HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                             

Het heilsplan van God - 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lees de Bijbel

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Heeft God een plan met mijn leven?

     

Gods heilsplan omspant de eeuwen, het reikt in feite van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het wordt in een notendop in een paar verzen samengevat in Romeinen 8:28-30.
Maar dit heilsplan geldt niet aleen mensen zonder meer, het heeft betrekking op degenen 'die God liefhebben'. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die God toebehoren, Zijn eigen kinderen, die geboren zijn uit water en Geest. Voor het geldt de gewelidge belofte, de Goddelijke zekerheid, dat 'hun die God liefhebben, alle dingen meewerken te goede; hun die naar Zijn voornemen geroepen zijn' (Rom. 8:28).
Onze zekerheid als christenen berust op de onwrikbaarheid van het eeuwige heilsplan, zoals dat in de volgende verzen van Romeinen 8 wordt uiteengezet (Rom. 8:29-30).


Heeft God een plan met mijn leven?

Dat God een groot(s) plan heeft met deze wereld, is voor gelovigen een geweldige troost. Dat betekent eengeweldige stimu­lans om vol te houden in deze chaotische wereld. Een wereld die elke dag weer an­ders is.Waar het kwade elke keer weer op­duikt. Waar oorlogen aan de orde van de dag zijn. Ziekte"en leed onuitroeibaar. Jezus heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle din­gen nieuw." Wij verwachten naar Godsbeloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

God heeft een plan met heel deze wereld. Heeft Hij ook een plan met mij?
Koning David geloofde van wel. Toen hij voor koning Saul moest vluchten naar Moab, vroeg hij aan de koning van Moab: 'Kunnen mijn vader en moeder een schuil- plaats bij u krijgen, totdat ik weet welk plan God met mij heeft,' , 1 Samuël 22:3. Ook Job geloofde het. En dat terwijl er in zijn leven verschrikkelijke dingen gebeur­den, waarin de satan een grote rol speelde. Hij zei tegen zijn vrienden: "Maar Hij is de Enige, niemand weerhoudt Hem. Hij doet wat Hij doen wil. Zijn plan met mij zet Hij door en Hij heeft veel van zulke plannen,' job 23:'3 en '4.

God had een plan voor Maria. Zij hoorde dat zij moeder van Jezus zou worden. Voor Petrus: Hij werd visser van mensen. Za­cheüs dacht dat hij erbuiten stond. Maar Jezus zei : "Ik wil vandaag in je huis zijn."
Hoe zich dat verhoudt met onze plannen, onze verantwoordelijkheid en onze daden?
Ik weet het niet. Tegen de rauwe werkelijkheid van dit leven belijden Gods kinderen toch:
'U houdt mij aan uw hand. U leidt mij uolgens uw plan (Psalm 73:23,24)

Talloze schriftplaatsen spreken op verschillende manieren over het Plan van God.
Woorden die in dit verband ook gebruikt worden zijn: de Raad van God, Zijn voornemen, e.d. Paulus zegt in Efeze 1:11, dat God in alles werkt "naar de Raad van Zijn wil". M.a.w.: God wil iets, Hij heeft Zich iets voorgenomen, Hij heeft een Plan bedacht en zal dat tot uitvoering brengen in de loop van de tijd. Door het bestaan van deze wereld heen volvoert God Zijn Plan. De Bijbel spreekt ons daarvan. De Bijbel is niet alleen de openbaring van God Zelf, maar ook van Zijn Plan. Eerst maar nagedacht over het allerbelangrijkste voor een mens persoonlijk.

EERSTE RICHTLIJN

GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

(De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen; gebruik hiervoor uw eigen bijbel of link naar de STUDIEBIJBEL boven-aan de pagina).

GODS LIEFDE

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe"
(Johannes 3:16).

GODS PLAN

Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed " (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).

Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?

