HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Gelijkenissen van Jezus - deel 10 - 'De onbarmhartige dienstknecht'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De onbarmhartige dienstknecht'Mattheüs 18:23-35

Niet meer denken aan iets kwaads wat een ander jou heeft gedaan. Als jij inje boosheid iets lelijks tegen je moeder hebt gezegd bijv, dan kan jouwmoeder daar heel boos om zijn. Als ze dan de volgende dag nógboos is, heeft ze het jou dus nog niet vergeven. Maar als je het uithebt gepraat; jij hebt er spijt van, en je moeder zegt dat het weergoed is, dan weet je dat het achter de rug is. Dan is het weer zo goedals het daarvóór was tussen jullie. Dát isvergeven.

De Heere Jezus heeft net aan Zijn discipelen uitgelegd wat vergeven is,en hoeveel keer je moet vergeven. Petrus had gevraagd: 'Als jeiemand tot 7 keer al hebt vergeven, is dat dan niet genoeg? Toenantwoordde de Heere Jezus: 'Niet 7 keer, maar 70 x 7!' Datwil eigenlijk zeggen: je moet altijd bereid zijn om te vergeven,hoeveel keer het ook is. En waaróm, dat zo is, legt de HeereJezus uit door een gelijkenis hierover te vertellen.

'Ik vergelijk het Koninkrijk van God,' begint de HeereJezus, 'met een koning die met elk van zijn dienstknechten afwilde rekenen.' Er waren mensen, dienstknechten van hem, die hemnog moesten betalen, en hij liet ze een voor een bij zich komen.
Kijk, daar komt weer een knecht naar voren. Een harde man, maar zote zien is hij bang. En dat is te begrijpen, want hoor wat dekoning zegt: 'Je bent mij nog 10.000 talenten schuldig. Betaalhet mij!' 10.000 talenten is ongeveer €100.000,-, dus heelveel geld!
Maar die knecht zou nooit zoveel geld meer terug kunnen betalen, al zouhij nóg zo z'n best doen. Toch smeekt hij de koning:'Wees geduldig met mij, en ik zal u alles betalen.' Deknecht had wel van alles willen beloven, als de koning hem aar weerliet gaan. Want de knecht was bang voor straf. En uit angst deed hijbeloften die hij toch niet na kon komen. Als de koning hem maar nietstraffen zou…

De koning hield van zijn knechten, en toen hij zag hoe bang die knechtdaar voor zijn troon op z'n knieën lag, heeft hij hem uitliefde en uit genade álles kwijt gescholden. Alles!Héél die grote schuld was in één keer weg.Wát een opluchting voor die knecht! Wat zal hij blij geweestzij. Misschien kon hij het amper geloven; je zou op z'n minsttoch verwachten dat je nog een deel moet betalen.. Maar de koningknikte hem toe: ga maar, het is goed zo..
En daar ging de knecht weer weg van het paleis van de koning. Dat wasnog eens een meevaller! Maar i.p.v. dat hij dankbaar was, ging hij opeen andere knecht af die hém nog een beetje geld schuldig was.Hij greep hem bij de keel en zei dreigend: 'Betaal mij wat je mijschuldig bent! Anders zal ik je krijgen, dan nemen wemaatregelen!'

De andere dienstknecht had het geld ook niet.. misschien was hij arm,of was iemand van zijn gezin ziek geweest zodat hij dure medicijnen hadmoeten kopen.. Hij viel voor de boze knecht op zijn knieën ensmeekte: 'Wees geduldig met mij, en ik zal u allesbetalen.' Precies zo had de boze knecht tien minuten geleden nogvoor de koning gelegen. Maar de boze knecht kende geen liefde en genadezoals de koning. Hij wilde niet luisteren naar de arme knecht, en liethem zelfs in de gevangenis zetten.
Toen hebben andere knechten, die merkten wat er was gebeurd, alles eerlijk aan de koning verteld.

Toen liet de koning die boze dienstknecht opnieuw bij zich komen,verdrietig. En hij zei tegen hem: 'Jij boze hartelozedienstknecht! Nu heb ik jou van zó'n grote schuld verlost,en nu zet je een andere arme knecht in de gevangenis voor zo'nklein beetje geld. Hoorde je dat hem niet ook kwijt te schelden en tevergeven, zoals ik dat bij jou heb gedaan?!"
Deze knecht heeft alsnog een zware straf gekregen. In de Bijbel staat:'en hij gaf hem over aan de pijnigers..' Hij werd dusgemarteld, en moest in pijn en ellende gevangen blijven totdat hij deschuld betaald zou hebben.

Zo is het ook bij de Heere God. Hij heeft jou en mij lief en wil onsalle schuld vergeven. Het is onmogelijk voor ons om de zondeschuld tebetalen, al zouden we ons hele leven ons best doen. Daarom is de HeereJezus gekomen om de straf van ons over te nemen. Dan wil de Heere Godons als we daar eerbiedig om vragen, ons onze schulden vergeven. Maarwe moeten daar ook echt dankbaar voor zijn. Die boze knecht dachtalleen aan zichzelf, hij heeft niet van de koning gehouden, anders hadhij zijn best voortaan willen doen voor de koning, en zou hij zo goedmogelijk voor hem willen leven.

Ook in jouw leven is te zien of je echt van de Heere God houdt. Als jeecht van Hem leert houden, dan leer je om de Heere dankbaar te zijn,omdat Hij je niet straft voor je zonden als je de Heere daarom vraag5t.En uit liefde voor de Heere, krijg je ook liefde voor de mensen om jeheen. Dan vergeef je ook zelf weer aan anderen als die jou ietsschuldig zijn. En dan doe je steeds je best om zo goed mogelijk voor deHeere te leven. Dat kun je niet zelf, maar de Heere wil je dit leren,je mag Hem bidden en Hij zal je geven wat je nodig hebt!

Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer..

Vergeving in beeld

Zijn heer kreeg medelijden..

Toen wierp deze zich voor hem neer en...


Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen.
Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:


...tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.'

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)