HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                          

Gelijkenissen van Jezus - Special - A 

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

In Jezus preekte vaak over het Koninkrijk van God - maar
wat zei Hij erover? Beschreef Hij vrede en welvaart,
gezondheid en rijkdom, wet en orde? Ging Hij
gedetailleerd in op gezagsstructuren en organisaties?
Nee, die dingen hoeven wij niet te weten. Het allerbelangrijkste,
dat wij van het Koninkrijk moeten weten is,
hoe we er sowieso in moeten komen - en toen Jezus het
Koninkrijk beschreef, was dat ook waar Hij het over had.
Om dat te illustreren gaan we eens kijken naar Matteüs 13, de grootste
verzameling gelijkenissen over het Koninkrijk. Verscheidene keren zei
Jezus, "Het Koninkrijk van God is als een ...", en dan vertelde Hij een verhaal.
We kennen vele van deze gelijkenissen. Maar zij bevatten enige
verrassingen voor ons.

De gelijkenis van de zaaier

"En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: Zie, een zaaier
ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en
de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige
plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het
op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide
het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander
deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. Een
ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd-, deels
zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die hore!" (Matteüs 13:3-9).
Het verhaal is gemakkelijk te begrijpen. We kunnen ons de man die het
graan uitstrooit gemakkelijk voorstellen, en we begrijpen de beelden
van vogels, dorens en zonlicht. Maar Jezus had een geestelijke bedoeling
met dit verhaal en de discipelen vonden het moeilijk te begrijpen.
Daarom vroegen zij Jezus: "Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?"
(vers 10).

Jezus vertelde hun dat het voor het volk de tijd nog niet was om “de
geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen" te begrijpen (vers 11).
Zij stonden er geestelijk niet voor open (verzen 13-15), en dus vertelde
Jezus hun niet meer dan zij aankonden. Maar aan zijn discipelen onderwees
Hij de geestelijke betekenis van het verhaal - en zij hebben het
voor ons gepubliceerd.
"Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat,
komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs
de weg gezaaide" (vers 19).

Wanneer wij het evangelie prediken, zegt Jezus, zullen sommige mensen
het niet begrijpen. Zo is het nu eenmaal in de wereld. Raak er dus
niet van ondersteboven wanneer er mensen zijn die denken dat u onzin
uitkraamt.
"De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het
terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich,
doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of
vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val"
(verzen 20-21).

Sommige mensen vinden het evangelie wel mooi, want het is iets totaal
nieuws. Maar vervolgens begint het hen te vervelen, en wanneer het
evangelie hun problemen dan niet oplost, houden ze ermee op. Dus
wanneer wij het evangelie met anderen delen, zullen sommige van hen
die het aannemen, uiteindelijk afvallen. Wees dus niet onaangenaam verrast;
dat is nu eenmaal zoals sommige mensen zijn.

"De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de
wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt
onvruchtbaar" (vers 22). Mensen hoeven niet rijk te zijn om door de rijkdom
te worden bedrogen. Allerlei soorten mensen kunnen worden weggetrokken
door de zorg van de wereld, en sommige zullen ook om die
redenen verdwijnen. Zij maken zich grotere zorgen over deze wereld
dan over de eeuwigheid.
"De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die
dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels
dertigvoudig" (vers 23).

Jezus wil dat wij zo’n persoon zijn. De graankorrels hebben geen keuze
als het gaat om de grond waarin ze terechtkomen, maar wij hebben een
keus als het gaat om de soort grond die wij zullen zijn voor het zaad.
Wij kunnen ervoor kiezen op het evangelie te reageren en het aan te
nemen. Wanneer de beproevingen komen kunnen we ervoor kiezen ons
aan het evangelie vast te houden, of weg te vallen. Wanneer het leven
zijn glans verliest en moeizaam wordt, kunnen we ervoor kiezen of we
vrucht zullen dragen voor het Koninkrijk. Dat is het soort boodschap dat
Jezus ons hier geeft.

De gelijkenis van het goede zaad en het onkruid

"Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad
gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand
en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging
weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het
onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden
tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe
komt hij dan aan onkruid?”
"Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden
tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want
bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd
zal ik tot de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het
in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn
schuur" (Matteüs 13:24-30).

Jezus legt de gelijkenis aan ons uit in de verzen 37-43. De discipelen
vormen het goede zaad, dat door Jezus over de gehele aarde wordt
verspreid. De boze, slechte mensen vormen het onkruid, dat verspreid
wordt door de duivel. De slechte mensen bevinden zich onder de goede
mensen, zijn ermee vermengd, en zo ziet het Koninkrijk van God eruit.
God staat het toe; dat vormt onderdeel van Zijn plan.
Jezus beschrijft hier een wereld waarin satan actief is - het is het tijdperk
waarin wij thans leven. Het Koninkrijk van God is groeiende en God
wacht af en kijkt toe welke planten vrucht zullen dragen.