TWEEDE RICHTLIJN

DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET KONTAKT MET GOD VERLOREN. DAARDOOR KAN HIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ZIJN LEVEN NIET KENNEN EN BELEVEN.

DE MENS IS ZONDIG

"Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23). De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het kontakt met God verbroken. Die eigenzinnigheid - de Bijbel noemt het zonde - wordt gekenmerkt door aktief verzet of passieve onverschilligheid.

ZONDER GOD

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (geestelijk gescheiden zijn van God) (Romeinen 6:23).


God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaargescheiden. Veel mensen proberen steeds door eigen prestaties (zoals: zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven en allerlei levensbeschouwingen) God te bereiken en het overvloedige leven te vinden.

De derde wet geeft ons de enige mogelijkheid de kloof te overbruggen . . .

DERDE RICHTLIJN

JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET PROBLEEM VAN DE ZONDE. DOOR HEM KUNT U GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET UW LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

HIJ STIERF VOOR ONS

"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:8).

HIJ STOND OP UIT DE DOOD

"Christus is gestorven voor onze zonden . . . Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de schriften, en Hij is verschenen aan Céphas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd . . ."

(1 Corinthiërs 15:3-6).

HIJ IS DE ENIGE WEG

Jezus zei: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).


God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis.

Dat u dit allemaal weet, is niet voldoende . . .

VIERDE RICHTLIJN

WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS CHRISTUS ALS ONZE REDDER EN HEER AANVAARDEN. DAN PAS KUNNEN WE GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ONS LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

WIJ MOETEN CHRISTUS AANVAARDEN

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven" (Johannes 1:12)

WIJ NEMEN CHRISTUS AAN DOOR HET GELOOF

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme" (Epheziërs 2:8,9).

WIJ AANVAARDEN CHRISTUS DOOR HEM PERSOONLIJK UIT TE NODIGEN

(Jezus zegt): "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deurt opent, Ik zal bij hem binnenkomen"(Openb. 3:20). Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij ons hebben wil. Het is niet genoeg dat we met ons verstand toegeven dat Hij recht op ons heeft of dat wij ontroerd raken.

Onderstaande cirkels stellen twee manieren van leven voor:

Iemand die zelf zijn leven bestuurt Een leven door Christus bestuurd
  • het IK op de troon
  • Christus staat buiten het leven
  • interesses staan onder eigen kontrôle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft
  • Christus beheerest het leven
  • het IK onttroond
  • interesses staan onder kontrole van God waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

[LAW 4 DIAGRAM]


Welke cirkel stelt uw leven voor?

Welke van deze beide manieren van leven kiest u?

"Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U me wilt heb
Zegt dit gebed ongeveer wat er in u leeft?
Bid dan nu dit gebed en Christus zal in uw leven komen, want dat heeft Hij beloofd.


Inleiding op weg naar de volgende studies in deze serie

Door de openbaring van het Woord leren wij de Persoon van God kennen en Zijn werken. Van onszelf weten wij daar niets van; alleen de Bijbel openbaart ons God! Daarom is het lezen en onderzoeken van Gods Woord het allerbelangrijkste voor elk kind van God. Daardoor ontvangen wij voedsel, kracht, inzicht en leren wij de Here God steeds beter kennen in Zijn volheid. Wij zullen daardoor opgroeien van kindschap naar zoonschap. We worden volwassen in het geloof. Mensen met wie God iets kan doen en aan wie God iets kan toevertrouwen, zoals Henoch, Noach, Abraham, Mozes, David...en zovele anderen. Zij waren, net als wij, zwak in zichzelf, arme, verloren zondaars, maar door het geloof gerechtvaardigd en door Gods grote genade gebruikt in de uitvoering van Zijn Plan. Van David staat geschreven in Handelingen 13: "Want David is, na voor zijn geslacht de Raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet" (vers 35).
Zo wil God ons ook gebruiken in deze tijd, in deze fase van het Heilsplan van God... tot eer van Zijn Naam. Broeders en zusters, dat is feitelijk onze levensroeping: Hem te dienen op de plaats waar wij gesteld zijn. Ieder, die daarop afdingt doet de hemelse Vader tekort en zit zichzelf in de weg!

