HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                 

Gelijkenissen van Jezus - deel 17 - 'De Zaaier'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De Zaaier' 

Matteüs 13: 1 - 9, 18 - 23

De zaaier en het zaad
Diezelfde dag ging Jezus naar buiten en hij ging aan het meer zitten.Daar stroomden de mensen in zulke aantallen toe dat hij in een bootstapte. Terwijl hij daarin zat, bleef de hele menigte op de oeverstaan. Zo sprak hij lang tot hen aan de hand van gelijkenissen. Hijzei: "Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op deweg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel opde rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want degrond was niet diep. Maar toen de zon was opgekomen, verschroeide het,en omdat het geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel tussende distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Weer eenander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel brachthonderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deeldertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!"

Jezus legt zijn woorden uit

"Luister nu goed naar wat de gelijkenis van de zaaier betekent. Bijieder die de boodschap over het koninkrijk hoort maar niet begrijpt,komt de duivel en neemt weg wat in zijn hart is uitgezaaid. Die mens ishet zaad dat op de weg viel. Het zaad dat op de rotsgrond terechtkwam,is iemand die de boodschap met vreugde aanneemt zodra hij die hoort.Maar omdat de boodschap in hem geen wortel schiet, houdt hij het maareven vol. Als hij verdrukt en vervolgd wordt om zijn geloof in deboodschap, raakt hij meteen van de rechte weg. Het zaad dat tussen dedistels terechtkwam, is iemand die de boodschap hoort, maar zo inbeslag genomen wordt door de zorgen van het dagelijks leven en de valseschittering van de rijkdom, dat de boodschap verstikt wordt en geenvrucht draagt. Maar het zaad dat in goede grond viel, zijn de mensendie de boodschap horen èn begrijpen. Zij dragen vrucht, sommigenhonderd-, anderen zestig- en weer anderen dertigmaal zoveel."

Marcus 4: 1 - 9, 13 - 20


De woorden "zaaier", "zaaien" en "zaad" vormen de kernbegrippen in de gelijkenis.

J
e zou al lezend nog even kunnen denken dat dit een gelijkenisis, die gemakkelijk te begrijpen is: vaak is gezegd dat gaat om hetwoord dat in harten van mensen wordt gezaaid; daar moet je naarluisteren en naar leven. Wie zo leest vat deze gelijkenis op als eentamelijk moraliserende "preek", die ons aanspoort tot een vroom leven.Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het zal ook niet toevallig zijn, datalle evangelisten plaats inruimen om de vraag aan de orde te stellen,waarom Jezus niet klip en klaar zegt wat hij bedoelt, maar zijnboodschap verpakt in gelijkenissen. Mattheus haalt daarbij, als enige,een citaat van Jesaja bij aan: over mensen die "ziende blind zijn enhorende doof". Daaruit mogen we toch opmaken dat we, in elk geval in deogen van Mattheus, niet al te gauw moeten menen dat we al begrijpenwaar het in deze gelijkenis om gaat.

Wie is bedoeld "de zaaier"?

Wat is precies bedoeld met "het zaad"?
Wat heeft de verteller in gedachten, wanneer hij de verschillende bodemgesteldheden beschrijft waarop het zaad valt?
En wat dat spreken in gelijkenissen betreft: wat moeten we daarvandenken? Gaat het hier over een Christendom voor een kleine beslotenkring? Een bevoorrechte groep? En is dat dan wel in overeenstemming metde universele betekenis Jezus' komst in deze wereld?

Dat zijn belangrijke vragen, die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn.Toch zouden we graag willen weten wat het evangelie volgens Mattheusinhoudt, en wat hij ons door dit verhaal wil doen begrijpen.

De gelijkenis van het zaad


Weer begon Jezus bij het meer de mensen te onderwijzen. En ze stroomdenin zulke grote aantallen naar hem toe dat hij in een boot stapte. Zozat hij op het meer, en de hele menigte stond op de oever. Hij leerdehun veel aan de hand van gelijkenissen. Zo leerde hij hun bijvoorbeelddit: "Luister! Een zaaier ging zijn land op om te zaaien. Bij hetzaaien viel een gedeelte langs de weg. Er kwamen vogels en die aten datop. Een ander deel viel op de rotsgrond. Daar lag weinig aarde. Hetzaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon wasopgekomen, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdordehet helemaal. Een ander gedeelte viel tussen de distels. De distelsschoten op en verstikten het zaad, zodat het nooit vrucht gaf. De restvan het zaad viel in goede grond; het kwam op, groeide uit en kreegvrucht: een deel bracht dertigmaal zoveel op, een ander deel zestig- enweer een ander deel honderdmaal." En hij besloot: "Wie oren heeft, moetook luisteren!"

