HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                    

Gelijkenissen van Jezus - deel 20 - 'De onbeschaamde vriend'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De onbeschaamde vriend'

"Het Verhaal Lucas 11: 5 - 13

En hij vertelde hen: "Veronderstel: iemand van jullie heeft een vrienden gaat midden in de nacht naar hem toe om hem te vragen: Vriend, kunje me aan drie broden helpen? Want een andere vriend is op reis bij melangs gekomen en ik heb niets te eten voor hem. Zou die vriend hem danuit zijn huis toeroepen: Val me niet lastig! De deur is allang op sloten mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan nu niet opstaan om ze jete geven. Ik verzeker jullie: zelfs al zou hij niet opstaan om ze tegeven omdat het zijn vriend was, dan zal hij nog opstaan omdat de anderhet durft te vragen. Hij zal hem geven wat hij nodig heeft. Daarom zegik jullie: vraag en je zult krijgen, zoek en je zult vinden, klop en erzal voor je worden opengedaan. Ja, iedereen die vraagt, zal krijgen, enwie zoekt zal vinden en voor wie aanklopt, zal worden opengedaan.

Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als hetom vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Ondanksjullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven.Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aanwie hem erom vragen!"

De leerlingen van Jezus vonden het soms wel moeilijk om tebidden, want hoe moest je bidden en hoorde God je wel? Daarom verteldeJezus het volgende aan zijn leerlingen:

"Een man lag in zijn bed, te slapen. Het was al nacht geworden en hetwas overal stil en rustig, iedereen in zijn huis sliep, maar wat hoordehij daar? Hij hoorde kloppen op zijn deur en gauw ging hij erheen.

Voor de deur stond zijn vriend. De vriend had de hele dag gereisd ombij hem te komen, om hem te zien en met hem te praten. Gauw liet de manzijn vriend binnen, want hij was moe van de lange reis en hij hadhonger. De man ging naar de keuken en wilde brood klaarmaken voor zijnvriend, maar het was op! Er was geen kruimeltje meer! Wat moest hij nudoen? Zijn vriend had zolang gereisd om bij hem te komen, hij kon hemtoch niet met een lege maag laten zitten?

De man liep nu vlug naar de buurman toe en klopte aan de deur. Maar debuurman en zijn gezin lagen ook al in bed, dus kwam hij bij het raamstaan. De man legde het uit aan de buurman, maar deze wilde niet komen,want iedereen lag al op bed. De man klopte weer aan de deur. Een beetjeboos hoort hij dan de man zeggen: "Wat denk je nu wel niet! Iedereenligt te slapen!". Ja maar mijn vriend heeft honger, ik wil hem zo graagwat te eten geven en de man klopt weer op de deur.
Dan staat de buurman toch eindelijk op en geeft hem het brood, waar omgevraagd wordt en de man gaat weer terug naar huis en geeft het broodaan zijn vriend.

Als Jezus uitvertelt is snappen de discipelen er helemaal niets van!Wat hebben een vriend die in de nacht komt, een buurman en een broodnou te maken met bidden? Dan legt Jezus het uit aan de discipelen. Jemoet bidden en blijven bidden. Geef het niet te vroeg op, maar blijfbij God aan de deur kloppen want: Vraag en je zult krijgen, zoek en jezult vinden, klop en de deur zal voor je open gaan.

 
Uitleg van Lucas 11: 5 – 13

In deze gelijkenis gaat het over een arme Palestijnse boer die in eeneenkamerwoning woont. Hij slaapt daar dus met vrouw en kinderen. In hetmidden wordt het vuur gestookt en iedereen ligt op een slaapmatje op degrond.

Wat gebeurd er nu, een bevriende buurman klopt op de deur. Bij hem iser net een vriend aangekomen bij wie de reis wat tegenzat en hij zit nuverlegen om brood. De man komt nu om brood vragen. Hij wil graag driebroodkoeken. Dat is te vergelijken met een soort van pannenkoeken enwordt geacht een normale portie te zijn voor een gast. De man vraagtniet meer dan wat echt noodzakelijk is.

Als de man nu zou opstaan om het brood te geven dan zijn erverschillende dingen die hij tegen komt. Ten eerste maakt de deur eenverschrikkelijk lawaai als hij geopend moet worden, omdat hijontgrendelt moet worden. Daarnaast wordt iedereen dan blootgesteld aande koude lucht die naar binnen komt, omdat iedereen gewoon op de grondligt, met niets over zich heen. Daar worden de kinderen dan toch wakkervan. Maar de buurman blijft maar aandringen en vragen en daarom geefthij het uiteindelijk dan toch maar.

