.

Winst is een levensmiddel geen levensdoel.  Wees geen slaaf van geld.

Het eigen ego is een afgod.  Verhef je nimmer boven de ander.

Breng offers aan God, niet aan de zakelijke carrière. Geen torens van Babel. 

Redenen om met het bovenstaande rekening te houden

Oorspronkelijk had het woord 'stelen' betrekking op het roven van mensen: zich van iemand meester maken, een vrije mens ontvoeren om hem als slaaf te verkopen. Het waren praktijken die in de tijd waarin deze woorden geschreven werden, nog volop beoefend werden. In het begin werd dus niet de gelddief, maar de mensendief geviseerd. Daar beschermt dit woord niet de bezitters, maar het komt op voor de rechtelozen.

Tot op vandaag worden mensen 'gestolen'. Onschuldige mensen worden ontvoerd en gegijzeld. Vliegtuigkapin­gen kunnen mensen dagenlang in spanning houden. Onder de terreur van militaire regimes 'verdwijnen' tiendui­zenden zonder proces. Bepaalde volken en groepen worden onderdrukt door zovele vormen van geweld. Mensen worden opgesloten en van hun vrijheid beroofd. Er is vandaag zelfs nog sprake van kinderar­beid. We horen hoe overal ter wereld vrouwen en kinderen de wereld van de prostitutie ingedreven worden om zich te laten 'gebruiken'. Er zijn ook andere, minder spectaculaire vormen van 'mensenroof'. Persoonlijke relaties tussen mensen worden vaak door een of andere vorm van 'bezitsdenken' 'ontmenselijkt'. 'Mijn kind', 'mijn vrouw' als een verstikkende omklemming. 'Ik krijg je nog wel' als een dreigende vuist. Mensen worden soms 'gebruikt' als een wegwerpvoorwerp, interessant zolang zij / hij bruikbaar is.

En hoe kan iemand zichzelf ontplooien, als men hem niet de materiële mogelijkheden biedt om zijn
eigen leven te leiden? Gaandeweg kreeg dit 'woord van God' een nieuwe dimensie: vrijheidsberoving heeft ook iets te maken met het ontnemen van dingen die je voor het leven nodig hebt. Je bent al op weg daartoe, als je iets van zijn bezittingen ontvreemdt. Van zijn eigenheid naar zijn eigendom. Van 'een mens stelen' naar 'een mens bestelen'. Denk slechts aan auto- en fietsdiefstallen. Inbraak en diefstallen nemen toe. Warenhuizen hebben dagelijks met diefstallen te maken. Naast de kruimeldiefstallen zijn er de brutale roofovervallen. 

Er is ook de witteboordencriminaliteit. Met het aanvaarden van steekpenningen, smeergeld en snoepreisjes weten bepaalde individuen zich onrechtmatig te verrijken. Mensen knoeien bij het invullen van schadeformulieren of ziekenbriefjes. Privé-ge­sprekken worden gevoerd tijdens de werkuren, enzovoort. Onrecht en corruptie lijken wel in ons systeem ingebakken. Denk maar aan oneerlijke handelspraktijken, geraffineerde vormen van reclame en verkooptechnieken, je schulden niet betalen of je schuldeisers jarenlang laten wachten, je mond houden als men je per ongeluk te weinig aanrekent. Zoveel onrecht wordt gecamoufleerd of goedgepraat met 'zaken zijn zaken', 'ik moet al genoeg afdragen', ‘iedereen doet het'...

Waar bezit nodig is om een vrij mens te kunnen worden, kan aan de andere kant dat bezit het een mens ook wel eens onmogelijk maken om echt vrij te zijn. Het kan hem tot slaaf maken. Dit is niet zozeer het geval voor de armen en de kleinen, maar veeleer voor de hebbers en de houders.

Er is nog een derde laag in de betekenis van dit gebod. In het Eerste Testament wordt telkens weer in alle toonaarden herhaald: deze aarde is van God, en dus van ons allen samen. Alles komt van God en moet ter beschikking staan van ons allen. Wij zijn geen eigenaars, maar slechts rentmeesters van wat ons werd toever­trouwd. Van huize uit behoren de goederen van deze wereld aan niemand in het bijzonder, maar ze zijn er voor héél de mensheid. Dit betekent dat mensen die zoveel bezitten dat anderen niets hebben, aan die anderen tekortdoen. Er bestaat zoiets als de sociale gebondenheid van de eigendom. Zo hebben eigenaars van productiekapitaal de plicht dit kapitaal bereidwillig en verantwoord in te zetten. 