Maar wanneer het gaat om het evangelie, kunnen onvruchtbare mensen worden
veranderd.
Diegene die op de ene dag er nog uitziet als onkruid, kan de volgende
dag al vruchten voortbrengen. Het hangt af van ieders persoonlijke
keus, en het Koninkrijk van God geeft mensen de tijd om te kiezen.
Maar dit zal niet alsmaar zo doorgaan. Er zal bij de voleinding der
wereld een oordeel komen waarin het onkruid uit het Koninkrijk wordt
verwijderd (vers 41). God staat toe dat goed en slecht samen opgroeien,
maar Hij wil niet dat de slechten slecht blijven. Hij wil dat zij veranderen
en Hij zal alleen de goeden bewaren (hoe we goed worden, wordt
op andere plaatsen uitgelegd).

Gelijkenissen betreffende groei

De volgende twee verhalen gaan over groei: "Nog een gelijkenis hield
Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een
mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het
kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de
tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in
zijn takken kunnen nestelen" (verzen 31-32).

Jezus beschrijft geen Koninkrijk dat er ineens is en komt met een geweldig
stralende heerlijkheid - Hij beschrijft een Koninkrijk dat heel klein
begint. Het was niet het soort Koninkrijk dat de Joden verwachtten,
maar dit is het Koninkrijk waarvan Jezus zei dat het ‘nabij was.’ Het
Koninkrijk is een verhaal over geleidelijke groei (zie Markus 4:26-29).

"Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk
aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed,
totdat het geheel doorzuurd was" (Matteüs 13:33).

Wanneer zuurdesem in het deeg wordt gedaan kan het niet worden
waargenomen. Maar het zal gaan groeien, en zo zal het met het
Koninkrijk ook gaan. God is geduldig, bereid te wachten. Na nog wat
meer tijd zou de persoon vrucht kunnen dragen.

We kunnen de boodschap van het Koninkrijk verspreiden, we kunnen
mensen dringend aanraden het evangelie te aanvaarden en het vast te
houden, maar we moeten wachten tot het einde om te kunnen zien wie
er vrucht draagt. Natuurlijk is het niet onze taak andere mensen gade
te slaan. Onze hoofdverantwoordelijkheid is zeker te stellen dat wij vasthouden
tot het einde en voortgaan in geloof. Dat is het soort vrucht dat
God graag in ons wil zien.

Verborgen schatten

"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een
akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover
gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is
het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen
zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en
verkocht al wat hij had, en kocht die" (verzen 44-46).

Wanneer wij de boodschap horen, zijn wij dan zo vol van vreugde dat
we al het andere bereid zijn op te geven? Andere mensen zullen het misschien
niet zien, maar wanneer het inderdaad zo is, zouden onze ogen
moeten gaan schitteren en we zouden het Koninkrijk uit alle kracht moeten
grijpen. De keuze is aan ons. Het Koninkrijk van God geeft ons een
keus.

Onze zorg is niet hoe het Koninkrijk straks zal zijn wanneer Christus
weerkeert - het gaat erom nu aan het Koninkrijk vast te houden, zelfs
wanneer het nog maar klein is, zelfs wanneer de meeste mensen het
nog niet zien.

Goede vis, slechte vis

“Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten
in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men
het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch
het ondeugdelijke werpt men weg.”
“Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan
om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars” (vs. 47-50).

Het Koninkrijk van God vangt goede en slechte mensen. De boodschap
wordt aan beide gebracht. Zij leven samen en aan beide wordt de kans
geboden te veranderen en te groeien. Tenslotte zal de tijd komen waarin
het oordeel wordt uitgesproken en God de goeden zal behouden. Hij
heeft de slechten lief, Hij zoekt de slechten, Hij wil de slechten, maar Hij
wil niet dat zij slecht blijven. Maar sommige mensen kiezen er voor om
slecht te blijven. God geeft ieder mens de tijd (2 Petrus 3:9), maar voor
ieder mens geldt dat de tijd tenslotte voorbij is. Dat is waar het
Koninkrijk op lijkt.

Deze gelijkenissen eindigen bij de dag des oordeels. Toen Jezus het
Koninkrijk beschreef, had Hij het niet over de wereld ná zijn wederkomst.
Nee, Hij beschreef de wereld in déze tijdsperiode, in de eeuw
waarin we het evangelie horen, waarin we kiezen om het te aanvaarden,
en waarin we kiezen om getrouw te zijn.