Jezus wil met deze gelijkenis ook aangeven dat bidden en bedelen niethet zelfde is. Het laat ook zien dat je niet bidt om grote wensen, omgrote dingen te krijgen. Je bidt om wat je nodig hebt te ontvangen. Jeblijft volhouden, want wat je werkelijk nodig hebt, zal je uiteindelijkook gegeven worden.

Maar je mag niet bidden als je het niet oprecht meent. Wat je bidt moetuit de grond van je hart komen. Daarnaast is bidden ook iets heel ergpersoonlijks en is het iets wat iedereen kan. En als je het echt doet,oprecht vanuit je hart, dan luistert God, zal hij je antwoordden enhulp geven.

Samengevat

Het gaat in een gelijkenis om de kernboodschap. De gelijkenis van deonbeschaamde vriend maakt deel uit van het gebedsonderwijs vanChristus. In de eerste verzen van Lukas 11 heeft Hij zijn discipelenhet volmaakte gebed geleerd. De gelijkenis die daarop volgt, wil onsaansporen om in ons bidden werkelijk verwachting van de Heere tehebben. Om van verhoring zeker te mogen zijn. En die zekerheid geeftvervolgens ook een bijbelse vrijmoedigheid. Vanuit de vaste overtuigingdat God een Hoorder der gebeden is, mogen wij met  kinderlijkevrijmoedigheid gaan tot Zijn troon. Dat is een bijbelse gebedshouding.

Extra nagedacht over Lucas 11: 1-9

“1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden,zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2 Hij zeide tot hen:Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijkkome;
3 geef ons elke dag ons dagelijks brood;
4 en vergeef ons onzezonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is;en leid ons niet in verzoeking. 
 5 En Hij zeide tot hen: Wie vanu zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hemzegt: Vriend, leen mij drie broden,
6 want een vriend van mij is opzijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten;
7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij nietlastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed;ik kan niet opstaan om ze u te geven.
 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij nietopstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheidzou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft. -
9 En Ik zeg u:Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zalopengedaan worden.
10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt,vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
11 Is er soms een vaderonder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis eenslang zal geven?
12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zalgeven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet tegeven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel deheilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”


Men heeft wel eens onderzoek gedaan naar het nut en de uitwerking vanbidden! Onderzocht hoe mensen tegen bidden aankijken en of biddenzinvol is en helpt. Toen bleek dat 45% van alle mensen, dus bijna dehelft, er van overtuigt is dat bidden je in het leven helpen kan. 20%heeft geen mening (maar bidt wel eens als er problemen zijn) en 35% vanalle mensen, één derde dus, denkt dat bidden níethelpt. Men zou dus kunnen zeggen: 2/3 van de samenleving bidt wel eens,1/3 niet!

Ander onderzoek heeft aangetoond dat bidden goed is voorde gezondheid. Je hartritme wordt er regelmatiger door, zei eenonderzoek in oktober 2003. En mensen die naar de kerk gaan en bidden,worden minder snel ziek, omdat ze in hun lichaam een bepaalde stofaanmaken (interleukine-6) die in je lichaam ziekten afweert! -- Ditzijn natuurlijk maar een paar menselijk-vage onderzoeken geweest. Maarik denk dat iederéén van ons, of die nou strak of watvager in het geloof staat, zich wel voor kan stellen, datbidden-op-zijn-tijd, zínvol is en een positief effect kan hebbenop je leven. En ís het alleen maar omdat men dan even tot rusten bezinning komt.

Het verlangen om het bidden te willen gaan leren

In Lucas 11 komt één van de discipelen van Jezusnaar Jezus toe met de vraag of Hij alle discipelen wil leren bidden. Weweten helaas niet, wat de concrete aanleiding en de beweegreden geweestis, dat hij dit zo aan Jezus is gaan vragen. [[In een ander evangelie,bij Matteüs, staat het zo, dat Jezus zélf het initiatiefneemt en tegen mensen zegt: ga bidden aub, vergeet het bidden niet, enals je bidt, doe het dan met behulp van het OnzeVader]].