Het is ook een plicht van de eigen overvloed aan de noodlijdenden te geven. In de Middeleeuwen werd een niet gering deel van de bevolking verzorgd door middel van aalmoezen. Tegenwoordig wordt de sociale gebondenheid van de eigendom grotendeels gerealiseerd door belastingen die progressief stijgen met het inkomen. Het individu kan thans zijn sociale verplichtingen niet nakomen door alleen maar aalmoezen te geven. Bovendien blijft de solidariteitsverplichting gelden: hij moet de noodlijdenden helpen.

Dit kan hij concreet realiseren door…het verbod te stelen; bij diefstal spelen verschillende motieven een rol: macht, geldingsdrang, een ziekelijke neiging, afgunst, hebzucht, genotzucht, egoïsme. Tegenwoordig wordt diefstal vaak niet meer gezien als een vergrijp, maar veeleer als een onbelangrijk delict. Plannen bedenken die ingaan tegen de economische existentie van de medemens, legaal en onrechtmatig schenden van eigendom zijn tegenwoordig aan de orde van de dag in het economische leven. Aan de morele en wettelijke plicht gestolen goed terug te geven, wordt vaak niet eens meer gedacht.

Het verbod andermans eigendom te beschadigen; niet alleen het stelen, maar ook het vernielen van eigendom schaadt de naaste. Het is niet alleen gericht tegen objecten, maar het is ook een inbreuk op de rechten van de persoon, want eigendomsrecht is uiteindelijk een toepassing van de persoonsrechten tot in de zakenwereld. De essentie van het vergrijp ligt in het onrecht dat de medemens aangedaan wordt. Daarom hoort de ondoelmatige en slordige omgang met machines en installaties op het werk evengoed bij het gebod dat diefstal veroordeelt.

Het verbod bedrieglijk te handelen; een onrechtmatige toe-eigening of beschadiging van andermans eigendom gebeurt vaak door bedrog. Dat begint bij valsheid in geschrifte en gaat via verduistering en allerlei vormen van oplichterij tot de meest verschillende manieren van oneerlijke concurrentie.

Het respecteren van geestelijke eigendom; hieronder valt het respecteren van octrooirechten en auteursrechten.

De plichten tegenover maatschappelijke eigendom; maatschappelijke eigendom moet net zo goed gerespecteerd worden als persoonlijke eigendom. Dit houdt in dat volgende zaken eigenlijk niet horen: misbruik van het sociale verzekeringssysteem, verzekeringsbedrog, belastingontduiking, smokkel, zwartrijden, vandalisme…
de inachtneming van de ecologische houdbaarheid.

De opbouw van een wereldwijde sociale gerechtigheid. God heeft de aarde met alles wat ze bevat geschapen voor alle mensen en alle volkeren. Daarom moeten de goederen der aarde zo ontgonnen en verdeeld worden, dat alle mensen menswaardig kunnen leven. De basisprincipes voor de opbouw van rechtvaardige internationale economische betrekkingen zijn: rekening houden met het welzijn van zwakkere en armere volkeren, zorgen voor gerechtigheid en ontwikkeling van de benadeelde volkeren. Men moet streven naar een samenwerking van partners die zoveel mogelijk gelijke kansen hebben.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Nadat de God des hemels vanaf de berg Sinaï met donderende stem de geboden had uitgesproken aangaande de ware aanbidding van Hem, en de wetten die de meest heilige zaken van de mens beschermen – het gezin, het huwelijk en het menselijk leven zelf – gaf God het achtste gebod. Dit is Gods wet waardoor alle particuliere eigendommen en bezittingen worden beschermd:
Exodus 20:15  Gij zult niet stelen.

Omdat de mensen niet geloven dat de God die dit gebod gaf werkelijk bestaat, en niet vrezen Zijn wetten ongehoorzaam te zijn, is er meer letterlijke diefstal dan ooit. Wij overtreden het achtste gebod evenwel ook op honderden andere manieren door een verwaterd stelsel van morele wetten.

