HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Gelijkenissen van Jezus - deel 11 - 'De arbeiders in de wijngaard'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De arbeiders in de wijngaard'

Matteüs 20: 1 - 16

"Het hemelse koninkrijk is immers te vergelijken met een landeigenaar die 's morgens vroeg arbeiders ging huren voor zijn wijngaard. Hij kwam met hen overeen, dat hij hun als dagloon een zilverstuk zou uitbetalen en stuurde ze naar zijn wijngaard. Om negen uur ging hij weer de straat op en zag op het marktplein nog meer mannen die geen werk hadden. Kom ook werken in mijn wijngaard, zei hij tegen hen, ik zal jullie een eerlijk loon geven. En zij gingen. Om twaalf uur en om drie uur deed de eigenaar hetzelfde. Het was vijf uur in de middag toen hij weer de straat opging en nog mensen zonder werk vond. Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Vroeg hij. Omdat niemand ons gehuurd heeft, antwoordden ze. Komen jullie ook maar naar mijn wijngaard, zei hij.

Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal hun loon uit. Begin bij hen die het laatst zijn gekomen en eindig bij hen die het eerst zijn gekomen. De arbeiders die om vijf uur begonnen waren, kwamen naar voren en kregen elk een zilverstuk uitbetaald. Toen zij die 's morgens vroeg begonnen waren, naar voren kwamen dachten ze dat ze meer zouden ontvangen, maar ook zij kregen elk een zilverstuk. Ze namen het aan, maar begonnen tegen de eigenaar te mopperen: Wie het laatste gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en u hebt hun evenveel laten uitbetalen als ons die de hele dag zwaar hebben moeten werken in de hitte. Maar hij zei tegen een van hen: Vriend, ik doe je toch niet tekort? Ben je met mij niet een zilverstuk als dagloon overeengekomen? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan hem die het laatst kwam evenveel geven als aan jou. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben je afgunstig omdat ik goed ben?
"Zo zullen dus," zei Jezus tenslotte, "de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten."

Een van de leerlingen van Jezus vroeg eens aan Jezus: "Jezus, wij hebben alles achtergelaten om U te volgen. Zal God ons hier ook voor belonen?" Jezus antwoordde toen met het volgende verhaal:

"Een man die een wijngaard had zocht mensen om er voor hem in te werken. Al heel vroeg in de morgen ging hij daarom naar het marktplein van de stad. Hier stonden altijd mensen die geen werk hadden en ze konden dan gehuurd worden. De eigenaar van de wijngaard, zocht een paar mannen uit en zei tegen hen: "Jullie verdienen allemaal een zilverstuk als jullie vandaag in mijn wijngaard komen werken". De arbeiders vonden dit goed en ze gingen met de man mee en werkten in zijn wijngaard.

Maar de oogst was er groot en er moesten meer mensen bij komen om te helpen oogsten, de man haalde om negen uur nog wat mannen op om te helpen. Hij deed dit nog een keer om twaalf uur en ook nog een keer om drie uur. Om vijf uur ging hij voor de laatste keer naar de markt.

Op het marktplein stonden nog steeds mannen te wachten. De man vroeg aan hen: "Waarom staan jullie hier nog?" Niemand heeft ons gehuurd antwoordden de mannen. Kom dan in mijn wijngaard werken zei de eigenaar van de wijngaard. Ik zal jullie er voor betalen.

Toen het avond was geworden werden de mannen bij elkaar geroepen en de eigenaar zei dat ze in een lijn moesten gaan staan, de mannen die het laatst waren begonnen moesten aan het begin staan en de mannen die het eerst waren begonnen stonden achteraan.

De eigenaar nu gaf de mannen die het laatst waren begonnen een zilverstuk elk en de mannen gingen blij naar huis toe. De mannen nu die het eerst waren begonnen met werken dachten toen ze dat zagen, dan krijgen wij vast meer, als wij aan de beurt zijn! Maar ook zij kregen een zilverstuk van de eigenaar. Ze begonnen boos te worden en te mopperen: "Wij hebben veel langer gewerkt, wij hebben veel meer werk voor u gedaan, dit is helemaal niet eerlijk!". Maar de eigenaar van de wijngaard zei daarop tegen de mannen: "Ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld? Ik heb met jullie afgesproken dat jullie een zilverstuk zouden krijgen. Ik heb toch gedaan wat ik heb beloofd! Ik ben gewoon goed voor andere mensen, maar mag ik niet zelf weten wat ik met mijn geld doe?"
De mannen liepen teleurgesteld weg naar huis. "

Jezus vervolgde verder: "God geeft ons altijd meer dan dat we verdienen, Hij zal altijd van ons houden en Hij wil van iedereen houden. Hij wil IEDEREEN gelukkig maken!"
 