Wanneer we het evangelie horen, zouden we met vreugde moeten
reageren. Hoewel beproevingen op ons af zullen komen, is het noodzakelijk
ons oog gericht te houden op het doel. Hoewel dit leven zijn zorgen
heeft, zullen we ze niet de kans geven ons van het doel af te brengen.
Door het geloof zullen we het Koninkrijk van God binnengaan, en
door getrouwheid in het geloof, blijven we in het Koninkrijk van God, en
door geloof zullen we vrucht dragen voor het Koninkrijk.

Het Koninkrijk der hemelen
 
& Het Koninkrijk van God

Is er verschil?

In de evangeliën wordt gesproken over “het koninkrijk derhemelen” en over “het koninkrijk van God”. De eerstevraag is of er verschil is tussen beide begrippen. Er zijn genoeguitleggers, die dat ontkennen. Zij voeren voor hun mening hoofdzakelijktwee motieven aan: gelijkenissen die in Mattheüs gelijkenissen vanhet koninkrijk der hemelen genoemd worden, heten bij Lukasgelijkenissen van het Koninkrijk Gods. En ten tweede stellen zij: hetwoord “hemel” is in deze uitdrukking identiek met“God”. Zo zegt de verloren zoon tegen zijn vader:“Vader, ik heb gezondigd, tegen de hemel en voor u”. (Lukas15:18); en als Jakobus zijn lezers zegt, dat ze niet “bij dehemel” mogen zweren, dan wordt daar in feite ook God mee bedoeld(Jak. 5:12).
Op zichzelf is dit juist. Maar deze uitleggers gaan voorbij aan hetfeit, dat Mattheüs niet enkel de term “koninkrijk derhernelen” gebruikt - waar de andere evangelisten dan over“koninkrijk Gods” spreken - maar ook een vijftal keren deaanduiding “koninkrijk Gods”. En dat maakt duidelijk, dater verschil moet zijn.

Principiëel verschil of verschil in aspekt?

De vraag is nu, of er een principiëel verschil tussen de beidebegrippen heerst, of dat het slechts een verschil in aspekt is. Wat hetlaatste betreft, kan als voorbeeld het begrip “evangelie”aangehaald worden. Er is sprake van het “evangelie vanGod”, maar ook van het “evangelie van de vrede” eneveneens van het “evangelie van Christus”. Bij deze driebenamingen gaat het echter om hetzelfde evangelie. Alleen ligt de enekeer de nadruk op God, die het evangelie doet verkondigen, de anderekeer op de inhoud en op het effekt van het evangelie, de derde keer opde Persoon om Wie het in het evangelie gaat. Die aspektverschillenmoeten we wel degelijk in acht nemen, maar we mogen ze niet totprincipiële verschillen opblazen. Omgekeerd moeten we, als we metreële verschillen te maken hebben, deze niet terugbrengen totverschillen in gezichtspunt. Bij voorbaat wil ik stellen, dat we in onsgeval niet met een principiëel verschil te doen hebben, maar meteen verschil in gezichtspunt.

Het tijdsaspekt

Evenwel: ook als er geen principiëel verschil is tussen deuitdrukking “koninkrijk van God” en “koninkrijk derhemelen”, moeten we nóg goed oppassen bij het vergelijkenvan de teksten waarin deze uitdrukking staat. We moeten er namelijk opletten, of er sprake is van het koninkrijk in zijn tegenwoordigegedaante, of in zijn toekomstige toestand. Soms valt dat moeilijk tebepalen, en dat kan tot verwarring leiden.

Wat bedoelt Mattheüs?

Het ligt voor de hand eerst na te gaan wat Mattheüs over hetkoninkrijk zegt, omdat hij beide termen gebruikt. Daarna kunnen weproberen gegevens die andere bijbelboeken ons verschaffen er bij tebetrekken. Een eerste vraag is dan, wat Mattheüs onder hetkoninkrijk der hemelen verstaat. Daarbij moeten we bedenken, dat dezegewezen tollenaar met zijn evangelie ten doel heeft, de Joden teovertuigen dat Jezus de beloofde Messias is. Onophoudelijk voert hijhet Oude Testament aan met de woorden: “opdat vervuldwerd”, “zodat vervuld werd”, “toen werdvervuld”.