Hier bij Lucas, neemt niet Jezus zelf het initiatief, maar komt een van dediscipelen zelf naar hem toe, met het verlángen om het te leren.Misschien heeft hij vaker gezien dat Jezus zich terug heeft getrokkenom te bidden, en wil hij nu zelf ook wel eens ervaren wat je danmeemaakt. Of, wie weet, misschien was hij wel zeer onder de indruk vanhet feit dat Jezus altijd heel vertrouwelijk met God sprak, namelijkdoor te beginnen met de woorden: ‘Onze Papa in de hemel!’Want zo heeft Jezus toen gebeden! Hij kon heel innig en intiem met Godpraten, ook publiekelijk, als bijvoorbeeld de discipelen er bij waren.– Misschien heeft de discipel toen ervaren: hier gaat iets vanuit, als Jezus ons zo voorgaat in het gebed! Iets bijzonders. Wat is,Jezus, het geheim van dit alles???

Bidden moet je leren

Bidden moet je léren, je moet er echt mee aan de slag wilt gaan, als je het echt wilt doen!

Leerregel 1: durf vertrouwlijk-intiem met God te praten!

En een van de eerste regels die wij dan moeten leren, is dan inderdaaddeze, dat ook wij moeten leren, tegen God aan te praten alsof die onsheel goed kent! Tegen God aan te praten: alsof die inderdaad onze‘Papa’ is!

Zoveel mensen willen wel gaan bidden, maar blijven dan vaak steken in(of: zeggen dan genoeg te hebben aan) het níets-zeggen. Zeblijven steken in alleen maar het voelen-van-de-sfeer, de sfeer inzichzelf of de sfeer van wereld om zich heen (van de natuur bijv.) ofvan de kosmos in z’n geheel. Dit ‘zwigend-voelen’ isook best nuttig natuurlijk (we doen het veel te weinig!), maar bidden?Bidden wordt pas echt tot bidden, als je op een gegeven moment ook destap durft te zetten God met naam te noemen! God zelf aan te roepen!Alsof hij valk bij je, tegenover je zit!

Dat is een best eng gebeuren eerst, als je het nog nooit gedaan hebt.Het vergt in het begin heel wat van je, om dat dan eens zo te gaandoen. Om niet vrijblijvend te blijven hangen in“sfeer-alleen”, niet te blijven hangen in het voelen van ennadenken over de wereld waarin je leeft en over je eigen leven, maar indit gebeuren uit al de mogelijkheden te kíezen en dan echt overte gaan: tot het ‘aanroepen’ van God, tot het zeggen van:“Pappa in de hemel!” “Abba Vader!” Envervolgens te zeggen: “Uw naam worde geheiligd en uw koninkrijkkome!” – Dus niet míjn naam worde geheiligd enmíjn koninkrijk kome, zoals ik zelf alles ervaar! Maar úwnaam worde geheiligd en uw koninkrijk kome!

Leerregel 2: jezelf maar heel bescheiden aandienen, voorzover het hoogstnoodzakelijk is

Dat wil helemaal niet zeggen, dat je niet ook iets voor je zelf zoumogen bidden! Maar als je dat doet, kan het altijd alleen om dehoogstnoodzakelijke dingen gaan: Jezus stelt voor er voor te gaanbidden dat je geen honger hoeft te lijden, dat jouw slechte daden jeworden vergeven, en dat je een enigszins rustig leven mag leven en nietvoortdurend te prooi hoeft te vallen aan verleidingen. Daar gaat hetdan om. Om de wezenlijke dingen!

Voetballers

Om eens een voorbeeld te geven: wat kan wel en wat kan niet. Soms zieje van die voetballers het voetbalveld opkomen en dan van te voren eveneen kruis slaan, of na afloop van een wedstrijd weer een kruis slaan,God daarmee dankend dat hen niets is overkomen! Dat kan ik mevoorstellen, dat een voetballer dat dan doet. Dit is een goede vorm vanbidden. Want het leven is ook als een voetbalwedstrijd, eenvoetbalwedstrijd is als het leven: bedreigend, vol van risico’s.En je zelf bent in dit alles uiterst kwetsbaar als mens.

We mógen tot God bidden: ‘Papa in de hemel, het leven van mijwordt nu wat kwetsbaarder en enger. Voorzie me van alles wat ik nodigheb om er doorheen te komen. Bescherm me, dat ik geen honger lijdt, endat ik in het gevecht met de ander vergevingsgezind blijf, en dat ikniet bloot gesteld wordt door allerlei emotionele verzoekingen enverleidingen enz…’ – Dat kan ik me dus voorstellen,dat wij zo gaan bidden in ons leven, als we evenals een voetballer inons leven een onvoorspelbare wedstrijd tegemoet moeten gaan.