Uitleg van het verhaal

Matteüs 20: 1 – 16

Wat in deze gelijkenis de Farizeeërs zeer stoort is het feit dat Jezus iets vertelt wat niet gaat over Gods strengheid, maar juist zijn goedheid.

Dat mannen op het marktplein staan, dat gebeurt tegenwoordig in het oosten nog wel eens. Dit soort arbeiders moeten vaak zwaar werk doen voor een klein beetje geld. Ze worden in deze gelijkenis vergeleken met de mensen die het Koninkrijk Gods zouden willen ingaan.
 De heer van de wijngaard gaat steeds weer mensen halen, maar er staan ook nog steeds mensen, want ook in die dagen was er al werkloosheid.

De eigenaar van de wijngaard komt met de eerste werkers overeen dat hij ze één zilverstuk, ook wel denarie genoemd, zal uitbetalen. Deze denarie komt ongeveer overeen met € 0, 25. Dit lijkt niet veel, maar het was voor die tijd een royaal dagloon.

De eigenaar is een goed man, want ook de laatsten krijgen van hem het volle dagloon. De werkers die het eerst zijn begonnen beginnen nu te mopperen. Je zou ze kunnen vergelijken met de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon, want net als hem, beginnen zij ook te klagen en te mopperen over het feit dat ze niets extra’s krijgen. De eigenaar wijst dit protest meteen af. De langere werkers hebben het geld inderdaad eerlijk verdiend. De korte werkers krijgen deze denarie op grond van genade. De eigenaar stelt ze dan de vraag of ze het niet kunnen hebben dat hij goed is voor anderen.

De man heeft als eerste het volk van Israël te roepen. Als hij weer terug gaat dan roept hij het westen van Europa, uit het heidendom. Zo roept de man iedereen om tot God te komen.

Met de zinsnede van de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten doelt Jezus voor een groot deel op de Farizeeërs die zich er op voor laten staan beter te zijn dan het volk, zij moeten vooraan staan, staan boven het volk, dat allemaal minderwaardig is. Zij vinden dat God dit in de hemel moet doortrekken, wat hier op aarde al is gebeurd. Zij komen het eerst en zullen meer krijgen dan een ander. Maar Gods Rijk staat open voor iedereen. Zijn Liefde en Genade komen een ieder toe.

 Over ambities nagedacht (Mt 20:1-16 )


Zijn we in de hemel allemaal gelijk? Veel gelovigen zullen antwoorden: 'Natuurlijk, voor God is toch iedereen gelijk? Dat is op aarde zo en in de hemel dus ook.' Maar is dat zo? Er wordt in de Bijbel ook gesproken over loon naar werken (Op 22:12), over het verkrijgen van de kroon (Jas 1:12) of erekrans, (1Co 9:25) over groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Mt 5:19) Hoe zit dat dan? Heeft je leven hier op aarde invloed op wie je zult zijn in de hemel?

In de Bijbel staat een gelijkenis die daar wat mee te maken lijkt te hebben en daar wil ik het in dit hoofdstuk over hebben. Maar eerst nog even dit: wij denken te veel in termen van: 'we gaan straks allemaal naar de hemel.' En we vragen ons te weinig af wat er nou op deze aarde gaat gebeuren. Maar de bijbelse gedachte is, denk ik, dat de hemel op aarde komt. Dat het Koninkrijk der hemelen op deze aarde komt.