Na de bespreking van een of ander laag plan om een concurrent of een klant te bedriegen, halen zakenlieden de schouders op en zeggen: "Ach, dat is gewoon zaken doen." Of na een vergadering over onjuist meten, slechte kwaliteit of misleidende reclame zal een zakenman opmerken: "Wat maakt het uit? Als ik het niet doe, doet een ander 't wel." Er wordt heel wat uitgedacht om wetten en regels oneigenlijk te gebruiken of te misbruiken om zichzelf te verrijken. Bij het bedriegen van de overheid of bij het doen van valse belastingaangifte sust men zijn geweten meestal met de woorden: "Laat de regering maar wat zuiniger aan doen. Ze pikken toch al te veel geld in. Dus wat geeft het?"

Ja, wat geeft het? Dat is toch "gewoon zaken doen"?

Welnu, het zijn toevallig ook zaken die God aangaan – en Hij heeft een wet in werking gesteld die luidt: "Gij zult niet stelen."

Wanneer u Gods wet schendt, schendt zij u! Want Gods wetten zijn levend en actief – evenals de wet van de zwaartekracht. Wanneer u ze overtreedt, volgt automatisch de straf.

Het recht op eigendom

Overeenkomstig Gods Woord en Zijn wet bestaan er slechts twee rechtmatige manieren om in het bezit van iets te komen. De eerste is door een schenking – of een erfenis – van een ander mens, dan wel van God zelf. De tweede is door eerlijke arbeid, waardoor iets als rechtmatige terugbetaling wordt verkregen. Iedere andere manier is diefstal: iets wegnemen wat een ander toebehoort.

Het achtste gebod erkent het rechtmatig verwerven van bezit en verbiedt diefstal. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het achtste gebod in principe alle vormen van communisme verbiedt die het recht van de mens op eigendom afwijzen. Tevens verbiedt dit gebod internationale diefstal, waarbij regeringen met toepassing van geweld eigendommen en bezittingen van hun eigen onderdanen of die van andere naties verbeurd verklaren en stelen. En tot onze voortdurende schande moet worden gezegd dat wat dit betreft alle naties schuldig zijn aan het schenden van Gods wet!

De mensen leren tegenwoordig op enorme schaal en in georganiseerd verband te stelen. Niet alleen pikken zij duizenden artikelen uit warenhuizen, winkels, scholen en zelfs kerken, maar ook organiseren jonge mensen regelmatig ingewikkelde systemen van bedrog bij proefwerken en examens op scholen en universiteiten. Omdat men daar in het algemeen niet al te ongerust over is, verbreidt deze praktijk zich ongehoord snel. Maar wat deze jonge mensen wellicht niet is verteld, is dat zij door dit bedrog op een onrechtmatige wijze voor een examen slagen of een bevoegdheid verwerven – en dat is stelen. Het is een directe schending van het achtste gebod van God!

De industrieel of winkelier die onjuiste maten en gewichten gebruikt, of die een slechte kwaliteit of ondeugdelijk werk levert om het publiek te bedriegen, is even schuldig aan schending van het achtste gebod als een gewone dief! Hij probeert meer voor zijn product te krijgen dan wat hem rechtmatig toekomt. Gelet op de onrechtmatige winsten die hij hoopt te maken, probeert hij iets extra's voor niets te krijgen. In principe doet hij niets anders dan stelen! In hoeveel duizenden gevallen dit type wetteloosheid en bedrog wordt toegepast weet God alleen.

Diefstal door misleidende reclame

Een van de grootste commerciële zonden van onze tijd is de algemene praktijk van misleidende reclame. Men brengt de consument in de verwachting dat bijvoorbeeld een bepaalde 'pil' hem zal doen afvallen of aankomen, zijn potentie zal vergroten, zijn dunner wordend haar zal genezen, of wat ook het geval mag zijn. En in de meeste gevallen is die bewering zonder enige twijfel een verdraaiing van de feiten.

 Een dergelijke handelwijze is in feite stelen van mensen die geld uitgeven om het beloofde resultaat te bereiken.

In veel gevallen worden de slachtoffers van een dergelijk grootscheeps bedrog niet alleen van hun geld beroofd, maar tevens van hun gezondheid, geluk en gemoedsrust. Menig 'gerespecteerd' zakenman of maatschappelijk leider heeft zijn positie grotendeels bereikt door soortgelijke massale misleiding en diefstal!

Onze naties en volken dienen de ogen te openen! Al kan men een zonde aan de buitenkant als 'respectabel' doen voorkomen, vergeet niet dat God de ware Rechter is.