Bidden om een winnend lot in de loterij??

Maar er zijn ook andere gebeden, die niets met bidden te maken hebben.Om een voorbeeld te noemen: vorig jaar kwam er een film uit (BruceAlmighty), die eens liet zien wat er gebeurt, als God echt aan elkebede die hem bereikt, zou voldoen! Vlak voor elke trekking in deplaatselijke loterij van een stad in de VS, zoeken wel tienduizendmensen het contact met God op, om Hem te vragen: ‘Laat Umíj nu eens winnen aub. Laat mij winnen!” - In de filmliet God dat dan ook gebeuren: al de tienduizend mensen winnen dehoofdprijs, tegelijkertijd! Maar omdat ze allemaal hetzelfde winnendelotnummer hebben, moeten ze de hoofdprijs met elkaar delen. Iedereenkrijgt uiteindelijk maar 25 Dollar uitgereikt, ipv. een miljoen! Demensen worden woedend in de film, gaan in hun woede alles kapotslaan enelkaar te lijf. Want 6 goede cijfers in de loterij hebben, en dan maar25 dollar krijgen, dat was toch absurd. – Hieruit blijkt wat hungebed werkelijk voor een gebed was geweest, namelijk: om zelfontplooingdesnoods ten koste van anderen! Zo zou Jezus dus nooit hebben gebeden.

Minimumoptie

“Vader in de hemel, niet ik, maar U maakt hier de dienst uit! Uwnaam worde geheiligd en uw koninkrijk kome! Maar houd U mij wel auboveréind in dit leven: met dagelijks brood, en met vergeving, enmet weerbaarheid tegen verzoekingen! Dan red ik het wel!” Dat ishet gebed dat Jezus zijn discipel leert! Het is een gebed met eenminimumoptie! In het Matteüsevangelie komt er ook nog delofprijzing bij: ‘want van U is het Koninkrijk, en de kracht ende heerlijkheid’, maar als u daar eens gaat kijken in uwbijbeltje, in Matteüs 6, zult u zien dat deze beden daar tussenhaakjes staan, dat wil zeggen: ze zijn pas later in de bijbelopgenomen! Je zou mogen zeggen: Natuurlijk is het goed om ook delofprijzing en de dankbaarheid in het gebed mee op te nemen! [Juistomdat wij mensen van vandaag vaak zo weínig dankbaar voor dedingen zijn: we kijken altijd naar wat we nog níet hebben, enzijn nog maar zelden te vrede wat we dan inmiddels al wél hebbengekregen in ons leven!] Maar het aller- allerbelangrijkste in je leven,als je wilt bidden is dit (twee dingen): dat je je leven uit handendurft te geven en te zeggen: niet ik, maar U, Heer, maak wezenlijk dedienst uit in mijn leven! En dat je dan, ten tweede, bid: help me (nietmeer dan) stáánde te blijven in dit leven, door brood,vergeving en weerbaarheid tegen verzoekingen!

Het zalige effect van bidden: rust, tevredenheid, vriendschap

Als je zo bidt, elke dag, even, een moment! Zal het bidden zijn effectniet missen op je leven! 1) Je zult tot rust komen in je leven –want door het gebed heb je alles in Gods handen gelegd, vooral wat jebelast en vermoeid! 2) Je zult niet meer zo ontevreden zijn met jeleven – want je zult veel meer oog krijgen voor wat je nogwél hebt aan dagelijks brood en andere goede dingen – ookal heb je dan niet alles, wat je je wenst! 3) En je bouwt zo een nieuwevriendschapsband op in je leven, met de Allerhoogste, met God! Nooitben je meer alleen! Er is altijd, weet je dan, iemand om je heen, dieje ziet, en die van je houdt, en die om je heen is die je koestert alszijn kind!