"Als jullie deze gelijkenis niet begrijpen, welke zullen jullie dan welbegrijpen?" Vroeg Jezus hun. "De zaaier zaait het woord van God. Somskomt het woord langs de weg terecht: dat zijn zij die het woord van Godwel horen, maar nauwelijks hebben ze het gehoord, of Satan komt enneemt het woord weg dat in hen is uitgezaaid. Anderen lijken op hetzaad dat op de rotsbodem is gevallen. Zodra ze het woord horen, nemenze het met vreugde aan. Maar hun geloof heeft geen wortels, het zijnmensen van het ogenblik. Worden ze onderdrukt of vervolgd om dat woord,dan laten ze het geloof meteen los. Weer anderen zijn als het zaad dattussen de distels terechtkwam. Ook dat zijn mensen die het woord hebbengehoord, maar de zorgen van het dagelijks leven, de valse schitteringvan de rijkdom en de begeerte naar allerlei dingen nemen hen zo inbeslag, dat het woord verstikt wordt en geen vrucht draagt. Het zaadtenslotte dat in goede grond gezaaid werd, zijn de mensen die het woordvan God horen en in zich opnemen. En zij dragen vrucht: dertig-,zestig- en honderdmaal zoveel."

Lucas 8: 4 - 15

De gelijkenis van het zaad

Uit alle steden kwam men naar Jezus toe, een hele menigte stroomde samen, en hij vertelde deze gelijkenis:
"Iemand ging zijn land op om te zaaien. Bij het zaaien viel eengedeelte langs de weg, waar het werd vertrapt en vogels het opaten. Eenander deel viel op rotsige grond, en toen het opkwam, verdorde het bijgebrek aan vocht. Weer een ander deel kwam tussen de distels terecht;de distels groeiden tegelijk met het zaad op en verstikten het. De restvan het zaad viel in goede grond, en toen het was opgekomen, bracht hethonderdmaal zoveel op." En luid voegde hij eraan toe: "Wie oren heeft,moet ook luisteren!"
Jezus' leerlingen vroegen hem wat hij met die gelijkenis bedoelde."Jullie is het gegeven de geheimen van Gods koninkrijk te leren kennen,maar de anderen moeten het doen met gelijkenissen," antwoordde hij. "Zozullen zij kijken en niets zien, horen en niets verstaan.

Dit betekent de gelijkenis: het zaad is het woord van God. Wat langs deweg viel, dat zijn zij die Gods woord gehoord hebben. Maar dan komt deduivel en neemt het uit hun hart weg om te verhinderen dat ze gelovenen daardoor worden gered. Wat op rotsige grond viel, dat zijn zij diedat woord met vreugde aannemen als ze het horen. Maar hun geloof heeftgeen wortels: als ze beproefd worden, laten ze het meteen los. Wattussen de distels viel, dat zijn de mensen die dat woord gehoordhebben, maar zo opgaan in de zorg voor hun bezit, in hun rijkdom en inde genoegens van het leven dat ze na verloop van tijd verstikt raken;zij dragen geen vrucht. Maar wat in goede grond terechtkwam, dat zijnde mensen die met een goed en oprecht hart geluisterd hebben naar hetwoord van God en dat vasthouden en vrucht dragen omdat zij volhouden.
 Heel veel mensen wilden graag horen wat Jezus vertelde. Op eendag waren er zoveel mensen gekomen bij het meer van Galilea, dat Jezusbijna het meer werd ingeduwd. Daarom stapte hij in een bootje en voereen stukje het meer op, vanaf het meer vertelde hij het volgendeverhaal:

"Een boer ging eens naar zijn land om koren te zaaien. Tijdens hetzaaien viel een deel van het zaad op de weg. Daar lag het een poosje entoen de vogels het zagen pikten ze het op en aten het. Er viel ook zaadop rotsgrond. Daar was weinig aarde. Het zaad groeide heel snel, maarin de hete zon verdorde het. Hun wortels konden niet diep genoeg in deaarde dringen om voedsel te vinden. Een ander gedeelte van het zaadviel tussen het onkruid. Het zaad kwam op en begon te groeien. Hetonkruid groeide ook en het groeide veel sneller dan het zaad. Hetonkruid verstikte het goede zaad en het ging dood. Een deel van hetzaad kwam in goede aarde. Dat zaad ging niet verloren, maar het groeideen bloeide mooi op. Het gaf een goede oogst."