ploegendienst

In Matteüs 20 vertelt de Here Jezus: 'Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die 's morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. En toen hij het met die arbeiders eens geworden was, voor een schelling per dag, zond hij hen in zijn wijngaard.' (Mt 20:1-16) Dus het is een oosterse situatie. Het was in september waarschijnlijk, de tijd van de oogst. De dag begint 's morgens om zes uur als de zon al lekker warm is. De heer van de wijngaard gaat naar de markt om te kijken of hij daar mensen kan vinden die voor hem kunnen werken. En inderdaad gaat er een ploeg mee, 's morgens om zes uur. De heer komt een bepaald loon met de arbeiders overeen: een schelling per dag. Dat was in die tijd een heel goed dagloon, dus ze zijn er erg blij mee.

oneerlijk

Om negen uur gaat hij weer naar de markt om te kijken of er nog meer zijn. En inderdaad, er staan opnieuw mannen. Ook die huurt hij in, en brengt ze in zijn wijngaard. Om twaalf uur gaat hij nog een keer, drie uur later. En 's middags om drie uur gaat hij nog een keer. Om vijf uur, dat noemt de Bijbel het elfde uur, gaat hij voor de laatste keer naar de markt en dan blijken daar nog steeds mannen te staan. Ook die haalt hij mee naar binnen. En om zes uur is het afgelopen. Dan wordt er afgerekend en moeten ze allemaal bij de bedrijfsleider komen, die hen zal uitbetalen. De mannen die op het elfde uur, als laatsten, binnengekomen zijn, moeten het eerst komen. En zij krijgen een schelling. Ze zijn natuurlijk erg blij, want ze verdienen in één uur een heel dagloon! Degenen die 's morgens om zes uur begonnen zijn, kijken daar verbaasd van op. Ze denken: die schelling was voor ons afgesproken voor de hele dag en zij krijgen dat in één uur. Wat zullen wij dan straks wel niet krijgen? Alle ploegen worden uitbetaald en uiteindelijk zijn diegenen aan de beurt, die 's morgens om zes uur begonnen zijn. En ook zij krijgen een schelling. Witheet zijn ze en ze protesteren onmiddellijk: 'Deze laatsten hebben één uur gewerkt, en u hebt ze met ons gelijk gesteld, die een zware dag in de hitte hebben doorstaan.' Dat is toch hartstikke oneerlijk?

hard werken heeft geen zin

Stel je eens even voor: jij werkt in een bedrijf en je werkt daar vijf dagen heel hard. Op vrijdagmiddag kom ik binnen, ik werk eventjes van twee tot vijf, en uiteindelijk worden we uitbetaald. En dan blijkt dat ik in die drie uur net zoveel krijg als jullie voor de hele week. Dat pik je toch niet? Of moet je dan zeggen, zoals de heer in de gelijkenis: afspraak is afspraak? Dan krijg je toch de neiging om voortaan pas op vrijdagmiddag te komen. Dan zeg je toch, als het om het dienen in het Koninkrijk Gods gaat: 'Voorlopig leef ik nog twintig, dertig, veertig jaar mijn eigen leven. En als ik oud ben, dan gaan we daar eens aan beginnen. Want als je op het laatste moment binnenkomt, krijg je toch hetzelfde als degene die daar vanaf zijn jeugd al mee bezig is en het daar misschien wel moeilijk mee gehad heeft. Je bent in de hemel toch allemaal gelijk, dus of je nu hard of minder hard werkt, dat maakt niets uit. Want de eersten zullen toch de laatsten zijn, en de laatsten zullen toch de eersten zijn. Dus waar maak je je druk om!' Dat lijkt zo'n verhaal te zeggen.

een hoog prijskaartje

Zou de Heer dat echt bedoeld hebben? Ik kan me dat niet voorstellen. En het heeft ook geen bijbelse grond, als je de gelijkenis leest in het verband waarin het staat. Dit bijbelgedeelte begint namelijk met de geschiedenis van de rijke jongeling. (Mt 19:16-22) Er komt een rijke jongeman bij de Here Jezus en vraagt Hem: 'Wat moet ik doen om behouden te worden?' De Here vertelt hem een aantal dingen, waarop de man zegt: 'Dat heb ik allemaal al gedaan.' En dan zegt de Heer: Goed, als je het dan echt weten wil, zal ik je zeggen waar het bij jou op vastzit. Ga jij maar naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef je geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben, daarna kom je terug en volg je Mij.' Als die man dat hoort, denkt hij: 'Dat kan ik niet' . Hij bezit heel veel en die prijs is hem veel te hoog. En hij gaat bedroefd bij de Here Jezus vandaan. Dat vindt hij een veel te hoog prijskaartje voor het volgen van de Here Jezus.

wat zal ons loon zijn?