Niet eenzaam meer

Menig ander mens, dat niet bidt… blijft steken in eenzaamheid.– Dat is uiteindelijk ook het grote bezwaar, vind ik, tegen deoosterse religie, die heel veel nadruk op stilte en mediteren leggen.Ook dat heeft zijn waarde: jezelf en de kosmos om je heen eens helemaalbiddend-verkennend uit te diepen, door diep in jezelf en de kosmos tegaan luisteren (Het wordt – juist in christelijke kring, veel teweinig gedaan). Maar kun je met de sfeer van de kosmos de eenzaamheidverdrijven, de echte existentiële eenzaamheid, dat je het gevoelhebt door iemand in een vreemd bestaan te zijn gedropt, waarin je nualles alleen moet fixen? - Ik denk het niet! Want ook al zienbijvoorbeeld de maan en de zon er heel mooi uit, toch zwíjgen zeuiteindelijk maar, zoals een dichter (Guillaume van der Graft) ook zegtin een gedicht: “de maan is koud als een vis. Met vogels valtniet te praten. Zon is een zwijgzaamheid.” - Als je echt tot Godgaat bidden, door het waagstuk aan te gaan, hem eens echtáán te roepen, als persoon (en niet alleen maar als sfeerte voelen), ontstaat een gaandeweg, langzamerhand een echtevriendschapsband, die je van je diepe eenzaamheid verlost. En dat isveel waard in onze dagen, waarin “iedereen met zichzelfalléén!” tot lifestyle is verheven.

We hebben tot nog toe alleen nog maar stilgestaan, bij hetrechtstreekse antwoord dat Jezus zijn discipelen heeft gegeven, om hethen mogelijk te maken te kunnen bidden.

Maar dan zien we daar in onze tekst vervolgens ook nog een aantalverzen staan, die Jezus er zomaar bíj zegt, zonder dat zijndiscipelen hem daar om gevraagd hebben!

Leerregel 3: ga er echt op vertrouwen dat je wordt géhoord en wordt vérhoort!

Jezus houdt in de verzen 5 t/m 13 een hele preek over de waarde van hetbidden! Namelijk: dat je dan ook écht op God mag vertrouwen! Datje er zéker van mag zijn, dat je dan ook ántwoord krijgt!Dat het écht zo is, dat je gebeden dan wordenverhóórt!

God als onze Vader in de hemel, is niet als een aardse vader, die zijnkind in de steek laat of wrede spelletjes met hem speelt, zegt Jezus.Jezus noemt dan in onze tekst het voorbeeld van een ‘ei’ eneen ‘scorpioen’. Een scorpioen ziet er samengerold,ópgerold, uit als een ei! Als een klein kind zijn aardse vaderom een ‘ei’ vraagt, dan zal die dat kind geen opgeroldescorpioen geven, zodat het kind zich te pletter schrikt! Ook niet alshet kind heel ondeugend is geweest en straf verdiend. – Dat isveel te gevaarlijk!

Of als hetzelfde kind zijn vader om een‘vis’ vraagt, zegt Jezus in de tekst, dangééft hij dat kind ook een vis – en niet eenslang?! [Jezus verwijst hier waarschijnlijk naar een bepaald soort‘zeeslang’ die ook in het meer van Galilea voorkomt en dievroeger als een onreine soort vis werd beschouwd. De barboet, zo heetdie vis, werd niet gegeten, maar  altijd gelijk weer in het waterteruggezet, als die in het net zat.] Een echte vader wil toch het bestevoor zijn kind, dat gaat hem toch niet van die onreine troep te etengeven. – Zo, zegt Jezus, is het ook bij God.

God speelt geen giftige scorpioen-spelletjes met jullie. Wat julliebetreft, is ook voor Gód de Vader, het beste net goed genoeg.Ook al zijn jullie soms niet zijn makkelijkste kinderen, zegt Jezus erdan bij, en zou je het best begrijpen als hij jullie eens flink lietschrikken en een tijd lang ging afschepen met minderwaardig materiaal.Maar nee, God de Vader staat altijd klaar, ook ’s nachts, in denachtelijke uren, het maakt niet uit! Jullie, discipelen, mensen,worden géhoord en jullie worden vérhoort, als je eenvriendschapsband met Hem opbouwt, door tot hem te bidden om wat jegewoon nódig hebt in je leven!

De grote aanvechting: er gebeurt niets!

Maar is het wel zo, vraag je je soms af, dat God wel altijd je gebedenverhoort, ook al bidt je eerlijk en oprecht!? Zou het echt zo zijn, datGod altijd de gebeden verhoort!

Je hebt van die berichten dat het echt gebeurt! Bepaalde christelijkegroeperingen schérmen er mee, dat het gebeurt! Maar wat moet jedan zeggen van al die mensen, waarbij het níet is gebeurd. Bijhet meisje dat jarenlang door haar vader seksueel wordt misbruikt enelke dag tot God bidt, of hij dit wil laten stoppen!? Of wat te denkenvan al de mensen, die vroegen om genezing en het gebeurde niet? Of ombehoud van hun klein bedrijf, hun dagelijks brood, en dat gingtóch niet door! Het is begrijpelijk, dat mensen dan soms gewoonwél wat cynisch en verbitterd worden: anderen heeft Hij gered,waarom mij niet??