Welnu, de Joden verwachtten op grond van de oudtestamentischeprofetieën een koninkrijk waarin recht en gerechtigheid zouheersen. Ze verwachtten geen geestelijk rijk, maar een heerschappijhier op aarde, waarbij de troon van David hersteld zou worden. Dit wasgeen wensdroom: nee, zij hadden er alle grond voor zo’nkoninkrijk te verwachten, want het Oude Testament staat er vol van. Ziebijv. Jes. 9:5, 6; 32:l; Jer. 23:5; Dan. 2:44; 7:14 en vele andereplaatsen. Uit de twee laatst genoemde teksten blijkt dat over eenkoninkrijk gesproken wordt dat de plaats inneemt van de vroegerewereldrijken. Het gaat dus niet om een abstrakt, geestelijk rijk, maarom een zichtbaar en tastbaar koninkrijk.

Wanneer in Mattheüs de term “koninkrijk der hemelen”gebruikt wordt, slaat dit niet op een rijk in de hemelen, maar op eenrijk op aarde, dat van hemelse oorsprong is en waar hemelse beginselenheersen. In Dan.2:44 staat dat de God des hemels een koninkrijkoprichten zal. En de bede in het Onze Vader luidt: “Moge Uwkoninkrijk komen, Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op deaarde. (Matt. 6: 10). Dit rijk staat in kontrast tot het rijk vanSatan, die de overste van deze wereld is, en die nu nog de macht heeftover koninkrijken (Matth. 4:9).

De Koning verworpen

Toen Jezus Christus tot zijn volksgenoten kwam, was het hunverantwoordelijkheid Hem aan te nemen als koning. Zij hadden moetendoen wat de wijzen uit het oosten deden. Ze hadden naar Bethlehemmoeten gaan en Hem huldigen als de koning der Joden (Matth. 2:11). Degodsdienstige leiders wisten de wijzen wel te vertellen waar ze wezenmoesten, maar zelf bleven ze onverschillig voor de boodschap van degeboorte van de Koning. Toen Johannes de Doper optrad, en zei dat erbekering nodig was, weigerden deze leidslieden hem als gezant van Godte erkennen (Luk. 7:30; Matth. 21:25). En toen Jezus van Nazareth zijndienstwerk aanving, werd hun vijandschap openbaar: zij verwierpen Hem.Had Israël zijn Koning wèl aanvaard, dan zou het koninkrijk- menselijkerwijs gesproken - opgericht zijn. Dan zou echter hetverzoeningswerk niet zijn volbracht, waarover de profeten (zie o.a.Jes. 53) gesproken hadden. Dat Israël zijn Messias zou verwerpen,was in Gods raad begrepen (Hand. 4:28).

Na het kruis, de opstanding en de hemelvaart van de Heer, wordt evenwelaan Israël nogmaals de kans gegeven de Messias aan te nemen.Daarbij stelt Petrus het nadrukkelijk zó voor, dat als zedát deden, Christus zou terugkomen en de tijd van de vrede aanzou breken:
“Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer enHij de voor u voorbestemde Christus Jezus zendt, die de hemel moetopnemen tot op de tijden der herstelling van alle dingen, waarvan Godheeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten vanoudsher” (Hand. 3: 19-21).
Heel duidelijk wordt Israël hier opnieuw voor deverantwoordelijkheid gesteld zijn - nu na lijden verheerlijkte -Messias aan te nemen. En ook heel duidelijk is de belofte van terugkeeren herstel die daarmee verbonden is! Maar ook deze uitgestoken hand vanGod wordt afgewezen. Zelfs wordt niet lang daarna Stéfanus, dedienstknecht van de Heer gedood. In hem wordt het woord uit degelijkenis vervuld:

“Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een gezantschapachterna om te zeggen: Wij willen niet dat deze over ons regeert”(Luk. 19:14).
Van een verlossing van Israël kon dus niets komen. De oprichtingvan het koninkrijk in de vorm zoals het door de profeten wasaangekondigd (Zie o.a. Ps. 102:16, 17; Jes. 9:5, 6; 11: 1-4; 16:4, 5;32:l; 60:1-3; Jer. 23: 5; 30:8, 9; 33:15; Dan. 2:44; 7:13, 14; Micha4:1-3; Zef. 3:5) kon niet plaats vinden. We zouden het populair kunnenzeggen: het koninkrijk, zoals in het Oude Testament beschreven, is vooronbepaalde tijd uitgesteld.

De verborgenheden van het rijk

Is er dan helemaal niet van enige vorm van een koninkrijk sprake?Jawel, en de vorm die het koninkrijk na de Pinksterdag heeft aangenomenis door de Heer aangegeven in de gelijkenissen van het koninkrijk derhemelen. Mattheüs plaatst deze gelijkenissen, nadat de verwerpingvan de Messias zich duidelijk heeft afgetekend. Van groot belang isook, dat de dingen die in deze gelijkenissen te berde worden gebracht,verborgenheden worden genoemd.