Jezus leerlingen moesten lang nadenken over dit verhaal. 's Avonds toende mensen allang weer naar huis waren, vroegen ze uiteindelijk aanJezus wat hij hen met dit verhaal wilde vertellen. Ze begrepen hetniet.
Jezus legde het toen als volgt uit: "Het zaad is het woord van God, hetis goed zaad en wordt gezaaid in het leven van de mensen. De boer diezaait is degene die het woord van God vertelt. Er zijn mensen die ernaar luisteren maar het niet geloven. Dat is het zaad dat op de wegvalt en wordt opgepikt door de vogels. De rotsgrond, dat zijn de mensendie heel blij zijn als ze de woorden horen. Zo wil ik leven denken ze.Maar als het dan even moeilijk wordt, dan vergeten ze het en gaan weerhun eigen weg.

Het zaad dat tussen het onkruid valt, dat zijn de mensen die het woordvan God horen en erover nadenken. Ze geloven het. Ze willen Godliefhebben en doen wat Hij zegt, maar ze hebben het veel te druk metandere dingen. Ze nemen niet de tijd om te bidden of de Bijbel telezen. Het geloof groeit niet. Het koren dat in de goede grond valt,dat zijn de mensen die luisteren en doen wat God zegt. Zij blijven bijGod ook als het moeilijk is. Ze leven eerlijk en goed en doen hun bestom anderen gelukkig te maken. Zo moeten jullie ook proberen te leven!"
 
Uitleg  

(Matteüs 13: 1 – 9, 18 – 23, Marcus 4: 1 - 9, 13 - 20, Lucas 8: 4 - 15)

De zaaier die aan het zaaien is, zaait wel op een slecht stuk land.Jezus heeft waarschijnlijk dit zo gezegd, want een ieder zou eigenlijkzeggen van laat maar zitten, maar de zaaier heeft geen enkele moeite nagelaten en overal op zijn land gezaaid. De zaaier valt nu niets teverwijten. Hij heeft zijn best gedaan.

Er zijn verschillende soorten grond daar. Plekken waar maar een heelklein beetje grond is, want daaronder ligt al een rotsachtige bodem. Dedroogte heeft hier eigenlijk heel weinig mee te maken, want in die tijdwaren de winters daar vorstvrij en werd er winterkoren gezaaid. Deoogst werd dan al tussen Pasen en Pinksteren opgehaald. Maar hetwinterzonnetje was al genoeg om de planten te laten verdorren, zekerals het ook nog niet regenen wil.
Doorns en distels zijn er in allerlei soorten en maten. Ze wordengebruikt als brandstof, maar ook als afscheidingsheggen tussen tweelanderijen.

Tegenwoordig kom je het nog steeds wel tegen. Mensen gaan naar dekerken, luisteren zwijgend naar de woorden en gaan dan weer naar huis.Alsof het een gewoonte is. Het kerkbezoek is al haast niet meer dan eenvluchtig bezoek, een gewoonte die zo hoort. Dit is geen oprechte wil ombij God te zijn. Dit zijn de mensen die behoren tot het zaad dat op deweg is gezaaid.

De mensen die snel enthousiast zijn, dat zijn de mensen die behoren bijhet zaad dat in de rotsgrond valt. Als ze het horen lachen ze, ze zijnenthousiast en vinden alles leuk. Maar wanneer het langdurigere inzetvraagt, ze moeten vechten voor hun geloof of het wordt moeilijk, danvergeten ze God en het geloof weer.

Het zaad dat opgroeit tussen het onkruid dat zijn de mensen die welwillen geloven, maar er niet de tijd of energie in willen steken om hungeloof te laten groeien. Het geloof wordt dan verdrukt door andereidealen zoals bijvoorbeeld een zucht naar geld of macht.

Ook kan het zijn dat hun geloof niet kan groeien door zorgen die menzich maakt en dat men geen vertrouwen weet te stellen in God.