De Almachtige zegt:

1 Corinthe 6:9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Laat er geen misverstand over bestaan, het is Gods wil dat Zijn dienstknechten voorspoedig zijn in materiële rijkdom zolang zij deze op eerlijke wijze verwerven en niet hun zinnen erop zetten. De apostel Johannes schreef: "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat" (3 Joh. 1:2).

Bezoedelde welvaart

Bovendien moeten wij ons realiseren dat de rijkdom van een industrieel die is bezoedeld door een onnodig hoog aantal dodelijke bedrijfsongevallen in zijn fabrieken, onrechtvaardig verkregen winst is, en in het licht van Gods wet is hij gebrandmerkt als een dief, zo niet als een moordenaar!

Het beginsel van het achtste gebod wordt in de verhouding tussen kapitaal en arbeid keer op keer geschonden. Jakobus werd geïnspireerd de oneerlijke werkgever te waarschuwen:

Jakobus 5:4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot [dat is de Here der heerscharen, waarmee Hij Zijn macht en kracht aanduidt, die Zijn oordeel nog verschrikkelijker maken].

Het is evenzeer waar dat menige werknemer zijn werkgever berooft! Hij doet dit door zijn loon in ontvangst te nemen zonder er een eerlijke, volwaardige arbeidsprestatie tegenover te stellen. En dat is stelen!

De werknemers in de Westerse wereld, die een overmatig deel van hun arbeidstijd doorbrengen met 'koffiepauzes' en 'rookpauzes', zijn er de oorzaak van dat onze industrieën in de wereldomvattende handelsoorlog van tegenwoordig ernstig worden benadeeld. Dit gebrek aan productiviteit is van invloed op het lot van de Westerse volken!

Het achtste gebod van de Almachtige God bevat een boodschap voor zowel kapitaal als arbeid. Voor het kapitaal: "Een eerlijk dagloon voor een dag eerlijke arbeid." Voor de arbeid: "Een dag eerlijke arbeid voor een eerlijk dagloon."

Het stelen van een medemens is evenwel niet het enige principe dat in het achtste gebod ligt besloten. God is eigenaar van veel meer bezit dan enig mens.

Haggai 2:9  Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.

Stelen van God

In Maleachi 3, waar God spreekt tot het hedendaagse Jakob of Israël (vers 6), verklaart Hij:

Maleachi 3:8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing.

Hier beschuldigt God de Westerse volken van deze tijd ervan dat zij hun Schepper en Zijn Werk beroven! Geen wonder dat er zo weinig ware religie op aarde is overgebleven! Geen wonder dat er zoveel verwarring en bedrog is in de naam van het christendom!

God vervolgt:

Vers 9  Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
Dit is een krachtige uitdaging van de Almachtige God!

God zegt dat Hij u zal zegenen wanneer u – volgens Zijn gebod – door geloof in Hem en in Zijn Woord begint tienden te betalen. Er kunnen letterlijk honderden voorbeelden worden genoemd waaruit blijkt dat God inderdaad de tiendenbetaler zegent, ook in materieel opzicht. Hij doet dit niet altijd onmiddellijk. Wellicht moet u Hem eerst enige tijd gehoorzamen en geloof tonen. Maar als u Hem dient, Hem gehoorzaamt, Hem vertrouwt, zal God Zijn deel van de overeenkomst uitvoeren. Uw zegen zal zeker komen!

De positieve toepassing van het gebod

De positieve toepassing van het achtste gebod vindt men in de nieuwtestamentische brief aan de Efeziërs.
Efeze 4:28  Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.
Enerzijds wordt in deze passage stelen veroordeeld. Anderzijds worden werken en geven geschetst als de levenswijze die door de positieve toepassing van Gods gebod wordt voorgeschreven.

Eigendom en bezit moeten worden verworven door eerlijke arbeid – niet louter om persoonlijke verlangens en behoeften te bevredigen, maar opdat eventuele overvloed vrijwillig aan een broeder in nood wordt geschonken. De diepste intentie en geest van Gods wet impliceren dat iemand niet alleen steelt door zich iets van een ander toe te eigenen, maar evenzeer door te weigeren arbeid te verrichten teneinde de vruchten daarvan met anderen, die in nood verkeren, te delen! De ware christen behoort bij te dragen in de noden der heiligen en zich toe te leggen op gastvrijheid (Rom. 12:13). Als Gods verwekte kinderen moeten wij worden als Hij (Matth. 5:48). En Jezus zei: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" (Joh. 5:17).