Indeling bij Mattheüs

Mattheüs begint zijn evangelie met het geslachtsregister van JezusChristus, dat teruggaat tot David en Abraham. De rechten van Jezus vanNazareth op de troon worden van meet af vastgesteld. Vervolgens komt degeschiedenis van de wijzen, die de koning der Joden huldigen. Dan vindthet optreden van de heraut Johannes de Doper plaats die het volkvoorbereidt op de komst van de koning, met de prediking: “Bekeertu, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth. 3:2).

Daarna beschrijft de evangelist de verzoekingen in de woestijn, die devolmaaktheid van de Messias bewijzen: in alles afhankelijk van God, innederigheid wandelend, wars van elk effektbejag, terwijl Hij ingehoorzaamheid de koninklijke heerschappij uit Gods hand verwachtte. Nade roeping van de discipelen volgt dan de Bergrede, die met recht degrondwet van het koninkrijk genoemd kan worden. De wonderen waaroverMattheüs in hoofdstuk 8 schrijft, bewijzen de Goddelijke zendingvan de Messias (Matth. 8:17; zie ook Jes. 53:4).

Hoofdstuk 9 laat zien hoe de tegenstand begint op te komen: menbeschuldigt de Heer van laster en begint twistgesprekken. Dan volgt deuitzending van de twaalven die krachten en tekenen doen, die kenmerkendzijn voor hun zending. Daarna laat hoofdstuk 11 zien hoe men énde zending van Johannes én die van Jezus Christus verwerpt (vs.18, 19). De oordeelskondiging over de steden Chorazin, Bethsaïdaen Kapernaüm, bewijst de onbekeerlijkheid van het volk. Er zijnechter “kinderen” aan wie God zijn gedachten openbaart.Deze roept de Heer tot zich met de woorden: “Komt allen totMij” (11:28). De vijandschap van de leiders wordt in hoofdstuk 12getekend: ze lasteren de Heilige Geest. De Heer kondigt aan, dat dezelastering niet vergeven zal worden. Hij verbreekt de band met het volksymbolisch voorgesteld door het afwijzen van zijn familie (12:46-50) -en erkent slechts hen als broeders en zusters, die de wil doen van deVader. Als dat alles heeft plaatsgevonden, volgen de gelijkenissen vanhet koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk waarin de wil van Godbeslissend hoort te zijn voor het gedrag van de onderdanen.

De verborgenheden van het Koninkrijk

Wat de Heer nu aan gaat kondigen is iets nieuws, dat in het OudeTestament niet te vinden is. Het eerste bijzondere is, dat de Heer zijnonderwijs in de vorm van gelijkenissen gaat geven. Dat staat in verbandmet het woord van Jesaja dat Israël horende niet zou horen, enziende niet zou zien. Als de discipelen vragen waarom de Heer ingelijkenissen spreekt, geeft Hij ten antwoord: “Omdat het u isgegeven, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen tekennen”. De gelijkenissen bevatten dus verborgenheden; dat geeftaan dat de dingen die nu bekend gemaakt worden, tot die tijd nietbekend waren. Ik wijs op twee teksten die hier van belang zijn.
Ten eerste Deut. 29:29: “De verborgen dingen zijn voor den Here,onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderenvoor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen”.Daaruit blijkt, dat verborgenheden, zolang ze niet geopenbaard zijn,ook inderdaad verborgen zijn.

Ten tweede is Dan. 2:28a van belang: “Maar er is een God in dehemel, die verborgenheden openbaart”. Verborgenheden kunnen dusalleen verstaan worden, als ze geopenbaard worden. Maar er is meer: hetspreken in gelijkenissen betekende dat opnieuw een oudtestamentischeprofetie in vervulling zou gaan. Mattheüs zegt dat zo:
“Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten enzonder gelijkenis sprak hij niet tot hen; opdat vervuld zou worden watgesproken is door de profeet, die zei: “Ik zal mijn mond opendoenin gelijkenissen; Ik zal dingen uitspreken, die van de grondlegging derwereld af verborgen zijn geweest” (Matth. 13: 34,35).

De dingen die de Heer sprak aangaande het koninkrijk der hemelen warendus vanaf de grondlegging der wereld verborgen geweest. We zoeken zedaarom tevergeefs in de Schriften van het Oude Testament. (Uit:“Bode des Heils in Christus”, jaargang 125 (1982)

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)