Petrus, een van de volgelingen van de Here Jezus, heeft de jongeman bedroefd weg zien lopen en komt ineens op een idee. Hij zegt: 'Heer, wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn U gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn?' (Mt 19:27-30) En dan zou je verwachten dat de Heer zou zeggen: 'Nou Petrus, moet je horen joh, wees nou maar blij dat je behouden kunt worden en dat je in de hemel kunt komen. En we praten niet over deel of loon. Dat is allemaal niet aan de orde. Het is pure genade dat je behouden wordt, en voor de rest niks.' Nee, dat zegt de Here niet. Hij zegt letterlijk tegen Petrus: 'Voorwaar (-) dus Hij legt er goed de nadruk op (-) Ik zeg je, gij, die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, (-) dat is als het Koninkrijk der hemelen op aarde is (-) wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten.' Om daar invloed uit te oefenen. En Hij zegt erbij: 'Een ieder die huizen, of broers, of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen.' Dus als Petrus vraagt wat zijn deel zal zijn, zegt de Heer: 'Straks als het Koninkrijk der hemelen op aarde is, zul je daarin een geweldige functie hebben.' Dus er is wel degelijk een beloning. God wordt ook zo genoemd in de Bijbel: 'een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.' (Heb 11:6) En van Mozes wordt gezegd dat hij zijn blik gericht hield op de vergelding. (Heb 11:26) Het is dus wel degelijk zo dat God uitbetaalt. Dat God ons beloont. Maar nadat de Here Jezus dat gezegd heeft, zegt Hij er wel bij: 'Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.' En dan volgt de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.

jouw werk is Gods werk

Wat Jezus met deze gelijkenis zeggen wil is dit: wanneer jij denkt: voor wat hoort wat, ik doe wat voor U en dan bent U min of meer verplicht om wat terug te doen, dan ben je misschien hier wel de eerste, maar dan word je straks de laatste. Dat was de geest van de mannen, die daar de hele dag gewerkt hadden. En dat zeiden ze ook: 'Wij hebben een zware dag en de hitte doorstaan, nu willen we daar ook naar beloond worden.' En ieder van ons die de dingen voor God met zo'n houding doet, komt bedrogen uit. Maar die anderen, die op het laatste moment binnengekomen waren, die vroegen zich af: wat hebben wij eigenlijk gedaan? We zijn maar een uurtje bezig geweest. We hebben de rommel even opgeruimd. En voor de rest niks. Heer, als ik wat gedaan mocht hebben in uw Koninkrijk is het puur van U. Dan is dat genade. Zoals de Bijbel dat zegt: 'Hij die het willen en het werken in u werkt' . (Fil 2:13) Paulus zegt in de eerste Korintebrief: 'Ik heb meer gearbeid dan jullie allemaal, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is.' (1Co 5:10) Het werken in Gods wijngaard is niet iets wat je als een soort tegenprestatie doet, waarvoor Hij je zou moeten belonen. Maar iets wat Hij in je uitwerkt, en waar je net zo dankbaar voor bent als voor het feit dat je een kind van God mag zijn. Het is door het werk van de Here Jezus, dat je behouden bent. Dat je zijn Koninkrijk mag binnengaan. Maar het is ook door de genade van de Here Jezus, dat je werken mag in zijn Koninkrijk. En als je dat doet, als je in die geest in Gods Koninkrijk werkt en leeft van zijn genade, dan heeft dat een geweldige uitwerking in je eigen leven. Dan kan de Heer straks tegen je zeggen: 'Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal Ik je stellen.' (Mt 25:21) Dat is Gods gedachte. Als je dat gaat zien, ga je geweldig verlangen om in actie te komen. Om op de een of andere manier daar wat mee te doen. En dan zul je geweldig verrast zijn over het loon dat Hij uitbetaalt.