Op deze bittere vraag kan geen mens een goed antwoord geven. Je kunthet wel proberen natuurlijk, door dan te zeggen: ja, God verhoort jewel, maar niet op een manier als jij wel wenst! Of God neemt het lijdenniet weg, maar hij helpt het dragen! Maar dat zal voor diegene die zichin die situatie dan echt bevindt, alleen maar een schrale troost zijnop dat moment! - Ook Jezus biedt in onze tekst van vanmorgen geenoplossing voor dit probleem!

Toch maar doorgaan met God te vertrouwen: alles kómt goed!
Toch ben ik, moet ik zeggen onder de indruk, waarmee Jezus in onzetekst tot driemaal toe, op eigen initiatief (dus niet omdat hem dezemoeilijk vraag gesteld is, maar: echt op eigen initiatief), haastdoordrammend: tegen ons blijft zeggen: als je bidt…, mágje God vertrouwen en mág je er van uitgaan dat er ook eenantwoord zál komen, een positief antwoord!

Niet altijd is het antwoord dat je je wenst! En vaak is het inderdaadeen antwoord, dat je niet werkelijk uit het lijden verlost, maar je ermisschien meer doorheen leidt!

Maar wel: er doorheen léidt!!!

Jezus roept ons in onze tekst op: God wil een échte Vader voorjou zijn. Probeer daar dan tóch maar op te vertrouwen, ook integenspoed, ook tegen de klippen op! Alles gáát goedkomen, hoe dan ook! Zo niet nu al, in tijd, dan in ieder geval: ineeuwigheid!

Leerregel 4: ga met een ruime blik naar verhoring op zoek, niet te verkrampt!

Maar misschien ook nú al wel, ook in tijd. Soms hangt het een enander er ook wat van af, hoe we er zelf tegenaan kijken. Ik moetdaarbij aan het volgende verhaal denken, dat ik eens heb gehoord:

De vrouw en de monnik

Een vrouw kwam eens bij een monnik in het klooster en zei tegen hem:‘Wat zitten jullie toch de hele dag te bidden. Bidden helpt tochniet! Je bereikt er toch niets mee!’

– De monnik schrokhaast van haar opmerking, en vroeg: ‘Hoezo, is er ietsvoorgevallen dat je dat zo zegt??’ – ‘Ja’, zeide vrouw, ‘20 jaar al bid ik elke dag, intensief, dat de relatiemet mijn man beter mag worden, want dat is me toch een toestand! Maarik word maarniet verhoort: m’n man is nog precies dezelfde alsaltijd: stug en saai.’ - Toen zei de monnik tegen de vrouw:“Tot God bidden is één ding. Maar je moet ook lerenkíjken hoe Hij jou zou kunnen verhóren. – Ga numaar eens gewoon naar huis! En als je weer thuis bent, stop dan maareens gewoon met bidden!

Laat het bidden maar rusten, een week lang. Enin plaats daarvan alleen maar kijken, of je al verhoort bent.’
-De vrouw ging sceptisch weg. Na een week kwam ze weer terug.Dólenthousiast! ‘Góh’, zij ze, ‘weet uwat? Mijn man heeft – voor het eerst, sinds lange tijd –mij weer eens gegroet en gevraagd hoe het met me ging? Hoe kándat nou!?’ – ‘Nou,’ zei de monnik, ‘datheeft hij gedaan, omdat jij ook – voor het eerst, sinds langejaren – weer eens naar hém bent toegegaan en met hem hebtgesproken!’ - Wat zeggen wil: bídden moet je leren! Maarook dat jou gebed heel vaak wel degelijk wordt verhóórt,moet je leren zien - en leren mee mógelijk maken!

Jezus wil ons vanmorgen in Lucas 11 zeggen: Ga niet op een teverkrampte manier bidden! En ga ook niet op een te verkrampte manierletten op verhóring! Maar open jezelf voor ‘wat erallemaal om je heen gebéurt’! Misschien gebeurt er dan ookwel iets, dat jou persoonlijk of jou omgeving positief raakt??

Bidden heeft zin, in ieder geval zal het je goed doen! Nooit ben je dan eenzaam meer! En bij God ben je veilig en geborgen!

Probeer het maar weer eens uit, dat echte bidden, als je durft.- En kijk je ogen uit!

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)