STAP VOOR STAP

In Jesaja 46 zegt de HERE: "...Mijn Raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen... Ik heb het gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering" (vers 10,11). God is vastbesloten om Zijn Plan te volvoeren en laat Zich door niets hinderen, zelfs niet door de grote tegenstander, de satan, die nog steeds de wereld in zijn macht heeft.Hebr.6:17 leert, dat Gods Raad onveranderlijk is. Zijn Raadsbesluit staat vast.

Hij komt tot Zijn doel door alle tijden heen, totdat het grote doel is bereikt:

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, vol van Gods heerlijkheid.

Als wij de Bijbel onderzoeken zullen wij ontdekken, dat God stap voor stap Zijn plannen ontvouwt en realiseert. In Genesis 1 vinden wij daarvan een blauwdruk. God formeerde de aarde niet in één dag, maar dag na dag was Hij bezig, totdat Hij kon zeggen: zie, het is zeer goed.
Toen kwam de 7e dag, de rustdag, een dag voor de Here Zelf. Zo volvoert God ook in een tijdsbestek van duizenden jaren (vanaf Adam zijn er nu bijna 6000 voorbij) Zijn plan. Telkens maakt Hij meer bekend in Zijn Woord en realiseert dat in deze wereld. God kondigt aan wat Hij zal gaan doen of wat er zal gebeuren (profetie) en doet het vervolgens ook (vervulling).

In de ene fase van Zijn Plan werkt God op deze manier, en in een volgende fase weer op een andere wijze (denk aan de onderscheiden werkzaamheden in Genesis 1). In Zijn Woord openbaart de Here God ons wát Hij in welke fase van Zijn Plan aan het doen is. Door de kracht van de Heilige Geest mogen wij die dingen (gaan) verstaan, als wij tenminste geloven wat Zijn Woord ons leert. Immers,

Ongeloof verblindt, geloof opent je ogen!

Wij willen het Plan van God vanaf het begin (Genesis) volgen tot het einde (Openbaring) aan de hand van 7 belangrijke personen in de Bijbel, nl. : Adam, Noach, Abraham, Mozes, David, Jezus, Paulus.... Christus.

Deze opsomming doet u zo misschien wat vreemd aan, maar later zal het allemaal wel duidelijk worden.

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, lezen wij, dat God hemel en aarde geschapen heeft en de mens op de wereld heeft gezet. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, leefden in harmonie met God en daarom ook met elkaar en de natuur om hen heen. Deze rust en vrede werd echter wreed verstoord!

In Genesis 3 zien wij hoe het de satan gelukt Eva te verleiden om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Ook Adam heeft daarvan gegeten en zo deed de zonde haar intrede in het menselijk geslacht. De zonde maakte scheiding tussen God en de mens en treft de hele mensheid, omdat iedereen uit Adam geboren is. Paulus gaat daar later in de Romeinenbrief uitvoerig op in.
In Genesis 3:8 lezen wij, dat "de mens en zijn vrouw" zich verborgen voor de Here God tussen het geboomte in de Hof. De Here echter zocht de mens op in Zijn zoekende liefde: "Waar zijt gij?" En dan doet Hij in vers 15 een geweldige belofte, namelijk, dat het "zaad van de vrouw" eens de satan zou overwinnen en de verlossing tot stand zou brengen.
Als wij de Bijbel verder lezen begrijpen wij, dat het hier ging om de beloofde Messias, de Verlosser: Jezus Christus.

Met deze belofte wordt feitelijk het verlossingsplan van God voor de mens in werking gezet. De eerste belangrijke persoon in het wonderbare heilsplan van God is dus:

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)