God op de eerste plaats

Van Mozes staat er in de Bijbel, dat hij een heleboel mooie dingen achter zich liet, en met het volk van God optrok 'omdat hij zijn blik gericht hield op de vergelding' . Mozes zag wat er uiteindelijk uitbetaald zou worden. En hij liet alle rijkdom van Egypte en alle pracht en praal achter zich, om te dienen in dat Koninkrijk van God. Ik hoop dat je dat een beetje gaat zien. Dat je gaat zien, dat je leven hier bedoeld is om straks op een geweldige manier door God beloond te worden. Maar dan wel in het bewustzijn dat Hij dat allemaal in je heeft uitgewerkt. Dat het pure genade is. En dat maakt dat je ernaar verlangt, om je toe te wijden aan Hem, omdat je ziet waar het om gaat. Je krijgt zicht op dat uitbetalen, en daar ga je voor. Daar doorsta je een zware dag en de hitte voor. Ik denk dat juist de matte gedachte van: och, we zijn straks toch allemaal gelijk en we krijgen allemaal hetzelfde, met name jonge mensen vreselijk afremt in hun toewijding aan God. Wanneer je gaat zien wat God met je voorheeft en dat je leven hier daarvoor bepalend is, dan zet dat een enorme vaart achter je geestelijk leven. Met vallen en opstaan, met alle moeite die er steeds weer bij komt kijken, maar iedere keer afhankelijk van Hem. Steeds beseffend: 'Heer, U hebt een doel voor ogen, dat de moeite waard is om de eerste plaats te geven in mijn leven.'

Ik vind het heel moeilijk om ambitieus te zijn in het dienen van God. Want dan ben je toch geneigd om doelen te gaan stellen. En op het moment dat je die doelen stelt, ben je eigenlijk zelf bezig en laat je God erbuiten. Je kunt ook aan God vragen: Here God, wat zijn uw doelen? Laat me er eens wat van zien? Dan pas ga je je doelen stellen. Zo kan het ook. Ik denk dat het een heel algemeen probleem is bij christenen. Dat wij het doel niet meer zien. We hebben wel een doel als het gaat om de maatschappelijke dingen. Dan weten we vaak heel goed wat ze willen. Alleen als het om geestelijke dingen gaat, zijn we vaak doelloos. Wat wij zo nodig hebben is dat we het doel weer zien. En Gods doel met jou en met mij is: ons vullen met Zichzelf. Dat is zijn doel, en dat kan natuurlijk heel abstract klinken, als je het geestelijk niet ziet. Ja, dat is volgens mij nou net het probleem. Want wat je heel vaak ziet is dat mensen hun eigen doelen gaan stellen. Zoals vaak in de Bijbel lezen en trouw naar de kerk gaan, veel bidden, of misschien zelfs wel zoveel mensen bekeren. Daar kun je dan heel hard aan gaan werken en misschien zelfs God er wel bij vergeten. Maar waarom ga je nou niet gewoon simpel doen wat God zegt: 'Het eerste en het grote gebod, is God liefhebben met je hele hart.' Waarom zou je je daar niet eens wat meer op gaan richten? Wat vaker bij God zijn, Hem meer gaan zoeken omdat je Hem liefhebt? Ja, ik vind het zo moeilijk om daar tijd voor te vinden. Kijk, ik ga jouw tijd niet invullen hoor, maar als je zegt: 'Ik heb het te druk' , daar geef ik niks om. Dat vind ik een flutargument. Wij leven in een tijd waarin we nog nooit zo veel vrije tijd gehad hebben. En wij verdoen onze tijd met een heleboel onbenulligheden. Je zou moeten leren om goed met je tijd om te gaan en de tijd die je nu aan God besteedt misschien eens te verdubbelen. En dan kijken wat er gebeurt. Ik denk, dat als jij het verdubbelt, je een verlangen krijgt om het na verloop van tijd nog weer eens een keer te verdubbelen. En dan denk ik, als je dat gedaan hebt, dat je na een tijdje zo de smaak te pakken hebt gekregen, dat je zegt: 'Hé, nou krijg ik zo langzamerhand een beetje door waar het in het leven om gaat.' Moet je dus daar ambitieus in zijn? Ja, daar mag je ambititeus in zijn en dan zal Hij de rest wel sturen. De Bijbel is vol van mannen en vrouwen die dat door kregen en daar de grootste aandacht aan gaven. Hoofdzaak is hoeveel God kan investeren van zijn Zoon in mijn en in jouw leven. En dat is een levensstijl, iets wat moet groeien. Dus bij u moest het ook groeien? Ja, natuurlijk. Dus wat ik nou vertel, dat herkent u ook? Dat herken ik heel goed. Tot op de dag van vandaag. Natuurlijk, voor mij blijft het ook een strijd.