Toch valt er ook een groot gedeelte van het zaad in de goede grond. Ditis de gemeente van Christus die vasthoudt aan hun geloof. Ze luisterennaar de woorden van Jezus en proberen hiermee aan het werk te gaan.

Samenvatting

In deze gelijkenis van de zaaier wordt gesproken over 1 zaaier en 4 soorten grond waarop gezaaid werd.
In de gelijkenis waar we het nu over hebben speelt de bodem geen rol.
Maar wel dat er twee zaaiers zijn.
De eerste zaaide goed zaad uit op de akker.
De tweede zaaier werkte `s nachts.
En hij gooide het zaad van onkruid uit over de akker waar overdag he goede zaad was gestrooid.
Dat feit bleef voor de dienaren van de goede landsman eerst verborgen.

Maar toen de zaden ontkiemden en de planten begonnen te groeien, ontdekten de dienaren dat er veel onkruid op het land stond.
En zo gingen ze naaar jhun heer. En die vertelde dat hij wel goed zaadhad gezaaid, maar dat een booswicht dat onkruid had gezaaid.
Moeten we het onkruid er uit halen? vroegen de knechten.
Het antwoord van hun heer was: Nee, dat moeten jullie niet doen.
Er zouden goede plantjes mee uitgestrokken worden!
Wacht maar tot de oogst.
Dan halen we het onkruid er wel tussenuit.

Deze gelijkenis moest de Here Jezus ook aan zijn discipelen uitleggen

Het goede zaad was het geloof. Het verkeerde zaad was het duivelswerk. Het ongeloof.
Op de jongste dag zal er duidelijk de scheiding tussen de gelovigen en de ongelovigen worden gemaakt.
Zo lang we op aarde leven kan het goede zaad groeien.
Kunnen we goede werken doen gedragen door Gods Geest.

Ons vertrouwen stellen op de Here Jezus Chrisytus, onze Zaligmaker; een beginsel van goede werken vertonen.
Werken die door onze Redder volledig schoongemaakt worden.
Maar als we gaan luisteren naar de verleiding van satan, dan wacht ons het eeuwige oordeel.
Kies dus wie je wilt dienen: God of satan (mammon)

Zie de gelijkenis van de zaaier daarom niet zwart of wit, maar dan eenswit en dan eens zwart of groeiend van zwart naar wit. Je kunt nietzeggen zaad op de weg gezaaid zal nooit ontkiemen. God heeft zijn Rijkgezaaid op aarde maar het heeft tijd nodig om in ons te ontkiemen, tegroeien en vrucht te dragen.

En het woord keert niet vruchteloos naar God terug. Doornstruikenzullen dan plaats maken voor cipressen, het symbool vaneeuwigdurendheid en onsterfelijkheid, en distels maken plaats voormirtestruiken”, het symbool van geluk.

Jezus richtte zijn gelijkenis tot de menigte maar ook tot diegenen die van dekomst van het Rijk Gods onmiddellijk spectaculaire resultatenverwachtten

De leerlingen zagen weinig resultaat. Ondanks hun groot enthousiasmezagen zij maar een magere oogst. Wanneer het erop aan komt iets te doenmet de mooie woorden en verhalen moeten de leerlingen tot hunteleurstelling vaststellen dat er nog zo weinig echt beklijft. Het ismaar een povere oogst, nauwelijks iets om trots op te zijn.

Heb geduld zegt Jezus. Hij liep rond met zijn oproep om anders te gaanleven, dieper, bewuster, met meer liefde, met meer blijheid, met meervergevingsgezindheid, met meer eenvoud. Dat gaat niet van vandaag opmorgen. Jezus verloor de moed niet. Hij bleef vragen, en steeds meermensen begrepen dat hij gelijk had. De gelijkenis is ook om ons telaten zien dat we niet direct driftig moeten worden als ons iets nietlukt en niet teleurgesteld moeten raken als goedheid niet wordtbeantwoord. Laat onderwijzers en ouders niet moedeloos worden als goedbedoelde leerstof en adviezen niet aan lijken te komen.

Wie goedheid zaait, zal goedheid oogsten. Alleen: je moet veel meergoedheid zaaien en niet bang zijn dat er veel verloren lijkt te gaan.Het woord keert nooit vruchteloos terug.

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)