De positieve les van het achtste gebod is ook samen te vatten in deze allesomvattende woorden van Jezus, de Christus: ,,Het is zaliger te geven dan te ontvangen" (Hand. 20:35). Indien wij, door Gods Geest, werkelijk leren volgens deze woorden te leven, zullen wij inderdaad de geest van het achtste gebod vervullen!

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR INNOVATIE VAN JE HANDELEN

De profeet David was een man naar Gods hart (Hand. 13:22). David schreef:

Psalmen 119:97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.
David bestudeerde en overpeinsde Gods wet dagelijks! Hij leerde de wet op elke situatie in het leven toe te passen.
Dit schonk hem wijsheid.
Vers 98  Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.
Gods wet wees David de weg die hij diende te gaan – schonk hem een levenswijze.
Vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

In deze 119e Psalm verklaarde David voortdurend hoe lief hij Gods wet had en hoe hij deze wet als richtsnoer voor zijn leven gebruikte. Doet u dat ook?
De meeste mensen is geleerd dat Gods wet is afgeschaft. Of anders heeft u zich eenvoudig niet gerealiseerd dat het de enige levenswijze is die de mens geluk en vreugde zal brengen. U wist niet dat Gods wet de natuur en het karakter van God openbaart. En God gebiedt ons:
1 Petrus 1:16 … Weest heilig, want Ik ben heilig.
Bedenk dat christenen, de 'kleine kudde' van Jezus, worden aangeduid als degenen, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Openbaring 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
God geeft ons de volgende beschrijving van het karakter van Zijn heiligen:
Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Indien u wilt worden gerekend tot Gods kinderen, dan dient u dit levende geloof – dit gehoorzame geloof – in de Almachtige God te hebben door Jezus Christus Zijn leven in u te laten leven! Dan dient u Gods geestelijke wet, zoals die wordt geopenbaard in de Tien Geboden, te begrijpen en te onderhouden, al is het ook met vallen en opstaan.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

TOT BESLUIT DIT GEBOD

Vergeet niet de wet van Christus
"de wet van Christus" (1 Kor. 9:21)

Voor christenen is niet de wet van Mozes de leefregel. Hoe God wil dat wij zullen leven vinden we in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus en in het onderwijs van de aposte­len. Deze gedeelten van de bijbel zijn immers rechtstreeks tot ons, christenen, gericht. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar, en in het onderwijs van Jezus, staat hoe wij moeten leven.

Wij moeten leren om de geboden van Jezus te onderhouden (Mat­theus 28:19). Ook op andere plaatsen spreekt de Here Jezus over zijn geboden (Johannes 14:15,21; 15:10)
Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven (Johannes 13:34). Voor ons geldt de eis der liefde, daar moeten we naar wandelen (Romei­nen 14:15). We zijn schuldig om lief te hebben (Rom. 13:8).

Wij moeten doen wat de apostelen ons in het Nieuwe Testament hebben voorgeschreven. We moeten ons houden aan het onderwijs der apostelen.

- "Wie God kent hoort naar ons (de apostelen); wie uit God niet is hoort naar ons niet"
  (1 Johannes 4:6)

Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. "Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg" (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.
We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes. Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).

De leefregel voor de Christen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest.

Ik ben de Heer uw God, gij zult geen afgoden vereren,
maar Mij alleen aanbidden.

“God is er”, aldus een eigentijdse vertaling. Zo goed als dit een belofte is aan het volk Israël, zo goed is het in de traditie van de Kerk een belofte aan het volk Gods geworden, aan ieder die christen wil zijn. Het is de vraag om het hart naar God toe open te houden, God recht te doen en de weg naar God toe niet te blokkeren met voorstellingen en praktijken die ten koste van God gaan. De Kerk heeft hier het recht op godsdienstvrijheid mee verbonden: ieder mens moet vrij tot God kunnen gaan en zijn godsdienst in vrijheid kunnen beleven.
De eis God niet gevangen te houden in eigen beelden en voorstellingen blijft ook hier en nu onverminderd van kracht. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de vraag: in hoeverre vereren we de economie als afgod?

Naar een volgend gebod : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)