Dus aan de ene kant moet je gericht zijn op de beloning, maar er staat ook dat vele eersten de laatsten zullen zijn. Het lijkt mij dat je dan toch zo gemakkelijk uit berekening je best gaat doen, om maar een goed plekje in de hemel te verdienen. Ik denk eigenlijk dat berekening wel mag, op voorwaarde dat je eerste gedachte dan toch is: het is voor Hem. Hij wordt er het meeste door geëerd. Het is zijn Koninkrijk, het is zijn plan. Het is God die het doet en het is tot eer van God. In die zin denk ik dat het goed is om geestelijk ambitieus te zijn. Alleen je moet voortdurend vreselijk oppassen, want het zit heel gauw tegen je zondige, menselijke egoïsme aan. Dat zit heel dicht bijelkaar en daar moet je jezelf voortdurend op controleren. Er is een ander verhaal in de Bijbel dat er wel een beetje op lijkt. Daar vertelt de Here Jezus: 'Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken en mijn Vader is de landman. Er is voor God niets mooiers dan straks aan de hele schepping die wijnstok te laten zien. Dat betekent dat al die mensen die aan de Here Jezus verbonden zijn, veranderd zijn zoals Hij is. En dan kan zo'n rank denken, het gaat mij om mijzelf, maar die rank kan ook gaan leren denken: het gaat me om Hem, het gaat me om de wijnstok. Ik wil dat die wijnstok mooi is. En ik wil dat de landman daar blij mee is. Dat is eigenlijk de bijbelse gedachte. En dan valt er een stuk egoïsme weg. Dat zegt de Bijbel ook: 'Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt (Joh 15:8).

Toch is het wel zo dat je als christen snel prestatiegericht denkt. Terwijl je eigenlijk weet: het zou om God moeten gaan. Hoe ga je daar nou mee om? Ik merk dat ik heel erg graag wil presteren, ook in mijn geloof. Het zit ook zo erg in de hele cultuur. Je moet overal voor de eerste plaats gaan. Ik vind het een heel aardige term: prestatiegericht denken. Ik zou zo dolgraag willen dat christenen juist wat meer prestatiegericht zouden gaan denken. Dat er iets meer van die spanning, van dat: 'ik wil de eerste zijn' , bij ons aanwezig is. Paulus zegt ook: 'Vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods' (Fil 3:14). Hij zag waar het om ging, hij wou de eerste prijs halen. Dat is geen egoïsme, maar dat betekent dat je er ontzettend naar verlangt dat God de eerste plaats krijgt in je leven en dat Hij in je leven doet wat Hij zou kunnen doen. Ja, maar dan blijft het voor mij nog de vraag: voor wie doe je het nou, voor jezelf of voor God? Dat mag eigenlijk best een beetje door elkaar lopen. Ik kan me toch niet losmaken van de gedachte dat God het niet verkeerd vindt als je het ook een beetje voor jezelf doet. Zo zitten we als mensen toch in elkaar. Waarom mogen we wel ambitieus zijn in het zakenleven of in onze studie? In kunst, in sport, in alles, behalve in het geestelijk leven? Daar snap ik niets van. Als we dicht bij God wandelen zal Hij ons corrigeren. Dan wordt het ons diepe verlangen om alles voor Hem te doen. En we hoeven ons ook weer niet helemaal los te maken van de gedachte dat wij daar ook zelf aan meedoen. Want Hij deelt aan jou dat loon uit, dus je bent daarbij betrokken. Dat is niet verkeerd. God heeft een mens geschapen, met een verlangen om ambitieus te zijn, de een wat meer dan de ander. Ik denk dat God graag wil dat wij juist ook op geestelijk gebied ambitieus zijn. Want het gaat, zegt de Bijbel, om een onvergankelijke erekrans (1Pe 1:4 1Co 9:25). Zouden wij dan niet in het Koninkrijk Gods ambitieus moeten zijn, juist omdat het gaat om iets wat eeuwig is?

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)